Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Legitimování studentů na náměstí

Odesílatel:  Cetarik

Datum:  29.04.2010 19:47

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot2

Datum:  02.05.2010 23:16

Nediv se, postačí si poslechnout hymnu ČSSD.
http://www.youtube.com/watch?v=KHbzOxaK5MU&feature=related

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  orwel

Datum:  01.05.2010 10:52

Tak to je teda bomba. Státní police společně s městskou policí kontroluje poklidné studenty. Pravicová radnice perlustruje své občany na socialistickém meetingu. Starosta kouká za záclonou, Paroubek z pódia vybízí městského policajta k aktivitě. Fuj!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Kilian

Datum:  01.05.2010 17:43

Státní a městská policie porušily Listinu základních práv a osob v těchto ustanoveních:

Čl. 7, č. 1. "Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem". (Zákon nikde neukládá, aby byli perlustrováni lidé, kteří jdou na politický meeting a zákon nikde neukládá, aby byli kontrolováni občané, kteří klidně, bez hlasitých reakcí drží v ruce transparenty).

Článek 10, č. 2 "Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života." (Státní a městská policie neměly právo, kontrolovat a zapisovat osobní údaje občanů, kteří klidně stáli na náměstí).

Článek 17, č. 1 a 2
"(1) "Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."

Toto vše bylo na chrudimském náměstí porušeno. Klidným demonstrováním svých názorů neporušili naši studenti žádný zákon. Přijde alespoň vysvětlení? Nebo dokonce omluva alespoň od městské policie, když tu státní už řídí Paroubek?

Nebo je Paroubkovo arogantní velení a dávání příkazů z podia městské a státní policii předobrazem "skryté totality" jak o ní mluví Petr Mach?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  vilda

Datum:  01.05.2010 18:17

Naprosto přesná citace Kiliana z ustanovení Listiny základních práv a svobod, která byla na náměstí zjevně porušena. Spočívá v omezování studentů a zákazu nosit transparenty. Měl by proto být jako v Pardubicích vydán podnět k potrestání všech zodpovědných. Policajti mají samozřejmě právo perlustrovat osoby jak říká nějaký předřečník (nejspíš policajt) na týhle diskusi neměli ale studentům přikazovat, že nesmí nosit transparenty a už vůbec ne jim hrozit že je v případě neuposlechnutí odvedou. To je jasný podkopávání základů demokracie s kterým se nelze smířit. Co policajtům soudruh Paroubek nakáže příště? Aby mlátili studenty pendreky? Stačí že socani zastrašují učitele ve školách kvůli studentským volbám. Nestojí o to aby vyšlo najevo, že mládež v drtivé většině oranžádu nevolí. Nechci to přivolávat ale totalita se plíživě vrací.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jarda Blazek

Datum:  01.05.2010 18:25

VYTRHAVATE věci z kontextu a zbytecne rikate polopravdy.

Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

A tady nastupují zákony ČR.

Jinak tady je DRUHÁ HLAVA:

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl první: Základní lidská práva a svobody
Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.
Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.
Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji pustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelných pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.
Oddíl druhý: Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanové zákon.
Článek 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže je to v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu voleného práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  sigi

Datum:  01.05.2010 23:06

Jardo Blažku, z tvého stylu je cítit policajt, jak vyšitý :), ale o to tu nejde. Výše uvedené zákony vycházejí samozřejmě z Listiny základních práv a svobod a nikde se v nich nepíše, že mají být kontrolováni a zapisováni poklidní účastníci manifestace.

Zkus si ještě přečíst článek č. 4 z obecných ustanovení "Listiny" a zamysli se:

Článek 4

Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Až budeš odpovídat, dej pozor na CtrlC, nakopíroval jsi sem bez souvislosti skoro celý zákon. Dík.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jarda Blazek

Datum:  01.05.2010 18:32

Ted si nastudujte Zakon 84/1990 a 83/1990 a zjistite, ze se mylite. Potom si stezujte na pana Vaclava Havla, na pana Calfu a pana Dubceka.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jarda Blazek

Datum:  01.05.2010 18:34

Pání PAROUBEK A VANDAS I JEJICH POLITICKE STRANY JSOU MI ZCELA CIZI, ALE BOHUZEL PRAVDU MELI, KDYZ POZADOVALI OD MIKROFONU ZASAH POLICIE.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2010 10:18

To on pan Paroubek už řídí i Policii ČR? Policie má zasahovat pouze v porušení zákona. Tim rozhodně není pokojné vyjádření názoru a za tím účelem shromáždění občanů. Zde jde o jasné zneužití pravomoci veřejného činitele.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jarda Blazek

Datum:  01.05.2010 18:35

Pozadujte hlavne zmenu ZAKONA 84/1990!!!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jarda Blazek

Datum:  01.05.2010 18:38

Hlavne § 6 tohoto zakona.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  vilda

Datum:  01.05.2010 13:48

Takhle nějak to začínalo před únorem 1948 kdy ministerstvo vnitra řídil komunista Nosek. Pecina nám teď v praxi ukázal kdo šéfuje vnitru a jak vážně to myslí s demokracií v týhle zemi. Je neuvěřitelný že 20 let po sametový revoluci státní a překvapivě i městská policie potlačuje listinu základních práv a svobod vyjadřovat svobodně svoje politické názory. Člověk si připadá jak v Bělorusku a ne v Český republice. Ty studenti nijak nenarušovali mítink oranžády, jenom přišli s transparenty. To že ředitel zeměkoule Paroubek dával policajtům v tradičně pravicový Chrudimi rozkazy byl pak úplný vrchol všeho. Kdo tohle neprohlídne, pak je nepoučitelnej a zřejmě nedával ve škole pozor. Dějiny ho dost nepoučily.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Václav První

Datum:  01.05.2010 15:50

Téměř typický, předvolební, demagogický magorismus. Ač nevěřící: "Bože chraň nás!"

