Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Tohle opravdu chceme?

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.07.2011 00:23

Vláda předložila Senátu ke schválení Rozhodnutí Evropské Rady z 25.3.2011, kterým se mění Smlouva o fungování EU. Ani ne rok po složitém dojednání tzv. Lisabonské smlouvy se mají pravidla fungování EU opět měnit, konkrétně v souvislosti s dluhovou krizí v eurozóně.

(Senát jednal o změně smlouvy 20.7.2011, jednání odročil a bude o změně jednat znovu pravděpodobně 4.8.2011.)

Změna smlouvy má Evropské unii umožnit zřídit mechanismus pro dotování a úvěrování států eurozóny neschopných hradit samostatně své závazky (tzv. ESM, Evropský mechanismus stability). Účast v tomto mechanismu má být povinná pro všechny budoucí členy eurozóny včetně ČR. Dosud Evropská unie pravomoc iniciovat takovýto mechanismus nemá a členské státy eurozóny se proto loni rozhodly vytvořit záchranný fond (EFSF) dobrovolně, mimo rámec EU (založily jej jako s.r.o. se sídlem v Lucembursku, přičemž podílníky jsou jednotlivé členské státy eurozóny.)

Přesun pravomocí

České republiky se předkládaná změna dotýká v tom ohledu, že jsme státem, který má ze Smlouvy o přistoupení k EU povinnost přijmout euro. Vstupem do eurozóny se pak – bude-li nyní předkládaná změna smlouvy schválena – staneme automaticky účastníky záchranného mechanismu s povinností přispět formou přímého kapitálového vkladu a formou záruk částkou v celkové hodnotě 250 miliard korun.

Jak se uvádí v Závěrech Evropské rady z 25.3.2011, „Stát, který se stane členem eurozóny se v důsledku stane členem Evropského mechanismu se všemi právy a povinnostmi.“ (pozn. pod čarou č. 4 na str. 24 Přílohy II Závěrů Rady). „ESM bude mít celkový upsaný kapitál 700 miliard eur. Z této částky 80 miliard eur bude splaceno členskými státy eurozóny počínaje červencem 2013 v pěti ročních splátkách. Kromě toho bude ESM disponovat kapitálem splatným na požádání a zárukami ze strany členských států eurozóny v celkové výši 620 miliard eur … Splacení upsaného kapitálu [ESM] se bude u členských států, které se stanou členy eurozóny počínaje červencem 2013 řídit stejnými podmínkami jako u původních podílů.“ (str. 24 Přílohy II Závěrů Rady)

V čem se premiér mýlil

Na tomto místě je potřeba konstatovat, že premiér Petr Nečas, který 25. března 2011 v Bruselu jednak podpořil Rozhodnutí Rady o změně Smlouvy (jež však vstoupí vlastnost jen bude-li schválena členskými státy v souladu s jejich ústavními postupy) a jednak souhlasil s podobou budoucího záchranného mechanismu, jednal na základě mylných informací.

Petr Nečas se domníval (jak píše ve svém sdělení), že bez souhlasu České republiky se nemůžeme stát členy eurozóny, a tedy se nemůžeme stát členy chystaného mechanismu: „Je nezbytný aktivní projev vůle daného státu euro přijmout“, píše premiér Nečas na obhajobu toho, proč podpořil v Evropské radě změnu Smlouvy. Premiér Nečas jednal na základě jasně mylné informace. Jak plyne ze znění Smlouvy o EU, Česká republika nemá na rozdíl od Velké Británie a Dánska výjimku. O našem členství v eurozóně bude rozhodovat podle článku 140, odst. 2 Smlouvy o fungování EU Evropská rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise, tedy i bez našeho souhlasu či žádosti.

Je proto nyní na Senátu, aby jakožto suverénní komora Parlamentu ČR, nedal ke změně smlouvy souhlas a předešel tak závažným rozpočtovým dopadům na Českou republiku.

Přesun pravomocí

Ze Smlouvy o přistoupení České republiky k EU již nyní plyne, že je Česká republika vázána přijmout euro a že se členstvím v eurozóně je spjata řada práv a povinností (např. splatit kapitál Evropské centrální banky, převést na ECB devizové rezervy, podílet se na hospodářském výsledku ECB apod.). Povinnost účastnit se záchranného fondu eurozóny má však být novou povinností. Z hlediska České republiky je tedy změna Smlouvy o fungování EU, která má umožnit zřízení mechanismu sanování států eurozóny, jehož se mají budoucí členové eurozóny účastnit automaticky, přesunem pravomocí na nadnárodní organizaci.

Právě z toho důvodu se vláda pro jistotu rozhodla žádat parlament o souhlas dle procedury popsané v Článku 10a Ústavy (tedy kvalifikovanou, třípětinovou většinou).

Rozpor v jednání premiéra Nečase

Dochází zde k rozporu mezi jednáním premiéra jakožto člena Evropské rady a jakožto předsedy vlády, která předkládá Parlamentu změnu Smlouvy ke schválení.

Jako člen Evropské rady totiž premiér jednal tak, že změna smlouvy neznamená přesun pravomocí na EU. Jakožto předseda vlády předkládá parlamentu souhlas podle článku 10a ústavy, jako by šlo o přesun pravomocí.

Evropská Rada totiž využila ke schválení změny smlouvy tzv. zjednodušenou proceduru podle čl. 48, odst. 6 Smlouvy o EU, která je vyhrazena jen pro takové změny Smlouvy, které nejsou předáním pravomocí. V případě změn měnících pravomoci EU totiž Smlouva o EU vyžaduje řádný postup, tedy svolání konventu, a sjednání nové mezinárodní smlouvy (jež by v případě ČR byla schvalována podle Článku 10a Ústavy).

Vláda se žádostí o schválení změny ústavní většinou chce jistit pro případ, že se ukáže, že o předání pravomocí vskutku jde. Jak uvedl ve svém odůvodnění premiér Petr Nečas: „I v případě, že by instituce EU chtěly porušit podmínky procedury podle článku 48 odst. 6 Smlouvy o EU a přenést zjednodušenou změnou Smluv na Unii další kompetence, neznamenalo by to automaticky z hlediska národního ústavního práva problém, pakliže na národní úrovni v ČR by byla taková změna schválena v souladu s ústavními procedurami.“

Tedy samotný fakt, že vláda žádá Parlament o projevení souhlasu třípětinovou většinou, tj. analogicky jako by šlo o smlouvu podle článku 10a Ústavy, svědčí o tom, že o přesun pravomocí jde.

Vláda sama ve svém Programovém prohlášení tvrdí: „V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.“ Vláda jedná zmatečně. V Bruselu se chová tak, jako by nešlo o přesun pravomocí. Doma se chová jako by o přesun pravomocí šlo (předkládá Parlamentu souhlas se změnou Smlouvy podle článku 10a Ústavy, jako by šlo o mezinárodní smlouvu), pak ale porušuje vlastní slib o referendu.

Důsledky

Evropská rada 25.3.2011 rozhodla, že bude-li změna Smlouvy schválena, bude zřízen ESM s kapitálem 700 miliard eur, z nichž 80 miliard eur má být splaceno v hotovosti a 620 miliard eur má být splaceno formou záruk. Členské státy se mají na splacení kapitálu podílet podle klíče pro upisování kapitálu Evropské centrální banky (ECB). Protože podíl České republiky na kapitálu ECB je v současnosti stanoven na 1,4472 procenta, byla by Česká republika vázána uhradit kapitál ESM ve výši 10 miliard eur (250 miliard korun), z toho 1 miliardu eur bezprostředně a 9 miliard eur formou záruk splatných na požádání.

Na tomto místě je třeba upozornit, že to nebude vláda Petra Nečase, jež změnu smlouvy schválila a prosazuje v Parlamentu, ale budou to příští vlády, které budou muset plnit záruky z mechanismu vyplývající. Bude to tedy nějaká příští vláda, která bude vyzvána k proplacení záruk v objemu čtvrt bilionu korun.

Řešení: Výjimka z eura

Není v zájmu České republiky bránit stávajícím členům eurozóny ve zřízení záchranného mechanismu. Není ale akceptovatelné, aby Česká republika přislíbila svým souhlasem se změnou smlouvy příspěvky na záchranu eurozóny v objemu 10 miliard eur.

Řešením je sjednání výjimky pro Českou republiku ze zavedení eura, podobné jako mají Velká Británie a Dánsko. Protože vynětí České republiky z povinnosti zavést euro nepředstavuje rozšíření pravomocí EU (naopak znamená omezení pravomocí EU v měnové oblasti vůči členskému státu), lze takovou výjimku zavést zjednodušenou proceduru změny Smlouvy, tedy podle čl. 48, odst. 6 Smlouvy o EU.

Parlament tedy může vyzvat premiéra, aby na některém z příštích zasedání Evropské rady prosadil změnu smlouvy ve smyslu stanovení trvalé výjimky na zavedení eura v ČR. Jakmile by taková změna vstoupila v platnost, může Česká republika podpořit změnu smlouvy, která má umožnit zřízení záchranného mechanismu eurozóny, pakliže členové eurozóny takovou změnu Smlouvy o fungování EU potřebují.

Petr Mach je ekonom, bývalý poradce prezidenta Klause a předseda Strany svobodných občanů

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Letňák

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.05.2011 20:51

Areál za muzeem byl využíván jak k promítání filmů, tak i k pořádání různých kulturních akcí. A protože nedošlo k žádné změně užívání, je jej možno bez problému užívat ke stejnému účelu i nadále. Děkuji panu Herbstovi a lidem kolem něj, že chce pro chrudimáky něco udělat a tento nádherný areál, vybudovaný našimi předky a který nám může mnoho jiných měst jen závidět, zachovat a znovu oživit. Rozhodně si tenhle kout Chrudimi zaslouží větší pozornost města a investice do jeho úpravy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pareček u kina

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.03.2011 22:08

Mám dojem, že se jedná o jakýsi minigolf. Nevím, zda je tohle místo to nejlepší, kolem je vozovka. Klášterní zahrady, Michalák, park u divadla, areál letního kina nebo Městský park by se mi líbily víc. Kolik to budede stát nevím také, ale vzhledem k tomu, že jsem tam dnes viděl jakési lavičky či lehátka, tak to asi laciné nebude. Začalo se tam budovat, pokud se nemýlím, již loni. Vzhledem ke stavu v jakém to nyní je se s tím už nic jiného, než dokončit, dělat nedá. Myšlenka to zřejmě není zlá.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš Honza v Praze

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.03.2011 18:39

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Soudce Korejtko na kandidátce Svobodných

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.10.2010 11:35

Vážený přispěvovateli Krmelče. Domnívám se, že předtím, než vypustíte nějakou informaci, měl byste si zjistit, zda Vaše tvrzení odpovídá pravdě. Vaše tvrzení, že Strana svobodných občanů prosazuje vystoupení z EU překrucuje fakta. Ano, Svobodní jsou proti posilování úřednické moci nevolených orgánů EU a k tomu mají ve svém politickém programu toto: "Zahraničně-politickým cílem Svobodných ve vztahu k EU je v součinnosti s dalšími evropskými demokraciemi prosadit Evropskou dohodu. Nebude-li možné nalézt shodu na podobném uspořádání evropských poměrů, budou Svobodní navrhovat, aby za určitých podmínek Česká republika opustila Evropskou unii a aby se stala členem EFTA, to znamená, že by nebyl narušen volný obchod ČR se zeměmi EU". K tomu doporučuji přečíst si text na stránkách Svobodných občanů. Jedná se o poměrně obsáhlý text, který zde nechci přepisovat.
Protože Svobodní chtějí ponechat peníze těm, kteří si je vydělali a zároveň mají v programu stát s co nejmenšími náklady a přerozdělováním (tím i omezení korupce) navrhují snížit přímé daňové zatížení občanů na úroveň r. 1997, tj. z dnešních 37% na 33%. K tomu navrhují zrušit některé daně, a to daň dědickou, darovací, silniční a daň z převodu nemovitostí. Náklady na výběr těchto daní jsou vyšší, než jejich výnosy. Dále svobodní navrhují zrušení daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnance i živnostníky. Na DPFO stát vybírá 143 miliard korun, což jsou necelá 4% HDP. Tato daň je plná úlev a výjimek, kterých je stále více. Tím se daň stává stále více nespravedlivou. Zatímco v roce 2003 se na této dani vybralo téměř 5% HDP, v roce 2008 už to byla necelá 4%. Zároveň Svobodní chtějí prosadit zrušení některých daní, zákonů a nařízení zavedených byrokratickým aparátem EU, jako jsou daně z uhlí, plynu a elektřiny a zrušit nepochopitelné zvýhodňování např. fotovoltaiky, přimíchávání bioložek do PHM apod. Tyto daně, zákony a nařízení snižují konkurenceschopnost podniků, zdražují potraviny a zvyšují náklady domácností. Ano, svobodní chtějí nechat na svobodné vůli každého jednotlivce, jakým způsobem si bude šetřit na stáří. Peníze, které občan ušetří snížením daní a zrušením některých zbytečných zvýhodňování může každý použít na tyto účely. Ovšem Svobodní jsou pro zavedení předem pevně určené (paušální) platby (jakési sociální daně) poplatníka do státního průběžně financovaného důchodového systému a pro zavedení paušálního státního důchodu vypláceného ze státního průběžně financovaného důchodového systému. Více na:
http://www.svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/#I_1

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak dopadla anketa o starostovi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.08.2010 15:27

Vedli jsme ji velice dobře. Propočet můžete nalézt u Krajského obchodího soudu, kde je každá společnost povinna zveřejňovat ve sbírce listin Rozvahu a Výsledovku. Protože si své povinnosti plníme řádně a včas, tak všechny tyto listiny byly do sbírky listin předány. Pokud tomu rozumíte, pak poznáte, že výsledky nebyly a nejsou špatné. A to, jak se svým společníkem nadále řídíme svou firmu, tak to je opravdu jen a jenom naše věc po které Vám nic není.
Jiné je to s vedením města. To hospodaří se společným majetkem nás všech a má s ním hospodařit s péčí řádného hospodáře. Bohužel ne vždy se tak děje. Rozdávat milióny z cizího, to není hospodaření. Na začátku každého výdaje by měla být rozvaha co výdaj přinese. A v případě dotace hokejovému klubu ...? Proč nedostanou srovnatelnou dotaci další sportovci, golfisté, šachisté, kajakáři, cyklisté, motoristé? Rád chodím na houby, chtěl bych taky dotaci na nový košíček, budu muset asi zažádat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat Chrudimi není prioritou

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.08.2010 15:15

A co na to představitelé radnice? A nově zvolení poslanci? A pan senátor? Jaksi mi chybí jejich prohlášení a hlavně činy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak dopadla anketa o starostovi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.08.2010 21:56

Docela rád bych viděl propočet, jak se městu vrátí peníze např. za dotace hokejovému klubu. Dotace byla schválena na minulém zastupitelstvu ve výi 2mil. Kč.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koupaliště Chrudim

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.07.2010 23:15

Na Mělicích 20 Kč za auto, koupání zadarmo. Voda je fain, jsou tam WC, pohoda lepší než na koupališti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:   Lisabonská smlouva v praxi

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.06.2010 22:36

05.06.2010 MF dnes
Češi protestovali, ale Lisabonská smlouva je vyšachovala
LUCEMBURK Jak může fungovat Lisabonská smlouva v praxi, to se ukázalo při jednání ministrů a ministryň spravedlnosti v Lucemburku. Zatímco kdysi bylo možné při námitkách jednotlivých členských zemí sjednat kompromis a návrhy upravit či někdo mohl použít i právo veta, systém teď funguje jinak.
V Lucemburku státy EU vzájemně bojovaly při projednávání návrhu Směrnice o evropském ochranném příkazu (který například může některým osobám zakázat kontakt s jinými lidmi v případě, že je předtím napadli). Návrh nepodpořila Británie, Německo, Rakousko či Česká republika. Proti byla dokonce i Evropská komise, ta sama vyzývala ke kompromisu.
„Debata trvala hodinu, zaznívaly politické argumenty pro návrh a zejména právní proti jeho přijetí. Navrhla jsem proto kompromis, aby to platilo jen pro oblast trestního práva,“ řekla ministryně Daniela Kovářová. Přesto předsedající Španělsko nepřipustilo debatu o kompromisu a poprvé po podpisu Lisabonské smlouvy nedošlo ke konsenzuálnímu přijetí návrhu směrnice. Naopak se hlasovalo a návrh většinou prošel.
Odborníci a právníci v tomto případě poukazují na to, že Lisabonská smlouva umožnila, aby nebylo přihlédnuto nejen k výhradám jednotlivých států, ale ani k námitkám právníků. „Považuji tento postup za zcela nesprávný, ale systém přijímání směrnic novým způsobem prakticky neumožňuje prosadit zájmy některého státu,“ říká k tomu ministryně Kovářová.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Poděkování

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.05.2010 16:40

Děkuji všem chrudimákům, a nejen jim, za to, že dali svůj hlas ve volbách Straně svobodných občanů. Také pak děkuji těm, kteří mi dali prereferenční hlas. Bohužel do PS se Strana svobodných občanů nedostala, ačkoliv nárůst voličů na celostátní úrovni byl o 30% vyšší než v Evropských volbách. Rozhodnutí mnoha z vás volit „menší zlo“ bylo z velké míry ovlivněno vyhrocenou kampaní a strachem lidí z pana Paroubka a tím i nástupu komunistů. Volební výsledek Strany svobodných občanů nás zavazuje vydržet a pokusit se uspět v dalších volbách. Více na stránkách www.svobodni.cz

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavé video

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.05.2010 23:56

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  NEZDRAŽUJTE NÁM BENZÍN!

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.05.2010 23:54

Prezident vetoval zákon, který nařizuje další přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty. Zlobbovaní poslanci, kteří jednají v zájmu Babišova Agrofertu, chtějí ve čtvrtek 27. 5. prezidentovo veto přehlasovat.

Pojďme říct poslancům NE!

»čtvrtek 27.5.2010 od 9:30, Malostranské náměstí, Praha 1«
Řidiči si nechtějí ničit motory a platit dražší paliva!

Spotřebitelé nechtějí platit dražší potraviny! Biopaliva škodí přírodě i dle studií EU!

Páni poslanci, jednejte v zájmu lidí, ne lobbistů!

Na protestní demonstraci vás zve Petr Mach

předseda Strany svobodných občanů

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Zajímavé video

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.05.2010 23:49

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2010 21:19

Zaujalo mne Vaše vyjádření o vrážení klínu mezi staré a mladé. Myslím, že všem soudným lidem je jasné, že rodiče se starali o své děti a jednou se děti postarají o své rodiče. Ať platbou do solidárního penzijního systému nebo i jinak. Proto si Vás a i všechny ostaní dovoluji pozvat na přednášku a následující besedu pana Petra Macha, která se uskuteční dne 5. května od 17.00 v Chrudimi, kavárna divadla K. Pipicha. Téma je: Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2010 10:18

To on pan Paroubek už řídí i Policii ČR? Policie má zasahovat pouze v porušení zákona. Tim rozhodně není pokojné vyjádření názoru a za tím účelem shromáždění občanů. Zde jde o jasné zneužití pravomoci veřejného činitele.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.04.2010 10:50

Na svých volebních plakátech slibuje ČSSD ústy předsedy Paroubka, snížení zadlužování státu v r. 2011 na polovinu. Protože však zadlužování je pouze tempo růstu, tj. rychlost zvyšování dluhu, nikoliv však snížení výše dluhu, neslibuje nám ČSSD nic jiného, že v zadlužování ČR bude pokračovat i nadále. Ostatně tomu odpovídají volební sliby o navyšování důchodů, různých dávek a podobně. Plánovaný deficit podle ČSSD je okolo 160 miliard ročně nás bude stát na úrocích minimálně 330 miliard za celou dobu případné vlády ČSSD. Přitom vůbec neberu v úvahu zvyšování úrokových sazeb v důsledku rostoucího zadlužování a tím rostoucí nedůvěryhodnosti ČR. Jak chce někdy v budoucnu ČSSD dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, když jen splácení úroků bude v r. 2014 okolo 100 miliard Kč? Nenastane chvíle, kdy budeme jen vydělávat na splácení úroků? Žádná ze stávajících parlamentních stran nemá ve svém programu skutečné snižování státního dluhu. Jedině Strana svobodných občanů má program na postupné snižování státního dluhu a na budoucí sestavování vyrovnaného státního rozpočtu. A to vše bez zvyšování daňové zátěže.
Více viz článek Petra Macha www.svobodni.cz/media/clanky/852-mach-vyrovname-statni-rozpocet-bez-zvysovani-dani/

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.04.2010 09:57

Na apríla docela dobrý vtip.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.03.2010 16:59

Asi jste si můj příspěvěk nepřečetl pozorně. Samozřejmě, že vychází ze stejné zprávy jako článek na idnes.cz. Zkuste si ty články porovnat a možná i tu mou myšlenku tam naleznete.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.03.2010 10:30

Podle poslední studie zpracované pro EU se zjistilo, že biopaliva jsou horší než benzin a nafta. Při podílu biosložek nad 5,6 % je ekologický vliv více než problematický. Podobnou studii si nechala zpracovat i Evropská komise, odmítala ji tak dlouho zveřejnit, až na sebe přivolala žaloby zelených aktivistů. Studie dochází k závěru, že více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by kvůli změnám krajiny mohlo poškodit životní prostředí a "podkopat ekologickou schůdnost biopaliv". Zvláštní ovšem je, že EK konzultační firmě, která výzkum prováděla, zadala jako konečný cíl pro podíl biopaliv právě oněch 5,6 procenta, Také podrobné zprávy Světové banky označily biopaliva za hlavní příčinu prudkého růstu cen obilnin a potravinové krize v chudých zemích světa. Výzkumy také začaly ukazovat, že biopaliva v celkovějším pohledu nijak nepřispívají k omezení emisí skleníkových plynů. Česká republika se zavázala dostat podíl biopaliv již letos na 5,75 procenta, tedy podle studie nad bezpečnou úroveň. Je tedy s podivem, že jen jediná politická strana a to Strana svobodných občanů, má ve svém programu zrušení povinného podílu biopaliv v pohonných hmotách.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Fórum

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.03.2010 13:21

Tohle napsal Krmelec:
Tak shote už kušušj, dnes už toho bylo dost! Omlouvám se všem, ale kdo neví,, jaké to je být Jekyll a Hyde, tak to nepochopí. Už toho dnes snad nechám
Já tomu rozumím, že Krmelec se ydával za Shota. A nebo někdo za Shota i Krmelce?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Fórum

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.03.2010 13:08

Ještě prosba na administrátora. Protože jsem si chtěl po úvaze o prolomení hesla, heslo změnit, kliknul jsem na změnu, ovšem otevřela se mi jen prázdná stránka. Jaký je správný postup a lze heslo změnit?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Fórum

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.03.2010 13:05

Po přečtení posledních příspěvků mám dojem, že došlo k prolomení hesel, či nalezení nějaké slabiny systému, která umožnila přihlášení jiného uživatele pod jménem shot. A protože se to již v minulosti stalo a tehdy si shot založil přispěvovatele shot2, jak je možno zjistit. Heslo shota2 se asi prolomit nepodařilo a tak si dodyčný založil shot3, 4, apod. Založil si zřejmě i další přihlašovací jména Krmelec s tečkou a tím jenom mate. Myslím, že administrátor by měl povolit jen taková jména, která se liší. Jak to provést nevím. A hlavně by měl zrušit různé shoty a kmelce s tečkami a číslicemi, ponechat jen ty, kteří se přihlásili první.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.03.2010 15:16

V případě, že někdo někoho okrade, většinou probíhá trestní řízení a viník je zavřen. Pan Káles nikdy za žádný testný čin odsouzen nebyl. Takže zase jenom pomluvy od anonyma. To, že město chystá prodej pozemků za 350 Kč za metr, to je asi ten hlavní důvod šíření pomluv na p. Kálese. Prostě jen chcete odvést pozornost, nic jiného.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: EU v nejvážnější krizi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.03.2010 14:56

Vřele doporučuji stránky www.svobodni.cz. Najdete tam i informaci o přednášce p. P. Macha v Pardubicích, věřím, že ač vůbec nebude politická, tak bude velmi zajímavá.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.03.2010 14:51

Mám dojem, že jsme se oba mýlili. Já jsem se domníval, že diskutuji s rozumným člověkem, Vy jste si zřejmě spletla stránky. Tyhle opravdu nejsou erotické. Navíc z Vaší odpovědi si, jak se domnívám, každý soudný člověk odpoví, kdo o panu Kálesovi lže a jaké o něm šíří pomluvy. Děkuji, ale s Vámi diskutovat nechci.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.03.2010 18:25

Mám dojem, že mícháte jablka a hrušky. Určitě je jiná cena za areál, kde mohou být i ekologické zátěže, kde se musí řada objektů zbourat a vyvézt na skládku a to vše zaplatit. Jiná cena je za pozemek, kde město deklaruje, že provede změnu ÚP a kde se bude moci okamžitě stavět bytová výstavba. Neznám na území města Chrudim žádný pozemek prodávaný soukromým vlastníkem za cenu 350 Kč/m2. Pokud vlastníte v centru města Chrudim pozemek, kde je možno stavět rodinný či bytový dům, rád jej od Vás odkoupím za cenu do 350 Kč/m2. Cena 350 kč stavebního pozemku je nízká i v takových obcích jako Lukavice, Žumberk a pod. Proč dokázalo město prodávat stavební pozemky za daleko větší cenu u Vaňkových školek?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.03.2010 18:08

Občas tady čtu o tom, jak je někdo špatný. V naprosté míře je to od různých nicků, kteří se snaží jen urazit. Tento příspěvek je podepsán, ovšem nevím zda skutečným, nebo smyšleným jménem. Podle té tečky soudím, že smyšleným. Mám návrh. Pokud je někdo přesvědčen, že mu někdo jiný ublížil, tak ať napíše: já Jan Novák, ulice ... Chrudim, oznamuji, že mi ten a ten člověk ublížil (připravil mne o peníze) tak a tak. Budu se moci přesvědčit že dotyčný skutečně existuje, že si za svým tvrzením stojí. Jinak a to se na mne paní Kláro nezlobte, jde jen o lži a pomluvy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.03.2010 11:03

Bývalý ministr financí a politik ČSSD Bohuslav Sobotka napadl ve svém blogu pan ministra Janotu za to, že srovnává naši zemi tak často veřejně s Řeckem. Srovnání ČR s Řeckem není podle p. Sobotky adekvátní, neboť podle p. Sobotky celkový veřejný dluh Řecka bude na konci letošního roku 120 % řeckého HDP, zatímco Česko vykáže s vysokou pravděpodobností celkové zadlužení 40 % HDP. Pan Janota prý tak zhoršuje vnímání našeho státu v očích analytiků ratingových agentur, Evropské komise, zahraničních investorů i zájemců o naše státní dluhopisy, uvedl p. Sobotka.
Ve svém prohlášení však p. Sobotka nezmiňuje, že například Lotyšsko, které je nyní prakticky v bankrotu, mělo daleko nižší míru zadlužení než ČR. Dále nezmiňuje, že ČR nemá zavedeno EUR a tak skutečně není v situaci Řecka. Protože tomu pomohou vlády Německa a Francie a to z hlavního důvodu. Pokud Řecko zbankrotuje, pak především německé a francouzské banky si odepíšou pár stovek miliard EUR, prodlouží se splatnost dluhopisů a odpustí mu něco na jistině. Zcela jistě pak poklesne kurs EUR k dolaru a němečtí a francouzští občané „zchudnou“ hlavně v zemích, kde EUR není zavedeno. Také proto, že bankéři, kteří půjčovali rizikové úvěry, nechtějí nést ztráty, vymyslely vlády Německa a Francie výměnu ztrát z dluhopisů při bankrotu za úvěr pro Řecko s pěkným úrokem. Neodpovědné vlády eurozóny tak dostávají signál, že jim vždycky někdo pomůže. Problém se neřeší, jen se odsune. Dluhy opět porostou, a je zaděláno na další krizi. Podle ekonoma Pavla Kohouta se ve světě se opět šíří obavy z finanční krize. Ta současná, odeznívající byla způsobena rizikovými hypotékami v USA. Ta, která možná právě začíná, byla zažehnuta rizikovými státními dluhy. Konkrétně jde o dluhy řecké vlády, ale i z obav nad dluhy vlád jiných.
Dále p. Sobotka nezmiňuje, že v ČR je neochota politiků provést nutné reformy, především penzijního, sociálního a zdravotního systému. Především ČSSD a s ní i další strany se tváří, že se nic neděje. Zde postačí tři čísla: Náklady na úroky státního dluhu se budou příští rok přibližovat k 100 mld. Kč a za první dva měsíce letošního roku vzrostl deficit státního rozpočtu o více než 10 miliard korun. Platy státních zaměstnanců, důchody a další dávky odčerpaly za dva měsíce 172,6 miliardy. To vše nás posouvá ve vnímání hodně blízky k Řecku bez jakéhkoliv přičinění ministra Janoty. Nám ovšem žádná vláda, ani ty Německa a Francie nepomůže. Budeme v tom sami. A záleží na vás, koho si v květnových volbách zvolíte.Tak co, myslíte, že platí stále věta? Nechci se vytahovat, ale kdo z vás na to má? (volná citace předsedy ČSSD).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.03.2010 16:18

Hezky vytrženo z kontextu. Bylo to napsáno v diskuzi o rozdílu mezi KSČ a ROH.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.03.2010 10:33

Opět nemáte pravdu, ostatně jako vždy, když o mně píšete. Najděte prosím ono mé prohlášení, kde bych např. řekl, že jsem byl u komoušů, abych si postavil dům (ten jsem si postavil až v r. 1999, nebo prohlášení o tom,aby mé děti šli na lepší školu. Dokažte to, jinak se jedná pouze a jen o naprostou lež a váš výmysl, případně překroucení jiného výroku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.02.2010 20:59

Nadhodnocené měny a dušení nízkou konkurenceschopností. Tato situace povede k rozpadu eurozóny, prognózuje Albert Edwards, vrcholný ekonomický stratég francouzské banky Société Générale, jež je mateřskou společností tuzemské Komerční banky.
Problém zemí, jako je Portugalsko, Španělsko či Řecko spočívá dle Edwardse v tom, že léta nízkých úrokových sazeb přivodila přehřátí jejich ekonomik a rapidní inflaci. I pokud by vlády dokázaly snížit rozpočtové schodky, nedostatek konkurenceschopnosti v rámci eurozóny vyústí v dlouhé období relativní (a pravděpodobně i absolutní) deflace, míní též stratég.
"Jakékoli pomoc Řecku jen oddaluje nezbytný rozpad eurozóny," doplňuje Edwards, jehož cituje agentura Bloomberg.
Jednotná měna eurozóny oslabila od listopadu vůči dolaru o 9,9 procenta. Za znehodnocením měny stojí právě obava investorů, že Řecko bude jen obtížně vyrovnávat své schodky.
Edwards byl v loňském ročníku ankety Thomson Extel zvolen druhým nejlepším z evropských finančních stratégů. V roce 1996 správně předpověděl asijskou měnou krizi, která propukla o rok později. Stejná anketa rovněž přisoudila strategickému výzkumnému oddělení banky Société Générale evropské prvenství hned tři roky po sobě.
Autor: Lukáš Kovanda

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Zajímavá přednáška

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.02.2010 20:53

Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní
(extrakt přednášky na VŠE 24.2.2010)
Zdá se, že vládnoucí politici nejsou ochotni navrhnout na rok 2011 vyrovnaný rozpočet a chtějí nás vést řeckou cestou, valením dluhu před sebou. Jen tápají a nejsou schopni navrhnout konkrétní kroky k odstranění deficitu. Já naopak považuji za nezbytné vyrovnat státní rozpočet od roku 2011. Politikům, kteří tuto odpovědnost ponesou, podávám tímto návod, jak na to.
1) STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE
Hospodařit dlouhodobě na dluh není normální. Stát nyní dluží 1,2 bilionu korun, to je 120 tisíc na obyvatele a tento dluh prudce roste, přičemž v r. 2000 byl lehce přes 200 miliard Kč.
2) NÁKLADY DLUHU: ÚROKY
Tento dluh má své obrovské náklady. Banky už kupují prakticky jen státní dluhopisy, nebo ukládají volné peníze u ČNB. Mají tak bezpracné zisky a podnikatelům nepůjčují (crowding out effect). Nejviditelnějším nákladem jsou ale úroky. Stát musí z dluhů platit stále vyšší úroky, v současnosti 60 miliard korun ročně, v r. 2005 to bylo 30 miliard.
3) JAK DLUH VZNIKL
Dluh je součtem deficitů z minulosti. Stát od roku 1998 hospodaří s vyššími výdaji než příjmy. Od roku 1998 jsme na úrocích z dluhu zaplatili ze státního rozpočtu bankám již 400 miliard korun. Kdybychom měli od roku 1998 vyrovnané rozpočty, mohli jsme tyto peníze daňovým poplatníkům ušetřit, resp. neměli bychom dnes problémy s deficitem. Úroky jsou podstatným zdrojem deficitu.
4) VLÁDNOUCÍ POLITICI NEMAJÍ VŮLI DLUH ŘEŠIT
ČSSD, ODS i TOP09 hovoří nanejvýš o vůli plnit tzv. maastrichtské kritérium, tedy deficit ve výši 3% HDP. To je stále nepřijatelné. Deficit 3% HDP stále znamená růst dluhu o více než 100 miliard korun ročně, znamená další růst úrokových nákladů.
Kdybychom měli v letech 2011-2014 deficit 163 miliard ročně, jak navrhuje např. ČSSD, zaplatili bychom jen za tyto čtyři roky na úrocích 323 miliard korun, o 82 miliard více než kdyby se od roku 2011 sestavoval vyrovnaný rozpočet. Když vládnoucí politici nejsou schopni vyrovnat rozpočet nyní, když úrokové břemeno je 60 miliard, tím spíše jej nebudou schopni vyrovnat za čtyři roky, až úrokové břemeno bude 93 miliard korun.
5) CO DĚLAT S DEFICITEM?
Deficit můžeme buď
A) vyrovnat seškrtáním výdajů
B) vyrovnat zvyšováním daní
C) nechat být
Politici už léta částečně - byť neúspěšně - volí variantu B). Topolánkova vláda zvýšila DPH z 5 na 10% a zavedla nové daně z elektřiny, uhlí a plynu. Fischerova vláda (tvořená ODS a ČSSD) zvýšila o korunu zdanění benzínu, nafty a piva. Neustále roste zdanění cigaret. Deficit ale stále zůstává obrovský.
Varianta C) („nedělat nic“) je nejhorší ze všech. Pokud politici neumí vyrovnat rozpočet seškrtáním výdajů, měli by čestně zvýšit daně tak, aby příjmy přizpůsobili výdajům. To by ale znamenalo zvýšit daně o 160 miliard korun – tedy zvýšit daně tak, že by to odpovídalo např. celé jedné další dani z příjmu, stejně vysoké, jako je ta dosavadní. Je evidentní, že to by nefungovalo. Dvojnásobné zvýšení daní nikdy nezajistí dvojnásobný výnos.
Je nezbytné vyrovnat rozpočet seškrtáním výdajů, a to ihned od roku 2011.
Protože vládnoucí politici v tom tápou, následuje návod.
6) JAK VYROVNAT ROZPOČET NA ROK 2011
Ministerstvo financí upravilo odhad růstu ekonomiky pro letošní rok a ministr Janota dodal, že nemíní navrhovat změnu rozpočtu, tedy že případné dodatečné příjmy použije na snížení deficitu. Pokud v letošním roce ekonomika poroste o 1,3% oproti původně předpokládanému poklesu o 0,8%, pak deficit pravděpodobně nebude 163 ale „jen“ 142 miliard. Jako základní východisko pro vyrovnání rozpočtu na rok 2011 tedy považuji nezvyšování mezd státních zaměstnanců a nevalorizování důchodů pro rok 2011. Pak vyrovnání rozpočtu bude vyžadovat najít úspory ve výši 94 miliard korun.
7) NEZBYTNÉ MINIMUM
Existuje několik evidentně zbytných výdajů státu. Pokud vládnoucí politici nejsou ochotni seškrtat ani ty, pak je to s nimi opravdu marné.
A) Je potřeba zrušit Sčítání lidu za 2,5 miliardy korun. Je zbytečné, je to jen další z mnoha výdajů, které svádí ke korupci při zakázkách s nimi spojených. Stačí navrhnout zákon, který sčítání zruší a který stanoví úkol jednomu úředníkovi na sesbírání požadavků EU z dostupných zdrojů (rejstřík nemovitostí, registr obyvatel).
B) Zrušit dotace k stavebnímu spoření ve výši 15 miliard korun. Ne omezit nebo upravit – ale zrušit. Není pravda, že dotace nelze zrušit u již uzavřených smluv. Smlouvy nedávají klientům spořitelen nárok na předem daný příspěvek - kdo tomu nevěří, ať si přečte svoji smlouvu o stavebním spoření.
Stát také musí přestat záplatovat běžné výdaje snižováním svého kapitálového majetku – příkladem tohoto záplatování je ukrajování ze státního podílu v ČEZu. Běžné výdaje mají být kryty běžnými příjmy. ČEZu by naopak mělo být umožněno rychle dostavět JE Temelín, protože prodejem jaderné elektřiny v zahraničí může vydělávat miliardy.
8) SNÍŽIT SOCIÁLNÍ VÝDAJE
V roce 2006 politici schválili nesmyslné (nad rámec možností českých veřejných financí jdoucí) zvýšení sociálních výdajů a udělali z ČR welfare state par excellence. Rodičovské přídavky byly tehdy zvýšeny na trojnásobek na úroveň 40 % průměrné mzdy a byly zavedeny nad rámec možností českých veřejných financí jdoucí „příspěvky na péči“. Stát platí 11 tisíc měsíčně lidem, aby se starali o své děti a 11 tisíc měsíčně, aby se starali o své staré rodiče. Neplatí jim to ale z daňových výnosů, zadlužuje jejich děti.
Výdaje kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskočily v roce 2007 – a to společnými hlasy Topolánka, Paroubka, Nečase, Kalouska a ostatních. Ministrům navíc tehdy chyběla jakákoliv fiskální obezřetnost, naprosto v návrzích zákonů podcenili fiskální dopad těchto zákonů – skutečné výdaje předčily několikanásobně očekávání prezentované poslancům v důvodové zprávě.
Tyto dávky udělaly z České republiky nezodpovědný zaopatřovatelský stát, který sype lidem peníze bez rozmyšlení od kolébky do hrobu, na dluh. Tyto dávky pobírají všichni lidé bez ohledu na svoji sociální situaci a politici, kteří tyto dávky v roce 2006 zavedli, by měli přiznat, že udělali chybu, že jejich populismus přivádí Českou republiku ke státnímu bankrotu.
„Rodičovský příspěvek“ a „příspěvek na péči“ je potřeba vrátit na úroveň roku 2006 – dát do souladu s možnostmi státního rozpočtu, ušetříme 24 miliard korun.
Do správy veřejných financí je třeba vrátit elementární obezřetnost a výdaje plánovat s konzervativním očekáváním, ne s optimistickým očekáváním (tedy ne jako pan Kalousek, který v době recese plánoval růst příjmů státního rozpočtu v roce 2009 o 7,5% a ne jako pan Škromach, která podhodnotil růst sociálních výdajů o 70 %).
KOMPENZACE: Zrušení dotací ke stavebnímu spoření a snížení sociálních dávek lze lidem snadno kompenzovat zrušením povinného přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty. Zlevní tak paliva i potraviny, daňoví poplatníci ušetří miliardy.
9) BEZBOLESTNÉ NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ STÁTU
Je několik daní, které se nejmenují daně a které končí bůhvíkde. Existuje zdanění hazardu ve výši 6-20%, které provozovatelé automatů a loterií odvádějí povinně na „veřejně prospěšné účely“ – většinou svým vlastním „nadačním fondům“. Existují daně z vína, které se jmenují poplatky a putují do „Vinařského fondu“ a z něj bůhvíkam. Přejmenujme tyto odvody na daně a stanovme, že půjdou přímo do státního rozpočtu – získáme tak výnos, který nezatíží poplatníky navíc a přitom vynese státu 5 miliard korun.
Když zrušíme povinné přimíchávání biopaliva do benzínu a nafty, paliva zlevní o korunu na litr. Častěji budou pak tankovat v České republice benzín Němci, Poláci, Slováci, Rakušané. Daňový výnos se zvýší o cca 5 miliard korun, aniž by čeští daňoví poplatníci zaplatili cokoliv navíc.
10) DŮCHODY
Jednou z příčin deficitu jsou důchody. Naštěstí existuje zákon o postupném prodlužování věku odchodu do důchodu. Letos muži odchází v 62 letech příští rok v 62 letech a dvou měsících, atd. Tento posun věku odchodu do důchodu pomáhá udržovat v rovnováze odvody na důchody a vyplácené důchody, tím že zvyšuje okruh plátců. Okruh plátců lze bezbolestně zvýšit nejen „shora“ (umožnit pracovat starším), ale i „zdola“ (umožnit pracovat mladším):
Zrušme 9. ročník základní školy. Lidé tak o rok dříve – v 18 letech – vystudují střední školu a o rok dříve (v 23) i vysokou školu. Celý jeden ročník populace tak začne opět pracovat o rok dříve a stát získá bezbolestně 12 miliard korun na daních navíc.
(Také mám vychozeno jen 8 tříd základní školy a necítím se ochuzen na vědomostech.)
Dnešní systém, kdy lidé studují základní školu téměř do 16 let, je absurdní, vede k tomu, že se učitelé k takřka dospělým lidem chovají jako k dětem.
11) ÚŘADY NA ZRUŠENÍ
Stát má stovky úřadů, v nichž zaměstnává na půl milionu lidí. Jeden úředník stojí ročně na platu, pojištění, topení, osvětlení a papírech milion korun. Na rušení zbytečných úřadů lze snadno ušetřit 20 miliard korun. Stačí rušit úřady nebo propustit zbytečné úředníky v objemu 20 tisíc lidí. Musí mít Úřad vlády 509 lidí – nestačilo by sto jako v době, kdy byl premiérem Klaus? Musí mít Český statistický úřad 1500 zaměstnanců? Nač má Správa státních hmotných rezerv 420 zaměstnanců? Potřebujeme úřady práce s 8250 zaměstnanci? Musí mít Generální ředitelství cel 6690 zaměstnanců? Potřebuje Pozemkový fond 895 zaměstnanců? Potřebujeme Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond s 248 zaměstnanci a Státní zemědělský intervenční fond s 900 zaměstnanci? K tomu Ministerstvo zemědělství 2074 lidmi? K čemu je Výzkumný ústav rostlinné výroby s 321 lidmi a Výzkumný ústav pro okrasné zahradnictví s 215 lidmi? Potřebujeme Výzkumný ústav myslivosti se 159 lidmi? Co asi dělá každý den 8 hodin 487 lidí na Státní rostlinolékařské správě? A co zapomenutých 950 úředníků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského? Mohl bych pokračovat do nekonečna.
12) HLAVNÍ PŘÍČINA DEFICITU: DLUH
Nadělaný dluh – tedy roční úroky z něj – jsou vlastně hlavní příčinou deficitu. Úroky tvoří téměř polovinu celého deficitu. Poděkujme politikům (spravedlivě rovným dílem – ČSSD, ODS, KDU-ČSL i jejich pohrobkům z TOP09,) že sekali od roku 1998 dluhy a musíme splácet jen na úrocích 60 miliard korun ročně.
Jak snížit úrokové břemeno?
Dílem dražbou některých majetků státu, dílem „dluhovým swapem“. Oboje vysvětlím.
13) DRAŽBA ZBYTNÉHO MAJEKU
Netlačím vládnoucí politiky do privatizace lesů, letiště, ropovodů, ČEZu, ani dálnic. Na to by museli mít nějakou politickou filosofii, nějakou představu o roli státu v ekonomice. Navrhuji jim, ať hlavně nechají zbankrotovat ČSA. Je lepší utržit nula korun, než doplácet tři miliardy ročně. Stát loni pomocí neférových triků nalil do ČSA 3 miliardy korun. Nejprve poskytl ČSA půjčku 2,5 miliardy korun od státní společnosti Osinek. Za ni ručily ČSA budovou svého sídla v Praze Ruzyni. Pak stát zástavu odblokoval, aby ČSA mohly budovu za smyšlenou takřka miliardovou cenu prodat státnímu letišti výměnou za dohodu o zpětném pronájmu. Mezitím státní Osinek svoji pohledávku u ČSA „kapitalizoval“ – neboli vyměnil pohledávku 2,5 miliardy korun – u níž se zřekl zástavy – za bezcenné akcie firmy. Jinými slovy, stát loni poskytl státní společnosti neférovou veřejnou podporu kamuflovanou do série účetních triků. Hrozí žaloby ostatních soukromých leteckých společností pro porušení pravidel férové konkurence. Když ČSA zkrachují, nestane se vůbec nic. Jejich linky rády ze dne na den obsadí ostatní letecké společnosti, které dovedou leteckou dopravu provozovat efektivněji.
Ať stát prodá Korado. Proč by stát měl vyrábět a prodávat radiátory? Ať stát prodá síť čerpacích stanic Eurooil. Ať stát prodá hotel Thermal v Karlových Varech. Ať stát prodá pivovar Vyškov. Proč by měl stát vyrábět a prodávat pivo Březňák? Nač potřebuje stát vlastnit papírnu Krško ve Slovinsku? Jinými slovy, doporučuji politikům, aby prodali alespoň tyto státní podniky, u nichž je privatizace absolutně bez komplikací. Stát by mohl utržit prodejem těchto zbytných firem 10 miliard korun a snížit o tuto částku státní dluh. Roční úrokové náklady by se tak snížily o 0,5 miliardy korun.

14) DLUHOVÝ SWAP
Stát na jedné straně dluží bilion korun a platí z tohoto dluhu 6% úrok. Na druhé straně vlastní dluhopisy cizích států (v úschově u ČNB v podobě tzv. devizových rezerv) a inkasuje z nich 3% úrok. To je stejná hloupost, jako kdyby člověk chtěl koupit byt za milion, dal milion korun do banky za 3 % a vzal si hypotéku za 6 %. Navrhuji tedy udělat „dluhový swap“. Konkrétně - české dluhopisy ve výši 180 miliard korun denominované v cizí měně splatit výnosem z prodeje cizích dluhopisů držených Českou republikou ve výši 180 miliard korun. Protože by šlo o obchod v cizích měnách, neměla by tato operace žádný vliv na kurz koruny. Stát by snížil státní dluh o 180 miliard korun a ušetřil by na úrocích ročně 10 miliard korun. Podotýkám, že tyto cizí dluhopisy, které stát drží, nakoupila ČNB za nově vytištěné peníze v uplynulých dvaceti letech a zaplatili jsme je my všichni formou klesající kupní síly peněz.
15) DEFICIT VE SVĚTĚ A PONAUČENÍ
Řecko mělo loni deficit 13 % HDP, Česká republika 6,5%, Francie 8%.
Deficit NULA mělo Švýcarsko. Proč? Protože Švýcarská ústava ukládá politikům schvalovat pouze rozpočet, který je vyrovnaný.
Protože si volíme politiky, kteří nejsou schopni vyrovnat rozpočet sami od sebe, měli bychom také chtít do ústavy zakotvit povinnost schvalovat vyrovnaný rozpočet. Třeba by politici mohli sami rádi takové omezení přijmout, stejně jako narkoman, který se dobrovolně podrobí kontrolované abstinenci. Dokud takový zákon nemáme, měl by jej prezident suplovat tak, že by měl vracet sněmovně všechny zákony, které vytváří deficit. Tím by po politicích chtěl alespoň absolutní většinu všech (101 hlasů z 200) místo měkčí většiny přítomných. Pak by se nemohla ODS alibisticky před voliči skrývat před odpovědností tím, že umožní partnerské ČSSD schválit rozpočet na rok 2010 tím, že se zdrží hlasování.
16) ZÁVĚR
Určitě existuje mnoho dalších cest, jak vyrovnat státní rozpočet. Pokud vládnoucím politikům mé nápady připadají hloupé, ať přijdou s jinými. Ať ale s nějakými přijdou. Ať aspoň naznačí špetku vůle, že by mohli chtít schválit na rok 2011 vyrovnaný rozpočet. Jestli to neudělají, říkají nám tím, že se chtějí vydat řeckou cestou – cestou odsouvání současných problémů do budoucnosti, cestou ke státnímu bankrotu.
Autor Petr Mach,
je ekonom a předseda Strany svobodných občanů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.02.2010 12:06

Máte pravdu. Je to jak z rodokapsu. Jenom je zde jeden rozdíl. V klasickém rodokapsu parta desperádů obsadí městečko, zvolí si ze svého středu šerifa a soudce, poté terorizuje jeho obyvatele a obírá rančery o peníze. Příchodem spravedlivého pistolníka se vše vyřeší a v dobro obrátí. Bohužel v naší politice parta hochštaplerů obsadila politické funkce, zvolila si za šerify a soudce,rychloabsolventy práv z Plzně a dále je scénář obírání občanů této země téměř stejný. Až na to, že se nevylupují trezory a nepřepadávají dostavníky. Místo toho se tuneluje státní rozpočet např. dotacemi na golfová hřiště a fingovanými kauzami, ve kterých stát zastupují ti, co jej okrádají. Zneužívají se fondy EU na výstavbu nevěstinců a podobných užitečných zařízení, vyplácí se provize za nepotřebné objednávky (Gripeny, 20 milionů vakcín pro 10 milionové Česko?), předražují se veřejné zakázky (20 milionů za opravu Michaláku??). Kdo to potom má ze svých daní utáhnout, když výkonnost ekonomiky klesá a počet nezaměstnaných stoupá?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.02.2010 17:27

Úřad na zrušení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se správní úřad zřízený na základě zákona 231/2001. Počet členů rady 12,celkový roční rozpočet 62,7 milionů, roční mzdové výdaje 33 milionů, ostatní náklady jsou "běžné výdaje". Pod těmi se skrývají rozbory a posudky, zda scény ve filmu již nejsou pornografií. Je s podivem, že do r. 2001 jsme se bez toho, že by nám někdo určoval na co se ještě smíme dívat a na co již ne, dokázali přežít.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla být okamžitě zrušena, stát by ušetřil cca 62 milionů ročně a případné porušování zákonů médii řešit soudní cestou, podobně jako u novin a časopisů. Ponechat na vůli občana na co se chce dívat a na co nikoliv a dle toho by si občan vybral příslušný televizní kanál. Převzato z časopisu Laissez Faire.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.01.2010 21:07

Kdo je na tom hůř?
V přehledu zpráv mne zaujala ta, která hovoří o tom, že zadlužené Řecko našlo někoho, kdo mu půjčí. Údajný zájem investorů o řecké dluhopisy byl vysoký proto, že Řecko slibuje výnos přes 5,8% ročně. Pikantní na tom je, že české banky mají řeckých dluhopisů za 25 miliard a protože řecké dluhopisy jsou hodně rizikové, pak případný řecký bankrot bude mít tvrdý dopad na české banky. Také není bez zajímavosti, že řecké dluhopisy na finančních trzích ztrácejí a v posledních dnech ztratily 5%.
Další pikantností je, že průměrný úrok na českých dluhopisech je okolo 5,5 až 5,6% ročně. To znamená, že si půjčujeme za obdobných podmínek, jako si půjčuje předlužené Řecko.
Česká republika vydá na splátky úroků v r. 2010 okolo 80 miliard Kč. Protože politici pod taktovkou pana Kalouska, nyní TOP 09, schválili rozpočet, kterým prohospodařili co mohli, chystá se vydání dalších dluhopisů, aby bylo možno dále utrácet. Plánovaných 80 miliard na splátky úroků tak naroste o mnohem více. Předlužené Řecko vydá ve stejném roce na splátky úroků ze státního dluhu 1 400 miliard Kč. Je mezi tím až tak velký rozdíl?
Pan Sobotka, ekonomický expert ČSSD navrhuje, s podporou KSČM, další a další výdaje zatěžující státní rozpočet. A pan Paroubek na dotazy MFD dokázal odpovědět pouze na otázku jaká je výše státního dluhu, na další otázky odpověď neznal a raději z redakce utekl. Co si mám myslet o takovýchto politicích?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: úklid sněhu na sídlištích

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.01.2010 21:05

Podle zpráv o počasí má napadnout 20 cm nového sněhu. Každý tedy budeme mít možnost jak a kde se ukízí sníh. Zkuste o tom sem napsat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.01.2010 21:56

Opravdu nevím kterým konkrétním státním zaměstnancům se platy zvýšily, mluvíme o r. 2009, ne o r. 2010, můj příspěvek na který reagujete je z 06/2009. Vycházím jen z různých zpráv z médií, prohlášení různých tiskových mluvčích ministerstev a odborářů, ze statistik a chváleného rozpočtu. No a ty peníze tam vyčleněny byly a protože státní rozpočet je vyhlašován formou zákona, tak je někdo dostat musel. Navíc ministři i vlády vystupovali s tím, že sehnali další dodatečné navýšení a různí odborářští bosové se ve zprávách tvářili spokojeně. Zda to bylo tak málo, že se dostalo jen na ministry a případně i na jejich řidiče, to opravdu nevím. A protože se konkrétní mzdové údaje nikde nezvěřejňují, tak mohu jen zjistit celkovou částku a počet lidí. Jinak máte pravdu, protože na těch židlích sedí spousta zbytečných lidí. Jen malý příklad. Máme zřízen odbor na jednom ministerstvu, který má pomáhat lidem s reklamacemi zboží zakoupeným v členských státech EU. Jeho odpovědi převážně jsou: postupujte dle platných zákonů v dané zemi. A to platíme z našich daní.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.01.2010 14:33

Kdo to zaplatí?
Na vládu včera dorazil z ministerstva financí Konvergenční program. Jeho první verze říká: zavazujeme se k tomu, mít do roku 2013 nebo 14, deficit kolem tří procent HDP. Co to znamená? Znamená to především zvýšení daní. Všech a všem. Jenomže kdo věří, že platí: když zvýším daně, více vyberu a zlepším veřejné finance? Je to naivní zejména z pohledu zprávy ze společnosti Čekia. Podle ní stoupl počet českých firem sídlících v daňových rájích nejvíc za poslední čtyři roky. Počet se zvýšil na 11 143, to je přesně o 24 procent, což představuje největší meziroční přírůstek za poslední čtyři roky. V prvním pololetí roku 2009 byl jen nízký zájem, ovšem v druhém pololetí se zájem o sídla v daňových rájích prudce zvýšil. Zřejmě to mimo jiné souvisí s nejistou politickou situací v České republice a tlakem na zvyšování daní. V poslední době na to má také vliv ohlašované záměry ČSSD na řešení krizového vývoje státního rozpočtu.
Je pravdou, že v poměru k HDP máme celkový dluh kolem 37 procent. Je to hodně, nebo málo? Politici nás ubezpečují, že se nic neděje, že je to normální. Vezmu-li statistiku od roku 1970 do 2008, pak lehce zjistím, že 51,7 procenta zemí z těch, jež zkrachovaly, mělo dluh pod hranicí šedesáti procent HDP. Tedy jako my. A podívám-li se na tempo zvyšování státního dluhu, pak mne mrazí. Poslechnu-li si Jiřího Paroubka a jeho program k řešení problému státních financí, mrazí mne dvojnásob. Ne úspory, ne vyhlášení programu úspor, ale přímo vyhlášení programu plýtvání.
Ano, v současném stavu jiná cesta, než zvýšení daní, snížení spotřeby, zmrazení některých investic a to vše doprovázené reformou zdravotnictví, důchodového systému a reforma sociálních dávek tak, aby zbylo alespoň pro ty skutečně potřebné, není. K tomu přibude zvýšené daňové zatížení téměř všeho, od potravin až po energie. Ovšem největší část vybraných daní jistě přijde od střední třídy, tj. v převážné míře zaměstnanců, hlavně těch státních, a drobných podnikatelů. Ti totiž nemohou uniknout do daňových rájů, nemohou se odstěhovat někam na Kypr. Žijí, pracují a nakupují tady. Tady platí daně. Zvýšení daní tedy zaplatí hlavně oni, střední třída, ne však politici. Ti si na to, ostatně jako vždy, přidají na platech.
Jděte proto v letošním roce k volbám. Zvolte tu stranu a lídra, kterému věříte, že je schopen dát veřejné finance a ekonomickou politiku do pořádku, jen proboha nevolte ty, kteří nám na to vše zadělali, ať jsou v jakékoliv, staré či nové straně.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.01.2010 14:32

Vážení politici a státní úředníci,

nepřeji si, abyste mě každý den neustále masírovali a stresovali údaji o tom, že každý novorozenec má batoh s dluhem 111 000 Kč, nebo že se Česká republika zadlužuje každou minutu jedním milionem korun. Takové zprávy jsou mi k ničemu, protože i když vypnu všechna světla, topení, netelefonuji, zamknu se v bytě a nikam nevycházím, nic s tím neudělám. Na takové zprávy mám pro všechny šéfy této země jedinou odpověď: když neumíte udržet na uzdě státní finance, když neumíte hospodařit, jděte od toho! Ten 1 bilion 300 miliard korun, které se na mě snažíte hodit, to není dluh nás občanů -- to je VÁŠ dluh! Tento dluh jste vyrobili a rozjeli VY. Dělejte si s ním, co chcete, a neobtěžujte nás údaji, které nemůžeme nijak ovlivnit. Země se zadlužuje rekordním tempem, ale já ne. Já na dluh nežiji, naopak, snažím se mít na kontě neustále nějakou tu rezervu v násobku několika měsíčních platů. Nikdy v životě jsem nikomu nic nedlužil. To bych raději umřel hlady! A běda, dozvídám se, že ten VÁŠ nesplatitelný dluh máme teď splatit MY. Víte, jak to v dějinách dopadlo -- v Praze letěli radní z oken radnice už třikrát a není důvod, aby neletěli po čtvrté. Možná je právě těch 888 milionů za projekt Opencard poslední kapkou, po níž přeteče pohár.
Myslete na to, vy, politici a úředníci, kteří nám vnucujete, že jsme v tomto státu na pokraji katastrofy. VY jste tento stát dovedli na pokraj té katastrofy. My výši platů, daní, penzí, odvodů zdravotních či sociálních, stejně jako stanovení výše všech podpor a příspěvků neurčujeme. Pamatujte na to, že od poslední společenské změny uplynulo právě 20 let, a to je v Čechách, jak známo, první předpoklad pro dějinnou změnu. Varuji vás, vzpamatujte se, vezměte rozum do hrsti a začněte pracovat na změně. A až budete mít situaci pod kontrolou a budete nám moci oznámit, že Česká republika snižuje své zadlužení o jeden milion korun za hodinu, pak se pochlubte. Do té doby nás neobtěžujte stresujícími zprávami o vaší kolosální neschopnosti.

S pozdravem občan Bedřich Ludvík


Více o autorovi: Bedřich Ludvík
Dramaturg hrané tvorby ČT, autor a režisér dokumentů s písničkou, spisovatel a písničkář. Přivedl k životu filmy jako Smradi, Kuře melancholik, Kytice, Výchova dívek v Čechách a přes 50 televizních filmů - za všechny jmenujme cyklus o lidech postižných zločinem - Oběti. Vydal (zatím) čtyři knihy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Široká ulice

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.01.2010 23:27

Od doby, kdy se v Británii začaly zavádět zóny s maximální třicítkou, počet mrtvých a vážně zraněných na silnicích ve městech dramaticky poklesl. Zpomalení řidičů výrazně napomohly retardéry. Daní za to jsou ale poničené tlumiče, které musí řidiči častěji měnit. Dalším negativem zpomalovacích prahů je zvýšená hlučnost při průjezdu automobilů, nárůst spotřeby a emisí. "Zavedení zón s maximální rychlostí automobilového provozu 30 kilometrů v hodině snížilo počet smrtelných nehod o 40 procent," píše server AutemBezpečně.cz.
Retardéry ale zpomalují i sanitky, hasiče či policisty v akci. Stěžují si na ně dopravci zboží, například potravin, kterým natřásání při přejíždění hrbolů škodí. Kromě zvýšené hlučnosti vidí dopravní odborníci jako negativum příčných prahů omezení dopravy ve chvílích, kdy není třeba. "Při umístění v místech s pouze nárazovými nárůsty pěšího provozu (např. před školami – období ráno – příchody a odpoledne – odchody) omezují automobilovou dopravu i v době, kdy se na komunikaci chodci téměř vůbec nevyskytují, tj. mimo dobu vyučování, o prázdninách apod.," uvádí Nadace Partnerství.
retardér vs. tlumič
Metr zpomalovacího prahu stojí asi 1500 korun, přibližně tolik stojí jeden tlumič na fabii.
Úředníci magistrátů jsou pomalými zónami nadšení. Britské silnice brázdí víc než 28 milionů aut, zóny s maximální třicítkou jsou na každém rohu. Vyčíslení škod způsobených zpomalovacími prahy jde do stovek milionů liber ročně.
"Pojišťovací firma Warranty Direct spočítala, že při průměrné ceně 240 liber za výměnu poničených tlumičů se celková částka u všech opravovaných aut ročně vyšplhá přes 400 milionů liber," píše AutemBezpečně.cz.
Internetová encyklopedie Wikipedia cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph (48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila vzrůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru/100 km. Při prostém snížení rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. "Podobný výzkum údajně provedla britská Laboratoř dopravního výzkumu, podle níž na silnicích se zpomalovacími prahy jsou zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu dusného až o 37 %," píše Wikipedia.
Úřady se musí začít zabývat otázkou, jak takovýmto výdajům předcházet, ale zachovat účinnost pomalých zón. "Například ve městě Portsmouth na jihovýchodě Anglie jsou chodci a cyklisté v bezpečí i bez zpomalovacích prahů. Maximální třicetikilometrovou rychlost zde zavedli plošně," uvádí AutemBezpečně.cz.
V Široké ulici je to zcela jistě jinak.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Úklid chodníků

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.01.2010 23:26

Určitě se o to pokusíme. Díky za podporu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: úklid sněhu na sídlištích

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.01.2010 21:06

Ale ano, pane Terezko. Nejedná se o těch 25 korun. Nejde mi ani o to, že musím vzít do ruky hrablo. V současné éře globálního oteplování můžeme počítat budeme mít se sněhem větší a větší potíže. Ale jedná se o to, že pokud jako vy budeme postupovat všichni, pak TS službám nebude stačit oněch 4O miliónů ročně, které jim město platí a my si úklid sněhu zaplatíme ještě jednou. Domnívám se, že sníh padá a zejména v zimě. Takže ten, kdo je za úklid sněhu odpovědný a placený, by měl také něco dělat a ne se spoléhat, že si lidé nějak poradí. Kde jsou peníze za úklid sněhu z minulých let, kdy se nechmelilo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Úklid chodníků

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.01.2010 20:51

Což o to, většina lidí se snažila sníh uklízet. Ale proč tedy máme TS kterým město platí za úklid? Chápu, že není v jejich silách uklidit naráz vše. Ovšem byla a možná dodnes jsou místa, kde se o to nikdo ani nepokusil. Kupodivu odklízení a odvážení sněhu nezačalo na frekventovaných místech, ale úplně jinde. Například před VZP ulicí snad žádný pluh ani neprojel, ačkoliv vozy s pluhy blokovaly průjezd, protože osádka si zřejmě zaskočila na svačinu. Rovnež tak chodník od pynárny k hasičárně žádné prohrnutí neviděl. Jen kolem hasičárny uklízeli hasiči. Ve Slatiňanech toho měli uklizeno vícero, než jen hlavní ulici. Osobně jsem viděl partu slatiňanských TS s lopatami, jak ukízejí parkoviště. A s tím zaměstnáním. Na dotaz proč nejde zaměstnat úředníky a nezaměstnané na úklidu sněhu padla z chrudimské radnice perla. Nemáme tolik lopat a košťat. Spíš by měli někteří lidé odstoupit a pustit tam někoho schopnějšího. Myslím, že vedení TS a vedení města situaci naprosto nezvládli.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Úklid chodníků

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.01.2010 18:53

Domnívám se, že primárně tato povinnost přináleží městu. Tedy je to město, které se má starat o úklid nejenom chodníků, ale všech komunikací a prostor ve vlastnictví města. Jitě jste si všimli, že čistota a pořádek nutí normálního člověka aby neodhazoval odpadky a uklízel. Neuklízí-li město, to je ten kdo je primárně zodpovědný za úklid, pak mnozí občané činí totéž. Shodou okolností jsem dnes projížděl Slatiňany. Ulice a chodníky, alespoň tam kde jsem byl, byly uklizené, žádný rozbředlý sníh. V Chrudimi se místy ani nedá projít. Takže nezklamal nikdo jiný, než představitelé města, to je p. starosta a místostarostové. Není divu, když mají plné ruce s projekty na narovnání silnice na Podhůru a půjčovnou kol. Pak skutečně nezbývá lidem než si vzít do rukou lopaty.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Příjemné svátky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.12.2009 12:15

Také se připojuji s přáním všeho nejlepšího a hodně pohody v r. 2010.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.12.2009 17:01

Nic nezatloukám a nemám proto žádný důvod. Zvolen nebyl nikdo a to z prostého důvodu, volby byly odloženy z důvodu nejasnosti některých procedurálních kroků. V současné době představují kandidáti svůj profil, a každý člen SSO má právo internetové diskuse s nimi, čehož členská základna náležitě využívá. Doplňovací volby místopředsedů proběhnou ve dnech 19 až 22. 12. 2009 přesně v souladu se stanovami. Pokud si otevřete stránku www.svobodni.cz naleznete zde odpověď na otázku, kdo je předsedou, ale i kteří členové jsou místopředsedy. Protože asi špatně čtu, tak jsem odpověděl omylem o předsedovi a ne o místopředsedech. Po volbách a zavedení profilu místopředsedů na stránky SSO budete mít možnost zjistit, kdo kteří noví místopředsedové byli zvoleni. Takže žádná senzace se nekoná a ujišťuji Vás, že SSO má dostatek vhodných kandidátů na místopředsedy krajské organizace a jen počet členů v Chrudimi se podstatně neliší od počtu členů chrudimské ODS. Protože však nejsem tiskovým mluvčím, tak nemohu podávat jiné, než obecné zprávy o dění v krajské organizaci SSO.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Je to dobrý zákon

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.12.2009 19:06

V histori už něco podobného bylo. Ruský car, tuším Petr Veliký, nechával občas popravit toho nejtlustšího provianťáka armády. S odůvodněním, že je na něm vidět, že moc krade. Zřejmě se to příliš neosvědčilo. Zajímalo by mne, kdo by to, za podobných kritérií, v našem parlamentu vyhrál.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.12.2009 19:01

Především nejsem tiskovým mluvčím, v listopadu předsedu krajské organizace sněm nevolil, ten byl zvolen dávno předtím. Takže odpověď zní: nikoho. Máte-li opravdu zájem o dění ve Straně svobodných občanů, doporučuji navštívit www.svobodni.cz, kde se lehce dozvíte, kdo je v kterém kraji předsedou krajské organizace. Navíc se na tomto můžete přihlásit za člena a po přijetí aktivně ovlivňovat dění ve SSO, případně kandidovat na veškeré funkce nejen v krajské organizaci. Nechcete-li být členem, můžete se přihlásit jako příznivec a jako takový máte právo účastnit se jednání a přispívat svými příspěvky. Vše, včetně stanov a pravidel naleznete na výše uvedených stránkách.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Je to dobrý zákon

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.12.2009 15:12

Žil jsem dosud spokojeně. Neprodával jsem a ani nevyráběl drogy a při televizních záběrech ze zatýkání drogových dealerů jsem si říkal. Dobře jim tak. Z hub rozeznám asi 10 druhů a mezi nimi rozhodně nejsou lysohlávky, konopí nepěstuji a tak jsem se bláhově domníval, že mne nikdo za drogového dealera považovat nemůže. Ovšem nyní je to jiné. V zákoně se má objevit, že vlastnění jakéhokoliv množství rostlin s haluceniogidními účinky je buď trestným činem, nebo přestupkem. Nejprve jsem si znovu říkal, dobře jim tak, dealerům. Ovšem po chvíli mi zatrnulo. Vlastním nějaké pozemky a kousek lesa. V něm rostou muchomůrky červené a jiné houby, ze kterých se zcela jistě dá vyrobit nějaká droga. Také se v něm vzácně objevuje vraní oko a roste zde náprstník. Mám lýkovec, tis a občas na zahrádce pěstuji mák setý, za oknem mám 4 kaktusy, na terase durman. Nevím, co všechno ty rostliny obsahují, ale mám dojem, že se ze mne stává kriminální. A to ještě nevím, nerostou-li na mé louce lysohlávky. Pro jistotu budu muset asi les vykácet, květináče vyhodit do popelnice a vše dát vybetonovat. Pane Pavlíčku, kde se dá podepsat petice proti tomu nesmyslu?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.12.2009 20:37

V parlamentu sílí boj o rozdělování státních financí. ČSSD ruku v ruce s KSČM prosazují dodatečné výdaje, ačkoliv již dnes, tedy ještě před schválením rozpočtu je známo, že dluh nebude 162 miliard, ale min. 175 miliard, podle některých ekonomů bude skutečný deficit přes 200 miliard. Strany se předhánějí jak zvýšit příjmovou stránku rozpočtu, nejlépe vyšší daní z příjmů. Ačkoliv se v loňském roce na dani z příjmů fyzických osob vybralo okolo 95 miliard a to byl velice úspěšný rok, současná nezaměstnanost je okolo9%, předpokládají, že zvýšením vyberou ještě více. Vzhledem k tomu, že kolem 80% podniků v ČR vlastní zahraniční kapitál je to čistá fikce. Nechci se rozepisovat o tom jak podniky a jejich management dokáží legálním způsobem vyvést své příjmy do zahraničí a tam je nedanit, chci jenom poukázat na to, že při jakémkoliv zvýšení daně z příjmů se nakonec vždy vybralo méně. Alespoň taková je zkušenost z jiných ekonomik a obdobné to bude i u nás. Bohužel, všechny parlamentní strany uvažují pouze o příjmové stránce. Je to logické. Čím vyšší příjem, tím více mohou utrácet a tím jim budou voliči více zavázáni. Ovšem rozpočet má také výdajovou část. Zde jsou výdaje nutné, zdravotnictví, školství, obrana a výdaje zbytečné, jen namátkou: předražený systém evidence státních dluhopisů, ačkoliv Pražská burza je ochotna jej provozovat zdarma, sčítání obyvatel, z minulosti internet do škol apod. V případě, že by se poslanci zaměřili na úspory v oblasti nesmyslných státních výdajů, přijali zákony omezující korupci, přijali další rozumné zákony v oblasti sociální a zdravotnictví a daňové zatížení přesunuli na daně ze spotřeby, pak by to byla cesta vedoucí ze zadlužení a pohodlně by bylo možno zrušit daň z příjmů fyzických osob. Ovšem taková vůle není a tak v příštím roce můžeme očekávat méně peněz na nutné státní výdaje a z toho horší dostupnost zdravotní péče a veřejných služeb všeobecně. Jaký je to rozdíl oproti sousednímu Německu, kde vláda hodlá snížit přímé daně s ohledem na podporu podnikání. Celé to připomíná pointu z jednoho vtipu: zaměstnanci u nás platí ze svého příjmu 50% na dani, 50% je stojí bydlení, kde vezmou na to ostatní, to nás nezajímá. Z toho mi vyplývá jediné, nevolit žádnou ze současných parlamentních stran.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.12.2009 22:34

Je to pravda. Máme mnoho úředníků, úřadů a to vše zatěžuje státní rozpočet. Máme také mnoho jak bylo řečeno "pijavic" ze státního rozpočtu a to nás stojí daleko více, jsou li pradivé úniky z vyšetřovacích spisů a odhalení novinářů. Pan Pavlíček poznamenává, že volby nemohou nic změnit. Má pravdu, pokud budeme volit jako dosud. Pravice = ODS, levice = ČSSD. Zkuste se ovšem zamyslet. zda opravdu chcete změnu. Pokud ano, pak nemůžete volit jako dosud, zakonzervujete tím současný stav. Pokud zvolíte stejné strany a stejné lidi, pak volíte stejné problémy. Například Strana Svobodných Občanů má připravený seznam úřadů, komisí, podivných státních fondů a ministertev na zrušení. Také prosazuje to, že pokud stát bude rozdělovat co nejméně, nebude prostor pro korupci. Chceme úplně zrušit daň z příjmu zaměstnanců (její výtěžek není velký) a výpadek ve státním rozpočtu nahradit úsporami zrušením zbytečných úřadů, ne zvyšováním daní. Domnívám se, že mnoho z toho, co se Vám a nejen Vám nelíbí, chceme řešit. Podívejte se na stránky www.svobodni.cz a zkuste si přečíst program a zamyslet se nad jeho obsahem. Možná si říkáte, nedá se nic změnit, já dodávám, ale měli bychom se o to pokusit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Koho volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.11.2009 21:32

V letošním roce je plánován schodek státního rozpočtu na 165 miliard Kč. Ministr Janota tvrdí, že když příjmová i výdajová pravidla zůstanou beze změny i pro příští rok, pak deficit státního rozpočtu vystoupí na 230 miliard korun neboli 7 % hrubého domácího produktu a to je již skutečně výrazné zadlužení tohoto státu. Takový schodek nebude snadné financovat. V současné době se státní dluh blíží 1,2 bilionu Kč. Jen úroky ze státního dluhu v příštím roce stoupnou na 80 miliard, to je polovina letošního schodku. Stát dluhy nesplácí, pouze je vytlouká novými dluhy a zachová dlouholetou tendenci prohlubování státního dluhu, Tempo růstu výdajů je vyšší než tempo hospodářského růstu a to je neodvratná cesta do státního bankrotu. Ten byl již nastolen v dobách konjunktury, nynější hospodářská recese tuto cestu jen zkracuje. Je tedy na místě nastoupit cestu k snížení výdajů a to zejména mandatorních, tj. takových, k nimž je stát zavázán zákony. Mandatorní výdaje se již blíží kritické hranici 85 % státního rozpočtu. U mezd a provozních nákladů státních institucí by taková úsporná opatření byla méně bolestivá, než úspory v sociální oblasti. Zde, pokud mají být úspory účinné, bude se jednat o skutečně velice bolestivé úspory. Je totiž nutno je realizovat nikoliv na osobách, které je zneužívají, je to sice amorální, ale z ekonomického hlediska jde o minimální částky, nýbrž u těch osob, které je nejvíce konzumují. Tedy na sociálně slabých a nemocných lidech. Je pravdou, že až krize odezní, bude možné opět sociální podpory zvyšovat, ovšem tempem, které nebude působit nezadržitelné prohlubování deficitu veřejných financí. Takové úspory by mohly do budoucna zastavit dosud nezadržitelné zadlužování státu. K tomu jsou ovšem také nutná opatření na příjmové straně rozpočtu, která se ekonomicky aktivních osob dotknou nejvíce. Zvýšení nepřímých daní (daní ze spotřeby) způsobí skokové zvýšení cen zboží a služeb, a to i nezbytných. Růst životních nákladů nebude kompenzován (nebudou zdroje) zvýšením příjmů. Proto se úspora dotkne nejvíce těch skupin obyvatel, které nedokáží svou spotřebu příliš regulovat a to budou opět především lidé sociálně slabí a nemocní. Zaměstnanci by měli být v zásadě schopni z pravidelných příjmů hradit své životní náklady, zdravotní výdaje, výdaje na vzdělání svých dětí, starost o rodiče, splátky hypoték a úvěrů, aj. Ovšem nedokáží ovlivnit vlastní vůlí své příjmy; zaměstnanci jsou většinou závislí na mzdě zaměstnavatele, ovšem podnikatelé si nedovolí zvýšit cenu svého zboží a služeb. A to se bude týkat celého řetězce od výrobců, přes subdodavatele až po konečné prodejce. Existuje zde ovšem také možnost zvýšit daně přímé, tedy především daně z příjmu právnických a fyzických osob a platby sociálního a zdravotního pojištění. To prosazuje levice, která zároveň tvrdí, že by se zvýšení daní mělo uskutečnit prostředky daňové progrese, jež by nejvíce zdanila nejbohatší daňové poplatníky. Je samozřejmě možné, ale právnické subjekty, které by platily nejvyšší daně, už dávno nejsou daňovými subjekty tohoto státu. A soukromých osob, jež by daňová progrese postihla, není tolik, aby výrazně zlepšily příjmovou stránku státního rozpočtu. Proto by změny v přímých daních, aby byly pro státní rozpočet efektivní, musely by opět nejsilněji dopadnout opět na zaměstnance a střední vrstvu. Vyšší nepřímá daň postihne tuzemské i zahraniční zboží stejnou měrou, kdežto daň přímá postihne pouze domácí pracovní sílu, odrazí se v nákladech domácí výroby a zvýhodní tak zahraniční zboží, jehož náklady výroby žádnými podobnými daněmi, jako je sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na penzijní zabezpečení nebo na podporu aktivní politiky zaměstnanosti není zatíženo. Vyšší přímé daně také přímo podpoří zaměstnávání zahraničních podnikatelů a družstevníků pracujících v této zemi, kteří platí zdravotní pojištění pár korun ročně. Takže kromě daňového znevýhodnění střední třídy by souběžně došlo k její diskriminaci na trhu pracovních sil a střední stav by tak začal ztrácet zdroje svých příjmů a stát místo růstu daňových příjmů zkonstatuje jen růst sociálních výdajů. Je to tedy cesta do pekla. Ovšem existuje také možnost, že by se pozdrželo několik velkorysých, státem financovaných projektů o několik let. Státní rozpočet by ušetřil rázem desítky miliard korun, které by byly kompenzovány prakticky jen roky prodlouženým nepohodlím uživatelů těchto projektů. Ovšem zde chybí „politická vůle“ k takovýmto úsporám, protože na tyto projekty je navázáno mnoho politiků a politické strany také