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.05.2010 17:23

Demokratický magorismus? Přečtěte si tohle ... "Studenti měli pátrat po obětech komunismu, ministryně projekt stopla" ... http://zpravy.idnes.cz/studenti-meli-patrat-po-obetech-komunismu-ministryne-projekt-stopla-1k1-/studium.asp?c=A100429_130552_studium_bar
Ti bolšesocialisti jsou si tak jistí, že zaváděj totalitní praktiky už teď. Gotwald počkal alepoň až po puči.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Václav První

Datum:  02.05.2010 15:22

Mám na to svůj názor, ale ten se sem asi nehodí. Máme se více starat o to, co právě je a o budoucnost. Historie je samozřejmě důležitá, ale ta se dá velmi dobře přizpůsobit, aby to šlo do krámu tomu, kdo je právě u kormidýlka. Celý svůj život kolem sebe vidím jen samé kádrování. Před rokem 1989 a teď zase, jen se změnily ty pohledy na věc a jaksi se otočila ta "správnost". Pro mě je důležitější, kdo co dělá a chce dělat. Z této histerie jemi na bl.tí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  vilda

Datum:  02.05.2010 18:32

Václave neodváděj pozornost někam jinam. Pro budoucnost týhle republiky a našich dětí je důležitý aby žily ve svobodě a mohly svobodně vyjadřovat svoje názory. V Chrudimi na ně nabob z tribuny poslal policajty který jim podle mého neoprávněně přikazovali zahodit jejich transparenty a hrozili dalšími sankcemi pokud neuposlechnou. Ať existuje politická soutěž ale ve svobodných podmínkách pro všechny bez rozdílu vyznání, politického přesvědčení a rasy. Jestli oranžáda dokáže ufinancovat všechny svoje sliby je jiná věc jiná. To ukáže čas a stav státní pokladny která je prázdná i vinou těch pánů co stáli v Chrudimi na tribuně.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Václav První

Datum:  02.05.2010 19:17

Neodvádím pozornost. Je na kompetentních úřadech, aby posoudily, zda nebyl porušen shromažďovací zákon (já ho neznám a tak si neodvažuji soudit). Se svobodnými podmínkami pro všechny samo souhlasím, ale štve mě, jak se tu vytratila slušnost a taky to kádrování na dobrý a špatný. Jakákoliv záminka je dobrá a každý hned reaguje jako by na něj spadla sršní báň. Byl jsem mnohokrát policajtama kontrolován - nikdy jsem se z toho nepo..... a nerval z toho předvolební kapitál. Já tady nejsem za žádnou politickou stranu a to je možná ten malér, snažím se být nad věcí, ale i tak to je hnus co vidím. Jen jsem se musel pousmát, když tu někdo psal "... tradičně pravicová Chrudim....", pamatuju dobu, kdy to bylo naopak a pricmrdovači byli velmi horliví a dobrovolně. A většinou jsou to ti, kteří dnes nejvíce řvou o svobodě a lidských právech a ještě ze sebe dělají odboj. Jak dopadnou volby nevím,není mi to jedno, ale to co tady bude ovlivním jen jedním svým hlasem. Nic víc, nic míň, ale potom budu mít právo si zanadávat. Jinak se tu daří rvát klín mezi mladý a starý, rodiče a děti. A kdo to dělá? To ať si každý udělá úsudek sám. Jó, koryto je zkrátka koryto, ať to stojí, co to stojí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  vilda

Datum:  03.05.2010 19:57

Máte pravdu Václave - legitimování studentů na náměstí je vrážení klínu mezi mladý a starý. Staříci na tribuně ukázali mládeži zač je toho loket. Ne nadarmo se píše o militantních důchodcích na mítincích levice. Jinde se do studentů pustili holemi berlemi a transparenty jim za policejního dohledu rozlámali. Proto se nedivte že mi vadí "dojemná" péče o totožnost chrudimských studentů. Byla to přehnaná reakce. Nic neprovedli a mítink čssd nenarušovali. V tichosti vyjadřovali svůj názor. Kam se vytratila tolerance..?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2010 21:19

Zaujalo mne Vaše vyjádření o vrážení klínu mezi staré a mladé. Myslím, že všem soudným lidem je jasné, že rodiče se starali o své děti a jednou se děti postarají o své rodiče. Ať platbou do solidárního penzijního systému nebo i jinak. Proto si Vás a i všechny ostaní dovoluji pozvat na přednášku a následující besedu pana Petra Macha, která se uskuteční dne 5. května od 17.00 v Chrudimi, kavárna divadla K. Pipicha. Téma je: Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní.

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.