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.11.2009 23:38

V současné době to už ani nestíhají dojíždějící školáci. Není vzácností, ža autobus projíždí Chrudimí téměř hodinu a má tak zpoždění. Školáci tak nestíhají začátek vyučování.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.11.2009 23:18

Bohužel, když to provedu mám pouze prázdnou stránku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Depozitář reg. muzea

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.11.2009 23:31

Je škoda, že tato stavba chátrá. Má se stavět nová budova OSSZ, pokud již návrh nezapadl, pak možná pro OSSZ by to bylo vhodné využití.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.11.2009 23:22

Asi se dá heslo prolomit, nevíte jak jej změnit?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.11.2009 20:06

Tenhle příspěvek nepochází z mého počítače a tak se ptám administrátora jak je to možné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.11.2009 20:55

Pane Kocmane, Markovice nejsou žádným satelitem Chrudimi.Na tomto území, myšleno Markovice a nová výstavba u Vaňkových školek, žije, dle mého odhadu 1/10 obyvatel Chrudimi. Připočtu-li Skřivánek a Rozhlednu, pak se jedná nejméně o 20% obyvatel celé Chrudimi. A ti všicni musí za nákupy, na počtu a za úřady do centra. Markovice jsou součástí Chrudimi již několik desetiletí. Za tu dobu bylo možno vybudovat nějakou infrastrukturu. Ovšem místo toho zbudovali průmyslovou zónu, která městu nic nepřinesla, tedy kromě prodělku. A místo zaplánování obchodní zóny v ÚP někde u Markovic, je obchodní zóna plánována jinde a tak máme v Chrudimi všechny obchoďáky téměř na jednom místě.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.11.2009 22:37

Problém není ve výstavbě, problém je v tom, že se řeší pouze to ono konkrétní území a ne Chrudim jako celek. To, co bylo vyhovující pro koňské povozy, není vyhovující pro kamiony. Není řádná koncepce rozvoje města a obchvatových komunikací, do ÚP se dělá jeden dodatek za druhým bez ohledu na jejich vliv na dopravní obslužnost, do toho vzniká PZ a z ní opět vyplývající nároky na dopravu. Ve městě se řeší problém jedné části na úkor jiné, viz zpomalovací pruhy v Široké ulici a tím převedení dopravy na jiné ulice. K tomu připočtěte nárůst automobilů, červenou vlnu na semaforech a zpomalovací kruhové objezdy. Logicky pak narůstají kolony popojíždějících vozidel, zvyšuje se tím jejich spotřeba a vypouštěné exhalace. A Chrudim s chrudimáky trpí. Stát nemá peníze, Chrudim nemá koncepci ani penize. Projíždějící řidiči se Chrudimi nemohou vyhnout, místní nemohou nikudy objet. Postaví-li se nové byty v centru, vzniknou problémy s parkováním, a opět jen narostou kolony vozidel. Podle mne by bylo jedním z řešení postavit úřední budovu někde na kraji města. V té by byl MěÚ, soud, policie, okresní úřady, katastr, sociální správa, pošta, berňák a pod. U ní by bylo dostatečné parkoviště a pak by nikdo do centra z těchto důvodů nezajížděl. K tomu smozřejmě obchvat a v centru by byl klid jako v parku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.11.2009 22:17

Náměstí vedle fary, to je ona výstavba, proti které se zvedají protesty a nesouhlasí s ní památkáři?.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOPRAVNI SITUACE CHRUDIM 091109

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.11.2009 20:03

Pane Víšku, bydlím v Markovicích. Přijde-li mi nějaký doporučený dopis, nebo balíček a pod., musím do města na poštu. Ačkoliv bydlím v Markovicích patřím pod poštu na náměstí a tudíž musím tam. Autem. HMD je to na půl dne a pěšky totéž. Obdobné je to s nákupy, kulturou a jinými aktivitami. Jiné řešení pro mne není a asi ani nebude. A podobné je to s dalšími obyvateli okrajových částí Chrudimi. Není to lenosti, je to o nutnosti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.11.2009 19:28

Co tím autor chtěl říci a jaký to má vztah k Lisabonské smlouvě?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pasťák v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.11.2009 23:28

Chápu, bylo to píchnutí do mne. Podsunutí něčeho co má asociovat negativní dojem na mne. Proto jsem se ozval

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pasťák v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.11.2009 18:58

Velevážené ano. Skutečně to k našemu domu bude z pasťáku blízko. Ovšem ukažte mi můj jediný příspěvek, ve kterém bych proti pasťáku protestoval či skutek ve kterém bych proti této stavbě nějak vystupoval. Jsem si vědom toho, že někde pasťák stát musí a určitě to nemůže být někde uprostřed pralesa. Jediné co mi je líto, je to, že v tom pasťáku jsou děti. Děti, které někdo špatně vychoval a nejsem si plně jist, zda ten pasťák je to pravé pro potřebnou změnu v jejich duších. Avšak věřím, že z mnohých z nich vyrostou slušní lidé. Záleží to ovšem především na jejich okolí a můj dojem je, že zrovna Vy jim to neusnadníte.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.11.2009 18:43

Vážený jkovare, nedomnívám se, že pan Pavlíček manipuluje s fakty. Vůbec není rozhodující, zda ten barák bude mít 100 nebo 80 m a tři, či pět podlaží. Rozhodující je úmysl jej tam postavit. A to za cenu přeložení stávající silnice a všech sítí. Hlavní je ovšem to, že přes nedoporučení památkářů je úmysl zde stavět zahrnut do ÚP. To svědčí o pozoruhodně liknavém postoji zodpovědných pracovníků chrudimské radnice. Je tedy jen dobře, že pan Pavlíček na problém upozorňuje. Navíc Vaše obhajoba projektu mi připomíná obhajoby rádoby studentů PF v Plzni. Ty se také dají shrnout jako: "je to sice pravda, ale je to jinak, já nic, já muzikant a ten kdo to odhalil se mne snaží poškodit". Takže zcela jasně a na rovinu: radnice buď zaspala, nebo se jedná o podvod. Jakožto optimista věřím tomu prvému a předpokládám, že ÚP bude schválen bez této změny.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Halloween Chrudim 2009

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.11.2009 18:29

Jako děti jsme na podzim vyřezávali strašidelné hlavy do krmné řepy a dovnitř jsme dávali svíčku. Jen jsme tomu neříkali Hallowen. Jak se ten zvyk nazýval a zda to bylo přesně na dušičky, to si již bohužel nepamatuji. Sice se k tomu nekupovala dýně za 140 Kč, řepa byla zdarma - vždy nám někdo nějakou velkou dal. Není to náhodou zvyk, který oběhl zeměkouli a vrátil se k nám zpět?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kartel chrudimských pneuservisů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.10.2009 22:40

A proč by nebylo možno nosit pneumatiky do servisu? Servis je živ buď z prodeje nebo z práce. No a je to jenom jeho rozhodntí jakou cenu si bude účtovat. A je logické, že pmeuservis dá slevu tomu, kdo si pneu koupí u něj. Komu se to nelíbí, může si pneumatiky koupit na internetu, a jít jinam, nebo si je přezout v garáži, se starým Populárem jsem s gumou v servisu nikdy nebyl. Případně si zřídit vlastní servis a konkurovat a bude-li nejlevněší v Chrudimi, bude mít plno. Domnívám se, že pneuservisů v Chrudimi a okolí je docela slušný výběr.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Spalovna v Rybitvi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.10.2009 22:26

Rozhodně z toho nejsem nijak nadšen. Domnívám se, že v aglomeraci Chrudim - Pardubice je dostatek chemických provozů, elektráren, tepláren a další znečisťovatelé ovzduší a tak se do vzduchu již nic nevejde. Asi vejde. Neznám jaké jsou u spalovny plánované výstupy škodlivin na konečnou kapacitu. Chápu, že odpad je nutno likvidovat a snad nejekologičtější je jeho spolování za vysokých teplot. Co ovšem nechápu, to je to, že zde má být spalován odpad nejenom z celých Čech, ale snad i z jiných států. Nenašla by se česká firma, která by postavila podobnou spalovnu u Vídně? Tedy u té Vídně v Rakousku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.10.2009 21:39

20. října 2009 0:00
Další zajímavý názor od Pietera Cleppe šéfa bruselské kanceláře Open Europe. Zkráceno.
Lisabonská smlouva znamená zásadní přesun moci na Evropskou unii. Usnadní přijímání legislativy na úrovni Bruselu na úkor tvorby zákonů v národních parlamentech včetně Parlamentu České republiky. Smlouva ruší ve více než šedesáti oblastech národní veto na nové návrhy evropské legislativy od trestního práva po řadu otázek týkajících se zahraniční politiky. Pokud ČR podepíše LS a nebude-li pak souhlasit s návrhy Komise, nebude to nic platné, protože po podpisu ČR nebude moci vetovat návrhy, které pro ni budou nežádoucí. Navíc hlas menších zemí zeslábne. Podle studie London School of Economics by Lisabonská smlouva snížila hlasovací sílu České republiky pro blokování navržených směrnic o celých 51 procent, zatímco možnost Německa bránit směrnicím, které mu nebudou vyhovovat, by se snížila o pouhá dvě procenta. Institut Open Europe spočítal, že náklady občanů a firem na plnění nařízení Evropské unie jen za posledních pět let vzrostly o více než polovinu, ze 108 miliard eur na více než 161 miliard eur ročně – po přijetí Lisabonu by tyto náklady rostly ještě rychleji. Pod Lisabonskou smlouvou by se náklady legislativy jen dále zvyšovaly. Pokud máme konkurovat silné Americe a sílící Číně, pak poslední, co evropské podniky potřebují, je usnadnit institucím Evropské unie s nedostatečnou mírou kontroly a odpovědnosti chrlení dalších a dalších byrokratických nařízení. Podpisem LS by Evropská unie získala pravomoc mluvit do oblastí, jako jsou zdravotnictví, doprava, sport. LS by také dala Evropské unii nové obrovské pravomoci v mimořádně citlivých oblastech, jako je spravedlnost a trestní právo. Evropský soudní dvůr v Lucemburku by se stal v těchto oblastech de facto nejvyšším soudem pro Českou republiku a nevolení soudci Evropského soudního dvora by postupně začali formovat české trestní právo na úkor vůle českých voličů a českých soudů. Je těžké předvídat, jak se Evropský soudní dvůr svých nových pravomocí chopí, proto český prezident Václav Klaus oprávněně žádá právní záruky. Navíc LS zavádí systém, kterým sebe samu učiní samopozměnitelnou. Evropští politici budou moci měnit smlouvy v postupných krocích bez nutnosti obracet se na své voliče a zákonodárce. Je často opakovaným mýtem, že Lisabonská smlouva zvýší pravomoci národních parlamentů. Ve skutečnosti budou mít národní parlamenty podstatně méně vlivu na legislativu než kdykoliv předtím, protože dojde k přesunu mnoha nových pravomocí na Evropskou unii, dojde k rozšíření počtu oblastí, kde už nebude platit možnost národního veta, a dojde k možnosti zvyšovat pravomoci Unie bez nutnosti ratifikace. Když už evropští politici dotlačili Irsko k druhému referendu poté, co Lisabonskou smlouvu voliči nejprve loni v červnu odmítli, jsou už zoufale nedočkaví, aby smlouva platila. Budou ochotní udělat cokoliv, aby českého prezidenta přiměli podepsat. Průzkumy ukazují, že většina lidí v Evropské unii by se chtěla referendem vyjádřit ke smlouvě, která přenáší národní pravomoci na EU, včetně 82 procent českých voličů. Tyto hlasy byly v celém schvalovacím procesu ignorovány. Ve Velké Británii lidé vyjadřují touhu po referendu dost hlasitě a Konzervativní strana, která pravděpodobně jarní volby vyhraje, vypsání referenda slíbila, pokud smlouva stále nebude v platnosti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.10.2009 20:46

Vy jste zase opoměl, že ta vedoucí úloha KSČ byla uzákoněna někdy v 50 letech. A od té doby byla a bylo jedno, zda jedinec jdete k volbám či nikoliv. Nic tím neovlivnil a účast byla vždy 99,9%. Neúčast nic neovlivnila. A jak správně podotýkáte, konkrétnímu viníkovi. A aby byl někdo vinen, musí něco konkrétního provést. Já mohu dokázat, že jsem něco prováděl, ovšem to něco bylo proti té vedoucí úloze, něco, za co jsem tehdy mohl být zavřený. A proto mi jsou vždy proti srsti revolucionáři stojící za bukem a teprve když je po všem, tak kádrují a vynášejí moralizující soudy. Revolucionáři, kteří se klepali na to dostat rekreaci ROH a případně devizák do Jugošky. A proto byli ochotni udělat cokoliv, hlavně aby to nebylo na ně. Podepisovat petice, žádat pro zrádce trest smrti, manifestovat proti "chilské juntě", psát udavačské anonymy, zakládat a vést BSP. Ať Mirek ukáže jeden, jediný případ, kdy jsem svým jednáním poškodil jednoho jediného člověka. Ať vystoupí z anonymity a předvede jak on se zachoval v tom období. Ano, každý jsme zvolili svou cestu. A ti kteří zvolili cestu jako například pan Káles, ti vám jistě potvrdí, jak těžká to byla cesta. Já jsem si ji zažil u otce, který šel raději fárat. Ale tohle není téma o LS a proto k tomuto se již na tomto vláknu vyjadřovat nebudu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.10.2009 12:51

Máte pravdu, mám nastaveno jiné zobrazení a tak ta poznámka tam není. Snad se na mne nebudete zlobit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2009 22:39

JEŠTĚ JENA ZAJÍMAVÁ ZPRÁVA
Publikováno: 16.10.2009,
IDNES.CZ: Evropská média a politici se pustili do Klause. Líčí ho jako osamělého bojovníka, který nemá žádného spojence. Na evropské politické scéně se ale objevují i opačné reakce a iniciativy, které českého prezidenta mají povzbudit k odporu proti Bruselu. Demonstrovat za Klause se tak bude například v Dublinu, Paříži či v Londýně.
Britští konzervativci svou podporu Klausovi vyjádřili už několikrát. Velká Británie tajně doufá, že Klaus nebude s podpisem dokumentu spěchat a ve hře se tak ocitne možnost britského referenda.
Slova podpory ale přicházejí i z jiných zemí, například ze Švédska. To sice oficiálně předsedá EU a proto Stockholm tlačí na Prahu podobně jako Brusel, i zde jsou ale slyšet hlasy, které situaci vidí opačně.
Petice s tisícovkami podpisů
Tajemník švédské pravicové strany Švédští demokraté Kent Ekeroth například rozjel kampaň na podporu české hlavy státu. Za tím účelem založil on-line petici. "I když Irové v opakovaném referendu řekli smlouvě ano, stále existuje malá naděje, že by mohla být zastavena. Tou nadějí jste vy, Václav Klaus, český prezident," píší Švédští demokraté. Petice má k dnešku přes dvanáct tisíc podpisů ze všech koutů Evropy. Zároveň vznikla i zahraniční skupina podporující českého prezidenta na Facebooku.
Slovenská KDS se za Klause postavila středeční tiskovou zprávou, pod kterou je podepsán exministr vnitra v Dzurindově vládě Vladimír Palko.
"Český prezident Václav Klaus je v současnosti poslední hrází proti Lisabonské smlouvě, která významně omezuje suverenitu členských zemí EU a představuje rozhodující krok na cestě EU k jednotnému státu," píší poslanci Národní rady ve svém prohlášení. KDS v něm vyjadřuje podporu Václavu Klausovi v "jeho zápase proti Lisabonské smlouvě".
Podle předsedy KDS Palka si Klaus zaslouží podporu vlastenecky cítících občanů i v jiných zemích EU, protože neobhajuje svrchovanost jen českého státu, ale i dalších členů Unie.
Demonstrace na podporu Klause
Za Klausem stojí i europoslanci z frakce Evropa svobody a demokracie. "Většina delegátů naší skupiny podporuje Václava Klause, zvláště dnes, kdy je pod tak velkým tlakem," napsal iDNES.cz generální sekretář skupiny, Francouz Emmanuel Bordez.
Ta dokonce chystá akce na podporu českého prezidenta, včetně demonstrací před českými ambasádami.
"Vím, že někteří členové UKIP (Nezávislá strana Velké Británie, pozn. red.) plánují vyjádřit podporu prezidentu Klausovi v Londýně příští pondělí 26. října a v evropském parlamentu během plenárního zasedání příští týden," uvedl Bordez.
Europoslanci podle něj využijí veškeré možnosti, jak ve svých vystoupeních Klausovu podporu vyjádřit.
Načasování není náhodné, protesty totiž proběhnou den před brněnským jednáním soudců o Lisabonské smlouvě. "Vím také o demonstracích, které jsou plánovány na neděli 25. října v Dublinu a následně v pondělí v Paříži," dodal tajemník frakce.
Klaus získal i nepřímou podporou Vatikánu. Papež Benedikt XVI. totiž ústy kardinála Bertoneho při nedávné návštěvě v Česku diplomaticky naznačil, že obezřetnost vůči Chartě práv EU coby součásti Lisabonské smlouvy je na místě.

IDNES.CZ - Adam BARTOŠ
(zdroj: http://zpravy.idnes.cz/v-zahranici-se-chysta-podpora-pro-klause-bude-se-i-demonstrovat-psc-/domaci.asp?c=A091015_165251_domaci_adb)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2009 22:20

Nevím jak bude za několik let vypadat Evropa a ani Chrudim. Jen se pokuším používat rozum a zkušenosti. A ty mi říkají, že když někdo slibuje něco zadarmo, pak je to obvykle velmi drahé. Vím, že když naši poslanci zadlužili ČR, tak to budeme muset jednu splatit. I s úroky. A když nám dnes politici slibují,jak se přidá na důchodech, na dávkách a pod., v době, kdy nás ekonomové a mezinárodní instituce varují před dluhy, tak vím že našim politikům je vše, kromě vlastní kapsy, buď fuk, nebo lžou. Vím, jak dopadly jiné státy, které utrácely a nešetřily, Vy to zcela jistě víte také. Postačí si pozorněji přečíst nějaké solidnější zpravodajství. Jak se snižují důchody o 50 až 70%, jak se snižují platy státních zaměstnanců a místních samospráv minimálně o 50%, jak se škrtají podpory v mateřství, nezaměstnanosti, jak se snižují výdaje na zdravotnictví, školství, jak rostou daně. Jak to dopadá na schopnosti splácet půjčky a hypotéky. A z toho si umím odvodit jak to asi bude vypadat v ČR v budoucnu, pokud co nejrychleji neprovedeme nějaké skutečné reformy a ne jen kosmetické úpravy typu janotova balíčku. Dokážu si spočítat, kolik zřejmě zbude státu na důchody a jak vysoký důchod mohu v budoucnu očekávat. Zkuste se nad tím trochu zamyslet a uvažovat, že náš stát se chová podobně jako některé rodiny, které vytloukají půjču další půjčkou s vyšším a vyšším úrokem. Podívejte se na výši a tempo růstu státního dluhu, podívejte se jaká výše dluhu se umořila v tučných letech. Bohužel nyní nastávají léta hubená a rezerva ve státních financích není ani nulová, je záporná. Těch 110 tisíc státního dluhu na občana bude muset každý z nás jednou zaplatit. A nebude je splácet nějaký stát, ale Vy i já a to i za ty, kteří nebudou schopni tolik zaplatit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2009 21:47

Jedno přísloví říká: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
Tak mé příspěvky prosím nečtěte. Já, na rozdíl od Vás, mám zájem o názory jiných lidí a to i v případě, že jsou diametrálně odlišné od těch mých. Proti tomu si zase vyhražuji právo šířit a prezentovat názory mé. Napište zde prosím, pod Vaším pravým jménem, jaké máte názory třebas na onu LS a můžeme se bavit konkrétněji o tom, co je na ní dobrého a co špatného. A kdyby jste si dal tu práci, pak na tomto fóru naleznete jedno mé starší vyjádření k LS. Vyjádření z doby, kdy jsem si ji nepřečetl a neznal podrobněji její obsah. Ale z dosavadních příspěvků mám dojem, že Vy jste LS nečetl, mnoho o ní nevíte a jenom napadáte. V politice jsem se nijak neangažoval, takže páchnoucí stoky to není moje práce. Je to spíš práce některých anonymů zde mě napadajících.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2009 21:22

Nevím, asi máte jiné informace než já, ale firma je pořád má. A to jakým způsobem ji řídím je opět moje věc. A pokud se firmě povede či nikoliv, tak vás se to nijak nedotkne. A hlavně to nemá žádný vliv na Lisabonskou smlovu. Nebo se Vám nelíbí, to že jsem zveřejnil jiný názor než můj či Váš?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.10.2009 21:01

Samozřejmě, rád se s Vámi sejdu. Navrhněte prosím nějakou, nejraději nekuřáckou, kavárnu v Chrudimi, datum a hodinu. Kávu Vám za tu překrásnou lichotku zaplatím. Jen mám obavy, abychom si měli kam sednout. Nedomnívám se, že by čtenáři tohoto fóra byli tak zvědavi na mne, ale zřejmě bude mnohý zvědav na Vás.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.10.2009 20:55

Jsem rozhodně reálnější a skutečnější obyvatel tohoto města než Garnier. Zřejme na rozdíl od Vás mám na řadu věcí i svůj vlastní názor, který se nebojím prezentovat. Jaký je Váš názor na LS? Přesvěčte mne prosím o tom, že ten můj je špatný.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.10.2009 20:51

Dal jsem sem jen zajímavý názor někoho jiného. Nikomu jej nevnucuji. Jenom se domnívám, podobně jako autor toho příspěvku, že LS nás směřuje někam jinam, k něčemu co není tak výhodné, jak se tváří. Toť vše. To že jsem byl u komoušů, to jsem nikdy neskrýval a skrývat nebudu. Nemám proč. Nikdy jsem nic neukradl, nikoho nepodvedl a neudal. Nemám se za co stydět. Ale co jste dělal Vy za komoušů? Psal anonymy jako nyní? Pak toho máte zřejmě hodně na skrývání a máte se za co stydět a proto na rozdíl ode mne, musíte vystupovat jako anonym. Ale nic si z toho nedělejte, je vás takových hodně. A tací lidé mne nemohou urazit a ani nijak poškodit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Lisabonská smlouva

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.10.2009 15:50

spidlova.blog.iDNES.cz
Nevěřím Lisabonské smlouvě a tím pádem nevěřím Evropské unii, alespoň ne takové, jakou tu máme. To jest Evropské unii, ve které hraje prim Napoleon Sarkozy.
Přiznávám, že jsem Lisabonskou smlouvu nečetla. A číst jí nebudu. Nejspíš proto, že nejsouc právník, rozuměla bych maximálně tak předložkám a spojkám. Doufala jsem, že v tomto případě rozhodnou za mě lidé mne zastupující, mnou volení. Samozřejmě po náležitém studiu daného dokumentu, po všemožném právním rozboru a po zralé úvaze. Rozhodli. Důvěřovala jsem jim a divila se panu prezidentovi, cože mu to zase přelétlo přes nos.
Už se nedivím. Lehce mě varovalo už opakované irské referendum. Irové řekli ne, Brusel řekl - opakovat...zřejmě tak dlouho, než irský národ udeptán propagandou řekne ano. Dobrá, Irové se nechali zdeptat a bylo po překážce.
Teď se Bruselu postavila překážka další - náš pan prezident. A já, jako řadový občan, se nestačím divit. Francouzský prezident na našeho prezidenta, potažmo na naši zemi dští síru a plameny a pravděpodobně by chtěl znovu stát v čele vojsk u Slavkova, německý diplomat volá po odstranění Klause, hledají se cesty, jak upravit v součinnosti s našimi "loajálními" politiky naší ústavu a prezidenta odvolat. Odvolat a nahradit. Nahradit kým? Někým manipulovatelnějším? Někým bez vlastního názoru? Nějakou evropskou figurkou? Možná by Sarkozymu vyhovovalo přifařit Čechy jako další departement k Francii, měl by po starostech....
Proč je tolik křiku kvůli jedné smouvě, potažmo má-li být ta smlouva vstupenkou a garancí evropského ráje na zemi? Proč křičí nejvíc Němci a Francouzi...respektivě jejich vlády? Proč se snaží diktovat nezávislému, samostatnému státu, jak má jeho prezident postupovat a co má a nemá dělat a proč, v případě že to neudělá, mu vyhrožují vyloučením z Unie?
Je-li ta smouva tak výborná a dokonalá, je-li zárukou prosperity a rovnoprávnosti všech zemí Unie bez rozdílu, měla by svým zněním přesvědčit i tak zatvrzelého euroskeptika jako je pan Klaus. Tak proč ta hysterie, proč to nediplomatické a silové zasahování do vnitřních věcí suverénního státu...a to Česko pořád ještě je.
Lisabonskou smlouvu jsem nečetla a číst nebudu. A přesto s ní nesouhlasím. Řev kolem jejího neschválení ze strany dvou největších evropských mocností mě dokonale přesvědčil o tom, že ta smouva tak nějak nepříjemně zapáchá....prostě je něco shnilého ve státě evropském.
A tak si jenom přeju....pane prezidente Klausi, vydržte.
Co vy na to? Nemá ta paní kus pravdy?


Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.10.2009 21:08

Vidíte, mně zase vyráží dech drzost námi volených zástupců v parlamentu "porcovat medvěda" při schvalování rozpočtu a cpát peníze na zbytečnosti typu dotace golfovému klubu. Dále mi vyráží dech tvrzení, že je nutno vystavět novou silnici k rozhledně Bára, protože ta stávající je křivolaká. A potom se v klidu dívat jak se v Chrudimi ve špičce nedá pomalu přejít ulice, jak jsou rozbité a neudržované chodníky, jak v Chrudimi místo zelené vlny máme červenou a svalovat vše na krizi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.10.2009 20:56

Týdeník Perštejn jsem nečetl, takže neznám důvody uváděné ŘSD. Ovšem domnívám se, že při řádném naplánování mohu etepy výstavby plynule navazovat na sebe a není žádných důvodů ke zdržení, nebo dokonce k prodražení výstavby. Objem prací přeci zůstává stejný a jak bylo vidět na výstavbě prvé etapy, zpočátku se pracovalo ne moc intezivně kromě finiše na konci. Stejně není možno pracovat najednou v celém úseku tak jak je naplánován. Musí být postaven most a náspy, což bude pro celou stavbu limitující. Není to náhodou od ŘSD výmluva? Samozřejmě se lépe staví velký úsek, stavění po částech je náročnější na přípravu i na dodržování termínů jednotlivých etap pro navazující činnosti. Dále pokud je mi známo, nemají dodnes vykoupeny všechny pozemky a to byl jeden z důvodů proč se stavba nemohla zahájit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.10.2009 21:28

Naprosto souhlasím s p. Kálesem a musím přiznat, že reakce Brusvilise na něj, je alespoň pro mne, velmi překvapivá.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.10.2009 21:23

Na rozdíl od Vás CHRPAT vystupuje pod svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zvu vás na příští schůzi CHRPAT, Vás i Brusvilise a pojďte nám to říci vše pěkně z očí do očí. Za členy CHRPAT mohu slíbit, že vás nikdo nebude bít a ani na vás plivat. Co vy na to?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vietnamci a jejich soužití s námi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.09.2009 20:58

Obecně s nimi nemám špatné zkušenosti. Ale nevím co se v onom baru odehrálo. Soudě dle následujícíh příspěvků, tak by se mohli vietnamci ptát podobně. Zcela jistě není nic z toho co je v příspěvcích popisováno normální. Není ani normální běžně nosit, natož používat, různé bodné a podobné zbraně i když to žádný zákon nezakazuje. Normální je se neprat a nezavdávat k pranici důvod. A normální by mělo být chycení útočníků, důkladné vyšetření policií a potrestání aktérů v souladu s platnými zákony, A to, jak doufám, probíhá a proběhne. Takže dík policii za rychlý zákrok.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.09.2009 21:54

Máte krátkou paměť Krmelče. CHRPAT začali s blokádami mnohem dříve, než bylo vůbec zřejmé, že budou předčasné volby. V CHRPAT jsou příznivci mnoha politických stran a v CHRPAT se tento problém neřeší. CHRPAT je apolitické občanské sdružení. Jsou zde prostě lidé, kteří chtějí pro Chrudim něco udělat a dělají. Dělají to ve svém volném čase a za své peníze. Na rozdíl od politiků. CHRPAT nic jiného, než upozorňovat na problém a to i blokádami, případně předkládat návrhy prostě nemůže. CHRPAT nemá pod palcem státní a krajský rozpočet, ani nemá možnosti interpelací ve sněmovně, ani nemůže snadno jednat s ministerskými úředníky. To ovšem, v rámci svých kompetencí, mohou námi volení politici a strany za které byli zvoleni. Počínaje starostou, přes krajské zastupitele a poslance v PS, až po senátora. Ti ale ? asi spí na vavřínech jiných úspěchů a obchvat Chrudimi zřejmě není jejich prioritou. A jak zde bylo mnohokrát napsáno, v současné době se znovu jedná o rozdělování peněz. Takže řečeno slovy našeho eurokomisaře: zdroje jsou. Jen se o ně musíme ozvat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.09.2009 11:12

Pokud si myslíte, že nějací kamioňáci vyřeší náš problém obchvatu, no prosím. Stále voláte po blokádě ministerstva. Zajistěte ji prosím, rád se účastním. A věřím, že účast členů CHRPAT dá alespoň na jeden autobus. Jinak je zde velmi zajímavý příspěvek z dnešního dne od autora Gerus. Je-li to vše pravda, pak obchvat má naději. Ale musíme všichni konat. Poslanec p. Libý, starosta p. Čechlovský, senátor p. Pithart a další všetně krajských zastupitelů. A samozřejmě i my občané Chrudimi. A ktomu směřují akce CHRPAT a všech těch, kteří se blokády účastní. Za to jim děkuji a na rozdíl od Vás věřím, že i příští blokáda proběhne v klidu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.09.2009 00:00

Protože ten problém je v Chrudimi a ne před ministerstvem. Na ministerstvu mají dělat vyrvál naši poslanci - např. p. Libý, zastupitelé např. p. Čechlovský spolu s hejtmanem. Ale někteří z nich zřejmě dávají přednost golfu. Proto vyrvál v Chrudimi, aby se probrali a začali nšco konat pro Chrudim a ne jen čekat jak to dopadne. A dopane-li to dobře, pak se bít v prsa.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cyklostezka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.09.2009 23:56

Pro ty co jezdí na Šance by to snad nebyla přes Transportu hrozná zajížďka. Navíc zajížďka po rovině. I když oni zřejmě na Šance pojedou úplně jinudy. Já jen chci poukázet na to, že například pro cestu Markovice - Pardubice je tato cykostezka k ničemu. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že pro ostatní - např. z Legumy nemá význam, jen to napojení u Chrudimi je nešťastné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cyklostezka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.09.2009 20:50

Asi v tom, že zapoměli na vlastnictví komunikací v bývalé Transpotě. Tyto komunikace jsou města a jsou veřejné. Podle mého názoru by cyklosteska mohla navazovat na tyto komunikace, vozidel zde projíždí rozhodně méně než na tahu CR - PA, a bylo by možno navázat na komunikaci do Markovic směr Bylany, Třibřichy. Také přes Rozhlednu, přes Skřivánek, směr Seč, by průjezd Chrudimí pro cyklisty byl rozhodně bezpečnější. Jediný problém je tah CR - Čáslav, ale ten musí překonati tak.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: BLOKADA DOPRAVY 07092009 VIDEO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.09.2009 20:39

Vážený pane, pokud jste si všiml, je to s dopravou v Chrudimi čím dál tím horší. A právě proto probíhá blokáda. Aby se upozornilo na problém a aby zodpovědní začali něco konat. Pokud se o problém zajímáte, tak zcela jitě víte, že se jedná o finančně náročnou akci a prostě takové finace momentálně stát nemá. Rozfofrovali je poslanci při "porcování medvěda" a při jiných podobných akcích. Místo objetí Chrudimi po obchvatu se tedy můžete pokochat zelení golfového hřiště pod Kunětickou horou. CHRPAT ovšem jenom neblokuje, hledá také řešení. A návrh na rozdělení stavby na podetapy je jedním z navrhovaných řešení. Určitě se snáze sežene 400 miliónů, než 1,2 miliardy. A s každým odloženým měsícem výstavby cena stoupá.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Volby do poslanecké sněmovny

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.09.2009 22:13

Ale já dnes nepotřebuji žádný "řidičák". Nikdo mi kvůli mým postojům nemůže krátit plat, nikdo mne nemůže vyhodit, nikdo mne nemůže uvrhnout do existenční nejistoty. Jsem totiž sám sobě zaměstnavatelem a tak mi nikdo mi nemůže diktovat jakou funkci v zaměstnání smím či nesmím vykonávat. Nikdo. Ale napište Vy zvědavče, a platí to i pro ty ostatní,jaké je Vaše jméno a pak se můžeme sejít a bavit o individuálním selhání, o pokoře a bagatelizaci.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Volby do poslanecké sněmovny

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.09.2009 21:57

Dovoluji si podotknout, že primárky skutečně proběhly. Jako lídr byl zvolen p. Káles. Nikdo nestavěl na kandidátku žádné své známé a každý člem SSO má právo požadovat zařazení na kandidátku. O jeho případné kandidatuře rozhodují jen a pouze členové příslušné krajské organizace SSO, na rozdíl od jiných politických stran. Kandidátka byla sestavena dle stanov SSO a žádný z členů ji nezpochybnil. Takže nemáte pravdu. Ale přihlaste se do SSO a můžete kandidovat, případně hlasovat proti Vám nevyhovujícím kandidátům. Do voleb je čas.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.09.2009 21:45

Pane Mirku, neznám Váš věk, Vaše vzdělání, neznám ani Vaši profesi. Jenom vám opakuji, když jsem v r. 1966 končil základní školu, mohl jsem si vybrat. Na horníka, nebo do zemědělství. Vyučil jsem se kovářem, přišel rok 1968 a já mohl podat přihlášku na střední školu. Tu jsem dokončil a nastala doba normalizace. V r. 1973 byla zrušena organizace TIS, obdoba dnešních zelených, jejíž jsem byl členem a začal jsem mít z toho důvodu trochu problémy. Mezi tím jsem začal dálkově studovat vysokou školu. Tak jsem si mohl vybrat, vzdělání a uplatnění, nebo jít do „dolů“. Můj otec si v 50 letech vybral doly, a skutečně fáral, takže na rozdíl od Vás vím, o čem mluvím. Já jsem si doly nevybral. A věřte mi, za svůj život jsem poznal hodně lidí, někteří byli u komunistů a byli to slušní lidé, někteří u nich nebyli a ostatní udávali. Já jsem nikoho neudal a nyní k tomu mám i lustrační osvědčení toto potvrzující. Nevím, kolika lidem jste Vy pomohl utéci na západ, kolik jste po Chrudimi roznesl letáků třebas Dětí Země, já jsem byl kvůli tomu vyslýchán STB (a vím, kdo mi výslech zajistil), za to vše v té době byl kriminál. Moje žena nesměla v období kolem 21. srpna do práce, měla nucenou dovolenou. Už vidím, jak se ozývají různí nickové. Já to vše mohu dokázat. A pro zastánce morálky a čistoty a si dovolím připomenout ono biblické: kdo jsi bez viny, hoď první kamenem. Do ODS jsem se hlásil jen jednou, nejprve jsem byl přijat a následně mé členství bylo odmítnuto. Takže nevadilo ani tak mé členství v KSČ, spíše mé kritické vystupování na jednání zastupitelstva. Ano jsem to já na kandidátce SSO, líbí se mi program této strany a jsou v ní lidé, kteří dle mého názoru, jsou schopni vést tuto zemi lépe, než dosavadní politici. Nestydím se, nemám za co. Především mám čité svědomí. A pokud někdo chce tvrdit něco jiného, pak ať to dokáže, nemá totiž co.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.09.2009 21:27

Ano, KSČ byla zločinecká organizace. Vy vidíte rozdíl mezi tím kdo z pohodlnosti vstoupil do ROH a kdo do KSČ. Podle mne v tom až tak velký rozdíl nebyl. Ono to ani nebylo o pohodlnosti, ono to bylo o něčem jiném. Bylo to o možnosti pracovního uplatnění, o možnosti studia dětí, o možnosti postavit si družstevní byt a podobně. Bylo to totiž i tak trochu o existenci. Ke všemu se vyžadoval posudek a to jak pracovního kolektivu, tak KSČ. Odmítnout vstup do KSČ znamenalo jít pracovat k popelářům, do dolů, ztratit šanci získat bydlení, zkazit život dětem. Proto se to neodmítalo, proto se chodilo na 1. Máje a na akce Z, proto se podepisovala různá prohlášení a petice. Ti co nebyli v KSČ byli, až na vyjímky, alespoň v ROH, téměř všichni posílali děti do Pionýra a chtěl-li někdo na střední školu, tak o tom rozhodovalo hlavně to, zda byl v Pionýru, ČSM, později v SSM. Končil jsem základní školu v r. 1966. Pro ty, co tu dobu nepamatují, o tom zda po základní škole můžete jít na střední či nikoliv nerozhodoval prospěch, ale výše uvedené atributy. Mohl jste mít samé jedničky, ovšem jakýsi "výbor" vás nedoporučil a prostě jste přihlášku do ruky nedostal. A bez přihlášky jste nemohl udělat přijímačky a ... Zkrátka již při nástupu do 1. třídy bylo rozhodnuto. Podle angažovanosti rodičů, podle třídního původu, podle posudku uličního výboru. Ano v 80 letech to již bylo jiné, zejména po nástupu Gorbačova. Proto tvrdím, že členy KSČ byli i slušní lidé. Nikoho neudali, nikoho nepoškodili, nikomu nedali špatný posudek. Jen měli tu smůlu, že se narodili v zemi, kde to bez "řidičáku" nešlo. V zemi, kde k volbám chodilo 99% obyvatel a všichni volili KSČ. Mezi nimi jste možná byl i Vy a nebo Vaši rodiče. A proto každého člověka suďte prosím, pouze dle jeho činů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.09.2009 20:47

Jmenuji se Josef Lebduška, jsem členem CHRPAT. Prezentuji zde své myšlenky a své názory. Ostatní s nimi mohou souhlasit, případně vyjářit svůj nesouhlas. Byl jsem jedním z účastníků demonstrace, to je blokády. Nepovažuji blokádu za to nejlepší pro urychlení výstavby obchvatu, ovšem ví někdo z vás, jak co nejlépe upozornit na tento problém Chrudimě? Pokud čtete denní tisk, všichni víte, že na konci roku ČR bude mít dluh ve výši 1 200 miliard Kč. Za posledních 10 let se dluh jen navyšoval a nikdy neumořoval. Splátky úroků z tohoto dluhu se téměř rovnají plánovanému deficitu Fišerovou vládou. Různí diskutující zde napadají CHRPAT za demonstraci, ale jsou schopni říci, kdy bude tento stát mít na obchvat?To vše díky politikům, které jsme zvolili a to ať za ODS , nebo za ČSSD či jiné vládnoucí strany. Dle mého názoru stát peníze nebude mít v dohledné době nikdy. A proto chápu iniciativu CHRPAT na rozdělení stavby na menší etapy jako schůdnou a jedinou možnou. Proto se účastním demonstrací, řádně nahlášených a povolených, což po mém upozornění uznali i přítomní policisté a přestali demonstrujícím bránit. Ačkoliv zde mnozí tvrdí cosi o nerespektování zákonů, demonstrace a blokáda proběhla v souladu s přílušnými zákony. Jediné co mne mrzí je to, že naši zástupci v parlamentu, senátu, kraji a i zastupitelé města Chrudim, podle mého názoru, pro řešení mnoho nedělají. A pokud občané Chrudimi nebudou tento problém prezentovat, a blokáda je velmi účinná prezentace, nikdo se o chrudimské problémy zajímat. Proto pojďte všichni, které tento problém pálí, znovu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Fiasko blokády

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.09.2009 21:38

Ovšem to, jak uvádíte, že výstavbou obchvatu dojde k záplavám, to se mi nezdá. Předpokládám, že s vodou museli projektanti počítat a pokud ne, pak se v klidu obraťte na stavební úřad, máte-li skutečně pádné argumenty pro takovou úvahu a mějte připomínky. Zkuste je předat i CHRPAT. Teprve potom kritizujte.Co dělat a kde vzít peníze proti záplavám? To se spíše zeptejte na radnici p. Čechlovského. Ten hodlá stavět cyklostezku na Podhůru, k rozhledně. Jistě zajímavý nápad, ovšem v situaci, kdy nejsou peníze vůbec na nic, spíše šílený nápad.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: patrioti

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.09.2009 21:25

Je s podivem, že pokud se nebojí podesat pod svůj názor, objeví se nějaký nick jako občan, logo, Vilda, brusvilis a jiní, kteří přispěvovatele napadají, ztrapňují a překucujíjeho myšlenky. Nebo přímo tvrdí, že to o čem píše, není pravda, ačkoliv to pravda je. Zde se p. Pavlíček odvolal novinovou zprávu vyjadřující názor odborníků a ne na názor p. Mariánka. Ihned jsou jeho slova překroucena. Prosím diskutujte, předkládejte své názory, dělejte oponenturu názorům jiných, ale mějte vše podloženo fakty, případně názory oborníků. Pokud máme dojít k nějakému správnému výsledku ve věci výstavby za kostelem NPM, musí být široká diskuze a to jak odborné, tak laické veřejnosti. Odborná má přeložit své názory a to jak architekti, tak památkáři a přesvědčit veřejnost o tom či onom. Ovšem argumenty typu " Takový památkářský fundementalista by se do té vaší partičky opravdu hodil" jou na úrovni hádky trhovkyň a nepatří do diskuze o budoucí podobě města.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: patrioti

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.09.2009 22:53

Nevím tedy, kdo z nás má pravdu. Studii zpracovanou p. architektem Kouckým (snad to jméno píši správně), jsem viděl na vlastní oči. A to, že existuje zadání o posouzení vhodnosti výstavby za kostelem (zde opravdu nevím přesný název), to jsem viděl na vlasní oči také. Takže buď píšete o něčem, o čem nic nevíte, nebo víte a překrucujete. Tomu co píšete se skutečně říká slušným výrazem demagogie. Zkuste mne kontaktovat, já Vám ukáži kopie. Takže ještě jednou, EXISTUJE.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: patrioti

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.09.2009 21:45

Takže je něco zadáno. Ať již studie či zpracování územního plánu. Na základě toho pak má či nemá být dané území zastavěno. Souhlasím s p. Pavlíčkem, že takový zásah by měl být projednán v širší diskuzi. A co se týče předchozí diskuze na toto téma. Podle mne je lhostejné, jak se zadání nazývá, důležité je to, co řeší. A tím je řešení zástavby za kostelem. Proč ti co se zde ohání nevědomostí města, to znamená někdo velice dobře informovaný, zřejmě od investora, nebo z městského úřadu, nenapíše o co vlastně jde. A je pravda, že pokud město něco zadalo, pak to musí platit a hodlá něco takového povolit. Jinak by se problém smetl ze stolua nic by se nezadávalo. Domnívám se, že až budou protesty proti výstavbě, tak všichni ti, kteří dnes říkají "nic se neděje", budou říkat jako vždy: to jste si milánkové vzpoměli pozdě, to se řešilo před X lety. A to je jedna z věcí, které mě osobně vadí na našich zastupitelích.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: patrioti

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.08.2009 23:16

Domnívám se, že úkolem architekta je ztvárnit myšlenku investora. Tudíž prvotní nápad musel vyjít od investora. A k tomu finacování: snad máme ve městě dost jiných problémů, které by si zasloužily přednostní financování. V některých částech Chrudimi nejsou třebas chodníky, chybí a nebo je nedostatečná kanalizace, je třeba opravit domy v majetku města a ne vytvářet nové nároky na financování přeložkou ulice. A pokud je mi známo na evropské peníze nelze sáhnout z takovýchto účelů, nebo se mýlím? Řekněte prosím, z jakého programu by měly být získány tyto finace.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.07.2009 16:29

Ale demokratická cesta je, když legálním způsobem upozorníte na problém a naprosto legálními způsoby v rámci platných zákonů se domáháte řešení toho problému. A to Chrudimští patrioti dělají. Kéž by se k tomu přidaly právě i ty politické strany a "radnice". Pak by byla ta spolupráce o které mluvíte. Alespoň já jsem nikde nezaznamenal, že by nějaká politická strana tento problém chtěla řešit. Ale jak jste poznamenal budou volby a určitě se to objeví ve volebním programu nmoha stran.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.07.2009 22:13

Moc Vám děkuji. Zařadil jste mne mezi neslušné. Proč? jen proto, že můj názor je poněkud jiný než Váš? Nebo proto, že se pod svůj názor podepíšu?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.07.2009 22:29

Problém je v tom, že poslanec Libý, který v předvolebním boji sliboval jako prioritu obchvat, má po volbách zcela jiné prioritya byl jedním z těch co zvedl ruku (možná i navrhl) po dodaci golfu. Nenavrhl dát peníze na obchvat. Ano, investorem má být ŘSD, ale co pro obchvat dělá vedení kraje? Má-li na dary v nemocnicích a lékárnách, proč nemá na dar pro obchvat. Nobo o problému neví? Nevím sice na co má kdo hupnout, ale celý můj příspěvek byl o tom, že státní peníze, a to jsou peníze nás všech, se vyhazují na zbytečnosti. Pro politické hrátky se vyhazují milióny, ačkoliv žádná z politických stran to v programu neměla. Proto říkám, že peníze jsou, jen se utrácejí jinak. Svalovat přerušení toku peněz na povodně je alibistické a zavádějící. O přerušení bylo rozhodnuto dávno před povodněmí a navíc pro takové účely jsou v rozpočtu jednotlivých ministerstvech rezervy. Takže povodně na to nemají vliv. Vy se říkáte, že o problému obchvatu se ví. Ano ví, ale kde? Kdyby se o problému vědělo tam kde je třeba, musel by se řešit. Protože se řeší hrozně pomalu, je potřeba něco dělat k urychlení. Chrudimští patrioti organizují blokádu. Co pro urychlení výstavby uděláte vy?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.07.2009 22:50

Ano, jsou povodně, ano je hospodářská recese. Ovšem existuje také státní rozpočet, který se plánuje dopředu. A nalezly-li se v něm peníze na golfová hřisště a jiné nezbytnosti, a pokud je mi známo, žádný z poslanců za náš kraj nevystoupil proti, pak mám pocit, že chrudimáci mají stejné právo požadovat na státu - tj poslancích a MF - uvolnění prostředků na obchvat. Má-li Pardubický kraj na proplácení 30 korun v nemocnicích a lékárnách, zcela jistě má i peníze na obchvat. A svádět vše na ekonomickou situaci, to tedy obchvat nebude nikdy. Co který z poslanců ve sněmovně za náš kraj, politiků na krajské a místní úrovni udělal pro obchvat? Nejvýše se byl se zeptat na miniterstvu. Toť vše.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.06.2009 12:52

Blokáda zcela jistě není to pravé řešení. Ale v hlavním televizním zpravodajství se zcela jistě neobjeví, jak radnice vykupuje pozemky. Ovšem zcela jistě se tam objeví kolona aut z Chrudimi do Pardubic a k tomu rozčílení lidé na obou stranách. Bohužel je to zřejmě jediná cesta jak dostat problém z místní na celostátní úroveň a jak zaujmout média a tím i vrcholové politiky tímto problémem. Ale, já jsem se ptal, co uděláte Vy, když nepůjdete blokovat ulici. Jak donutíme místní politiky aby něco dělali? Když jde o cestu letadlem do Ede, to je účast slušná, když jde o obchvat, je to horší. Kolikrát byl tento problém nastolen na jednáních zastupitelů a jak byli zaúkolováni představitelé města? jaká k tomu problému byla přijata usnesení? Jak byla plněna? Totiž obyvatelé mohou dělat pouze blokády a dusno na jednáních zastupitelů. Nikdo jiný, než představitelé města nic nezmůže.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.06.2009 12:40

Ano, i to je cesta v krizi. Jen doplním, v USA v době krize některá města vydávala své peníze. Ale současná krize nemá takové rozměry jako ta v 30 letech, nedozrál tedy zřejmě čas na podobná řešení.
A nyní k obchvatu, město má možnosti jak jej urychlit. A tou je mít vše připraveno, ÚP počínaje, přes výkup pozemků a stavební uzávěrou a projednáním s dotčenými osobami v okolí obchvatu konče. Město může vykoupit pozemky, může zakázat výstavbu kolem a protlačovat obchvat na všech úrovních, prosazovat užití např. dotací z EU. Zatím jsem nikde nečetl a ani neslyšel, že by některý z místních politiků jednal s hejtmanem Martínkem o této možnosti. Ani naši volení zástupci v kraji toto neprosazují. A tak možná peníze z EU půjdou na další vykřičené domy a golfová hřiště. Ostatně dálnice u golfového hřiště končí a delší dobu se navazující rychlostní komunikace budovat nebude.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Městský architekt

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.06.2009 13:20

Nevím jaké jsou podmínky v Pardubicích. Mé zkušenosti s "úředníky" v Chrudimi jsou spíše pozitivní, než negativní. Tím myslím skutečné úředníky, ty kteří to musí odpracovat. U běžných úředníků a to téměř na všech úřadech v Chrudimi, včetně MěÚ jsem se až na vzácné vyjímky setkal s ochotu a v rámci možností i se snahou pomoci. Bohužel to neplatí zejména u různých volených zástupců a jejich podržtašek. Možná to někomu bude připadat podivné, ale domnívám se, že úřednictvo v Chrudimi rozhodně nepatří meti ty špatné. Jen by si v mnohých případech zasloužilo lepší vedení.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchodní zóna Jordánek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.06.2009 17:05

1. Platit má ten, kdo potřebuje změnu. A tím není město. Město chce jen záměnu asfaltu za dlažbu. Do ceny pozemků se to nemůže promítnout, protože pozemek je veden v účetnictví za pořizovací cenu a ta se nemění, ani neodepisuje. Může se to promítnout pouze do nabídkové ceny, třebas jako u PZ. Po mohutných investicích města do PZ, tam město pozemky prodává pod pořizovací cenou. Jak se promítly náklady (investice města a dotace státu) do prodejní ceny ? Dalším krásným příkladem promítnutí nákladů, může být prodej parcel na výstavbu rodinných domků u Vaňkových školek. 2. O T. Kamenici a Luži jsem nepsal, to je od Vás zavádějící. A je naprosto logické, že lidé z dalších částí Chrudimi nakupují stejně jako ti z blízkosti např. Kauflandu. Ovšem ti z blízkosti tam dojdou, ti z druhého konce Chrudimi se nepotáhnou s nákupem přes celé město a tak vytáhnou auto. 3. Vámi uváděných 10 až 15 let je naprosto nerálné, bude to zcela jistě delší, odhaduji min. 25 let. 4. Pan Wiesner stavěl fabriku za městem, znovu opakuji: Leguma ani Rozhledna neexistovaly. A z hlediska tehdejšího poznání to bylo dostatečně za městem. Dělníci totiž chodili pěšky. Vítr od starého závodu jde převážně směrem na Májov, a tam tehdy nic nebylo (možná kromě mlýna) Navíc dnes jsme s poznáním přeci jen o trohu dál než v 19. století. Víme o negativním působení hluku, prachu a jiných zplodin. 5. Domky na svahu směrem k obchvatu, to je přímo rezonanční plocha. Budou se muset provádět nákladné stavební a jiné úpravy ke zmírnění hluku. 6. Koncept okruhu jsem si prohlédl a jedná se o to co jsem popsal minule.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.06.2009 16:40

Toto přirovnání poněkud kulhá. Spíše bych to přirovnal k trpícímu nemocnému, který ví, že jeho nemoc je léčitelná, avšak jeho peníze užívá jiný na různé výstřednosti typu "porcování medvěda". Zkuste navrhnout Vy, co by bylo vhodné dělat pro urychlení výstavby obchvatu. Chrudimští patrioti navrhli něco. Něco, co sice nemá vliv na vlastní stavbu, ale mohlo by to pomoci k urychlení přípravných prací a uvolnění financí. Momentálně je sice stát v krizi, ale státní zaměstnanci dostali přidáno, poslanci si přidali také, Paroubek shodil vládu a předčasné volby také budou něco stát, Paroubek prosazuje šrotovné a na to peníze jsou? Prostě všichni se chovají jak na Titaniku. V podpalubí voda a na palubě se tančí. Osobně si myslím, že je lépe podporovat výstavbu obchvatů (zaměstnání lidí na něčem co bude sloužit celá desetiletí), než nákup nových aut.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchodní zóna Jordánek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.06.2009 09:22

1. Protože město platilo studii, platí zadání k posouzení vhodnoti výstavby za kostelem či jak se to jmenuje, pak se tedy domnívám logicky, že bude platit přeložku silnice i sítí pod ní i nadále. Kdo by jinak platil přeložení ulice a úpravu náměstí?
2. Všichni ze směrů od Seče a H. Městce jezdí do obchoďáků přes město. A také všchmi chrudimáci z Markovic, Medlešic, Rozhledny, Skřivánku, Legumy. To je alespoň polovina obyvatel Chrudimi. Logicky by byl vhodný alespoň jeden obchodák na této straně města.
3. Propojka kolem Markovic je, pokud je mi známo, pouze ve stadiu úvah a není v ÚP. Logicky, protože chybí peníze na výstavbu obchvatu, kde v dohledné době město vezme peníze na další obchvat? Velikostí a tudíž i cenou se jedná o srovnatelnou stavbu s současně zablokovanou etapou. Vycházím-li z tempy budování tohoto 1. obchvatu, pak mi pouhou extrapolací trendu vychází, že druhého obchvatu kolem Markovic se s bídou dočkají mé děti.
4. P. Wiiesner měl rozum. Stavěl svoji fabriku (bývalá stará Transporta) za městem, sidliště Leguma tehdy neexistovalo, ani neexistovalo sídliště Rozhledna, ani další zástavba kolem. To znamená, že exhalace hnal vítr kolem tehdejšího města. Nová PZ u Markovic, je naopak přímo v ose převládajících větrů. 5. Obytná zóna směrem k obchvatu, který vede kolem a je výš, to není šťastné řešení. Hluk z obchvatu bude pokrývat celou tuto zónu. Kdo nevěří, ať se jede podívat do Hustopečí, kde podobně vede kolem dálnice. Mapu, na kteru odkazoval p. Roček jsem nějak přehlédl. Ovšem, to co vím o plánovaném okruhu - od budovaného Tesca ke kasárnám, podél technických služek a letiště, přes Skřivánek k Vaňkovým školkám - to není šťastné ani, jak se domnívám, průchodné řešení. Přinese hluk do nyní klidných míst, místy půjde příliš blízko obytné zástavby a nepůjde v budoucnu rozšiřovat. Nehledě na problémy s letištěm a jeho ochrannou zónou a tím i problémem s překřížením Sečské ulice.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchodní zóna Jordánek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.06.2009 15:47

Architekt nejsem, ale pokud se nemýlím, pam Pavlíček má na mysli zrůdný projekt výstavby nových bytovek za kostelem, směrem k resturaci Na růžku. Já to osobně také považuji za špatný záměr již jen proto, že se tím pádem musí přeložit silnice a zbytečně se budou z městské pokladny vyhazovat peníze. A je jistě mnoho akcí, které jsou důležitější, než příparava staveniště pro soukromého investora.
Průmyslové zóny a vůbec územní plán města jsou řešeny také nešťastně. Na jedné straně města jsou soustředěny obchodní doma a nemocnice, na druhé nic. Mezi tím frekventovaná komunikace. Do průmyslové zóny v Markovicích je plánován a již zhotoven příjezd přes město. I po dobudování obchvatu zatím jiné řešení není. Vzhledem k převládajícím větrům od západu, nic příjemného z hlediska pračnosti, zápachu a hluku. Od bývalé Hypernovy směrem k plánovanému obchvatu je v ÚP obytná zóna, také poněkuď netradiční řešení, dávat obytnou zónu k obchvatu. Doporučují, vezměte si mapu Chrudimi a vše si do ní zamalujte a udělejte si nějak barevně možnosti dopdavních spojení. Dojdete určitě k zajímavým výsledkům.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Vodné a stočné v Chrudimi

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.06.2009 10:52

Účastnil jsem se akce organizované městem Chrudim pod názvem Problematika vodárenství v Chrudimi, za účasti zástupců VAK a VS Chrudim. Akce se konala v Muzeu - velký sál. Jak tuto akci prezentovalo město občanům, to nevím, ale přišlo jich opravdu jen několik, zajímavá byla také účast zastupitelů. Přišlo jich asi šest. Diskutovalo se o ceně vodného a stočného, pan Trávníček předložil zajímavý graf ze kterého jednoznačně vyplynulo, že ačkoliv před prodejem části VAK Vodárenské společnosti Chrudim, se zátupci města v čele s panem Libým dušovali, jak vodné stočné nemůže vzrůst, tak po vstupu VS rostlo skokově nahoru. Dle tohoto výpočtu, při započtení inflace, by vodné s točné mělo být někde kolem 45 kč v r. 2008 a dle předpokladu 2% inflace na r. 2009 by v r. 2009 mělo být někde okolo 47 Kč. Plánuje se téměř na 70 Kč a má být zavedeno dvojsložkové - tj. platby za vodoměr a za vodné a stočné. Průměrná roční platba za vodoměr se plánuje okolo 800 Kč. Zajímavá informace, alespoň pro mne, byla, že VAK v r. 2008 vydělal 4 mil. Kč, VS Chrudim okolo 5 mil Kč. mil. Kč. To je dohromady cca 9 mil Kč, které byly vydělány na témže předmětu činnosti, který dříve vykonávala jedna firma - VAK, jehož běžný zisk před touto transakcí se pohyboval okolo 2 mil. Kč ročně. Protože mezitím se nijak dramaticky nezměnil počet odběratelů, znamená to, že celý rozdíl zisku na vodném a stočném - tj, cca 7 mil Kč byl vytvořen zdražením. Proto je na místě řada otázek. Jak byla tato transakce pro město Chrudim výhodná, když dostalo cca 14 mil. Kč a zisk za jediný rok činí cca 9 mil. Kč? Proč zástupci Chrudimi nebyli proti tomuto prodeji? Proč nám p. Libý na veřejném zasedání vykládal o výhodnodt transakce pro město a občany? Není na místě vypovědět nájem VS?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.06.2009 10:25

Tak ano, mohu za to, že dosud není obchvat kolem Chrudimi. Abych svou chybu napravil, slibuji, že pokud bude jakákoliv akce, která bude v souladu s platnými zákony a bude směřovat na podporu výstavby obchvatu Chrudimi, tak ji budu podporovat a dle možností se ji účastním. A co pro obchvat uděláte Vy?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.06.2009 08:20

Předpokládím, že jste byl v Pionýru, v SSM, chodil na oslavy 1. Máje, v zaměstnání byl členem ROH, případně jste alespoň chodil na jiné akce organizované těmito organizacemi - např, taneční zábavy a diskotéky. Pak jste na tom stejně jako já. Případně jste se narodil později, pak v obdobné situaci byli Vaši rodiče a pokud nebyli v profesi popelář či podobné, pak nutně byli v alespoň v ROH. To znamená, že nejsou slušní lidé? A neargumentujte, že ROH bylo něco jiného. Nebylo. Jinak v životě nic není naprosto bílé, nebo černé. Jenom malý příklad. Můj bratranec se svou ženou emigrovali v r. 69. Když za nimi měla vycestovat jejich tříletá dcerka, dostal krajský náčelník StB na stůl k rozhodnutí, zda jí vycestování povolí či nikoliv. Vzal si mimořádnou dovolenou, aby nemusel rozhodnout a rodina byla pohromadě. Byl to slušný člověk? Pro mne ano. Ale domnívám se, že téma chrudimské náměstí je o něčem jiném. Proto pokuď chcete diskutovat na téma účast v KSČ, pak prosím založte jiný příspěvek.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.06.2009 08:29

Ještě dovětek. Jak moje členstí souvisí s plánovanou výstavbou za kostelem NPM?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.06.2009 08:28

S tím zabíjením nejste tak daleko od pravdy. On totiž ten hluk a smog zabíjí také. Jen to není tak dobře vidět. Takže je to poněkud obráceně. My, chrudimáci, jsme rukojmími a každou chvíli, ne snad každou hodinu, ale 1x měsíčně už možná ano, někdo z nás předčasně zemře z důvodu hluku, smogu a vyvolaného stresu. A samozřejmě nepočítám oběti dopravních nehod. Chrudiský obchvat je plánován někdy od počátku 80 let minulého tisíciletí. Možná to bude obchvat s nejdelším průběhem od záměru do dokončení. A co navrhujete udělat pro urychlení jeho výstavby Vy? Tedy kromě střílení.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  16.06.2009 08:15

Ano, byl jsem u komoušů a nijak to na rozdíl od jiných neskrývám. Nikomu jsem nijak neublížil, nikoho neudal. Jinak si každý tehdy mohl vybrat, být u komoušů a moci vykonávat to k čemu studoval a nebo jít dělat něco jiného, k čemu ta studia nepotřeboval. I mezi komouši byli slušní lidé. Znám lidi, kteří u komoušu byli, jsou to slušní lidé a je možno si jich vážit, a znám i člověka, který se ke komoušům hlásil málem každý půlrok a komouši ho nechtěli. Dnes je to význačný člen chrudimské ODS.
Takže zcela jistě to není o tom kde kdo byl.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.06.2009 07:44

Alespoň dělá něco. Jiní, kteří by dělat měli, jenom sedí, kují pikle a pomlouvají ostatní. Viďte Vildo.
Chtěl jsem se účastnit také, o blokádě jsem věděl, přesto (protože jako vždy jsem jel na poslední chvíli)jsem v ní uvízl. Byla účinná.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.06.2009 07:40

Ano nevzali. A celou chrudimskou organizaci rozpustili a znovu založili, dokonce ODS kvůli tomu vyložila jinak stanovy. Jen aby se mezi "elitu" nedostlali ti nepraví a aby se zbavili se těch co chtěli slušné ODS. Proč?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Přijďte se zeptat -pozvánka

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.06.2009 07:33

Tato pozvánka je sice určena jen členům zastupitelstva,ovšem debata má být veřejná a tak se možná konečně dozvíme, proč má Chudim vodné a stočné jedno z nevyšších v republice. Přijdte se zeptat.

Členům Zastupitelstva města Chrudim
Chrudim 9. června 2009
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dovoluji si Vás pozvat na veřejnou debatu o vodě s názvem „Problematika vodárenství v Chrudimi“, která se uskuteční 16. června 2009 v 16:00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

Jan Čechlovský v. r.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.06.2009 12:39

Asi mluvíme každý o něčem jiném. Já jsem občan tohoto státu a tohoto města. Platím daně a z nich jsou placeni všichni ti, co sedí na radnici, ale i na dalších úřadech, a utrácejí peníze, které jsem svěřil tomuto státu, aby s nimi rozumě nakládal ve prospěch všech občanů. Nic jiného nechci. Namísto toho si mnohdy platím předražené a neochotné úředníky (k čemu náme např. tolik místostarostů), zbytečné a neefektivní úřady, které vyžadují různá zbytečná hlášení, vymýšlejí postupy vyžadující zbytečná rozhodnutí a komlikované přístupy a formuláře tam, kde to lze vyřídit např. prostřednictvím internetu. Jen jeden příklad: pokud máte na žádosti vytištěnu vlajku EU černobíle, žádost neplatí. Úředníky, kteří by v soukromé sféře uživili tak maximálně jeden měsíc. Co kdybychom to udělali jinak. Bylo-li by možno, aby každý z těch vysokých úředníků nejprve předvedl jak se uživí alespoň 10 let jako soukromý podnikatel bez jakýchkoliv zakázek z veřejných peněz. Teprve poté ať kandiduje.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.06.2009 17:48

Víte, ono to není na trestní oznámení. Zastupitelstvo je beztrestné, za svá rozhodnutí se nemohou trestně zodpovídat. Už jenom proto, že se jedná o kolektivní orgán a nikdy se nikdo nedozví, kdo hlasoval pro a kdo proti. Ve všech oficiálních protokolech je jen např. 17 pro 5 proti a 5 se zdrželo hlasování. A kdo byl pro? V případě trestního stíhání by všichni tvrdili, že byli proti. Mám dojem, že město Chrudim je jedním z posledních, které nemá hlasovací zařízení umožňující zjistit jak který ze zastupitelů hlasoval. Asi to velmi vyhovuje. Navíc při jakékoliv "levárně" či "všimném" musíte někoho chytit za ruku. A je logické, že takové věci nikdo nedělá před veřejností na zasedání. Jen je podezřelé, že v určitých případech se věci zamlžují, studie, projekty a změny ÚP se schovávají pod jiné akce, dodatečně se zvyšují náklady vše se dělá v jakémsi tajemství. Pak najednou se objeví hotová změna ÚP č. 58 a je konec. Vždy se kolem točí stejní lidé a máte-li připomínku, tak se dozvíte, že jste zmeškal nejméně rok, kdy se připomínky shromažďovaly. Což je tak obtížné např. při prodeji budovy vyvěsit výběrové řízení s cenou a návrhem smlouvy a z toho neuhnout? Nebo nezamlžovat náklady rozprostřením do různých kapitol rozpočtu? Vyvěsit na veb kolik co stálo, z jakých peněz to bylo zaplaceno? A v případě jakékoliv změny v ÚP tuto změnu vyvěsit na veb a to na delší dobu, než stanovuje zákon, oznámit navrhovanou změnu dotčeným osobám a dát skutečný prostor pro diskuzi?
Jen pro ilustraci: osobně jsem se účastnil akce Chrudim zdravé město, kde se shromažďovaly připomínky obyvatel na téma co chtějí a co ne. Mimo jiné tam vzešla připomínka, že občané nechtějí výstavbu za kostelem NPM. A ejhle, sešel se rok s rokem, poněkud se pozapomělo, připomínka mezitím vypadla a nyní se zadává nšjakám památkářům k posouzení, zda je možna za kostelem NPM stavět. Proč? A to zadává a zřejmě i platí město, ne nějaký soukromý invesor. Přitom město nebude investorem stavby. Není již tohle podivné?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.06.2009 08:02

Pane Kocmane, problém je v tom co ve svých příspěvcích říká p. Baborák Léna. Nikde, alespoň mi není známo, nebyla studie řádně zveřejněna, jen někdy na zastupitelstvu. Jedná de tedy o něčem, co pokud bude schváleno, se dá přizpůsobit jakkoliv. Navíc celé to zadání bylo původně plánováno na několik etap a jedna z nich měla být zástavba za kostelem. Nyní se etapy sloučily a v zadání změny kolem muzea je i zadání přestavby za kostelem. Je to tedy celé podivné.
Domnívám se, že nejprve by měl být vystaven projekt, k němu proběhnout diskuze a to jak odborníků, tak veřejnosti, poté buď něco vybrat a pak stavět. A náklady na přeložku by měl nést investor, on chce stavět a vydělat. Bohužel nyní, dle mého soudu, se něco schvaluje a jen pár zasvěcených ví co, poté město provede zbytečnou a drahou přeložku silnice a prodá investorovi pozemek. V ceně pozemku určitě nebudou náklady na přeložení silnice a sítí, to zaplatí město.
A celé je to schováno v schvalování změny územního plánu, není to předloženo ani jako samostatný bod na jednání zastupitelů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.06.2009 07:54

Stále zde Vido napadáš a na můj vkus dost nechutně, jiné diskutující, kteří se provinili je tím , že mají jiný názor. Také píšeš o stále stejných lidech napadajících záměry radnice. Já mám ale dojem, že je tomu naopak. Jkmile se objeví názor kritizující radnici, ihned se objeví různí "Vildové" nechutně napadající diskutující a odvádějící diskuzi jiným směrem. Mě osobně je jedno, zda někdo nosí sukni či kalhoty, zda je úspěšným podnikatelem či pouze vrátným. Zajímá mně jeho názor a v něm lze poznat jaký to je člověk. A ten, kdo vulgárně uráží jiné, ten zcela jistě mé sympatie nezíská.
Proto doporučuji všem, neodpovídat na urážky a dikutovat pouze o původním problému.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.06.2009 17:51

V Chrudimi existuje celá řada občanských sdružení, což se pokusit spojit je? P. Řezníček zštiťuje program Chrudim zdravé město. Účastnil jsem se panelové dikuze pořádané v rámci tohoto programu, kde ve byl jako jeden z deseti problémů vybrán požadavek na zrušení zástavby za kostelem. Ovšem později tento bod záhadně z programu vypadl. Což se pokusit ve spolupráci s občanskými sdruženími předat petici p. starostovi, která by požadovala vypsání referenda o výstavbě za kostelem?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.06.2009 17:38

Jistě Vás nebude mnoho obtěžovat, když nám sdělíte o jakou to kriminalitu v parku za kostelem Nanebevzetí Pany Marie se vlastně jedná. Mám pocit, že se tam žádná kriminalita vymykající se běžným událostem nekoná. Alespoň já jsem o žádné neslyšel a ani dením tisku nebyla zmiňována.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.06.2009 17:34

Nevím, jakou historickou dobu máte na mysli. Ale za kostelem byly historicky jen hradby a příkop. Cesta zde vedla na hřbitov (nynější park)a na klášterní zahrady. Do Chrudimi bylo možno se dostat z této strany jen Břetislavovou ulicí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Stavba obchvatu Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.06.2009 17:27

Vždyť ani nejsou vykoupeny všecny pozemky, není stavební povolení a nejsou peníze. K čemu tedy výběrové řízení na dodavatele, když zahájit lze až v hodně daleké době. Není to zase jen nějaký podfuk?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.05.2009 16:38

Bohužel, termín podání připomínek už vypršel. Jediné co zbývá, je věřit, že naši zastupitelé budou mít rozum a neschválí likvidaci historické části Chrudimi a další zbytečné vyhazování peněz z městské kasy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.05.2009 16:27

Nepřišel jsem z pohádky a není mi jedno jakou cestou a za jakou cenu. Jedno příslové říká, po peří poznáš ptáka, po činech člověka. A šoupat někomu něco bokem, to není zrovna záslužný čin, je to spíše trestný čin. A takový člověk se pak logicky dostává do jiné společnosti. Do společnosti, do které já patřit nechci.
Šoupat někomu něco bokem, to není pohádka. To je něco co znamená, že bez ohledu na okolí, bez ohledu na zákony, chcete něco na úkor jiných a je vám lhostejný dopad takového činu. To není demokracie, to je banánová republika. A tou, jak doufám, nechceme být. Nejsem z pohádky, jen doufám, že veřejné zakázky nejsou jen o tom jak šoupnout někomu něco bokem. A že celá politika je také o ochotě udělat něco, co zpříjemní život i ostatním. Že i mezi politiky se najdou lidé, kteří mají vizi o něčem lepším než jen šoupat někomu něco bokem.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat se opět odkládá!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.05.2009 19:00

Šoupat něco bokem? To bychom byli zřejmě opět u kauzy PZ, Široká ulice, městský park a podobně. Ne, stokrát ne, v žádném případě nikomu nic nedávat. Za co? Ale musíme sami něco dělat. Začíná to protestem na Bídě a mělo by to pokračovat. Měřením hluku a emisí. Pokud jsou tyto limity překračovány, podat jménem občanů Chrudimi žalobu na správce komunikace, obdobně jako v případě magistrály v Praze. V tom, nebo něčem podobném, bych viděl angažovanost našich volených zástupců. Protě jen někomu něco nešoupat a předvést, že něco umí, že mají zájem o město a ne o šoupání obálek do kapes. Jakékoliv šoupání bokem je cesta do pekel.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: O nemožnosti pochopenia Stvoriteľa

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.01.2009 17:40

Buďte prosím od té dobroty a sdělte mi, kdo stvořil Boha. Rozdíl mezi zvířetem a člověkem je mi jasný, jen mi není jasné, jak ve válce vedené jménem Boha z člověka stane zvíře.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Výstavba Na Rozhledně

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.11.2008 16:30

Ač je mi to líto, máte naprostou pravdu. Bude-li se stavět jinde, než pod mými okny, nikoho v protestech nepodpořím. Ale bědy dotýká-li se to mne. Pak křičím, lidičky pomozte.
Předpokládám, že alespoň někteří lidé z toho pochopí, že je nutno zajímat se o věci veřejné. Vidět problémy jiných a podpořit je, mají-li pravdu a je-li jiné, méně bolestné řešení. A že zastupitelé - tím byl v dobe změny i p. MUDr Půlpán - musí trvat na projednání změn s dotčenými občany a neschvalovat neprojednané změny. Takový postup by byl zcela jistě náročný, zabral by více času, ale vedl by ke spokojenosti obyvytel v dané lokalitě.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Výstavba Na Rozhledně

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.11.2008 16:18

Přiznám se, že mnoho takových stran neznám. Dokonce neznám ani jednu. A jak rád bych takovou stranu volil. Jenom ve skrytu duše doufám, že se najde někdo v Chrudimi, někdo dostatečně známý, aby kolem sebe vytvořil sdružení, které navrhne slušné kandidáty do voleb. Lidi, kterým jde o Chrudim a ne o odrazový můstek do vyšší politiky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pavel Pavlíček

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.09.2008 20:54

Ani se mu nedivím, že se od některých stran distancoval.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: parkování v topolské ulici

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.07.2008 16:47

Domnívám se, že Váš příspěvek má špatnou logiku. Ano město musí udržovat pozemky okolo paneláků. Ty pozemky jsou totiž majetkem města. Zrovna tak jako chodníky, různé komunikace a parky.
A každý občan, který si koupí auto se tedy stává majitelem toho auta a je to především jeho problém, kam jej zaparkuje a vůbec to není problém města. Naopak, město zcela v poklidu může vybírat poplatky za parkování na sídlištích (to by přibylo parkovacích míst), tak jako se vybírají na náměstí a nebo jak je vybírají v jiných městech. No a pak by se setřel problém mezi těmí co si postavili garáž a těmi co parkují na sídlišti. Všichni by platili, jeden za garáž, druhý za parkování a neměli by si co závidět.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.07.2008 17:48

Ano, postavil jsem si domeček v Markovicích. Někde(pokud nechci pod mostem) bydlet musím. A ten domeček jsem si postavil před schválením PZ. Ale to není ten hlavní problém. Hlavní problém je v tom, co město - tedy naši zastupitelé - do PZ umisťují a jaký je do PZ příjezd. Umisťují zde podniky, které téměř nikoho nezaměstnávají, jsou náročné na dopravní zatížení a případně ještě poškozují životní prostředí či zapáchají. Příklad? Uvažovaná biostanice, Collorobia, aj. Proč se vůbec nikdo neozval např. proti dřevovýrobě, plánovanému pivovaru? protože to jsou výroby vytvářející pracovní příležitosti, mají minimální vliv na ŽP, nemají vysoké nároky na dopravní obslužnost a nezapáchají.
A v tom vidím problém a proto má pravdu p. Pavlíček s protestem.
Domnívám se že zřízení PZ má předcházet diskuze kde, jak a za co. Teprve poté má být zřízena. A všude, kde se postupovalo s PZ obdobně jako v Chrudimi, jsou s PZ problémy. A jinak samozřejmě, že pokud dám na město dotaz, pak se něco dozvím. Ale protože v rozpočtu města tato věci jsou schovány pod různými položkami, tak se vlastně nedozvím nic. Zkuste to. Nebo myslíte že do nákladů na PZ je např. zahrnut náklad na koupi a opravu silnic v Transportě, přeložka příjezdové komunikace "prodej pozemků" Onivonu, veškeré dotace od státu, práce úředníků, kteří se PZ zabývají aj?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.07.2008 09:24

To tedy podle Vás znamená, že dotace (nevím, bylo-li to 44 milionů)nejsou peníze? A kdo podle Vás ty dodatce zaplatil? My všichni na daních, nebo snad paroubkovi marťané? A co se týče ceny PZ. Ano mohla být vyšší, ale také mohla být nižší a to o oněch 40 milionů, které si přirazilo družstvo. (Je to tedy náhoda, že se ta částka téměř rovná. Nebo se předem kalkulovalo s dotací?) Tedy je zžejmé, že účelově překrucujete fakta Vy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.06.2008 08:54

Pane Pepine, kolik peněz do pozemků ještě potom město dalo? Příjezd, silnice uvnitř, kanalizace, nutnost nové trafostanice atd., to samozřejme taktně pomlčujete. Nehovořili náhodou v TV reportáži někteří aktéři, že se jedná o zainvestovaný pozemek s napojením na veškeré sítě?
Odhaduji, že dnes jsou náklady na m2 PZ někde okolo tisíc Kč za m2 Cenu pouze odhaduji, protože skutečné náklady jsou velice šikovně schovány v rozpočtu pod různými názvy, takře se těžko dohledávají. A prodává se jen za 550 Kč? Neprodává se pod cenou jenom proto, aby se vůbec nědo v PZ uchytil?
Víte, je mi jedno, kdo kolik na PZ vydělal, pokud vše přiznal a zdanil. Ovšem není mi jedno, kde PZ je, jak se k ochraně životního prostředí staví ti, kdo by jej měli chránit především a to, že rozhodnutí zastupitelstva v této věci nikdy nebyla a nejsou příliš šťastná. Také mi vadí, že pozemky jsou prodávány hluboce pod pořizovací cenou. A protože to vše je podivné, je samozřejmě mnoho podivných historek okolo PZ v Chrudimi. Já jsem slyšel jednu z mnohých - údajně z vyšetřovacího spisu - a ta hovoří kdo a kolik miliónů dostal a kdo byl za to vyšetřování odvolán z funkce. No a protože jedno přísloví praví, není kouře bez ohně, nedivte se že tento případ stále hýbe Chrudimí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: diskuze, politika, chrudim, příspěvky, .......

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.06.2008 11:32

10.06.2008 - JANA FAULHAMEROVÁ - Kraj Pardubický - str. 03

ODS v Chrudimi: O nás bez nás


Názor

O nás, bez nás. Těmito slovy by se dalo vyjádřit obejití členské základny v kauze chrudimské ODS. Jsem jedna z členek zrušeného Místního sdružení ODS v Chrudimi. Zpětně si uvědomuji a dnes už i vím, že zrušení sdružení bylo předem připraveno a nutno poznamenat, že dobře vymyšleno.
Příčinou všech událostí bylo, že Místní sněm ODS Chrudim na svém zasedání v listopadu 2007 zvolil novou Místní radu. Pan Pištora, poslanec Libý ani místostarosta Chrudimi Kobetič zvoleni nebyli. Předsedou Místního sdružení se opět stal Eduard Beránek, ředitel Gymnázia Josefa Ressela, do vedení sdružení byli nově zvoleni Josef Káles, Josef Zitko a Aleš Korejtko. To jsou ti, kdož byli označeni za rozvraceče Místního sdružení ODS Chrudim. Opak je pravdou. Šlo jim o morální očistu ODS v očích veřejnosti, o transparentnost při řešení všech rozhodovacích procesů.
Po volbě začala nová Místní rada pracovat - zřídila webové stránky Místního sdružení ODS Chrudim, zavedla pořádek v evidenci členské základny, začala kontrolovat plnění komunálního volebního programu.
Toto se však přestalo bývalému vedení místního sdružení líbit. Přestali proto respektovat většinová rozhodnutí a začali bojkotovat zasedání místních sněmů, neboť si byli vědomi, že ztrácejí nad Místním sdružením kontrolu. Zřejmě největší problém však pro bývalé vedení sdružení představovalo programové prohlášení Místní rady. Zejména jeho část, která označovala působení starosty města v orgánech společností, v nichž nemá město majetkový podíl a ani hlasovací práva a které jsou současně smluvní partnery města, za střet zájmů. Dalším "problémem" byl i neúspěch starosty Jana Čechlovského a některých členů místního sdružení v primárních volbách, v nichž bylo určováno pořadí kandidátů pro volby do zastupitelstva kraje.

„Nebyla to kudla v zádech od Chrudimáků“ Nebyla to ale “kudla v zádech“ od členů chrudimské ODS, Jan Čechlovský nedokázal o svých kvalitách přesvědčit delegáty ostatních místních sdružení chrudimské oblasti.
Všichni si uvědomovali vážnost situace, ale nikdo nepředpokládal, že dojde ke zrušení licence, domnívali jsme se, že věc bude řešena smírčím výborem oblasti a Místní rada ODS Chrudim byla na toto jednání připravena. Sama ostatně navrhla, aby smírčí jednání bylo zahájeno. MS ODS v Chrudimi byla odebrána licence na pátečním zasedání Výkonné rady 25. dubna. Jedním z důkazů, že vše bylo předem dopředu dobře připraveno, je i to, že v době, kdy převážná část většiny členské základny MS ODS v Chrudimi neměla nejmenší tušení o zrušení ODS v Chrudimi, zakládali jiné, nové místní sdružení. A to již 27. dubna 2008.
Je pozoruhodné, že toto sdružení bylo schváleno Oblastní radou okamžitě již v úterý 29. dubna. Jednotliví členové byli o zániku původního MS ODS v Chrudimi informováni až 2. května. Nad celou kauzou bych chtěla nejen já osobně, ale i celá řada členů vyjádřit velké zklamání. Postupem Výkonné rady jsme šokováni, nedemokratický postup orgánů ODS nemůžeme přijmout.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Divadlo na Lichnici

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.06.2008 16:29

Dne 14. června od 19,30 hod proběhne na zřícenině hradu Lichnice představení Robim Hood - příběh Robina Hooda jak ho neznáme a jak by to podle nás mohlo být. Představení uvádí Andorský kočovný spolek - neznám. Má to být představení kombinované s efekty vytvářenými pomocí počítače.Po představení by se měl pálit táborák. Nevím nic přesného, jen se mi do ruky dostal leták, takže ani nevím, bude-li vybíráno vstupné - vstup na hrad je zpoplatněn.
Možná by to mohl být zajímavý zážitek - vzhledem ke kulisám a prostředí, možná nic moc.
Je-li to považováno za reklamu, prosím administrátora o výmaz. Jen ještě upozorňuji, že s tím osobně nemám nic společného, jen se mi to považuji za zajímavou iformaci.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: diskuze, politika, chrudim, příspěvky, .......

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.06.2008 15:42

Tak to tedy znamená, po příspěvku p. Půlpána, že se opět provalila jedna lež. Přispěvovatel poko prostě lhal. Stačí?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: diskuze, politika, chrudim, příspěvky, .......

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.06.2008 15:02

Nevidím vůbec nic zlého na tom, že p. Půlpán žádá město o podporu pro svého syna, šachistu. Nevím jak je jeho syn dobrý v šachu, ale vím, že šachy v této rodině velmi dobře hraje nejméně třetí generace. Rodina Půlpánů tedy reprezentuje Chrudim dost dlouho a dost dobře. A mohou-li dostávat podporu města jiní sportovci, proč by ji nemohl dostat i syn p. Půlpána.
Nikdy jsem si nevšiml, že p. Půlpán ve svých článcích škodí městu a domnívám se, že napíše-li někdo o problému města, pak to neznamená, že městu škodí. Městu škodí ten, kdo problém zavinil a ne ten, kdo na problém, případně osobu poukáže.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Lisabonská smlouva

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.05.2008 16:19

To vůbec není jednoduché. Přiznávám, zatím nemám názor, ale ve stavu jak je předkládána veřejnosti jsem spíše proti. Údajně nikde není přesné znění a přesný překlad do češtiny, přitom se část má stát součástí našich zákonů. Dále, je to hrozně obsáhlý materiál - Ústava Spojených států je daleko kratší a vyhovuje.
Jakási federální policie, jednotné daně, jednotné podmínky pro podnikání, např, jednotná dálniční známka, jednotné jízdenky na vlak a pod. proč ne. Společná obrana? Proč ne. Vždyť historie ukazuje, že začala-li vákla kdekoliv v Evropě, zanedlouho byla i na našem území. A žádné dohody tomu nezabránily. problém mám se vzdáním se části suverenity.
Na druhou stranu, dokáží-li podle těchto zákonů žít Němci, Angličané, Francouzi, Poláci a jiní, tak to snad zvládneme také.
Možná má dost pravdy náš p. prezident Klaus, který volá po zcela jiném fungování EU. Takovém, kde si různé komise a komisaři nebudou moci vymýšlet a prosazovat zákony a nařízení, které je napadnou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vrchni stražník ČERVENKA,již civilem ČERVENKA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.04.2008 18:35

To s tím zlodějem, to je pravda?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.04.2008 18:15

A znáte nějakou jinou cestu, jak dostat např. bod parkování do programu města, do rozpočtu atd? Jak jinak dát politikům, kteří zdávají práci úředníkům, najevo co by měli dělat? Jedině snad na takovýchto setkáních a na zasedání zastupitelů. Až bude pravidelně chodit skupina 50 občanů na zstupitelstvo a bude o tomm problému diskutovat, tak se možná ledy hnou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.04.2008 17:56

Shodou okolností včera proběhlo setkání obyvatel města v rámci programu Chrudim zdravé město - omlouvám se, ale přesný název programu nevím. Bylo organizováno městem a protože se zajímám o dění v našem městě, šel jsem tam hlavně ze zvědavosti.
Setkání bylo kupodivu velmi zajímavé. Přítomí občané měli možnost vyjádřit se k problémům, které jim ztěžují život a které by, dle jejich názoru, město a volení zástupci měli řešit. Bylo vybráno 10 problémů, které se přítomným zdály nejpalčivější.
Ačkoliv je zde veliká diskuze o parkování na sídlištích, kupodivu nikdo z přítomných na setkání tento problém nenadnesl.
Je jenom škoda, že diskuze probíhá jenom zde. Nebo opravdu všichni čekají, až to za ně někdo vyřeší?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.03.2008 10:46

Nemusí se tak chovat, postačí, když si založí např. družstvo a postaví společný vícepatrový garážový objekt. Možná se dá postavit i na hypotéku. A to by snad i mohlo být řešení, které by nalezlo podporu. Vždyť je s tím skutečně potřeba něco dělat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cena zóny: 200 milionů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.11.2007 20:35

Je vůbec možné někde sehnat podklady, za kterých by bylo zřejmé, kolik již město včetně různých dotací, výkupu silnic a dalších vyvolaných nákladů za PZ u Transporty zaplatilo? Nebo je to prostě každý rok jen nějaká položka v rozpočtu a po uplynutí roku se začíná znovu?
Na jednání zastupitelstva se občas k tomuto tématu vyjadřoval velmi zasvěceně p. ing. Moučka. Pokud mi to neuniko, ani on nikdy přesnou částku neřekl.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dům č.p. 31, Široká ul. Chrudim II

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.11.2007 20:26

To je pravda? Město Chrudim darovalo dům bývalému ministru pro životní prostředí za KDU ČSL Jiří Ambrozkovi? Nebo si Váš příspěvek jenom špatně vykládám?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vrchni stražník ČERVENKA,již civilem ČERVENKA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.11.2007 19:01

A kdo je oním šťastným uchazečem o práci v městské policii?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cena zóny: 200 milionů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.10.2007 15:47

Oněch 110 tun je uvedeno jako modelový přklad. Zatím vše co o bioplynových stanicích vím, je to, že pro ekonomiku provozu je nutný určitý výkon a logicky čím vyšší výkon, tím je nutno více odpadu. Nejlepší odpad je takový, který vydává nejvíce bioplynu - kejdy, zbytky potravin, jatečné odpady apod. Také po zpracování je nutno zbytky odpadu odvést a to se již nevozí v cisternách, protože se jedná o tuhý odpad, který lze přímo vyvést na pole. Takže v případě kejdy, plná cisterna tam, prázdná zpět, prázdný náklaďák - nebo traktor s vlekem - tam, plný zpět a to přes město. Určitě to stávající dopravní situaci v Chrudimi nezlepší. A ani to pravděpodobně nezlepší ovzduší v Chrudimi. Případný zápach smozřejmě ovlivňujě hodně věcí, zejména použitá technologie, způsob nakládky a vykládky, použitý odpad - tráva a listí nebo jatečné zbytky a v neposlední řadě i technologická kázeň obsluhy. Můj názor je takový, že tento provoz není vhodný v blízkosti obytné zástavby, zejména zde, kdy Chrudim je zhruba po směru převládajících větrů a navíc v dolíku proti PZ. A že nějaké problémy se zápachem vznikají, je možno zjistit v různách městech a obcích, ke jsou bioplynové stanice v provozu. Jistě si všichni chrudimáci vzpomenou na bývalé problémy se zápachem vznikající ze zpracování drůbežího trusu v drůbežárně u Vestce.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cena zóny: 200 milionů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.10.2007 21:19

Zastávka čtvrtá – Velký Karlov

Napřed cestou, později již spíše necestou a oraništěm, krytým za pohledovětrolamy proti rakouskému pozorování, tu a tam ještě protitankové zátarasy a ostnáče, no byla tu hranice do Rakouska. Velký Karlov je vesnice asi 5 km od hranic s Rakouskem v rovině pod první terénní vlnou moravského úvalu. V obci je výkrmna brojlerů 18800 tun ročně a výkrmna prasat 5200 tun ročně a dále se zde chovají na farmě na kůži krokodýli… zdrojů zemědělských pachů dostatek a přesto si místní čichově otrlí lidé stěžují „na smrad z bioplynky“ vzdálené od okraje obce více než 2,1 km po rovině a přes vzrostlý několikařadý větrolam s keřovým patrem.
… Projíždíme předmětným větrolamem a v klimatizovaném busu západní provenience všichni čichají a zdá se, že nic necítí….po asi 20 vteřinách začínají první čichači zelenat nikoli z překysličení, ale již i přes klimatizaci vtrhl typický odeur bioplynky k jejich čuchometrům. Autobus zajíždí na návětrnou stranu objektu a účastníci exkurze vystupují a věnují se dokumentaci fotografické a konstatování, že 50 metrů proti větru to lze vydržet aspoň chvíli… Toto přesvědčení trvalo jen okamžik, než kolem projel nosič kontejnerů z kafilerie.
… přijíždí pan ing.Havránek, který nás provede celou největší a nejmodernější bps u nás… denně zpracovává okolo 220–250 tun vsádky, což je vepřová kejda, drůbeží kejda, drůbeží podestýlka, vyslazané silážované řepné řízky, kukuřičná siláž, posekaná zeleň z údržby příkopů okolo silnic (placená služba pro OSSÚS), kafilerní produkty a jateční odpady i krev. ABPéčka (animal by products) se musí dle nařízení veteriny okamžitě po dodání zpracovat a hygienizovat. To se provádí v hale o cca 700 m čtverečních. Tento materiál se podrtí na částice o velikosti do 1,5 cm a pak se zahřeje na 145°C po dobu 40 minut… pak se odstřelí tj. prudkým snížením tlaku se materiál převede do dezintegrátoru, kde se nárazem na pancéřovou nerezovou desku roztříští a současně extruduje za destrukce zbylých buněk… poochlazení na teplotu vsádky se přidává do reaktoru… tuto halu jsme si mohli podrobně prohlédnout, neboť poslední příjem ABP byl v pátek, kdy byla celá dodaná vsázka ihned zpracována, zařízení očištěno a promyto a odstaveno. Jatky totiž poráží jen ve všední dny, my jsme zde byli v neděli krátce po poledni… přesto byly intenzita a charakter čichového vjemu takové, že někteří nejmenovaní účastníci do haly ani nevstoupili a uprchli do částí areálu s nižší intenzitou čichového vjemu… jeden sečtělý účastník se vyjádřil, že konečně pochopil, co měl na mysli autor románu Na západní frontě klid při popisu zápachu v zákopech plných rozstřílených nepochovaných mrtvol, ležících půl roku v zemi nikoho mezi frontovými liniemi při jejich opětovném dobytí…

Pro ty, kdo chtějí plně pochopit tento čichový vjem a jsou ochotni podstoupit nebezpečí experimentu, následuje návod:
Do vymyté PET lahve od čerstvého mléka (má širší uzávěr šroubovací a dobře těsní) vložte 150 g syrového rybího filé, přidejte 150 g vniřností drůbežích, rybích či králičích včetně obsahu střev, nemáme-li je, postačí dětská stolička nejlépe mírně průjmová, přisypte 100 g mražené sladké kukuřice a na kousky pokrájená 4 kolečka olomouckého tvarůžku. Důkladně uzavřete, protřepejte a vystavte na slunce. Získáte částečný vjem o produkci zápachu bioplynové stanice s touto výše uvedenou vsádkou. Jen na vlastní nebezpečí!!!!!

Po odjezdu byl naplánován oběd ve 20 km vzdálené obci… nikdo na tuto nabídku nereflektoval. I za 2 hodiny v Moravských Budějovicích v hotelu na náměstí, kde jsme mimo svatby byli jedinými hosty, okolo nás personál otevíral okna a podivně krčil nosy… Cestou domů jsme sumarizovali naše poznatky a postupně nabývali normálního zbarvení. Do Úholiček jsme dorazili okolo 19.15… rozvezl jsem vzdálenější účastníky a zahájil civilizační kůru - oblečení šlo rovnou do pračky a tělo po dvojnásobné aplikaci sprchového gelu a tělového šamponu Fa ve spojení s dvojitým důkladným umytím vlasů nezanechávalo charakteristickou pachovou stopu osoby žijící poblíž BPS.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cena zóny: 200 milionů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.10.2007 20:48

Petice proti zápachu z bioplynové stanice v Klokočově
V únoru letošního roku byla MěÚ Vítkov doručena petice Žádost o sjednání nápravy ve věci zápachu z bioplynové stanice Klokočov. Tato petice vznikla dne 19.1.2007 z podnětu občanů, kteří požadovali následující:

Zajištění výroby tak, aby nedocházelo k zamořování okolí zápachem

V případě zamořování okolí zápachem neschválit provoz bioplynové stanice, která je prozatím ve zkušebním provozu

Petice byla zároveň adresována ČIŽP Ostrava a Krajskému úřadu MSK, odboru ŽP. Za MěÚ Vítkov převzal petici k vyřízení odbor výstavby a ÚP.

Dne 26.2.2007 se k odboru výstavby dostavila Ing. Hybnerová, referentka odboru životního prostředí Krajského úřadu, a na základě předávacího protokolu převzala petiční archy se sdělením, že KÚ MSK, odbor ŽP, vyřízení petice přejímá.

Sdělení krajského úřadu k petici je následující (redakčně kráceno):

Dne 8. 2. 2007 provedl krajský úřad místní šetření spojené s ústním jednáním v předmětné bioplynové stanici. S ohledem na skutečnosti zjištěné při tomto šetření, tj. komplikace při výrobě bioplynu a následnému vývozu hnojiva (digestátu) na pozemky v blízkosti Klokočova, Čermné ve Slezsku a Vítkova, vyzval krajský úřad při tomto ústním jednání společnost k předložení vyhodnocení dosavadního průběhu zkušebního provozu, seznamu všech surovin, včetně jejich množství, které byly při výrobě bioplynu použity, a provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší.
Jako první krok k nápravě krajský úřad po společnosti Vítkovská zemědělská s.r.o. požaduje do provozního řádu bioplynové stanice zapracování skladby vstupních surovin, odvozu hnojiva a všech dalších technicko - organizačních opatření k zamezení úniku zápachu.

Krajský úřad hodnotí podnět občanů obsažený v petici jako oprávněný. Přijetí opatření k odstranění nedostatků v provozu této stanice je předmětem právě probíhajícího správního řízení podle zákona o ochraně ovzduší.

O dalším postupu Vás budeme informovat.


Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cena zóny: 200 milionů

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.10.2007 15:41

Pro informaci - základní údaje od jednoho z výrobců bioplynových stanic VÍTKOVICE - ENVI, a.s.

Z uvedeného vyplývá, že při výrobě bioplynu z kejdy je nutno dovést 100m3 kejdy - to je zcela jistě několik cisteren (od 5000 krav) a vyhnilá kejda - již netekutá hmota se musí odvést. Budeme-li uvažovat že 1dm3 kejdy má 1,1 kg pak 1m3 má 1,1 tuny a z toho vyplývá, že je denně nutné dovést 110 tun kejdy. Možná je lze navážet sušší a ředit na místě. Bude-li odvoz zbytků poloviční, pak je denně nutno odvést dalších 55 tun pryč.
Domnívám se, že to znamená poměrně velké dopravní zatížení a také velké zatížení odpadními vodami, neznám kapacitu chrudimské čističky, také je to možný zdroj zápachu, což vzhledem k blízkosti obytné zástavbě by nebylo příliš vítané.
Samozřejmě zde uvádím pro ilustraci jen jednu z možností, určitě existují i další, možná více šetrné k okolí.

Bioplynová stanice se smaltovanými reaktory HYDROVIT® BIOGAS stabilizuje kejdu hospodářských zvířat
prasata, skot, drůbež a současně využívá získaný bioplyn k výrobě elektrické energie. Pracuje na principu dvoustupňové anaerobní mezofilní fermentace kalu s vyhřívaným prvním stupněm.
Reaktor prvního stupně má pevnou střechu,
reaktor druhého stupně má nasedlaný plynojem.
Reaktory obou stupňů i další nádrže jsou sestaveny ze smaltovaných plechů. Smalt představuje nejlepší protikorozní ochranu plynových prostorů. Míchání kalu bez pohyblivých dílů uvnitř reaktoru odstraňuje problémy s upevněním míchadel a zjednodušuje opravy.
Zařízení potřebné k provozu reaktorů je umístěno ve strojovně mezi reaktory. Energetické hospodářství s kogeneračními jednotkami, které vyrábějí elektrickou energii, je v samostatné budově.
Odpadní teplo je využíváno k udržování provozní teploty reaktorů na 35-40 °C.
Plyn je před spotřebou odsiřován.
Stabilizovaná kejda se odvodňuje na šnekovém separátoru.
Tuhá fáze je použitelná k přímému hnojení jako běžný hnůj.
Tekutá fáze se skladuje ve velkoobjemové smaltované nádrži s míchadly.
Denní množství zpracované kejdy 100 m3/d
denní produkce bioplynu (5000 krav) 2275 m3/d
max. denní spotřeba plynu (2 motory 40 kW) 1080 m3/d
min. disponibilní přebytek plynu (2 motory 40 kW) 1200 m3/d
max disponibilní el. energie (2 motory 40 kW)1670 Wh/d
výhřevnost bioplynu 21,5 MJ/m3Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.08.2007 17:29

Ale vážně, víte někdo kolik skutečně stála oprava Široké ulice a jaký je rozpočet na opravu Filištínské a přilehlých prostor?
Děkuji za případnou zprávu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nemocnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.07.2007 20:01

Je to pěkné, ale do Sedlčan je poněkud daleko. Není něco podobného blíže?
Dík za info.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nemocnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.07.2007 19:56

Nic proti tomuto vašemu příspěvku, ale proč jste se nepodepsal Vy sám svým skutečným jménem? Tím jste se jenom tedy zařadil mezi onu skupinu lidí, kterou jste tak sugestivně popsal.
Mějte se fain.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Komu svědčí anonymita?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.01.2007 18:03

Jsem jeden z těch, kteří se nebojí svůj názor projevit. Na můj názor kolem PZ mi zde odpovědělo mnoho lidí. Sprostě a nevýbíravě nadávali jen ti anonymní. Vůbec se tedy nedivím, že mnoho lidí, kteří by se jinak podepsali , buď raději svůj názor nenapíší, nebo jej napíší jako nicname. Ovšem i to má své kouzlo a proto jsem proti odhalování těchto nickname. Spíše bych přivítal, kdyby administrátor umožnil z jednoho počítače jen jeden přístup pod jedním jméném, ale pod různým heslem. Možná by to bylo zajímavější.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: silniční komunikace v obcích

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.12.2006 17:16

Můžete mi sdělit, proč bychom měli s panem Ročkem účastnit toho, že Vy někoho budete válet v peří případně bychom k tomu měli něco zpívat? Mluvím-li za sebe, pak chodím na jednání zastupitelů protože se chci dozvědět věci které mne zajímají, které se mne týkají a které, jak se domnívám, mám nárok vědět. Také mám zájem ovlivňovat děje, které se týkají mého života. Chci o nich pouze slušně jednat a dávat slušným způsobem najevo svůj názor. Ať již souhlasný, nebo nesouhlasný. Takže nechápu co Vás na tom pobuřuje. A jak znám p. Ročka jde mu o totéž.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: silniční komunikace v obcích

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.12.2006 17:50

Ano, přijdu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.12.2006 17:47

Máte pravdu. Můj názor je velice podobný Vašemu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kam patří Petr Pithart?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2006 16:22

Tento inzerát jsem nečetl, ale p.Hoffmanovi za něj děkuji.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: likvidace neprohlášené kulturní památky unesco

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.10.2006 17:51

Takový postup by snad zaváněl pletichami při veřejé soutěži. I když se asi podobné věci stát mohou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: královna věnných měst - chrudim

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.09.2006 17:09

Jsem pro. Pojďte vyhlásit třebas krále tlachalů na tomto fóru. Na věku, pohlaví a národnosti zcela jistě nezáleží.
Nějaký pohár, nejlépe pulitr zakoupím.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.09.2006 17:01

Máte pravdu, vklidu vše mohlo počkat na rozhodnutí nového zastupitelstva. A výstavbu obchvatu bych také viděl jako potřebnější. Ale těm důchodcům z Markovic nic nevyčítejte, oni se prostě jinak do města nedostanou. A k doktorovi, do lékárny, nakoupit, pro důchod a podobně si dojít musí. Naopak na poslední veřejné schůzi sdružení žádali místostarostu p. Řezníčka o úpravu jízdního řádu, kdy poukazovali na linky, ktré jezdí zbytečně a linky, které jsou přetížené. A protože p. Řezníček si vše poznamenal, věřím, že jízdní řády se změní. A cesta MHD z Markovic do města, to je výlet min. na 5 hodin.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Myslitel

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.09.2006 15:17

Jenom nesmíte zapomenout, že ten odběratel často zaplatí až po 991 vážném varování. Soudně se pohledávka vymáhá několik let,pokud mezitím na odběratele není vyhlášen konkurz. A k soudnímu vymáhání opět musíte zaplatit soudní poplatek, advokáta a čekat. Ovšem DPH musíte státu odvést ve stanoveném termínu. Tímto způsobem má řada menších podniků a podnikatelů problémy s financováním a přichází o nemalé peníze. Rozhodně by bylo zajímavé provést nějakou úpravu v této oblati.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Senátní volby

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.08.2006 18:52

Určitě to nebude p. Pithart, koho budu v senátních volbách volit. Byl nerad bych vybíral opět jen to menší zlo. Rád bych volil někoho, kdo v tomto regionu skutečně žije a zná jeho problémy. Rád bych volil někoho, kdo svými postoji a dosavadním životem prokázal, že něco umí, že má rovná záda a že mu veřejný život není lhostejný. Zkrátka, že je slušný člověk.
Neznám sice zatím mnoho kandidátů, ale mám pocit, že moje kritéria jsou příliš náročná.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.08.2006 18:44

Docela s Vámi souhlasím. Většinou, je-li někde pěší zóna, je poblíž vyřešeno parkování, mnohdy za poplatek a je lehce dostupná MHD. V Chrudimi tohle vše chybí.
Mám-li jet někam do středu města, zaparkovat a jít málem kilometr pěšky, to je pro mne skutečně výhodnější zajet někam jinam. Jak časově, tak finačně.
Ale nechme se překvapit, neboť o tom zda dojdou vize těch, kteří za předlážděním vidí oživení centra či nikoliv, o tom rozhodne pouze život.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Raketová základna

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.08.2006 18:39

V poslední době se hodně hovoří o zřízení raketové, nebo radarové základny USA na území ČR. Co na to chrudimáci? Nebylo by možno na těchto stránkách udělat nějakou anketu? Možná by přispěla k utvoření názoru našich chrudimských politiků zastupující nás v parlametnu a senátu.
Přiznávám, že mám na tuto záležitost velice rozporupné pocity. Na jedné ano, na druhé ne. Možná je to dáno různými zprávami o podmínkách a o tom jak se dokáží američtí vojáci chovat k civilnímu obyvatelstvu. Na druhé straně různé státy mají doktríny namířené proti evropské civilizaci a bohužel mají nebo vyvíjejí rakety schopné zasáhnout jakýkoliv cíl na světě.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.08.2006 18:21

Můj názor na rekonstrukci Široké ulice je jiný. Ale byl bych moc rád, kdyby ten můj odhad byl špatný a to vše pěkné o rozvoji centra města jak říká p. Jelínek v tomto článku, to aby se díky rekonstrukci uskutečnilo.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Městská policie - náš vzor!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.08.2006 18:15

Můj názor je, že když platí nějaký zákon, tak by se měl dodržovat. A za nedodržování uložit přiměřené sankce.Jsou pouze zákonné důvody, podle kterých lze zákon porušit. Nevím, říkám-li to právně správně, ale v případě ohně se zcela jistě zasahujících hasičů žádný zákaz zastavení netýká. Ovšem jdou-li na svačinu, pak ano. To platí jak pro policii, tak pro ostatní občany. A o tom to je, o ničem jiném.
Pokud stavíte auto tam kde je to zákázáno a máte pocit, že důvodem pro takovéto Vaše konání je to, že v blízkosti není jiné místo, pak asi dlouho jezdit nebudete. A policista dívající se na to kamerou a Vaše konání tolerující, porušuje zákon také.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Městská policie - náš vzor!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.08.2006 17:34

Nebylo by spíše od věci potrestat toho, kdo o rozmístění přenosných dopravních značek rozhodl a zapoměl na MP? Vždyť snad úplně stačilo přidat dodatkovou tabulku, neplatí pro MP.
A pro toho co fotil. Máte pravdu v tom, že tohle byl od MP špatný případ. Ovšem také chápu, že MP někde parkovat musí, navíc se jednalo o služební vůz MP, řádně označený a zcela jistě strážníci plnili úkoly na náměstí či na služebně. Tohle musí obhájit i kdyby nechtěli. Ale běžte se podívat na křižovatku Husovy a Rooswelltovy ulice směrem ke Kateřině. Auta zde stojí celý den v obytné zóně mimo vyhrazené parkoviště, mnohdy v křižovatce a to vše pod dohledem kamery MP. A nejedná se o služební auta policie.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Podchod na nádraží

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2006 11:01

Mohu Vás ubezpečit, že ulici i tu zámkovou dlažbu jsme si zaplatili sami. Město na ni nedalo ani korunu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nejlepší kandidát na starostu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.07.2006 13:27

Zřejmě by špatným starostou nebyl.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Skvělá zprává - Letiště Chrudim žije

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.07.2006 07:02

Blahopřeji. A přeji všem jenom jasno a čistý vzduch.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.07.2006 17:07

Pojmy si nepletu. A v Pardubicích se nejedná o dočasné povolení vjezdu do historického centra, ale o povolení vjezdu do historické centra Pardubic. Můžete se tam jet podívat. A co je vlastně centrem Chrudimi? Borzna, Bída nebo náměstí? Můj dojem je, že centrum se právě z důvodu nepřístupnosti přesouvá na Bídu a do prostoru Borzna - Široké schody. Vždyť na náměstí nebýt pošty, tak tam pomalu nikdo nejde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.07.2006 13:58

Vůbec nesrovnávám situaci Pardubic a Chrudimi. Jen jsem chtěl ukázat, že existuje i jiný názor na to, zda auta do historického centra či nikoliv. Jinak jsem také pro ztížení průjezdu středem města tak, aby to nebylo výhodné, jenomže ne za 17 miliónů. Jsem toho názoru, že Široká ulice rekonstrukci nepotřebuje a je mnoho dalších míst v Chrudimi, která jsou v daleko horším stavu.
Která by nepotřebovala 17 miliónů, stačilo by pár set tisíc a lidem by to zpříjemnilo život. Právě pro tato velké a původně neplánované výdaje, na drobné akce se ve výdajích peníze nenaleznou.
Jenom ještě dvě otázky. Tu prvou zde již někdo položil. Kam se nacpou ta auta, co si dnes urychlují cestu přes náměstí? Já sám mám zjištěno, že pokud jedu od Slatiňan k Bohemii, je nejrychlejší průjezd kolem nádraží a vyjet u Evony. Díky novému řešení a načasování semaforů není totiž téměř možno se na křižovatku u Evony ve špičce jinak dostat. Budou se řešit tedy časem jakési schody i tam?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.07.2006 15:17

V Pardubicích v těchto dnech umožnili vjezd autům do historického centra. Samozřejmě za omezujících podmínek.
Žádné koňské schody k tomu nestavěli.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.06.2006 07:51

Ani jsem moc bádat nemusel. Měst, kde je povolen vjezd aut do historické části je opravdu hodně. Myslím, že obdobná situace jako v Chrudimi je například v Lounech, kdy si lze historickým centrem zkrátit cestu do Budyně nyad Ohří. I v Budyni je vjezd do náměstí povolen, ačkoliv objezd je delší. Ovšem vhodnou úpravou je zkratka delší časově. A další města, kde je vjezd do historické části povolen jsou např. Žatec, Velvary, Chomutov a mohu jmenovat další. Při takovémto rozhodnutí jde vždy o to, zvážit varianty a vybrat tu nejlepší a já mám pochyby o tom, zda zvolená varianta v Chrudimi je ta nejlepší. O tom, že je to jedna z nejdražších variant, o tom pochyb nemám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.06.2006 16:44

Ano, máte pravdu. Pokud budou v Chrudimi desítky šikovných podnikatelů v cestovním ruchu. Ovšem co turistům nabídnou? Jediné co zde je, je Muzeum loutek, Mydlářovský dům a historické centrum s opadávajícím kostelem a uzavřeným klášterem, regionální muzeum a pro zasvěcence ex libris, na závěr docela pěkná procházka po opravených hradbách (ovšem nesmíte tam jít večer). Jinak turisté mohou jet do Slatiňan (zámek a muzeum, park, Kočičí hrádek) či do skanzenu Veselý kopec. V Chrudimi se neubytují, nemají kde zaparkovat. Když už zaparkují cestou z parkoviště si mohou koupit zmrzlinu, navštívit (nevím jestli butiky či seconhdhands)prodejny textilu.Podobných historických center měst máme v republice hodně, takže se na to naše asi mnoho lidí nepohrne.
Spíše až uvidí schody, tak se otočí a pojedou jinam. Leda že ty schody, to bude ta atrakce, která nám turisty přiláká.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.06.2006 16:28

Tak třeba Ústí n. Labem

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.06.2006 18:10

Já jsem zase tem, kdo je proti. Určitě existuje mnoho levnějších způsobů jak zamezit zbytečnému vjezdu aut do centra města.
Patřím také mezi ty, kdo tam občas potřebují zajet. Bydlím v okrajové části a dostat se na poštu je MHD výlet na 3,5 hodiny.
Musím totiž na nádraží přesedat a čekat na další spoj. Pěšky to trvá zhruba stejně dlouho.
Široká ulice momentálně žádnu rekonstrukci nepotřebuje, co je potřeba, je omezit průjezd aut centrem města. Omezení průjezdu při rekonstrukci Široké ulice je zde vedlejším produktem a nebude stát oněch 17 miliónů. Ty se použijí na zbytečnou rekonstrukci. Proto se mi to zdá velice drahé. Navíc oněch 17 miliónů není zcela jistě konečná částka. Samozřejmě nejlepším řešením pro omezení průjezdu centrem by byl obchvat. Nevím jak se provedenými úpravami zklidní střed města. Již dnes se spíše vylidňuje a mluvím-li za sebe, nevím co bych tam kromě úředních záležitostí pohledával. Zaparkovat není kde, navíc v budoucnu se ještě klepat po schodech, no nevím. Plahočit se odkudsi od Borzny abych si koupil zmrzlinu či pivo, to už raději zajedu o jeden či dva kilometry dál, případně se půjdu projít do slatiňanského parku. Na nákupy také sem nepůjdu. Zaparkovat někde na okraji, za to zaplatit a přitom mnoho pořádných obchodů v centru nezbylo. Na ty úpravy doplatí pár obchodníků, kteří ještě přežívají, místní je neuživí a lidé z okrajových částí se sem nepohrnou. Rovněž tak různé kanceláře se začnou stěhovat tam, kde je mohou jejich zákazníci dosáhnout autem. A tak mám dojem, že tím vznikne jenom prostor pro různé pivnice a noční kluby. Bude-li tohle ten pravý balzám na duši, nevím.
Je pravdou, že ve středověku centrum města vypadalo jinak. Ale dnes jsme snad někde jinde a neznám mnoho chrudimáků toužících po středověkém způsobu života. Píšete o komunistické vizi náměstí obloženém šedivými věžáky. Můj názor je, že ona připravovaná loď vedle kostela tu vizi naplňuje docela obstojně. Neznáte-li jiné město, kde je možno projet historickým náměstím autem, pak se zajeďte podívat třeba do Litomyšle či Vysokého Mýta. Auta tam na náměstí mohou zajet, mohou tam zaparkovat a možná právě proto, tyto náměstí kypí životem, po čemž voláte. Přiznávám, byl bych rád špatným prorokem.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pěkná bouřka z 21.6 na 22.6

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.06.2006 16:16

Nevím jak mnoho má Shot pravdy. Jen vím že mnohdy dost nevybíravě vznáší otázky na které by bylo zajímavé znát pravdu. Ovšem odpovědi jsou jenom od podobných anonymů. Sám si vzpomínám, když jsem psal o proti vstupu Colorobbie do průmyslové zóny, mnoho stejných anonymů nyní odpovídajících Shotovi, mne napadalo a ne zrovna vybranými způsoby a mnohdy zcela vymyšlenými "fakty". Proto já spíše neberu některé příspěvky oněch anonymů.
Myslím, že přípěvek velitele chrudimských hasičů je vyčerpávající a má pravdu v tom, že v případě vzbuzení občanů majících auta na parkovišti, by zřejmě ztráty byly i jiné, než materiální. Tím ovšem nijak nesnižuji problémy jednotlivých lidí, kteří utrpěli nemalé škody a kterým je potřeba nějak pomoci. A tady bych hlavně viděl prostor pro dikuzi a hlavně činy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pěkná bouřka z 21.6 na 22.6

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.06.2006 15:45

Já si pamatuji,že někdy kolem r. 1973 to ve stejném místě vypadalo podobně. Jenom tenkrát tam nestály paneláky, pouze družstevní domy na druhé straně. Proto se domnívám, že domy jsou postaveny na špatném místě, navíc celá výstavba blokuje přirozený odtok vody. Pravdu má p. Roček. Je nutno udělat preventivní opatření a ta zcela jistě nebudou hotova zakrátko a ani nebudou levná.
Jako dítě pamatuji něco podobného na Skřivánku. Také tam nyní stojí domy. Takže i tam můžeme očekávat něco podobného.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pěkná bouřka z 21.6 na 22.6

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.06.2006 14:01

Hlavně, že budou krásné schody v Široké ulici.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Návod,jak udělat pořádek v česku.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.06.2006 16:49

To máte pravdu, ale kdo z těch na kandidátkách je ten slušný? Volby jsou už zítra.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.05.2006 18:29

Máte pravdu, nic nového pod sluncem. Jeden podobný je Na sídlišti U Stadionu. Takže by možná stačil jeden schod v Široké ulici, jeden na začátku náměstí, jeden u sportovní haly, jeden u Žižkova náměstí, možná ještě jeden uprostřed náměstí. Nejsem stavař, ale určitě by to bylo méně jak oněch avizovaných 10 milionů. Kdyby na nich byl přechod pro chodce, obdobně jako u stadionu, bylo by to pro chodce i bezpečnější. I když už dnes, než projedu od staré nemocnice na Bídu, je daleko rychlejší projet Husovkou, ačkoliv tam jedu také dvacítkou - obytná zóna. Ovšem je nutno si uvědomit, že na náměstí budou občané nuceni zajíždět. Například dodací poštu si vybrat nemohu a jet na náměstí MHD s přesedáním na nádraží je pro mne výlet na půl dne.
Pěšky totéž.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Starota v Bruselu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.05.2006 19:50

Budu zřejmě také blbec, ale domnívám se, že kdyby město razantněni prosazovalo obchvat a zároveň hledalo spojence ve vládních stranách, možná byl dnes obchvat končil dále než u Medlešic. V tom má zřejmě pan(í) Shot pravdu. Jenomže mám pocit, že místo hledání spojenců se hledalo, jak jeden druhého chytit pod krkem a úsilí se vybíjelo max. na předláždění Široké ulice a nákupu silnic v PZ.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Přímý přenos z Pardubic

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.05.2006 19:39

Máte pravdu. Nejlepší přehled ze všech přítomných prokázal p.
Moravec. Je jen škoda, že není na kandidátce některé strany.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Skáceli májku před radnicí, pod okny MP

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.05.2006 14:46

Škoda stromku, ovšem ta cena? Když mě asi před 3 lety ukradli zloději vzrostlý strom asi 12 m vysoký a starý cca 30 let, byla škoda policií ČR vyčíslena na 2500 Kč. Kácení májky je tradice, patří to k folklóru tak proč se rozčilovat. Podle tradice je jenom ostuda všech chrudimských mladých mužů a tím i strážníků, pokud jsou chrudimáci. A možná májku příště postavit tak, až ji zase nějací dodržovatelé tradic budou kácet, aby nemohla nic poškodit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Starota v Bruselu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.05.2006 16:53

Zřejmě máte pravdu, ale je skutečně chyba, že Chrudim málo křičí. Ale velice zajímavá zpráva pro všechny, v kulturním zařízení v Pardubicích bude pořad ve kterém budou dikutovat politici kandidující do sněmovny za náš kraj. Diskuze za vedení pana Moravce se účastní i pan Libý a kdokoliv z publika mu bude moci položit otázku. Pořad bude vysílat, snad živě, ČT. Mám dojem že diskuze probíhá dnes, nebo zítra. Je tam snad i nějaké hlasování po telefonu. Máte všichni možnost buď se účastnit a položit otázku komukoliv, nebo sledovat pořed v televizi a samozřejmě také hlasovat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zpracování územního plánu rozvoje památkové zóny

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.05.2006 16:43

Pochopil jsem, že článek do MFD na který ragujete napsal p.
Trávníček. Pan Trávníček je zastupitelem města Chrudimi, t toho titulu má zcela jistě jiný přístup k informacím než my a pokud jsem byl přítomen na veřejných zasedáních, byla jeho čísla vždy řádově správná. Můžete sdělit, odkud jsou Vaše informace aby si bylo možno udělat obrázek?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.05.2006 16:30

Dle mého chápání to má být provedeno letos, v průběhu léta, mají zde být po několika metrech nadělány stupně bránící rychlému průjezdu vozidel.
Myslím si, že by se našlo lacinější řešení a považuji tuto úpravu za zbytečně vynaložené peníze, hovoří se o ceně okolo 10 mil. Kč.
Navíc dle studií otištěných v různých novinách se vlastně v Široké ulici nic nezmění. A že se dá ulice zkrášlit ukazují některé nově rekonstruované ulice i v našem městě. Proto bych se přimlouval za nějakou úpravu vedoucí ke zlepšemí vzhledu. Ale na to je zřejmě pozdě.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase nový supermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.04.2006 15:37

Dovoluji si podotknout, že proti chystané výstavbě v PZ se podepsalo a tedy protestovalo okolo 1700 lidí. Byli to převážně ti, kteří bydlí v okolí a přesto jejich názor zastupiteli nebyl brán v potaz. 1700 lidí je na Chrudim určitě slušné číslo a vezmeme-li v úvahu okolí PZ, pak se nejedná o menšinu, ale o většinu. Tolik jeden příklad.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Panorama Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.03.2006 09:33

Také nesouhlasím s tímto postupem a domnívám se, že se jedná o zbytečně vynaložené peníze. Obchvat Chrudimi je zcela jistě přednější.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SPŠ Strojnická a VOŠ Chrudim zánik a vnik hybridu?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.03.2006 17:53

Je zcela jisté, že rušit – byť jen sloučením – dobrou školu s tradicí je škoda. Z dob svých studií na ČVUT vím, že znalosti absolventů SPŠS v Chrudimi byly ceněny vysoce. Sloučením dvou nižších stupňů a jednoho vyššího, musí zákonitě dojít k snížení úrovně onoho stupně vyššího. A tak je jen škoda, že místo aby SPŠS poskytovala žádoucí vyšší vzdělání, např. bakalářské studium technického směru, bude poskytovat vzdělání spíše nižší. Ale pozdě bycha honiti. Byla provedena reforma ve stylu velkého reformátora let 50 Zdeňka Nejedlého. Bez jakékoliv odborné diskuse, bez jakýchkoliv rozborů potřeb města, okolních podniků a trhu práce. A to je škoda. Toto sloučení není výhrou pro Chrudim, je to prohra. Prohra vedení města, které nebojovalo za svou školu, za rozvoj svého města.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Tak a máme po kinu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.03.2006 17:09

Třeba na onom domě u kostela bude panel, na němž se budou promítat reklamy. Jen až půjdete nahoru Širokou ulicí, budete muset dávat pozor, aby jste neškobrtl o schod.
A což přejmenovat Široké schody na Staré schody a Širokou ulici na Široké schody?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2006 19:30

Je-li tento ceník pravdivý, pak to poněkud nekoresponduje s zprávou v Chrudimském zparavodaji, nebo jsem špatně četl.
Doposud jsem pneumatiky stejně nechával likvidovat v MARLU a do sběrného dvora několikrát vozil různý odpad v menším množství tak 2 až 3x do roka. Hlavně olej ze sekačky, zbytky barev, baterie. Možná by to chtělo větší osvětu a místo říkat ve sběrném dvoře se platí, říkat ve sběrném dvoře se platí jen za velké množství.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2006 19:19

A těch 10-12%, to je inflace nebo dobrý start pro nového majitele?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2006 19:17

Souhlasím, že si to ta česká firma spočítala. Podíval jsem se na internet, ta firma dle zápisu v OR vykazuje to co psal Shot. Je to čská firma založená rakouskými práními subjekty. A pokud má Shot pravdu, tak těch úspor na nákupech mnoho nebude. Nevím jak je ono předkupní právo ošetřeno ve smlouvě, smlouvy pochopitelně neznám. Neznám vůbec žádná ujednání z těchto smluv, ale právě proto, že se domnívám, že zástupci oné kupující firmy nejsou žádní zelenáči a určitě nepodepíší žádnou smlouvu na které by prodělali. Obávám se, že úspory na provozních nákladech nebudou takové, aby jim zisk splnil jejich představy a oni budou hledat další cesty na vytvoření zisku.
Samozřejmě, že akcionáři zastupující obce, jsou povinni v tomto případě prodeje hlasovat tak, jak je zavázalo usnesení zastupitelstev. Vy jste říkal, že pro hlasovalo 85% akcionářů.
Jen za Chrudim, která vlastní 25% akcií to je jeden člověk. Z toho odhad, že cca 5 lidí je oněch 85%. Jiná je ovšem, vykonávají-li tito lidé své činnosti v dozorčí radě VAKU. Tam jsou dle zákona povinni dělat vše ve prospěch VAKU a ne obce, kterou zastupují.To znamená, že budou-li v různých placených funkcích nemoho prosazovat zájmy obce. Jinak se vystavují nebezpečí trestního stíhání a úhrady škody, která vznikne VAKU. Došlo-li by k takové situaci zpětného odkupu, mělo by město na to peníze?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2006 15:52

Ale v zadání bylo jasné, nájemníci řádně platí, ceny jsou v Kč, tj. není vybydlený, ani na Kamčatce, ani v New Yorku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2006 15:45

To o těch idotech, to tvrdí nějaký anonymní pan Johansson. Já jsem jenom vznesl připomímky a názory. A aby bylo jasno, oněch 85% akcionářů reprezentuje asi 5 osob. Protože se domnívám, že VAK je majetkem Chrudimi, tak snad jako občan Chrudimi mám právo říci, zda se mi tato transakce líbí či nikoliv a prát se jaké výhody to bude mít pro občany Chrudimi. Zatím se jeví, i na základě příspěvku p. Johansssona, že výhody nebudou. Vodné i stočné bude dražší. Tak proč ten prodej a co se vlastně prodává? Alespoň to by snad mohlo být zveřejněno na oficiálních stránkách města.
A pro pro ilustraci. Také Pardubice se rozhodují o vstupu investora do svého VAKU. Protože radní Pardubic si jsou vědomi možných úskalí, rozhodli se hlasování odložit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.01.2006 20:08

Mám takový pocit, že o těch rozdílech něco vím. Jen jsem chtěl reagovat na to, co je smyslem onoho sdělení. Že vlastně rakouská firma kupuje majetek – jak bylo všude prezentováno provozní majetek – a nebude moci zvyšovat vodné a stočné. Na čem tedy vydělá? Nepředpokládám, že kupuje sbírku obrazů či pozemky v centru Prahy.
A dále vyjadřuji jen své obavy, že vlastně přijde další majitel, který bude zcela logicky chtít ze své investice zisk. A je-li pravda to, co psal Shot o výsledcích VAKU, pak VAK musí buď snížit razantně náklady a nebo zvýšit vodné a stočné. Sice všichni tvrdí, že vše je ošetřeno, že vodné se může zvyšovat pouze se souhlasem ostatních akcionářů VAKU. Takže co je to pak za transakci? Prodej VAKU, prodej části podniku, upsání nových akcií a vstup nového akcionáře, založení nového podniku vkladem majetku? To opravdu nevím a ze všech informací, které mám vyplývá, že jde o prodej provozní části VAKU. Pak ale do provozu firmy jiného majitele nemá právo nikdo mluvit. Způsob tvorby ceny vodného a stočného určuje zákon. Nemýlím-li se, základem výpočtu jsou náklady. Jaký v tom bude rozdíl? Kdo bude nutit nového majitele ke snižování nákladů? A proto se obávám, že město ztratí možnost ovlivňovat cenu vodného a stočného, možná postačí když nový majitel prodá podnik někomu jinému, třebas v rámci své skupiny. Pak budou platit jiné smlouvy a i jiné ceny. A já jako nynější uživatel služeb VAKU budu zřejmě muset uzavřít smlouvu na dodávku vody s někým jiným, jinou možnost ani mít nebudu. Takže, jaký to bude mít přínos pro mne, obyvatele tohoto města? A na závěr: zkusíte mi odpovědět? Postavil jsem dům za 80 mil. S 40 bytovými jednotkami. Z každé je měsíční nájem 8 000 Kč – tj. ročně 3,84 mil. Po 20 letech odpisů má dům účetní hodnotu 40 mil. Jakou má tržní cenu?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.01.2006 15:47

Takže ti rakušáci jsou tedy vlastně pěkní blbci.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.01.2006 19:56

Moje logika myšlení byla jasná, ve sběrném dvoře se musí platit, protože na jeho provoz město nemá. A napadlo mne, kde by bylo vcelku bezproblémové ušetřit nějaké peníze. Protože náměstí bylo nedávno předěláno včetně veškerých sítí a Široká ulice také rekonstrukci snad nevyžaduje. Ty úpravy budou stát hodně a klidně by mohly počkat do příští velké rekonstrukce. Protože někteří lidé nejen šetrní, ale jsou i nepořádní a líní, není pro ně problém pohodit odpad kamkoliv. Ti určitě jako první omezí ukládání odpadů do sběrného dvora, ale tím se množství produkovaných odpadů nezmění. No a logicky se začne hromadit jinde, doma si ho nikdo nenechá.
Proto by mělo být umožněno občanům, snadno likvidovat odpady a zároveň je tím učit odpady třídit. A sběrný dvůr by měl pro občany být zdarma, naopak jeho zákazníci by měli dostávat pochvalu, za to že se obtěžovali donést odpad na správné místo a nepohazovt jej po ulicích a parcích. Neboť ne pro všechny je likvidace odpadů samozřejmostí.
A kdyby se využilo pro provoz sběrného dvora některých nemakačenků žijících jen z podpor, bylo by to, podle mého názoru, docela dobré řešení.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.01.2006 16:48

Jsem jením z vlastníků pozemku poblíž silnice. A mohu vás ujistit, že je okamžitě k poznání, zda se za uložení odpadu platí či nikoliv. Mnoho spoluobčanů, než by dalo desetikorunu za uložení, naloží pytle do auta a během nedělního výletu je někde pohodí.
Osobně se domnívám, že všichni platíme za sběr komunálního odpadu a určitě by neměl být problém zakalkulovat do této ceny částečně i provoz sběrného dvora. Je to skutečně služba, která musí být provozována v režii obcí, jinak všude bude plno odpadků a nakonec jejich likvidaci budeme platit z daní stejně, jen bude dražší. Ve sběrném dvoře je přeci možnost provést odborné roztřídění, část prodat jako druhotnou surovinu, něco zkompostovat, něco spálit a zbytek teprve uložit na skládku a tak chránit životní prostředí. Snad by se v městském rozpočtu našla potřebná částka, úplně by stačilo povést jinou, levnější úpravu provozu v Široké ulici a upustit od plánovaného přeložení ulice na náměstí. Za ty peníze by sběrný dvůr mohl bezpatně fungovat několik let.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Volby a budoucnost

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.12.2005 14:31

Ono je to jedno v kolika půjdeme do důchodu. Mám takový pocit, že na naši generaci už stejně žádný důchod nezbyde a budeme žít jako v pohádce. Pokud neumřeli, pracují dodnes.
No a u těch voleb. Koho volit? Otázka jak pro Nerudu. Všichni politici, aby nalákali voliče rozhazují peníze, snižují daně, žádný ovšem neříká, kde na to vzít. Je ovšem pravda, že nakonec všechny vlády dělaly něco jiného, než měly vítězné strany ve volebním programu. Taže opravdu dobrý námět k diskuzi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš pan starosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.12.2005 14:21

Ale mne by také zajímalo, co ze vstupu strategického partnera do VaK budu mít já jako občan Chrudimi a uživatel služeb VaK. Bude to zlevnění vodného a stočného, zlepšení služeb pro zákazníky? Pokud ne, pak nechápu, proč VaK potřebuje nějakého strategického partnera. Vždyť se jedná, dle mého názoru, o zdravou, nezadluženou a prosperující firmu. Zatím jsem nikde neviděl řádný rozbor jaké výhody z toho vyplynou pro občany tohoto města, tudíž i pro mne. A to co bylo řečeno na veřejném zasedání, to mne nijak neuspokojilo, naopak v příspěvku p. Moučky zazněly některé věci, které dávají spíše podnět k obavám. Dokáže mi někdo jasně vysvětlit proč je nutný vstup nějakého partnera do VaK a co tedy můžeme od tohoto vstupu očekávat?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Šťastné a veslé

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.12.2005 15:55

Šťastné a veslé prožití vánočních svátků, příjemnou oslavu Nového roku, hodně zdraví v roce 2006, pevné nervy spolu s dobře nabroušeným perem v diskuzi, přeje všem dopisovatelům a čtenářům Josef Lebduška

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Úlet Městské policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.12.2005 09:09

Vidíte pane Jelínku, příště zkuste přemýšlet jaké cesty osudu měli ti ostatní. Jestli v době, kdy se vyplácelo různé udávání, špehování a podobně, se těchto svinstev účastnil či nikoliv. A zkuste soudit i na základě vlastních zkušeností a hlavně podle toho, co kdo udělal a jak se zachoval.
A ten soud, myslím, že jsme si to vyříkali.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Úlet Městské policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.12.2005 17:23

Asi jako každý, mám dobré i špatné zkušenosti s MP. Ovšem musím ocenit, že v případech rušení nočního klidu na mé zavolání vždy přijeli včas a případ řešili.
Dali-li nějaké celebritě botičku a pak ji s omluvou sundali, to je skutečně věc jak ten který strážník posoudí danou situaci. Já sám jsem ji nedávno dostal před TRANSPORTOU a také mi ji sundali bez pokuty (byl jsem u lékaře a zrovna chodil o berlích). Někdo z toho může dovodit, že tedy patřím mezi celebrity.
Myslím si, že je toho hodně ke zlepšení práce MP. Ale jsem si také vědom toho, že to skutečně není v pravomoci oněch strážníků co chodí po ulici a ani jejich velitele. Je to skutečně pouze v pravomoci města a p. Řezníčka.
A jen poznámka pro p. Řezníčka: Kde má ta diskuze probíhat? Na oficiálních stránkách města prostor pro ni chybí, v Chrudimském zpravodaji též, a pokud na veřejním zasedání městského zastupitelstva zazní z řad občanů nějaký názor nezapadající do názoru zastupitelstva, vystoupí buď p.
Jelínek či p, Žídek junior s příspěvkem, že oni byli zvoleni a oni jediní tedy mají pravdu a občany se tudíž poslouchat nebude.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.11.2005 17:34

Osobně se mi nelíbí, žádný z návrhů. Nejsem odborník na architekturu, ale představoval bych si zde něco jiného, něco co je moderní a přitom vyrůstá z historických základů. Ona loď, jak jsem pochopil se tam asi stavět bude. Dle mého názoru je to horší varianta, než onen dům s skleněnnou fasádou. Ale nejsem architekt a proto se jako laik divím, cože to komise vybrala.
Nebo to bylo složením komise? Ovšem p. Kušta je majitelem pozemku a bue stavět na svém a za své.
Na něm bude pro co se rozhodne. Doufám, že jeho rozhodnutí bude dobré pro něj i pro tuto část Chrudimě.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak by to mohlo vypadat v crudimské PZ

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.10.2005 18:30

Jenom sprostě lžete. Já jsem ochoten zveřejnit, kdy byla schválena PZ a kdy bylo vydáno stavební povolení na můj dům a tomu, jak jistě víte, musí předcházet další kroky. Prostě lžete.
Co se týče sdružení v Mikulovicích, mnoho o něm nevím a ani nevím o jakýchsi všimných. Je-li tomu pravda, pak podejte trestní oznámení - zřejmě se jedná o nějaký druh vydírání, ale pravdou bude, že opět lžete a překrucujete fakta. A k platům? Opět lžete, neboť průměrný plat u nás ve firmě je nad úrovní průměrného platu v Pardubickém kraji.
Ale máte-li zájem a umíte-li pracovat, momentálně sháníme šikovného zámečníka. A po zkušebním období (cca měsíc) máte možnost mít na hodinu 80 Kč a více -jen dle Vaší šikovnosti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak by to mohlo vypadat v crudimské PZ

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.09.2005 07:56

Vidím v tom mnoho analogického s vývojem chrudimské PZ. Volené zástupce, ale i úředníky vůbec nezajímají obyvatelé bydlící v okolí PZ. To, že značné části občanů podstatně zhorší životní podmínky až k hranici nesnesitelnosti, znehodnotí majetky a že celá záležitost šla připravit podstatně lépe, to nikoho z nich nezajímá. Ačkoliv práce volených zastupitelů a městských úředníků je prací právě pro občany tohoto města.
Celá chrudimská průmyslová zóna je připravena velmi narychlo, bez jakékoliv koncepce rozvoje města, bez ohledu na obyvatele Markovic, Rozhledny a Čáslavské ulice. Není k ní vyřešen příjezd a koupě silnic v areálu Transporty neřeší průjezd veškeré dopravy související s PZ téměř středem města. Momentálně má Chrudim zaděláno na obdobné potíže, a možná i větší, jako jsou popisovány v článku o PZ v Kolíně. A to vše jen proto, že PZ je nevhodně umístěna, není zpracována žádná studie dopadu PZ na životní prostředí a případných protiopatření, koncepce rozvoje města se neustále mění, radnice má snahu umístit do PZ jakéhokoliv investora, není vůbec žádná snaha o komunikaci s dotčenými občany. Nejvýše ve stylu: ono se to nějak vyřeší. To vše do budoucna může vést k tomu, že radnice vůbec nebude vědět, jaká opatření mají být provedena, co vůbec má na případném investorovi požadovat. A přijde-li podobně zkušený investor jako ten v Kolíně, tak obrazně řečeno, nejenom že město prodělá kalhoty, ale pro dost velkou část obyvatel budou podstatně zhoršeny životní podmínky. Jaké to může mít dopady na jejich (to je na naše) zdraví, o tom si udělejte každý úsudek sám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.09.2005 17:30

Bohužel. Při privatizaci úředníci města pochybili. Zástupci města podepsali smlouvu, dle které má právo vstupu na komunikace město, a ne majitelé objektů v bývalé TRANSPORTĚ.
Tudíž právo vstupu nezní na majitele příslušného objektu, proto ten tam nesmí. Zato tam smí všichni úředníci města. Nevím který chytrý právník radil městu při podpisu věcného břemene.
Nyní z toho město musí ven a bude to - nás obyvatele Chrudimi - stát hodně peněz (30 miliónů?).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.08.2005 09:54

S tímto názorem souhlasím.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.08.2005 09:52

Rozumím-li tomu dobře, nejedná se o žádný průmyslový podnik, ale o stavebniny. Tedy o obchodní dům.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Techno

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.08.2005 14:28

No a policajti si taky jen užijou. To že při tom někoho zmydlí, to je taky nežinýruje.
Ale o tom to přeci není. Je to o tom, že ten komu technaři pošlapou trávu, ten to nechtěl. A policie je tady od toho, aby bránila práva všech, jak těch majitelů trávníku, tak těch posluchačů techna. A protosi k tomu si technaři musí zajistit podmínky.
Pronájmy, vhodné místo, ale i ty záchody, zdravotníky a ani nevím co ještě. A o tom to je.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Slezina

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.08.2005 13:42

Jak jsem avizoval, pokusím se o setkání těch přispěvovatelů, kteří mají zájem se sejít.
Prosím proto, ozvěte se znovu do tohoto příspěvku, následně Vám bude zaslána pozvánka.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak to je s Chrudimí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.08.2005 14:27

Je hezké. jen není zřejmé zda se potápí či vynořuje. Ale v každém případě se mi to líbí více než ono logo Chrudimi, jenž má údajně znázorňovat siluetu Chrudimi a zatím vypadá jako něčí podpis či co.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Techno

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.08.2005 14:19

Tedy nejsem příznivcem techna. Pokud jejich festival nikoho nebude rušit a bude probíhat na pozemku se svolením vlastníka, proč ne.
A můj názor na zákrok? Zákrok byl zřejmě v pořádku, ne však způsob, jakým byl proveden. Jinak pro všechny odpůrce techna, kteří tvrdí, že jinde technaře vyhazují také. V Curychu proběhl minulý týden techno festival, za účasti cca 1 milionu příznivců. Takže, chtějí-li technaři a místní samospráva, tak to jde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Už jste trapný

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.08.2005 16:56

Já bych to tak hrozné neviděl. Každý, kdo sem vstoupí má možnost nahodit téma, vyjádřit se k jinému tématu, nebo nedělat nic. A o tom jak jsou tyto stránky čteny, svědčí statistika návštěvnosti. Kdyby diskutovaná témata nikoho nezajímala, pak by stránky nikdo nenavštěvoval. Ale jinak máte skoro pravdu, nebýt občasných Shotových nadsazených připomínek, moc nového by zde nebylo. Asi jiné problémy nejsou nebo se lidé bojí diskutovat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Městská policie zase perli

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.08.2005 09:08

Ten městský polista plní jenom příkazy, které mu byly vydány. Na toho bych se ani moc nezlobil. Ale je zde někdo, vydává strážníkům příkazy,někdo kdo organizuje pouť, někdo kdo má kontrolovat jak se vše plní. Zkuste si postěžovat tam, tj. na městě a to nejlépe písemně. A také si přijďte postěžovat na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový investor v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.08.2005 10:19

Pro anonyma a jemu podobné: klidně si nevěřte. Je jenom váš problém. Já vítám tohoto investora již jen proto, že se jedná o firmu, která je místní.
Fima zde již působí a protože se na ni nevztahují , alespoň si to myslím, různé investiční pobídky, je tedy velký předpoklad, že má svou investici pečlivě zváženou a tudíž po vypršení investičních pobídek neodejde. Navíc její výroba je určitě ekologičtější ne u dosud avizovaných zájemců o vstup do PZ.
Proto se domnívám, že je to jeden z velice vhodných investorů pro Chrudim.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový investor v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.08.2005 18:39

Vzhledem k tomu, co proběhlo tiskem, se jedná pouze o přemístění výroby. Určitě to přinese několik pracovních míst v Chrudimi, asi ne mnoho. Osobně se domnívám, že počet nových pracovních míst bude stejný, jak v případě oné továrny na frity, Colorobbie. Ovšem tato výroba bude podstatně ekologičtější, zabere méně prostoru a tak se domnívám, že je to správný investor pro Chrudim. Navíc hodlá postavit provozy v místě, které je pro to, dle mého názoru, jako stvořené.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.08.2005 08:16

Vážený přispěvovateli, chtete-li nalévat čistého vína, pak musíte psát pravdu. A máte-li zájem se sejít, jsem schopen Vám doložit stavebním povolením, že stavební povolení vydané na můj dům bylo vydáno zhruba rok před tím, než byla schváleny výstavba PZ. A to se týká i dalších min. 17 domů. Pozemek pro výstavbu jsem také nekoupil od města.
Tím vůbec nechci říci, že se nestavěly další domy po schválení výstavby PZ. Takže příště, než něco plácnete si nejprve ověře fakta. Podvod udělal někdo (město?) na mne ne já městu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.07.2005 08:55

OK, požádám Admina o pomoc. Jen nevím, má-li někdo jiný zájem, ozvěte se prosím. Osobně to vidím tak na druhou půli srpna. Přihlásíte.li se požádám Admina, aby Vám zaslal pozvánku na váš e-mail, bude-li to možné, tak, aby se účastnili jen ti, co se přihlásí. Restaurace - Růžek, Sport, Na letišti, Na hřišti? Okolo 19.00?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.07.2005 10:35

Mám takový návrh. Pro Divokého Bila, Anonyma, Maru a i další. Co se takhle sejít, třeba u piva, nahodit téma a pokusit se vysvětlit své stanovisko a na základě jakých podkladů, které je možno eventuálně vzít si s sebou. Možná bychom lépe rozuměli názoru toho druhého a pak bychom mohli místo vysvětlování, kdo z nás je větší pitomec mohli diskutovat čí názor na danou problematiku je lepší a proč. A mohi bychom také korigovat svá stanoviska na základě faktů, které jsme do té doby neznali.
Co vy na to?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.07.2005 15:14

Jak víte komu co bude či nebude vonět? Ono je něco jiného mít PZ 20 m za barákem, či 2 km. Nikdo nikdy nehledal vhodné místo pro její umístění a místa pro průmyslovou zónu určená byla ponechána prázdná, namísto toho byla vytvořena zóna nová. Zastupitelé schválili její vytvoření bez jakékoliv veřejné diskuze, na základě velice nepřesných informací, které si nikde neověřili, na základě chybných informací o tom, kolik vlastně pořízení zóny město bude stát. Do zóny není příjezd, nemá napojení na sítě, a město nemá peníze na její dokončení, okolní obyvatelé jsou proti. Proto je dodnes zóna prázdná a ne proto, že nějaký Lebduška vystoupil proti. Příklad máte v Penymarketu a Lidlu. Proti Penymarketu protestovali okolní obyvatelé, proti Lidlu nikdo. A jen proto, že v dané lokalitě prodejna Lidlu nikomu nevadí. Obdobně letiště. Nikdy nikdo z města nezjišťoval zda chrudimáci letiště chtějí či nikoliv. Na všech zasedáních se , sice nemastně a neslaně, zastupitelé vyjadřují pro jeho zachování, přesto postoj města je takový, že letiště pomalu mizí. A těch 8% nezaměstnaných? Pokud si do ruky vezmete statistiky, je na tom Chrudim relativně dobře. Vím, že to neřeší problém nezaměstnané matky se dvěma dětmi, která skutečně práci shání velice špatně. Ale to je jiná diskuze, o zákonech, o podporách vzniku takovýchto míst, ne o vzniku PZ.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.07.2005 16:20

Nezaměstnanost v Chrudimi se momentálně pohybuje okolo 8% - údaj z rozhovoru s kýmsi z kraje, na rádiu OK. To by nebylo tak špatné na republikový průměr. Takže tou průmyslovou zónou to nebude. Ona ta "neschopnost" se projevuje jinde. V naprosté nekoncepčnosti, v plíživém zadlužování města, v rozprodeji městského majetku a "projídání" takto získaných peněz a tím v chudnutí města. Jsou to dlouhodobě neřešené problémy obyvatel či celých městských částí, a to ať již s bezpečností, nebo s pořádkem (krásně to nastínil anonym v popisu onoho parčíku), v dopravní obslužností, letištěm, Penymarketem, Palučinami, zhoršováním životního prostředí a podobně. A do toho patří i ona slavná PZ. Dle mého soudu je kolem Chrudimi spousta míst, kde by PZ byla na místě - pokračování v Májově a za depem, u Bramaku (alespoň by nikomu nevadilo letiště), za ACHP. Místo toho se zřídí v co nejtěsnější blízkosti rodinných domů. Asi jen proto, že v oněch končinách nikdo ze zastupitelů nebydlí. A o tom je ta neschopnost (nebo schopnost vezmu-li jako pravdivý příspěvek Colomba).
A tak se s nadsázkou připojuji k příspěvku shota o PZ na náměstí.
Stav vystihl docela trefně.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.07.2005 16:01

V tom se asi neshodneme. Já se naopak domnívám, že je povinností radnice starat se i o onen parčík. Také se starat o to, aby se všichni obyvatelé města cítili spokojeně, aby jim nebyly znehodnocovány životní podmínky. A kdyby páni zastupitelé trochu přemýšleli nad předloženými materiály z radnice, nemohli by schválit takovou zhovadilost, jako výstavbu PZ vedle stávající výstavby obytné. Do lokality, kde není přístup, kde není žádná vybavenost pro PZ (kanalizace, elektřina). Navíc, když je možno směřovat PZ do blízkosti plánovaného obchvatu. Nebo kolem obchvatu budeme stavět rodinné domy? Nevím co je na tom pravdy, ale zde také zaznělo, že zatímco Chrudim staví v Pištovech rodinné domy, Slatiňany tím směrem směřují PZ. I to svědčí o naprosté neschopnosti domluvy u dvou sousedních měst a chyb při schvalování územních plánů. Shodou okolností se nyní zjišťuje, že lidé nechtějí žít v blízkosti průmyslových zón, že se raději stěhují do přilehlých městeček a vesnic, kde mají lepší životní podmínky. Je to vidět i na sousedních Pardubicích. A zde se znovu dostáváme k myšlence která zde v minulosti zazněla - Chrudim příjemné místo pro život. Takže shrnuto: Stávající PZ je umístěna na nevhodném místě a aby do ní bylo možno umístit nějaké podniky, bude nejprve nutno učinit řadu úprav. Přesto bude vždy, vzhledem ke svému umístění, vzbuzovat obyvy okolích obyvatel. Tomu se město mohlo vyhnout umístěním PZ do jiné, vhodnější lokality. Proto by bylo možná vhodnější upustit od záměru vybudovat z Chrudimi průmyslové centrum a udělat z ní příjemné místo pro život ono Bewrly Hills, jak to již jednou na těchto stránkách někdo nazval.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.07.2005 13:50

Nevím, kde jste byl. Já jsem jich navštívil také hodně. A jak v Německu - Haan, Frankfurt n. M, Francii - Colomar, Polsko - Poznaň, ale i jinde, např. ve skandinávských zemích. Mimo jiné i u nás tu v Kolíně - automobilka TPC. Všude jsou PZ situovány co nejdále od města - i několik kilometrů, stranou převládajících proudění větrů a je k nim vybudován samostatný přístup (obchvaty kolem města). Podotýkám, že nemluvím o starých fabrikách uprostřed měst, ale o nově budovaných PZ - cca 20 let zpět. Nevím, proč v Chrudimi jdeme jinou cestou a děláme znovu stejné chyby, na kterých se jinde již poučili.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.06.2005 17:01

Předně se domnívám, že je škoda ničit jakoukoliv zeleň. To, že je zpustlá a chodí do ní vykonávat potřebu turisté (kam mají jít?), to je pouze ostuda tohoto města a jeho vedení. A počítám-li dobře, p. Kušta hodlá vytvořit něco kolem 50 nových bytů, hotel a spolkové místnosti - odhaduji to na min. potřebu okolo 100 až 150 parkovacích míst. K tomu 2 nové domy cca 40 bytů, to je nárůst okolo 30 parkovacích míst. K tomu 3 zrušená parkoviště jedno na náměstí, druhé za kostelem, třetí u budovy policie, většina institucí okolo náměstí(MěÚ, obě policie, soud aj.). Bude tomu ono podzemní parkoviště stačit?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.06.2005 16:44

Asi ano, zřejmě ne všechny povozy jely centrem. A skutečně mohly odjíždět Břetislavkou. Bohužel na všech fotografiích, které jsem měl možnost shlédnout byla právě tato část buď zaryta trhem nebo průvodem, nebo tato část nebyla zobrazena vůbec. Ale vše vždy směřovalo přímo směrem ke kostelu a ne doprava k nynější drogerii p. Gabriela. Také je možné, že fotografie zachycují pozdější dobu, kdy již nestála Vámi zmiňovaná budova děkanství. A na dobových rytinách je je většinou kostel a ústí Břetislavky.
Proto prosím, nemá někdo fotografii či dobovou rytinu? Stačí fotokopie, kterou by mohl administrátor umístit na tyto stránky. Bylo by to zcela jistě zajímavé.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.06.2005 15:43

Na nových stránkách města je přístup do digitalizovaných knih týkajících se Chrudimska. Snažil jsem se prohlédnou si nejen tam, staré fotografie, pohlednice a rytiny chrudimského náměstí. Možná jsem se špatně díval, ale mám dojem, že cesta , později ulice, nikdy nevedla kolem domů a fary. Naopak, byla zřejmě vždy v obdobné podobě jako je nyní. Proto návrh na její vedení kolem domů a fary neodpovídá původnímu charakteru náměstí. Vždyť i povozy ve středověku zřejmě nekličkovaly po náměstí, ale jely přímo. Tomu i odpovídá šíře proluky mezi kostelem a nynější Balustrádou, která je větší, než mezi Balustrádou a budovou bývalého katastru. Takže možná návrh pana architekta sice vytváří charakter středověkého náměstí, ale v podobě, která v Chrudimi nikdy neexisovala. Podotýkám, že nemám žádné stré mapy a proto se mohu mýlit. Proto bych rád slyšel názor historiků, jak skutečně vypadalo náměstí ve středověku a jak později měnilo svou tvář. Pan Roček má rozumný názor a já doufám, že nebude nic schváleno bez důkladného rozboru původní podoby náměstí, ale i současných potřeb a podmínek. S čím nesouhlasím, to je výstavba nových domů. Dle mého názoru je škoda rušit v centru města parčík. Navíc vybudováním domů by stouply požadavky na dopravní obsužnost a to vše by mělo negativní dopad na střed města

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš místostarosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.06.2005 16:48

Musím MP také pochválit. Na zavolání snad během 5 minut odstranili v Markovicích přejetou kočku. Určitě ne moc pěkná práce.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Evropa-ústava

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.06.2005 16:04

Tak si přečtěte projev předsedy KSČM, řádně zvoleného poslance p. Grebeníčka v KLDR. O tom, co v KLDR udělali a o Kim Ir Senovi.
Jen tak a soud si udělejte každý sám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: dům na půli cesty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.05.2005 08:09

Nevzpomínám si, že by v Chrudimi proběhlo referendum o Penymarketu. Můžete to upřesnit? Kdy a kdo ho vypsal a jaké byly výsledky?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: dům na půli cesty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.05.2005 11:12

Anonyme, ty už taky nevíš co plácnout, aby jsi byl zajímavý.
Příspěvek p. Nevečeřalové jsem neslyšel, ale v každém případě si jí vážím za to, že se nebojí a to v Chrudimi, vyjádřit svobodně svůj názor. To, jesti je její názor správný, nesoudím. V každém však případě vidím stejnou chybu chrudimské radnice.
Rozhodování bez znalosti názorů a potřeb občanů dané lokality.
Rozhodování úzké skupiny bez ohledu na ostatní. Naprostý nezájem o názory a potřeby chrudimských obbčanů. A to se vine všemi případy, ať je to ona PZ, Penymarket, letiště, Plučiny a jiné. Jak si vážím p. Nevečeřalové za její statečnost, tak opovrhuji tebou za zbabělost vystoupit pod vlastním jménem.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dvojí stránky města?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.04.2005 16:36

Nevím proč mi vypadla zbytek. Zde je.
A pokusíte-li se tyto stránky otevřít, objeví se ona hláška. Ta skutečně znamená, že autor stránek zakázal přístup na stránky a ten mají pouze povolené počítače. Takže žádný Bill, ale autor.
Proč, to bylo vysvětleno, protože stránky teprve tvoří. Ovšem neznalý člověk se nutně musí divit, proč má zakázán přístup na oficiální stránky, neboť neví, že se teprve tvoří. A o tom to je, ne o tom o čem píšete Vy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dvojí stránky města?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.04.2005 16:30

O těch komlotech spolčeních a podobně mluvíte pouze Vy a Vám podobní. Já jsem o ničem takovém nepsal. Jen se domnívám, že by se vůbec nic nestalo, kdyby se místo toho objevil jiný vzkaz odkazující na správné stránky s tím, že tato stránky se teprve tvoří. A dle mé zkušenosti s internetem, to není až tak velký problém. A je to zřejmě tím, že si nido neuvědomil, že pokud vytvoří stránku, pak ji také vyhledávač najde. Zadáte-li si totiž heslo Chrudim, nabídne vyhledávač oficiální stránky Chrudimi pod adresou www.muchrudim.cz.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pardubice + Chrudim = PARDUBICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.04.2005 09:12

Spojení, by mělo určité výhody i nevýhody. Líbí se mi i pojem Chrudim - klidová zóna. Nevím zda by spojením převážila strana výhod či nevýhod. Má-li někdo pocit, že by to bylo výhodné, bylo by dobré zpracovat nějaké návrhy, co by to přineslo. Jenom finanční stránka není zcela jistě tím rozhodujícím činitelem.
Bohužel, ať chceme či nikoliv, je pravda, že Chrudim se stává do jisté míry satelitním městem Pardubic. Možná by bylo vhodné tohoto v záměrech města podpořit a Chrudim by získala své míto na slunci i bez ztráty suverenity.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dvojí stránky města?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.04.2005 08:58

Máte to asi popletené Vy. Když už se někde řekne, že tyto stránky existují, pak je matoucí, které stránky vlasně platí. Pokud by se po najetí na tyto stránky objevila zpráva, že neexistují, pak je vše v pořádku. Pokud se ovšem objeví zpráva, že nemám oprávnění je prohlížet, svádí to k různým výkladům, a jeden z nich nastínil pan Pavlíček.
Nevidím nic špatného, ani divného na mém dotazu, které stránky platí. To bylo odpovězeno a já bych se přesto přimlouval za to, aby se po přihlášení objevila zpráva: stránky se připravují, jediné oficiální stránky města najdete na adrese ...
Asi by to nebylo mnoho náročné a nákladné. Co se týká mé práce je, to vztah mezi mnou a mým zaměstnavatelem a do tohoto vztahu Vám nic není, neboť nejsem státním zaměstnancem. Přesto, máte-li dojem, že špatně pracuji, sdělte to prosím přímo jemu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dvojí stránky města?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.04.2005 13:35

Jen jako bonmot bych to nebral. Je to tam skutečně napsáno. Běžně bývá zvykem dát odkaz na oficiální stránky a omluvu s tím, že stránky se teprve připravují. Takhle to skutečně vypadá, že přístup je povolen pouze vyvoleným a že se jedná o nějaké privátní stánky. Snad by nebyl až tak velký problém tuto stránku nějak vhodněji upravit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dvojí stránky města?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.04.2005 13:24

Shot má názor. Možná diskutabilní, ale nějaký má. A s tím o potřebě zlepšení komunikace mezi zastupiteli a jejich voliči souhlasím.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Dvojí stránky města?

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.04.2005 09:33

Prosím o odpověď. Údajně existují dvojí oficiální stránky města Chrudim. Tyto a ještě jiné. Na těch druhých má být výzva k podání návrhů změn do ÚP města Chrudim, včetně různách podmínek a formulářů. Tyto nové stránky nejsou zažité a málokdo o nich ví.
Je to pravda? Proč by nemohl na těchto stránkách být odkaz na stránky nové s nějakým udáním o tam probíhajících akcích?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: prostor u kostela

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.04.2005 17:18

S tím co říká p. Tereska souhlasím. Už zde někým bylo řečeno, že se jedná o zásadní zásah do tohoto prostoru. Nevím také jak se ke schodům v Široké ulici postaví Policie ČR - v případě nutnosti rychlého zásahu v prostoru Bídy, Divadla ap. bude muset objíždět celé město. Rozhodně by k tomuto tématu měla být širší dikuze nejen obyvatel, ale především odborníků, architektů, památkářů, odborníků na dopravu aj. Ti by měli buď podpořit nebo zamítnout daný projekt a určit také co to bude stát. Potom by především obyvatelé dané lokality spolu s majiteli objektů a chrudimská veřejnost měli mít poslední slovo.
Přimlouvám se také za nějakou studii, obrázek toho, jak by Resslovo a Školní náměstí mohlo vypadat. Zpracování by zcela jistě nebylo tak nákladné s ohledem na cenu projektu. Mohla by také být vypsána soutěž a pak by bylo možno posuzovat a vybírat i více variant.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimská nemocnice na prodej?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.04.2005 20:50

Pokud by byla pravda, že chrudimská nemocnice by byla jenom jakési doléčovací zařízení, pak by to byl soumrak zdravotnictví v Chrudimi. Za vším bychom pak asi museli jezdit do Pardubic. Rozumím tomu dobře? Problém nakousl Shot, dobře je zřejmě i informován Mara a STB. Můžete napsat něco, co se vlastně děje?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.04.2005 14:16

Neviděl jsem žádný projekt, těžko soudit. Nějaké retardéry by, měly být nejen v Široké ulici, ale s ohledem na blízké školy a pěší zónu i dále, až k vyústění Kopanice.
Ale mám pocit, že se opět projevila jistá bezkoncepčnost.
Nejprve se část prodá a pak se začne uvažovat o rekonstrukci celého náměstí a přilehlého okolí. Nemělo to být spíše obráceně? Pro nového majitele katastru je to zcela určitě zásah do jeho koncepce. Kdo se komu bude připůsobovat?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Mladí konzervativci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.04.2005 13:33

Vracím se k mému nepřijetí. Ve dle stanov ODS se mohou bývalí členové KSČ stát členy ODS. Ano, byl jsem členem KSČ, byl jsem řadovým členem, nebyl jsem v žádné funkci, ani v milicích. Tam jsem nemohl být už jenom proto, že jsem byl málo spolehlivý z důvodů řady emigrací v příbuzenstvu, ale i jiných důvodů, které jsem zjistil až po r. 1989. To, že jsem byl členem KSČ, jsem uvedl na přihlášce a informoval jsem o tom oblastního manažéra ODS.
Takže chce-li někdo i nadále tvrdit, že jsem cosi zatajil, je to jeho problém a ne můj.
Důvody, proč jsem chtěl vstoupit do ODS spočívají v tom, že jedině aktivní účastí na schůzi politické strany, mám jako jedinec možnost ovlivnit vývoj v tomto městě. Na veřejných zasedáních Městského zastupitelstva mně sice zdvořile vyslechnou a to je vše, neboť jak jsem poznal, o problému se rozhoduje jinde.
Z toho co mi bylo řečeno jsem pochopil, že hlavním důvodem mého nepřijetí je obava, že bych prosazoval názory odlišné od názorů současného vedení místní organizace. Nevím čeho se pánové v místním vedení ODS obávají. Normálně fungující demokracii má přeci každý právo říci svůj názor, obhajovat jej a ponechat na vůli většiny rozhodnout co je to správné. Dle mého mínění to, že se někdo bojí jiného názoru, jen ukazuje, že si svým názorem není tak zcela jist a neumí jej obhájit. Tímto nijak neútočím na ODS či její chrudimské vedení. Nemám osobně nic proti p. Libému ani p. Čechlovskému a dalším pánům ve vedení chrudimské ODS a ani mi nikdo z nich nijak neublížil a ani já si nejsem vědom, že bych někomu z nich udělal něco zlého. Jen mám poněkud jiné názory (např. PZ, její napojení apod.), ale mám takový dojem, že se tyto věci, možná i díky protestům, začínají hýbat správným směrem.
A to je vše k tomuto problému, chce-li někdo za každou cenu hledat senzaci jako třeba přispěvovatel Flaschback, já už na to reagovat nebudu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Mladí konzervativci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.04.2005 19:23

Ano, přihlásil jsem se a dostal jsem průkazku člena ODS, přesto jsem nebyl místním vedením přijat. Proč to to zatím nevím. Mým úmyslem bylo prostřednictvím politické strany se pokusit ovlivnit dění kolem mne. Nechtěl jsem nikam kandidovat ani se hádat s p. Libým či kýmkoliv jiným. Prostě po všech zkušenostech ve mě dozrálo přesvědčení, že jako jednotlivec mohu pouze mluvit na těchto stránkách, jako člen nějaké politické strany mám možnost se aktivně podílet na jejím programu a tak prosazovat demokraticky své názory. No nevyšlo to a nevím jak mi to zdůvodní místní vedení ODS s ohledem na stanovy. Určitě se na to zeptám. Nevím proč z toho byly vyvozeny takovéto závěry, které jsou zde prezentovány a ani nevím co v tom je za schizofrenii.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Průmyslová zóna - schéma

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.04.2005 15:16

Pánové, zatím se ukazuje, že shot vás všechny přehádá. Prostě na něj nemáte. Jestli má pravdu, tak to nevím. Ovšem musím uznat, že část toho to co uvádí je slyšet na nahrávce z jednání zastupitelstva, na kterém se jednalo o koupi pozemků pro PZ. Už proto se půjdu znovu podívat na územní plán a pokusím se sehnat zápisy z jednání minulého zastupitelstva.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: O nás, bez nás

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.03.2005 10:06

Hranice PZ je max 15 m od nejbližšího domu. Na žádném výkresu, které byly do nedávna k disposici, žádná ochranná zóna nebyla.
To je také jeden z důvodů odporu okolních obyvatel. Zveřejněte ten výkres.
Pokud se týče bytových domů, je logické, že když někdo nebydlí, bere vše. A nevím jak těm lidem, kteří si koupili onen byt někdo vysvětlil, že bydlí skoro v PZ. Já jich už pár znám a ti říkají, že v době koupi o žádné PZ nevěděli a kdyby věděli, tak by onen byt nekoupili. Lidé v Markovicích nekupovali dsomy u PZ, to ta PZ byla u jejich domů umístěna. Takže takovéto srovnání mírně řečeno kulhá a je tak trochu podpásovkou diskuzi o budoucí podobě PZ. Občanské sdružení v Markovicích, prosazuje odstínění a oddálení vlastní PZ od obytných zón. Bohužel, zatím občany Markovic ani členy sdružení nikdo nevyslyšel, natož aby je informoval o nějakém řešení, které by mohlo vyhovovyt všem.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: O nás, bez nás

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.03.2005 09:04

Nerozumím novinařině a ani nejsem odborník na češtinu. Nedalo mi a také jsem si uvedený článek přečetl. Skutečně nikde není řečeno, že onu větu řekl ten či onen. Ovšem pochopil jsem, že jde o informaci z rady města. Z článku vyplývá že se rada v tomto smyslu usnesla, alespoň to tak chápu já. Nevím, je-li to výmysl novin či skutečně závěr jednání rady.A v případě, že je to usnesení rady, ať jej v radě navrhl kdokoliv, se mi také nelíbí. A pokud se jedná o výmysl novin, měla by rada města požadovat dementi zprávy a omluvu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Muž jde do vězení za diskusi na webu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.03.2005 15:44

Ale pokrok je i tady. Za Hitlera se za takové věci střílelo, za Stalina zavíralo na doživotí s poznámkou návrat nežádoucí, dnes je to pouze pár měsíců s plným zaopatřením. Mám takový pocit, dle některých rozsudků, že je menším prohřeškem někoho zabít.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balustráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.03.2005 13:57

Udělá-li p. Kušta to co plánuje bude to jenom dobře. Že to nebude dělat jen pro krásné oči je nabíledni. P. Kušta je úspěšný podnikatel a zcela jistě si umí vše dobře spočítat. Neodsuzuji prodej budov bývalého katastrálního úřadu a neznám podmínky prodeje. Ovšem z informací, které se různě dají získat a nejsou nijak ověřené, mám skutečně dojem, že smlouva pro město moc výhodná není.
Souhlasím s panem Trávníčkem v tom, že město má mít majetek, který vynáší.Má-li město plnit svou funkci, musí samozřejmě mít majetk, kerý nic nevynáší (chodníky, kanalizace ulice ap.), ale i majetek přinášející peníze do pokladny (a to zejména byty, podíly v prosperujících podnicích jako teplárny, elektrárny, lesy), Jinak město chudne. Z toho pohledu a umocněného informací o možnosti čerpání podpor, tento prodej nebyl moc velkým přínosem pro Chrudim, spíše naopak. A z toho pohledu nemohu jako občan města souhlasit s prodejem. Město Chrudimi se v poslední době převážně zbavuje či chystá zbavit majetku přinášejícího do městské pokladny peníze a ponechává si majetek, který nic nevynáší a naopak, který ročně spolyká miliony. A jsou-li pravdivé zprávy o podmínkách prodeje, pak město na tomto prodeji mnoho nevydělá. A bude jen opět chudší.
A protože je zřejmě vše již uzavřeno, přeji p. Kuštovi i Chrudimi, aby záměr s bývylým katasrrálním úřadem vyšel tak, jak proběhly zprávy v tisku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Muž jde do vězení za diskusi na webu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.03.2005 13:28

To snad ne, pokud někdo kritizuje něčí výsledky a kritizuje je slušně, nikoho neuráží, nepodloženě neosočuje, pak má zcela jistě právo vyjádřit svůj názor. Neznám jak a proč onen muž kritizoval, ovšem na druhou stranu, pokud jen sprostě urážel a "argumenty" si cucal z prstu, prováděl pornografické fotomontáže, pak lze pochopit reakci dotčeného úředníka.
Takže nevím, v Chrudimi již proběhly žaloby a trestní oznámení za podstatně menší pitomosti, bude soud zavalen žalobami z webu? Snad nás admin bude informovat. Jen si myslím,že by pak v jednom sporu by mohla být strana žalované a v sporu jiném stranou žalující a opačně .
Jinak, pokud je ten rozsudek skutečně jen za pouhou kritiku, pak jej považuji za špatný.
Jenom mne tak napadá, dostal jsem e-mailem spoutu obrázků rodiny Grosových. Pokud pan Gros podá žalobu tak snad každý druhý vlastník e-mailové sdresy půjde sedět.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak se množí úředníci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.03.2005 14:11

Něco na tom je. Jako normální člověk, bych hrozně rád svěřil a ve volbách svěřuji, správu věcí veřejných někomu o kom předpokládám, že ji bude vykonávat dobře. Ne možná nejlépe, ale slušně. A o tom zda je správa věcí veřejných vykonávána slušně mám poslední dobou dost velké pochyby.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak se množí úředníci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.03.2005 16:45

Opravdu? Tak to mi nějak uteklo. Ale asi před rokem jsem četl, tuším v zpravodaji MÚ, že tiskový mluvčí je. Nepletu-li se tak to snad byl nějaký p. Novotný. On tedy starý mluvčí dal výpověď?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.03.2005 13:43

Ještě poznámka. Kdesi jsem četl, že exituje jakýsi napouštěcí nátěr na fasádu a výtvor sprejera se dá lehce smýt vodou. Pak by ubylo hodně problémů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.03.2005 13:40

V jednom ze svých příspěvků na těchto stránkách Shot psal o soše v PZ, která by lákala turisty. Já jsem četl, že v New Yorku vzniká jakési muzemu graffiti. Takže si myslím, že možná jednou to budou ceněná díla. Proč ne. Kupují se obrazy malované opicemi a podle mne některá díla Piccasa daleko od graffiti nejsou. Pan Roček má skvělý nápad. Nějaké plochy poskytnuté městem, graffiti se stává majetkem města a město vybraná díla uchová v nějakém depozitáři. A vydělá na tom, nebude mít poničené domy a jednou možná sbírku prodá za miliony. A mezi tím se může zviditelňovat výstavami a soutěžemi. Určitě by taková výstava přilákala více návštěvníků, než socha starosty. A možná by se našla i podpora z nějakých fondů. A možná je to celé nehorázná pitomost, nevím.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak se množí úředníci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.03.2005 08:43

Je by mne zajímalo, co se tedy ušetří a posílí, kde bude vidět zlepšená práce. Navrhoval bych aby město z ušetřených peněz a předpokládám, že tyto opatření povedou k úsporám, město zaplatilo některému z lékárníků držení noční pohotovosti, nejlépe lékárně v nemocnici.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.03.2005 08:35

Můj příspěvek nebyl míněn tak, že každý šedivý kus postříkáme sprejem. Pokoušel jsem se tím říci, že je nutno něco dělat s těmi poflakujícími se teenegery. A dát jim nějaký prostor na seberealitaci v jejich prostředí, v jejich partě a před jejich vrstevníky. Nejedná se přeci jen o sprejery. Jen tak si vybijí svůj temperament legálním a neškodným způsobem. Nevím, jak jinak ty teenegery zaujmout, než jít za nimi na ulici. A skutečně některé z jejich výtvorů mají (podle mého soudu) něco do sebe. A že nepřetrvají? V Krkonoších a jinde se staví sněhové a ledové sochy a každý autor počítá s tím, že se jedná o rychle pomíjivý výtvor. Vždyť i v případě sprejerů by určitě šlo zařídit postupné přemalovávání legálních ploch.
Jinak mne úvaha p. Ročka přivedla na jednu bláznivou myšlenku.
Určitě se dají sprejové výtvory vytvářet na desky. V Chrudimi máme nevyužitý klášter. Byla by zajímavá stálá exposice takovýchto výtvorů: Jen jak přesvědčit sprejery a kde sehnat podporu.
Jinak odsuzuji sprejování fasád, značek a pod.,zejména když se jedná o to posprejovat cos dá a kam se dosáhne. To je pouhý vandalizmus.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.03.2005 20:45

Souhlasím s příspěvkem p. Ročka. Oni děti ani ti zastydlí puberťáci opravdu nezlobí, jen na sebe upozorňují a je to v tom věku normální. Ovšem nedokážeme-li, tedy naše společnost jejich aktivity usměrnit, pak lehce mohou přerůst někam jinam. A proto si myslím, že město by mělo především přispívat na aktivity, které jsou široce přístupné mládeži města a třeba i okolí a zahrnou především ony problémové skupiny.
Osobně myslím, že některé tyto malby mají ducha a nejsou špatné, dokonce se mezi nimi naleznou i výborná díla. Rád se podívám na místo, kde původně byla nevzhledná šedivá plocha a nyní ja na ní nějaké takovéto dílo. Podotýkám, nikdy jsem to nezkoušel.
A proto znovu opakuji: jsem pro nalézt možnosti jak legálně těmto lidem umožnit tvořit. Jen mám obavy, aby to nepodnítilo také činnost těch co pouze něco posprejují.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balustráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.02.2005 16:59

Nevím, zda čte tyto příspěvky vítěz soutěže, ale možná by bylo zajímavé, kdyby se zde objevilo nějaké oficiálnější stanovisko. Kolik bude bytů, kde bude hotel, možná i zveřejnit obrázek nějaké studie. Určitě by to bylo zajímavé pro veřejnost a některé odezvy snad i pro autora projektu. Já to vše znám jen z novinových článků, drbů, které kolují po Chrudimi a diskuzního fóra. Je to možná moje chyba.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Největší Chrudimák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.02.2005 14:33

Škoda, že se Jára Cimrman nenarodil v Chrudimi. Ale máme také Kacafírka, nebyl by vhodný? Nevím proč bychom měli někoho neustále výzdvihovat, hodnotit kdo byl větší a kdo se více zasloužil. Aby pak celkový dojem nespočíval v tom, že jsme jako brambory, že to nejlepší z Chrudimi se nachází pod zemí. Snad bychom se především měli snažit o kontinuitu vývoje, vždyť Chrudim má na co navázat.
Bohužel mám takový pocit, že třeba takové chrudimské školství spíše upadá. Vždyť v Jičíně se otevírá pobočka liberecké vysoké školy, ale chrudimská jazyková škola otevírá ve spolupráci s angličany školu v Pardubicích. Nevím, jak moc se snaží chrudimské střední školy získávat nové možnosti a studijní směry. V Chrudimi chybí možnost studovat na různých bakalářských studiích. To by snad bylo možné ve spolupráci z různými universitami a vysokými školami. Především směry zemědělské, ochrana přírody, ekonomie, strojírenství. Nebo se mýlím?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.02.2005 14:15

Určitě bude lepší, budou-li posprejovány vhodné legální plochy, než cenné fasády historické části. Jen nevím, jak sprejery přesvědčit, aby se vyžili tam, kde si to představujeme my. Podle mne,jsou vhodným místem všechny betonové plochy různých podjezdů (např. směr Rozhledna), náspů ap. Určitě by se našlo i jiné řešení, např. stěny pro tenis na sídĺištích, u U rampy, hlavně tam, kde se tito lidé scházejí. A podpořit to i nějakou soutěží. domnívám se že, některé z těchto maleb prokazují i určité nadání a zručnost autora. Proč by např. nemohl vítěz takovéto soutěže pomalovat např. nějaký dopravní prostředek ve vlastnictví TS - tj. majetek města?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balustráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.02.2005 09:00

Neznám podrobnosti smlouvy, ani cenu prodeje. Ovšem dokáže-li p. Kušta udělat z bývalého katastru to co je zde nastíněno, pro Chrudim jenom dobře. A že to umí dokázal již na náměstí. Přeji Chrudimi i jemu, aby to vyšlo.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.02.2005 08:56

Děkuji Vám za to, že jste na mne hodný. To se mi zde od anonymních přispěvatelů tak často nestává.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.02.2005 19:05

Nerozmím tomu. Nepracuji ani na radnici, ani nepěstuji marihuanu, ani nezjišťuji kdo co píše. Tak si to vyříkejte a mne do toho netahejte.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.02.2005 19:00

Mohu Vás ubezpečit, že jsem si nešel koupit termosku na čaj ani spacák, abych tam mohl nocovat. Naopak, děkuji p. Ročkovi za nápad. Domnívám se, že toto je jedna z mála variant umožňujících odklonění trazitní dopravy a dopravy do PZ co nejdále od obydlených částí. Jen je skutečně nutné provést to, co ve svém příspěvku říká p. Jarkovský. Tato varianda, pokud se současně s ní zruší onen vcelku nesmyslný koridor plánovaný přes Rozhlednu, zachová slušné bydlení na Rozhledně, ale i v okolí ulice Čáslavská, od Bohemie až do Markovic. Zbývá skutečně jenom vyřešit napojení kolem rybníka s ohledem na pomněrně blízkou zástavbu. A určitě je možno v této variantě nalést vhodné řešení se kterým budou spokojení všichni.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Komu vadí ?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.02.2005 17:28

Také jsem četl onen článek. Netrpělivě čekám na další avízované pokračování. Jen mne zarazila stejná otázka. Proč blízkost průmyslové zóny má vadit nově budovanému sídlu OSSZ a přitom nesmí vadit lidem zde bydlícím trvale. Přičemž při nově budované stavbě se dá zajisté stavebními úpravami snížit množství vnikajícího hluku a prachu dovnitř budovy. U starých staveb je toto velmi problematické a nákladné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.02.2005 17:20

Velice zajímavá varianta. Zbývá jen dořešit část u rybníka v Markovicích. Nebylo by možno zjistit, kdo variantu zpracovává a pokusit se dořešit větší vzdálenost od stávajících obydlí? Případně navrhnout opatření chránící před negativními dopady hluku, vibrací ap.? A nebylo by možno přeložku vést tak, aby doprava směrem od Bylan do Chrudimi vůbec před Markovicemi nekřížila železniční trať? Jinak tato varianta při důsledném zpracování umožňuje to, co prosazuje sdružení Zdravý život Chrudimi: doprava mimo obytné zóny, odstínění průmyslové zóny a možnost postupného rozšiřování PZ, které nebude na úkor stávajících obytných zón.
Zatím ze všech navrhovaných řešení se mi jeví jako nejlepší.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště Chrudim, jak to vypadá?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.02.2005 20:47

Určitě je škoda, že letiště v Chrudimi zahálí. Je vidět, že jinde si jsou vědomi důležitosti takového dopravního spojení a předpokládají jeho rozvoj. Provoz civilního letiště v Chrudimi by zcela jistě zaměstnal několik lidí a město by z toho mělo přínos také. Existuje nějaká studie rozvoje letiště s ohledem na letiště v Pardubicích? Kolik lidí by mohlo by zde našlo práci v případě rozvoje letiště obdobně jako v Jihlavě? A nemohlo by chrudimské letiště sloužit pro přistávání malých letadel, nemohou-li tato přistát v Pardubicích? Co na to Aeroklub?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.01.2005 16:14

Pane Pavlíčku, to ale opravdu každý z nás mluví o něčem jiném. Je více způsobů měření hluku a jeho vyhodnocování. Při měření se vyhodnocují různé složky hluku a přirovnání hluku ventilátorku počítače s hlukem způsobovaným průmyslovým závodem je podobné, jako bychom chtěli srovnávat hluk startujícího letadla s dětskou maketou téhož. Jen pro Vaši informaci, ten hluk měl být na hranici pozemku - tj. cca 10 m od nejbližších domů v Markovicích. A ty domy byly postaveny někdy okolo r. 1950, ne v r. 2000. Doporučuji, běžte se tam nejprve podívat a řekněte to těm obyvatelům.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště Chrudim, jak to vypadá?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  31.01.2005 16:05

Mám z toho dojem, že Chrudim ačkoliv mohla být význačným městem v regionu, upadá. Nevím, zda to je vše způsobeno jen blízkostí velkých Pardubic. Znovu se však prokazuje, že tam, kde není dopravní spojení, nejsou investice. A znovu tento příklad dokazuje nevhodné umístění PZ v Chrudimi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co s prům. zónou?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.01.2005 15:50

Stávající PZ je skutečně nevhodně umístěna. O tom, že Chrudim má PZ mít, o tom nepochybuji. Domnívám se, že stávající PZ by měla doznat změn. Především by mělo dojít ke změně územního plánu, který by měl stanovit ochranné pásmo kolem PZ a tím i její odstínění od okolní bytové výstavby. V územním plánu (či jiném dokumentu) by měly být jasně formulovány podmínky, které musí příslušný provoz splňovat pro dané území - tj. hluk, dopravní zatížení, emise.
A především by Chrudim měla zčít urychleně hledat nové vhodné území pro PZ. Pokud možno alespoň 2 až 3 km od nejbližší obytné zóny, s možností dopravního napojení v návaznosti na plánovaný obchvat, možnosti železničního napojení, možnosti dalšího rozvoje. To vše ovšem stávající PZ nesplňuje ani náhodou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.01.2005 15:37

Nevím, ale někdo zde stále zaměňujě Markovice a nové sídliště.
Samozřejmě, že se k protestu připojilo i několik občanů z tohoto prostoru, ale byla to opravdu zanedbatelná část podpisů.
Převážná část protestujících se rekrutovala z Rozhledny a Markovic. A k oněm 40 Db. Jestliže dnes na základě měření byly zjištěny v Markovicích na Okružní ulici - tj. ulice sousedící přímo s PZ hodnoty daleko nižší, než oněch 40 Db, což je mimochodem nejnižší průměrná hodnota hluku v noci, která měla být závodem Colorobbia produkována, přes den to mělo být 60 Db a špičkově i více (a to i v noci), produkovaný hluk měl být celých 24 hod, 365 dnů v roce, pak skutečně každý mluvíme o něčem jiném.
Nikdo Vás nenutí, aby jste denně po celých 24 hod poslouchal hluk ventilátoru počítače. My bychom ovšem hluku produkovaném Colorobbií mohli uniknout jen za předpokladu, že se odstěhujeme. A jako podnikatel zřejmě víte jak jsou přísné hygienické limity na hluk, jak je musí splňovat jakýkoliv provoz. A jaké negativní dopady má hluk na zdraví lidí. Navíc u Colorobbie se nejednalo pouze o negativní působení hlukem, byly zde i jiné a to i závažnější dopady. A to vše za max. 100 pracovních míst. Pro Chrudim je skutečně jen dobře, že zde tento provoz není.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co s prům. zónou?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.01.2005 16:57

Kde to bylo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.01.2005 08:12

Doporučuji jít se podívat do katastru. Tam lehce zjistíte co bylo dříve, zda naše domy, nebo PZ. Potom nebudete psát takovéto nesmysly. Jsou ovšem i domy, které byly postaveny až po vzniku PZ.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Medlešická spojka za 2 miliardy ???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.01.2005 18:53

Nevím přesně, kudy má ona přípojka vést, kolik by měla stát, ale vítám každé propojení Chrudimi s okolím. Byla by to krása dostat se do Pardubic, Hradce a jinam za pár minut. Ovšem tomu by musel být přispůsoben grafikon, aby ten, kdo přijede z Prahy do Pardubic, nemusel na přípoj do Chrudimi čekat hodinu.
Jinak v budoucnu skutečně očekávám nárůst železniční dopravy (nákladí i osobní) v souvislosti s zaváděním mýtného a zvyšováním ceny PHM, dokáží-li ovšem ČD zareagovat i jinak než zdražováním.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.01.2005 10:15

No vidíte, jak to krásně umíte zmanipulovat. Dopravu (podniky) v centru Chrudimi nechceme, tak uděláme přípojku PZ přes Markovice a Rozhlednu (a PZ v Markovicích). A že se lidé ozývají? Jsou to hrozní aktivisté, brání rozvoji Chrudimi, proto nemají etická práva tom diskutovat. To, že jim tím podstatně zhoršíte životní podmínky, to Vás nezajímá, Vy bydlíte v dostatečné vzdálenosti tak co. Proč by jste hledal lepší řešení. Bohužel i takováto úvaha se objevuje. To že za pár let kdosi může vymyslet podobnou zhovadilost u Vašeho baráku a pak se budete bránit také, to Vám zřejmě nedochází. Pokud však dosáhneme toho, že při vymýšlení jakýchkoliv obchvatů, PZ, spojek a jiných skutečně nezbytných staveb se bude také brát v potaz názor občanů v dané lokalitě bydlících a bude se snažit jim co nejméně zhoršovat životní podmínky, bude také velmi málo odporu proti takovýmto stavbám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.01.2005 17:08

Jenom nevím jak se podepíšete. Anonym ve slušné společnosti neplatí. A kdo šíří dezinformace a poplašné zprávy? Za šíření poplašné zprávy se u nás chodí do vězení. A věřte mi, že tam se mi zrovna nechce. Proto domníváte-li se, že šířím poplašné zprávy podejte na mne trestní oznámení. A ty dezinformace bohužel šíříte Vy sám. A také to cucání z prstu Vám jde velice dobře.
Protože kdyby jste znal skutečný obsah petice a informace, které máme o výrobě pigmentů a frit (hlavní výrobní program Colorobbie), tak by jste tohle nemohl napsat. Leda jenom jako anonym. Jinak zopakuji svůj názor, který sdílí i řada občanů z Markovic.
Místo pro PZ je nevhodně zvoleno vzhledem k stávající obytné výstavbě. Proto bude obtížné do PZ nalézt vhodného investora a stejně část PZ nutně spolkne její odstínění od stávající výstavby rod. domků. Proto je třeba skončit s vyhazováním pěněz na tyto pozemky.
Já osobně si myslím, že by bylo vhodné vést diskuzi na téma PZ ano či ne? A když ano, tak kde. Mě se jeví jako nejvhodněší prostor mezi Májovem, depem a Medlešicemi. Má vynikajicí dopravní obslužnost, napojení na čističku je nejkratší, pozemky by bylo možno prodávat i postupně a domnívám se, že by PZ v tomto místě nejméně vadila Chrudimi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.01.2005 08:48

Buď nevíte o čem mluvíte, nebo se snažíte převést problém jinam.
To, že já a obyvatelé Markovic jsme poukázali na nevhodnost provozu firmy Colorobbia u našich domů a na nevhodnost umístění PZ do nejbližšího sousedství obytné zóny by nás mělo vyřadit z diskuze o budoucnosti Chrudimi? Proč? Vždyť se jedná i o naši (a tedy i o mou) budoucnost. A do té máme zcela určitě právo mluvit. A je nejen neetické, ale i podivné pokud by někdo chce vyřadit někoho, či část občanů o rozhodování o jejich budoucnosti.
Spíše se snažte předložit podklady, názory, posudky a pod., aby diskuze a následné rozhodnutí bylo co nejobjektivnější.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.01.2005 08:56

Názory mohou být různé. Jestliže někdo vymyslí od stolu průmyslovou zónu, ale ve špatném místě, nedá prostor dotčeným občanům k vyjádření názoru, tak je to špaté. A již ve fyzice jsme se učili, že každá akce budí reakci. Petice nebyla nikdy namířena proti PZ jako takové, byla namířena proti výstavbě nevhodného provozu vzhledem k umístění zóny. Vždyť ten provoz měl mít v noci hlučnost 40 Db - ve dne okolo 50, špičkově 60 Db a to po celých 24 hod, 365 dní v roce. Měřením, které MÚ pro jistotu nikdy nezveřejnil, byly v Markovicích naměřeny v noci hodnoty daleko nižší, nemýlím-li se až okolo 15 Db. Divíte se dotčeným občanům, že se ozývají? Kdyby ta zóna byla o 1 km dále nikomu by to nevadilo.
Jen se divím, proč město začalo budovat PZ v Májově, kde nejsou v blízkém okolí žádné obytné zóny a najednou udělalo novou PZ, která sousedí s obytnou výstavbou přes ulici. Tj. cca 15 m.A jako chrudimák mám zájem o rozvoj Chrudimi. A mám také dojem, že lze spoustu věcí s PZ udělat lépe, tak aby to vyhovovalo většině a nikomu nezhoršovalo životní podmínky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co Chrudim?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.01.2005 17:30

Nejel. Ale existuje, li tam trať a budou-li pracovní místa, snad lze do grafikonu zařadit nějaké spoje,teré by jely rychleji a v potřebnou dobu. O ceně nemluvím, to si každý musí zvážit sám. Ale dojíždějí-li chrudimáci do Foxkonu, Panasonicu, ale jsou i tací, kteří už do Kiekertu jezdí, nebyl by to zase až tak velký problém. Na vyřešení je čas.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co Chrudim?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.01.2005 13:24

Ne, že bych měl něco proti Chrudimi, ale určitě zamyšlení nad eventualitou spojení by nebylo na škodu. Je to vůbec možné? Dokáže někdo jednoduše říci co by to znamenalo?) A kdyžne spojení tak spolupráci určitě. Já bych si představoval lepší spojení s Pardubicemi, lepší rozvoj města (v případě spojení části města), lepší možnost ovlivňování státních dotací a investic, ovšem na druhou stranu se v novinách objevují stížnosti některých částí Pardubic, že na ně mnoho z rozpočtu nezbyde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  A co Chrudim?

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.01.2005 15:54

Společnost KIEKERT postavé v Přelouči nový závod na výrobu automobilových zámků. Vznikne tím cca 1100 pracovních míst.
Takže se rýsuje šance pro chrudimské nezaměstnané. Posílí se železniční spojení Chrudim Přelouč?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.01.2005 15:38

Domnívám se, že na podpoře nejsou jen nemakačenkové. Ovšem jenom doporučuji vzít jakékoliv trochu vyhovující zaměstnání a hledat své v oboru. Protože přijde-li někdo hledat zaměstnání a řekne, že už 2 roky nic nemůže sehnat, tím přišel alespoň o 50% šance zaměstnání získat, řekne-li, že nemohl sehnat zaměstnání v oboru a proto už rok dělá ulízečku získal o 10% větší šanci zaměstnání získat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.01.2005 15:20

Jedná informace z denníku MF Dnes ze dne 07. 01. 2005, není to samozřejmě za chrudimsko, ale za celou ČR.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.01.2005 13:54

Shodou okolností v dnešní MFD vyšel článek kolik je od zaměstnavatelů požadavků na různé profese. Je pravda, že především to jsou různé dělnické povolání, ale jsou požadavky i na středoškoláky. Z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké najít vhodného zaměstnance. A skutečně nerozhoduje věk či počet dětí, rozhodují pouze znalosti a ochota pracovat

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Shrnutí roku 2004 a předpověď na rok 2005

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2005 09:38

Jenom přeji Chrudimi a p. Libému, aby jednání s kanadskou univerzitou došla ke zdárnému konci. Neví někdo o jakou universitu se jedná? Myslím zda někdo může alespoň sdělit zda se jedná o technickou, humanitní, bohosloveckou či co.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.01.2005 09:24

Ano, "je to lepší oddíl". Pardubice jsou stotisícové město se zázemím okolních měst (mimo jiné i Chrudim), městeček a vesnic.
Je to spádová oblast pro cca 200 tis. lidí, s poměrně dobrým dopravním napojením, dobudovává se dálnice Praha - Náchod na kterou budou mít Pardubice připojení, mají letiště, železniční koridor, snad bude i vodní cesta, rozvinuté školství. Co víc si může kterýkoliv investor přát. A Chrudim? Stojí stranou, protože kromě problematických pozemků nic jiného nenabízí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.01.2005 16:36

Ono to není tak jednoduché. Hlavní problémy jsou v nevhodném umístění PZ, nedostatečném dopravním napojení Chrudimi (jak železniční, tak silniční a je snaha zrušit i to vzduchem) a nedostatku kvalifikovaných pracovníků a to jak v dělnických profesích , tak i středních technických pracovníků. V Chrudimi a okolí je celá řada firem, které mají výrobní program, mají zakázky, ale nemají kvalifikované pracovníky a nemohou se tak rozvíjet. Je zde mnoho nezaměstnaných ovšem převážně nekvalifikovaných či se vzděláním, které málo která společnost potřebuje. Navíc ty dobré a kvalifikované pracovníky odčerpává přítomnost velkých měst Pardubic a Hradce Králové a také nová automobilka v Kolíně. Za této situace se do Chrudimi mnoho investorů nepohrne. K tomu, jak ukazují zkušenosti ve světě, ale už i z ČR, mnoho cizích investorů přichází za daňovými prázdninami, za levnou pracovní silou a když tato výhoda pomine, odcházejí. Ten kdo zůstává, jsou místní firmy, které zde vznikly. Bohužel, tyto nemají takovou podporu ani na místní úrovni.
Osobně se domnívám, že je nutno spojit síly krajů pardubického a hradeckého a i síly měst jako Chrudim, Jaroměř, Hlinsko aj. za účelem vybudování kvalitní dopravní sítě (železnice i silnice), aby nebylo problémem dojíždět za prací (ale i za vzděláním) např. z Hlinska do Pardubic či opačně. Poté bude celá tato oblast atraktivní pro investory, firmy které budou v rozvoji budou moci vstřebat pracovníky z firem v útlumu a ten, kdo bude chtít dělat si práci vždy najde. A zároveň se sníží mzdové rozdíly mezi jednotlivými městy. To ovšem vyžaduje úplně jiné myšlení našich politiků a nevím jsou-li schopni takto uvažovat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  pro administrátora

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  05.01.2005 16:13

Prosí nastavit delší čas na odpojení. Chci-li si přečíst svůj příspěvek a opravit, vždy jsem odpojen.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Šťastné a veslé

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.12.2004 17:37

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší v r.
2005, přeje všem těm, kdo čtou tyto stránky Josef Lebduška

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.12.2004 14:44

Zkusím ji přes svátky přehrát a pak se ozvu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Music klub v Chrudimi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.12.2004 19:05

Bude-li stát za to, rád bych si přišel něco pěkného poslechnout, ale pro mne techno moc ne.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Trybuna zimního stadionu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.12.2004 19:03

Zkuste si, když jste takový sportovec zjistit jakou soutěž hrají chrudimští šachisté a jaké mají úspěchy. A jaké kluby v Chrudimi hrají prvou ligu. Vím, nejsou to sporty s takovou masovou sledovaností jako fotbal nebo hokej, ale přesto si myslím, že by město nemělo přispívat jen jedním směrem. Oni i ti šachisté jezdí na turnaje a pokud je mi známo, převážně za své. A i jiné sporty jsou stejně nákladné jako fotbal. Jinak nic proti fotbalistům či hokejistům, protože rád se na ně podívám a oba tyto sporty jsem v mládí provozoval (ovšem hlavně za své).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.12.2004 18:51

Zatím jsem si poslechl prvou část nahrávky. Omlouvám se, ale padaly tam různé cifry, p. starosta mluvil o tom, že v Chrudimi je běžná cena za 1m2 přes tisíc korun, takže nabídka okolo 350 kč za m2 pro PZ je více než výhodná, řada zastupitelů se podivovala nad tím, že jinde je ta cena okolo 100 kč za m2.
Takže asi má informace o 800 kč/m2 byla špatná. Jinak, já jsem nikdy neměl informace o cenách, velikosti a dalších podmínkách koupě pozemků pro PZ. Nejsem vžádným zastupitelem, ani členem nějaké strany a proto informace o koupi pozemků pro PZ, které mám jsou jen získané z tisku. Nyní vlastním nahrávku ze zasedání,kde se vše schvalovalo. Je velmi zajímavá. Kolem PZ poukazuji na nevhodnost umístění u zástavby rodinných domků a nevyřešené dopravní napojení, když všechny schválené varianty ženou dopravu do PZ přes obytné čtvrti. Z umístění PZ pak nutně vyplývá i určité omezení pro případného investora.
Proto by bylo skutečně nejlepší řešení PZ rozprodat částečně na obchodní domy, částečně na bytovou výstavbu a tak dostat zpět peníze do PZ dané (zvláště, když, jak řekl při prosazování PZ p.
starosta, že v Chrudimi je reálná cena za 1m2 přes 1000 Kč. To bychom se dostali na cenu ve výpočtu Mary.). A začít znovu a lépe.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.12.2004 14:09

Psal jsem to z hlavy, pokud si dobře pamatuji cifra 800Kč/m2 tam padla. Poslechnu si nahrávku z onoho zasedání a upřesním to.¨ Jinak vůbec jsem nevypočítával za kolik město nakoupilo, jen jsem se pozastavil nad tím, že na Skřivánku chce prodat za 220 kč/m2 a na Rozhledně nakoupilo podstatně dráž, tedy oněch 391 Kč/m. Rozhodně na Skřivánku je příjezd a na Rozhledně se musí budovat. V tom rozdílu je prodělek města - minimálně 170 Kč/m2.
to je při 27 ha 4 590 000,- Kč.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.12.2004 12:17

Nevím, možná se mýlím, ale pokud se pamatuji, tak se hovořilo o nákupu pozemků pro PZ za 800 Kč/m2. Už tam město prodělalo, když dnes nabízí pozemky na Skřivánku za cca 220 Kč/m2. Když rozprodá pozemky - a všude se hovoří o tom, že město vlastní 33 ha a ne 27 ha - za 600Kč/m2 a na komunikace a odstínění padne 20% zbývá 264 tis.m2. Když 1 parcela bude mít 1000 m2 pak město utrží cca 158 milionů. Bude to stačit? Nápad to není tak docela od věci.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Skřivánek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.12.2004 10:34

Máme-li mít bohaté město, musí mít majetek. To, že s ním špatně hospodaří je pravdou a je to také trochu jiná kapitola. Město nemusí mít jen sociální byty. Může mít i byty, které bude pronajímat za normální nájemné, neboť bydlet nechtějí jen sociální případy. Město může i podnikat, řada měst měla v minulosti městské pivovary, lihovary, podílela se na provozu různých a podotýkám ziskových, společností. Proto souhlasím se Shotem v tom, že město musí mít majetek.
Názor, že město nemá nic mít znamená, že by mělo prodat radnici a přestěhovat se jinam? prodat TS, plovárnu, školy, zimák, divadlo, atd.? Domnívám se, že město má mít majetek, který mu přináší zisk (byty, elektrány, akcie, domy, lesy aj.)a teprve z tohoto zisku dotovat různé zájmové kluby. Potom by nebylo závislé pouze na příjmu ze státní kasy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Skřivánek

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.12.2004 11:33

Na pondělním zasedání zastupitelstva má být schválen prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Skřivánek (nad nádražím).
Na tomto prodeji je nejpodivnější to, že se prodej městského majetku navrhuje provést bez výběrového řízení za cenu cca 220 Kč/m,(v Chrudimi jistě lákavá cena). Územní plán tuto lokalitu určuje jako místo pro obytnou výstavbu, avšak jiným rozhodnutím z r. 1996(je založeno na odboru výstavby)je zde zakázáno stavět jskékoliv stavby a by i dokonce trvale parkovat vozidla, neboť toto území spadá do ochranné zóny letiště. V části je dokonce povolen hluk cca 80 db.
Krásná ukázka toho, jak se v Chrudimi sestavuje územní plán a jaké podklady se předkládají zastupitelům ke schválení i toho jak se prodává městský majetek. Pokud toto zastupitelé schválí a požehnají tuto výstavbu je v Chrudimi zaděláno na další problém.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.12.2004 20:59

Také by mne zajímala odpověď. Zejména na otázky proč je o tolik navýšen původní rozpočet, kolik bude PZ ještě bude stát včetně přípojky a nějakého odstínění od stávající bytové výstavby. A také kdy zmizí ona halda u rodinných domů v Markovicích. A hlavně, kudy bude skutečné napojení, zda to zadané ve vyhledávací studii (zadem za TRA), či ono nešťastné řešení tj.
napojení PZ někde mezi Vaňkovými školkami a výstavbou nových RD.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Trybuna zimního stadionu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.12.2004 15:44

Naprosto souhlasím. Dotace pro různé kluby a organizace by měly být průhlednější, měly by být poskytovány podle členské základny (ideální podle vybraných členských příspěvků) a třebas navýšeny těm organizacím, které aktivně vyplňují volný čas mládeže. Navíc by měly být poskytovány pouze z jednoho zdroje ne se rozplývat v různých kolonkách rozpočtu a v různých rozpočtech organizací jejichž zřizovatelem je město.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Divadlo v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.12.2004 15:29

Nevím zda město přispívá na provoz divadla. Je ovšem pravda, že sehnat vstupenky na atraktivní představení není téměř možné. Možná by bylo vhodné některá představení 1x dávat v rámci předplatného a navíc 1x mimo předplatné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Bída

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  25.11.2004 14:43

Pokud opět nějaký "myslitel" nepřijde na to, že nejlepší napojení PZ je středem čtvrti rodinných domků, tak si nikdo pod buldozer lehat nebude. Doprava na Bídě vadí, tak ji přesunem do Markovic, že? To je řešení? Chvíli uvažujte. Domnívám se že varianta napojení vhodná pro všechny existuje.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Křižovatka Na Bídě

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.11.2004 21:55

Ale to by snad měla být samozřejmost oznámit občanům kudy se dostanou domů. A udělat vše pro to, aby byli co nejméně obtěžováni. Protože ten kdo jede ze Žďáru do Hradce, ten si může jinou cestu vybrat. Ale ten, kdo v oblasti bydlí, ten je v jiné situaci. (Zažil jsem podobnou situaci, když opravovali jedinou přísupovou cestu k domu. Bez jakéhokoliv oznámení byla ráno volná a odpoledne neprůjezdná - a řešení? Nechte si auto v polích (cca 1 km od domu), bude to uzavřeno ještě zítra.) Pochopil jsem že ta výtka není směřována na toho, kdo tu informaci zveřejnil na těchto stránkách, ale tomu, kdo o uzavírkách rozhoduje. Ale nyní je tento případ již uzavřen.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Bída

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.11.2004 21:44

Pan Cyprian má pravdu minimálně v tom, že kruhák je bezpečný, pokud donutí řidiče snížit rychlost jízdy. To znamená, že řidič musí na kruhovém objezdu změnit směr jízdy. Bohužel stávající kruhák umožňoval průjezd od hotelu Bohemia do Poděbradovy ulice nezmenšenou rychlostí, tudíž řidič vjíždějíci z náměstí neměl mnoho šancí. Ideální je pochopitelně kruhák dostatečně velký a to zatím v Chrudimi není.
Bylo by skutečně pěkné vyřešit situaci na Bídě nějakým rozšířením (co takhle bývalý okres), ale obávám se, že to možné není. Jediným řešením je urychleně vybudovat obchvat Chrudimi, jinak to žádné kruháky nespasí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.11.2004 13:23

Nevěřím omu, že jakýkoliv politický systém bude hájit jen mé zájmy. Ale věřím tomu, že lze vybudovat systém, který bude vyhovovat v základních věcech většině. Máte pravdu v tom, že celosvětově je vše spojeno tak, že když si někdo mocný v Americe kýchne, tak mu z Chrudimi ozve pozdravení. A tím,že ponechám někoho, aby si dělal to, co uzná za vhodné, tím systém neovlivním, ani nezměním. A tu šanci na ovlivnění alespoň komunální politiky máme ve svých ruku, ve svých hlasech. A budeme-li mít dobré komunální politky, budeme mít časem i dobré politiky v v parlamentu a jinde. Pročtete-li si dějiny a zamyslíte.li se nad vývojem, pak Vám zcela jistě neujde, že při jakémkoliv převratu (revoluci) vyšumí bubliny politiků (hochštaplerů), které po čase praskají, požírají se mezi sebou, a teprve poté nastupuje garnitura těch, kteří mají zájem dělat věci dobře. Já si jenom myslím, že ta doba již nastává a že je třeba najít slušné lidi ochotné vstoupit do poliky. A ani se jim moc nedivím, že nemají zájem být spojováni s těmi zprofanovanými. Měl jsem skutečně veliký problém u voleb, koho vybrat, které zlo bude menší. Ale pokud neumožníme výběr těch slušných, budeme mít opět problémy koho vybrat. A jiná cesta, než ta, která byla naznačena p. Ročkem zřejmě není.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.11.2004 14:57

Bohužel, pan Roček má pravdu. Nejsilnější strana v krajských volbách, ODS, má v Chrudimi cca 40 členů, z toho je aktivních tak 10. To znamená že tito lidé hýbou Chrudimí a pokud někdo chce něco změnit, musí začít odsud. Vstoupit do strany, chodit na schůze, prosazovat jiné kandidáty, jít k volbám apod. Určitě 100 lidí bude mít jiný názor, než oněch 10. Jinak za dva roky jsme tam, kde jsme teď.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: čtvrtletník Pardubický kraj

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.11.2004 13:42

Tyto průměry jsou velmi zavádějící. Neříkají nic o mzdovém meridianu - tj nejčastější mzdě. Zajímalo by mne, kolik dělá skutečná ne průměrná mzda, ale mzdový meridian v jednotlivých profesích po krajích - protože odečteme-li platy na různých státních úřadech a institucích, dobereme se průkaznější skutečnosti. Vždyť kolik dělníků v zemědělství musí dělat na to, aby se srovnal jejich plat s platem např. generálního ředitele ČT na průměr 17 267 kč? Obávám se, že skutečný běžný plat je po vyloučení státních zaměstnanců někde úplně jinde. A ze statistiky vyplývá, že většina pracujících nutně musí mít nižší plat než je průměr.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co to bude?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.11.2004 10:25

Jak jsem ateista, tak se modlím. aby ty obchvaty už konečně byly a také, aby někdo zodpovědný dostal spásnou myšlenku a konečně začal přemýšlet hlavou. Pak by možná přišel na to, že u obchvatu jsou vhodné různé průmyslové zóny a ne bytová výstavba , jak je plánováno v Chrudimi. Doufám,že že plánovaná trasa dozná změn a vyhne se dnes již zastavěným plochám a plánované napojení PZ nepovede přes Rozhlednu, ale zadem za areálem TRA. Také doufám, že konečně zřizovaný městský architekt, bude osoba mající patřičný nadhled a v rámci možností narovná ony nesmysly v územním plánu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: zastupitelstvo

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.11.2004 09:25

Bude to pro město výhodné - bylo v novinách MF Dnes 02.11. 2004. V kostce: město si pronajme několik desítek parkovacích míst na dlouhou dobu (asi 40 let) za 12,5 mil. Kč. Mám pocit, že prodejní cena katestru je cca 14 mil.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.11.2004 08:47

Tak proč to policie nehlídá? Ještě jsem ji tam neviděl. Nebo bude levnější opravit silnici? Někdo zde hovořil o desítkách milionů korun. Ale ta značka mi tam nějak chybí, alespoň od Chrudimi. Ale nejezdím s kamionem, možná proto ji neberu na vědomí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co to bude?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.11.2004 08:43

Odpovídá to původní mapce. Vypadá to že obchvat povede kolem domků na Vlčí hoře, v blízkosti větrníku a kolem nové výstavby na Rozhledně. Je dobře, že ulehčí Chrudimi, ale pro obyvatele některých lokalit nebude až takovým přínosem. Nemělo by se něco předělat, dokud je čas?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co to bude?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.11.2004 16:15

To se vůbec nedivím, že jsou trasy v projektech navrženy poměrně hloupě. Vždyť ta mapa je někdy z r. 1950. Situace dnes místy již vypadá úplně jinak. Rozhledna, Větrník, výstavba mezi Vlčnovem a Chrudimí. Proč se tam stavělo, když tam má vést obchvat?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: čtvrtletník Pardubický kraj

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.11.2004 07:52

Ještě dotaz. Nedal by se ten rozhovor zde zveřejnít?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: čtvrtletník Pardubický kraj

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.11.2004 07:51

Pan Kudrnáč je jedním z mála zastupitelů, kteří mají svůj názor a nebojí se jej na zasedání sdělit ostatním.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: hyper a super

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.10.2004 15:22

Ale bacha, je tam dost velký panelák.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Silničáři styďte se!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.10.2004 15:17

Ale stavbu jako takovou snad musí povolit příslušný stavební úřad. A jelikož ten je v kompetenci města, tak by snad měl do povolení zabudovat termíny, požadavky na průjezdnost, čistotu apod. Neplní-li se? I to lze řešit v rámci kompetencí stavebního odboru.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Výchovný ústav v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.10.2004 15:12

Nerozumím jak to myslíte. Nevím tedy jak Vy, ale já si tak nějak nevzpomínám, že bych si někde rodiče vybíral. Asi mám špatnou paměť.
A pochybuji o tom, že v některých případech by si dítě ty své rodiče vybralo.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: pískoviště na sídlištích

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.10.2004 22:46

Jenom takové zlehčení: vše souvisí se vším. Ušetřené peníze za písek a provoz Palučin a pod. můžeme výhodně investovat do stavby pasťáku. Udělat ho třeba větsí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.10.2004 22:43

Tady se musím radnice trochu zastat. Není to jenom jejich věc, je to, jak se domnívám, především věc SÚS Chrudim a mějakého odboru na kraji. Ale radnice ( asi nejspíše nějaký zaměstnanec) na to měla alespoň upozornit a všichni něco udělat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.10.2004 15:00

Nemáte tak docela pravdu. Určitě je tamtudy možno projet, ale nechtěl bych tam být, až bude nějaké náledí. Již dnes jsou propadlé krajnice, až napadne sníh a přimrzne bude veselo.
Jakmile totiž najede kamion na propadlou krajnici, (a zde na ni najet při vyhýbání musí), jde zákonitě do příkopu. A nemusí si hrát na Schumachra. Prostě silnice tohoto typu není vhodná pro daný provoz a zcela jistě se dala nějak upravit, či svést provoz větších a těžkých aut jinudy. Už jenom proto, že léta byla mezi Medlešicemi a Chrudimí dopravní značka odkazující na tuto silnici jako příjezd co centra Chrudimi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Výchovný ústav v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.10.2004 14:50

Souhlasím s Vámi - děti do ústavů nepatří. A obzvláště ty malé.
Má-li dítě smůlu na rodiče a (a i učitele)spadne do spárů jakéhosi zvráceného systému, kde je pro všechny zúčastněné nejednodušší uklidit dítě někam, kde se většinou jen utvrdí v tom, že mu svět ubližuje a že je mu to potřeba vrátit. Nenaučí se základním sociálním návykům, po dovršení 18 let jej vyhodí, nemá kam jít, kde přespat, neumí se o sebe postarat, ale to již spadne do jiné kategorie a problém s dětmi je vyřešen. Proto pasťák ne. Ale dělat něco pro děti, aby se nedostaly do spárů oné mašinerie (něco jako např. Palučiny) ano. Proto nechápu, proč město dělá tak málo pro aktivity typu Palučin a tak mnoho pro pasťáky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PROČ

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.10.2004 18:21

Ano ptám se také proč? Proč není možno spravovat věci veřejné lépe. Nejde přeci o to, že bych se jako kritik cítil povolanější, chytřejší či co. Jde přeci o to, aby oněch pár politiků - snad 8 možná 15 (použiji-li Vaši citaci) spravovali město pro občany - cca 20 tisíc. Proč se před rozhodnutím neporadí s místními občany, kterých se jakékoliv rozhodnutí týká nejvíc. Jako příklad uvedu převod pozemků pro pasťák. Nejprve na veřejném zasedání převod neschválí (asi se báli přítomných a protestujících občanů), a po přestávce, kdy v sále protestující občané nebyli (odešli spokojeni, že je jejich zastupitelé vyslyšeli), se hlasuje znovu a převod se schválí. A podobně se postupuje v mnoha případech, jednací řád se ohýbá dle potřeby, všichni zastupitelé nedostanou stejné informace atd. Proč se někteří z nich nechali zvolit, když je zajímá jen, aby chodník byl opraven u nich, průmyslová zóna byla co nedále od nich, aby obchody byly v blízkosti jejich bydla, aby ... Asi proto. Divíte se že jsou nespokojenci? Já ne.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Slovní úloha

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.10.2004 16:22

Dostal jsem e-mailem následující slovní úlohu - jen se mi líbila, takže: Pan starosta může utratit čtyři milióny korun z obecního rozpočtu za nákup nových služebních aut pro magistrát, nebo rekonstrukci domova důchodců. Od dealera s auty dostane 8% osobní provizi za první a 3% za každý další odebraný vůz a navíc mu na jeho soukromé auto pořídí firma sadu pneumatik s disky v hodnotě 25.000 Kč. Od majitele stavební firmy dostane 5% z ceny zakázky a navíc mu ještě předisponuje stavební materiál za 15.000 Kč na stavbu vily pro jeho přítelkyni. Jakou variantu pan starosta zvolí? Jak se změní rozhodování pana starosty, když: - jedno z dodaných aut po dvou letech prodá do svého osobního vlastnictví jako ojeté (zůstatková tržní cena vozu po dvou letech 360.000 Kč, prodejní cena vozu podle nezávislého odhadu 5.000 Kč). - majitel stavební firmy je členem ODS a jeho politický vliv zajistí panu starostovi místo ve správní radě krematoria za 20.000 Kč měsíčně po jedno volební období? Vyřeší ji někdo? Údajně je pro žáky 9. třídy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské mýtné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.10.2004 16:05

Spíše než se modlit, tak bych dával přednost jednání na všech možných úřadech a ministerstvech za účasti nejen představitelů radnice, ale i volených zástupců do senátu a parlamentu. A kdyby do toho město vložilo i nějaké peníze (aspř.
odkup pozemků) pak by se lépe argumentovalo a výsledek by mohl být vidět i před rokem 2010.
Jinak nic proti kruhákům, i když já bych upřednostňoval inteligentní semafory. Mají větší možnosti při řízení a regulaci dopravy. (Dá se vytvořit např. zelená vlna - Pardubice -Chrudim - Slatiňany.)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské mýtné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.10.2004 15:14

On ten obchvat skutečně není jen v silách naší radnice. Ale bohužel, nemají na to asi čas. Musí přeci vzájemně na sebe podávat trestní oznámení, žaloby a domlouvat se s kým ano a dokdy a s kým ne a na jak dlouho ne, koho kam a koho nikam. Takže pak se vyhazují peníze kudy to je lze, protože nemají čas přemýšlet nad tím, pro co zvedají ruku. Je pak s podivem, že se v Chrudimi něco občas podařilo udělat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase kruhák.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.10.2004 15:01

Pane Tůmo, opravdu nic proti policajtům. Je mezi nimi ředa lidí, kteří by si možná zasloužili víc. Chápu také to, že musí plnit rozkazy. Ale proč si kazí jméno (nebo nechají kazit) tím že číhají na řidiče v přehledném úseku, pár metrů před značkou konec obce, nota bene kde jsou jen ohrady a pole, jestli jedeme oněch 50 (Slatiňany směr Chrudim k Jordánku). Proč MP honí auta na náměstí když lidé jdou na poštu a za kostelem je parkoviště, kam se nesmí. Proč policie jezdí kolem pruhů bláta vyvežených na silnici 1. třídy a nikoho za to nepokutuje. Proč není možno do podmínek výstavby kruhového objezdu na Bídě dát umožnění průjezdu v době, kdy se neperacuje (u budoucího Kaufladnu to lze?). Proč...
Je to o lidech, o přemýšlení co svou činností způsobím svému okoli, zda tím jiným neznepříjemní život. A já mám dojem, že jak policie, tak všichni úředníci (ať městští nebo státní) mají nám občanům ten život spíše usnadňovat (alespoń těm, kteří se chovají slušně) a ne svými neuváženými rozhodnutími a bezohledností znepříjemňovat. Takže to nemí o platech.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase kruhák.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.10.2004 15:56

A budou se stavět další. To si ještě užijem.
Co se týká policie, tak doufám, že nyní po zvýšení platů je uvidíme i jinde než na výjezdech z Chrudimě kde vcelku zbytečně kontrolují dodržování rychlosti. Nejsem velký pamětník, ale svého času postávali u křižovatek (stopky, červená apod.).
Dnes jenom měří tam, kde nejvíce vyberou a ne tam, kde by se opravdu mělo jezdit pomalu. Asi jsou placeni podle vybraných peněz. Minulý týden jsem jel cca 400 km - přes Prahu. Za celou cestu tam i zpět jsem viděl policii jen na sjezdu z dálnice u Poděbrad. Kontrolovali dálniční známky. No, je fakt, že nebylo zrovna nejlepší počasí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské mýtné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2004 09:05

Neumím vysvětlit, proč se všechny síly a prostředky nenapnou k vybudování obchvatu. To že kruháky nic nevyřeší je jasné. Jen si na své přijdou firmy je budující. Navíc mám pocit, že se díky nim zvýšil počet popojíždějících aut po Chrudimi, z některých ulic je problém vjet na hlavní.
Proč není možno projet křižovatkou na Bídě? Je to asi jen lenost uvažovat o tom co oprava způsobí, chyba zadání (na takové opravě by se mělo pracovat ve dne i noci), a v případě, že se nepracuje měly by zmizet některé značky a průjezd být umožněn - alespoň těm, co tam bydlí.
Jinak bohužel pro Vás měli městští strážníci (nebo policisté) pravdu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Řidiči

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2004 08:51

Co mne se týče myslím si, že tem prvý. Ostatní řidiči si určitě alespoň občas myslí, že patřím mezi ty druhé. Kdo na silnici někdy neudělal nějakou blbost, tak má buď špatnou paměť nebo lže.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kam s ním?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.10.2004 08:44

Asi neznáte jinou alternativu než někoho zabít, pokud s Vámi nesouhlasí. Jinak jsem pochopil, že poznámka na kterou jsem reagoval nebyla míněna až tak docela vážně, jen její autor vyjadřoval svůj názor o nevhodnosti umístění dětského diagnostického ústavu (a jsou s nimi problémy) v těsné blízkosti zástavby rodinných domků.
A ty pozemky, které město převedlo (lze říci za hubičku), bude skutečně užívat stát. Takže to se již stalo. Město Chrudim z toho nebude mít nic. Nebudou jej stavět chrudimské firmy a ani nezvýší zaměstnanost v Chrudimi. Jen se opět naštvalo pár obyvatel.
A je skutečně spousta dění, které mi vadí. Rozhodně mezi ně nepatří Velká pardubická a zámek ve Slatiňanech.
Použiji-li terminologii Vaší poznámky pod čarou: měl -li byste vystoupit pod svým jménem, tak je poděláte až za ušima, ale jinak to se nadává co?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Průjezd Chrudimí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.10.2004 17:29

Byl jem dnes ohleduplný k chodci. Zastavil jsem, já blbec před přechodem. Málem na to doplatil chodec a já mám na autě škodu cca za 30 tisíc. Ten pilot za mnou nebyl chrudimák, byl ... ,byl ale určitě špatný řidič. Protože se mi to nestalo poprvé, víckrát asi už nezastavím. Omluvám se chodcům a prosím dávejte pozor.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kam s ním?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  15.10.2004 17:22

Dobrý nápad. Našel by se někdo, kdo by za město projednal její koupi?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asi to děláme špatně

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.10.2004 15:52

Nevím, zatím jsem takové touhy nepociťoval. Vím jen jistě, že když se někdo snaží neomezeně rozhodovat a přijímat ponížené žádosti, většinou dopadne špatně. Já spíše vehementně hájím své názory a snažím se o nich přesvědčit druhé. Ale oni dělají totéž. A začneme-li všichni přemýšlet o názoru protistrany, je to nejlepší cesta k dohodě.
Jinak můj příspěvek mělo být takové zlehčení, ten dokumet mne zaujal. (Ta kolna totiž dodnes stojí.)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Asi to děláme špatně

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.10.2004 08:29

Dostal se mi do ruky dokument z r. 1913. Takže již vím jak oslovovat naše radní, aby nás vzali na vědomí.
Cituji: Slavné Radě Král. Věnného města Chrudimi. Já níže podepsaný snažně a uctivě žádám Slavnou Městskou Radu o schválení postavení dřevěnné kolny ......

Taže prosím užívejte alespoň takovéhoto oslovení. Žádosti bylo vyhověno.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beran vs. Beranek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  08.10.2004 08:21

Vždyť někde jsem zaregistroval zprávu, že snad sám ministr obrany vydal rozkaz, dle nějž má armáda požádat o změnu zápisu v katasru nemovitostí. Tím by utichly spory je-li to letiště či nikoliv. A byl by dán základ pro další rozumná jednání. To jeho podřízení nemusí plnit rozkazy? Je mi jen líto, že představitelé města Chrudimi se za letiště neberou a musí je suplovat jiní politici, kteří s naším městem nemají mnoho společného a přesto intervenují ve prospěch letiště. Nechápu, proč naši zastupitelé deklarují usnesením podporu letišti a pak nevyžadují na představitelích města plnění deklarace a proč na zastupitelstvu nepožadují zprávu o postupu a plnění deklarace. Nebo se bojí?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beran vs. Beranek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.10.2004 17:34

Pokud to armáda myslí vážně, je to dobrá zpráva. Letiště město Chrudim potřebuje. A posádku taky. Komu za to poděkovat? Mám dojem, že se dost angažoval o zachování posádky p. Trávíček.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Era-Pach v Heřmanově Mestci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.10.2004 14:11

Pane Bédo, vždyť se jenom nedohodly dva subjekty, tak proč se různě očeňovat. ERA PAK zcela jistě hraje výborně, jinak by nemohl být tam, kde je. A jestli město zaplatilo palubovku, nejsou to zase tak špatně vyhozené peníze, budou sloužit občanům tohoto města. Úředníci na radnici si z toho také zcela jistě vezmou ponaučení a budou (jak doufám) příště navrhovat a poskytovat dotace uváženěji. Skol si sám musí udělat jasno, zda byla cena pronájmu přemrštěná či nikoliv a následně vyvodit důsledky.
Bohužel je i ten sport o penězích.
Jinak bych rád uviděl zase ERA PAK hrát v Chrudimi a přeji jim hodně sportovního štěstí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozemek pro pasťák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.10.2004 12:26

Ona petice by stejně byla zaslána do centrály Colorobie v Itálii a byl připraven překlad v angličtině.
Adresy a kontaktní osoby jsme si nalezli na internetu, taže skutečně žádný problém.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozemek pro pasťák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.10.2004 12:20

Po znovu pročtení tohoto příspěvku mi dochází: - pane anonyme, uvědomujete si, že nacpáním oněch problémových dětí do pasťáků vlastně utíká celá společnost od řešení problému? - že pokud někdo spojuje cikány židy a xenofobní nálady, tak jste to pouze Vy? - že to když někdo vyjádří názor, požaduje vysvětlení a říká, že je "něco shnilého ve státě dánském" není žádná xenofobie, je to jen požadavek na skutečné řešení? - to,že dokolečka opakujete jak nejprve vznikla průmyslová zóna a kolem ní Markovice je lež jako Brno? Ony nové domky nepatří do původního území Markovic. A komu se to nelíbí, to jsou především obyvytelé Markovic, kteří si své domy postavili před 50 lety a kteří mají průmyslovou zónu přes ulici.
- právě proto že se pokoušíme vidět i dál než za nejbližší roh a právě proto, že chceme přijmout spoluodpovědnost za řešení veřejných problémů, neseme svou kůži na trh, říkáme otevřeně své názory a především nevystupujeme anonymě. A vážím si každého, kdo dokáže s odkrytou tváří říci svůj názor, který může být odlišný od mého.
- a to, že se stydíte, že jste Čechem, to je především Váš problém, možná by bylo dobré navštívit s tím psychiatra.. Já se za to nestydím a naopak si myslím, že češi se ve světě neztratí (což již dokázali) a dali toho světu dost dobrého.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beran vs. Beranek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.09.2004 08:50

Já jsem pochopil, že je stará dráha zablokovaná, ale vedle je schválena nová, ze které se dá létat. je to tak?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase kruhák.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.09.2004 13:20

Můj názor je, že ten kruhák stojí za houby (je moc malý) - ale jsou i horší. Kdyby tam stál trvale jeden v černém, tak by na sebe určitě vydělal.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozemek pro pasťák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.09.2004 13:08

Já si vždy myslel, že základem demokracie je společná správa věcí veřejných. K tomu, aby to bylo možné, je nutno nezatajovat žádné ani pozitvní, ani negativní skutečnosti, nebát se vystoupit a obhajovat svůj názor.
Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že pro Vás je demokracie lhaní , podvádění, zatajování, pomlouvání a vymýšlení. Takže, jsme skutečně každý někde jinde.
A budeme-li chtít v Chrudimi spokojeně pracovat a žít, budeme toho ve správě věcí veřejných nuceni hodně změnit a to nejenom v Chrudim.
Jinak o tech dětech - kolika z nich jse pomohl, kolik dětí z pasťáku znáte, znáte "výchovné metody" používané v pasťácích - nemyslím tím ty oficiální.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co to bude v Chrudimi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.09.2004 15:47

Takže chrudimští radní umožnili prodejem pozemku přesunutí výchovného ústavu z H. Týnce do Chrudimi. Místo aby se obtěžovali minimálně okolním občanům vysvětlit o co jde, zeptat se na jejich názor, případně se pokusit sehnat jejich podporu, rozhodli. Zanechává to jen několik otázek. Přinejmenším prvou, proč je umístění ústavu nevhodné pro H. Týnec a naaopak tak výhodné pro Chrudim? Drhá která se dere na mysl je ta, proč zrovna v této lokalitě - snad kvůli blízkému nočnímu podniku? Nebo je to jiný záměr? Nebo snad proto, že žádný radní není z tohoto konce města?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozemek pro pasťák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.09.2004 15:38

Asi se musíte pořádně naučit číst. Já jsem proti stavbě dalšího dětského kriminálu , ne proti pomoci dětem. Ty děti za to opravdu nemohou, ale ten kdo je vychovává a připravuje na šikmou dráhu, to jsou především jejich rodiče a v dost velké míře se na tom podílí i ony ústavy, které je mají převychovat. Jsem pro stavbu SOS vesniček, neboť z oněch ústavů (pasťáků) skončí zhruba 70% chovanců po čase v kriminále, u SOS vesniček je poměr minimálně obrácený. A to o něčem svědčí. A to co schválili zastupitelé zase svědčí o jejich neochotě jednat se svými voliči, vyslechnout jejich názor a minimálně se nad nim zamyslet. Co se týče oné průmyslové zóny, pokud se nebudeme starat o to co tam má být, tak nás na Mars nemusíte posílat, ty fabriky nám vytvoří skoro stejné podmínky pro život jako jsou na Marsu.
A stydět se můžete jenom za to, že nadáváte anonymně.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozemek pro pasťák

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.09.2004 21:59

Ještě nestojí, bude probíhat celé kolo jednání, kde je možno prosadit trochu jiné řešení. Jen je to nutno hlídat. Za dva roky budou nové volby.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.09.2004 21:54

Rozhodně vím koho a kterou stranu nebudu volit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  22.09.2004 21:52

To je fakt, že cizokrajní obchodníci s textilem tam nejsou, aut je pné náměstí a náměstí je pné obchodů. Máte vemi dobrý postřeh.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.09.2004 11:39

Jako řidič a občan Chrudimi, který to všude daleko a místní dopravu prakticky nemůže využít, bych chtěl říci svůj názor: Oboustranný průjezd Širokou ulicí - spíše ano než ne.
Jako řidič souhlasím s názorem, že průjezd vzhledem k pohybu chodců by měl být mějak omezen - obytná zóna, retardéry, třebas i placený vjezd - závora a koruna za vjezd či tak nějak. Prostě, průjezd přes náměstí musé být musí být pomalejší. Jinak je problém vidět chodce zvláště ráno, kdy svítí slunce do očí.
Proto si myslím - zcela jistě retardéry typu jako u Stadionu

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co to bude v Chrudimi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.09.2004 10:44

Rozhodně mi nevadí děti. Osobně bych byl pro vybudovat v Chrudimi nějakou SOS vesničku, než ústav (na jménu nezáleží), který pouze děti zavírá, velice špatně vychovává a připravuje je tak na jinou životní dráhu než jaku bychom si přáli. Tím se nechci dotknout ústavu v H. Týnci. Jen vycházím ze statistických údajů. Proto jsem pro vybudovat něco co dá takovýmto dětem domov a ne kriminál.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ať to tady není celé jenom negativní

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.09.2004 10:37

Je to opravdu velice pozitivní zpráva. Jen mám obavy zda plánované trasa není v některých úsecích příliš blízko stávající obytné výstavby. Bylo by určitě vhodné zveřejnit mapu, která by detailně ukázala plánovanou trasu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Supermarkety atd...

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.09.2004 10:33

Rozhodně by se touto cestou mělo jít. Je to úkol pr městského architekta a všechny, kteří rozhodují o rozvoji města.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ceny benzínu v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.09.2004 08:43

Ani se nedivím. Diky nekoncepčnosti rozvoje města žádný investor nebude stavět v místě, kde než dostaví vznikne průmyslová zóna či něco jiného co znehodnotí jeho investici.
Naproti tomu žádný rozumný investor nebude stavět fabriku v místě, kde mu kolem vyrostou obytné domy a rodinné domky - čekaly by jej jen problémy. Navíc problémy s dopravní obslužností - dostat se do Chrudimi je problém.
A jsme v začarovaném kruhu.
Jak z něj ven? Jasná a neměnná koncepce rozvoje města, postavit priority (např. obchvat) a neutrácet za různé obžínky, balonové show atd.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ať to tady není celé jenom negativní

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.09.2004 12:20

Já jsem to asi špatně pochopil. Domníval jsem se, že se jedná o naučnou stezku v Žel. horách, 10 km za 36 mil. Nic proti cyklistům a cyklosezkám, ale stejně - kdo bude platit osvětlení, údržbu atd. Nemělo by se ušetřit, (určitě alespoň osvětlení, cyklisti mají mít za snížené viditelnosti světlo)a ušetřené peníze použít např. na obchvat Chrudimi?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Co to bude v Chrudimi?

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.09.2004 07:07

Máte někdo bližší informace o chystaném přemístění dětského domova? dětského nápravného zařízení? z Hrochova Týnce do Chrudimi? Jaký typ zařízení to je, jaké jsou zkušenosti v H.
Týnci, kde má být?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ať to tady není celé jenom negativní

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.09.2004 08:35

Nevím jak se staví cyklostezky a jak bude vypadat ona naučná, ale 36 mil na 10 km?? To bych chtěl stavět. To se totiž vybere stávající cesta, na sloupy se připevní tabulky (1 cca na 1 km v ceně asi 200 Kč), přépadně se žlutou barvou nastříkají na asfalt šipky. A cyklostezka je hotova. Odhaduji náklad na 1 km max. 1000 Kč.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Supermarkety atd...

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.09.2004 08:20

Až nikdo nebude v supermarketech nakupovat, neudou růst.
Prostá rada: všichni, kdo jste proti nim, nakupujte jinde, nebo si zkuste otevřít vlastní obchůdek.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: mám dotaz

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.08.2004 19:38

Strážníci v autě nemohou do ničeho šlápnout, to je asi ten hlavní důvod proč je jinak nevidíš.
S tou kanalizací, zaznamenej si datum, třeba to i vyfoť a zavolej městskou policii či podej dotaz (stížnost) na odbor ŽP při MěÚ.
Já jsem se dosud domníval, že veškerá kanalizace v Chrudimi je napojena na čističku Takže asi nějaký podraz. A s těmi pejsky. Určitě by bylo správné, aby si každý po tom svém uklidil. Ale máme také institut alternativních trestů. A pro mnohé mladé provinilce by bylo jistě velmi vhodné (a možná i účinnější), aby sbírali třeby týdem psí hovínka, zametali chodníky apod., místo různých pokut, které za ně stejně zaplatí rodiče.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Místostarosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.08.2004 19:27

Myslím, že hodnotit nového místostarostu je příliš brzo.
Určitě má vzděláníi zkušenosti, nyní tedy má možnost to zúročit. Tady by snad nemělo jít o vztah politických stran, mělo by jít o vztah lidí k svému městu. Jde přeci o to,aby Chrudim prosperovala, aby město financovalo projekty, které přináší prospěch všem (nebo alespoň většině lidí) žijícím v tomto městě a ne projekty na kterých vydělá několik jednotlivců a město to platí. Aby peníze patřící vlasně nám ,občanům města byly vynaloženy s maximální účelností a ne tak, jako např. na slavnou PZ, kdy zastupitelé schválili její vybudování za cca 70 mil. Kč.
Dnes již bylo v souvislosi s PZ utopeno 150 mil. a min. dalších 100 se ještě utopí. A díky nevhodné poloze bude velmi obtížné najít vhodného investora. Má takovéto vyhazování peněz smysl? Nebylo by lépe přiznat chybu? Proč navíc jako součást PZ byl vykoupen pozemek (a ne lacino) u silnice na Pardubice směrem k depu, který s PZ nesouvisí, je k ničemu? Takže novému místostarostovi není co závidět, finance už nejsou, majetku přinášejícího peníze město také již moc nemá, plány jsou velké a jak z toho ven?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PROBLÉMY V HOSPODAŘENÍ?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.08.2004 11:21

Nevím přesně, ale jedná se o hrozný nepořádek v papírech, snad i něco víc. Více zatím nevím.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beran vs. Beranek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  11.08.2004 16:48

No, je to jenom takové povídání. Musela by se chytit ta ruka s tou pětistovkou a to by bylo tóčo. Ale jinak? Je hodně akcí, kde soudný člověk cítí v pozadí onu ruku s pětistovkou.
Ať je to výkup a prodej pozemků na slavnou PZ, výkup pozemků pro PZ za depem o kterém se raději skromě mlčí, pokračuje to přes případ letiště a poslední připravované - prodej bývalého katastru a výstavba na Skřivánku.
Ale, chytit tu ruku s tou pětistovkou.
A nejvíc mne mrzí, že se k tomu nechjí zneužít i někteří lidé ze zastupitelstva, kteří z toho sami nic nemají a jen se nechají vodit za nos.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PROBLÉMY V HOSPODAŘENÍ?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.08.2004 17:03

Ví někdo o co jde?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balony nad Chrudimí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.08.2004 08:21

Nevím kolik věnovalo město Chrudim na balonovou show.
V loňském roce to stálo cca 300 tis. Nemám informace, že by aeroklub dostával nějaké peníze z městského rozpočtu. Přesto létali. Skutečně, proč město platí za to, že se někdo chce svést balonem? Co to Chrudimi přineslo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Noviny CR

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.08.2004 07:45

Dosud jsem se domníval, ře každý zastupitel hlasuje za sebe, obhajuje a prosazuje práva a zájmy svých voličů. Takže, jaképak rovnání. Přijmeme-li model ve kterém má zastupitel hlasovat za stranu za kterou byl zvolen, pak nepotřebujeme zastupitele.
Stačí obyčejný semafor. Předseda strany zatáhne za šňůrku a semafor se zvedne. Proto by naopak měli odejít ti, kteří se dohodnout neumí a podávají trestní oznámení jak na běžícím pásu a uvolnit místa těm, kteří se umí dohodnout chtějí něco udělat pro své voliče.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Proč je v našem "Zdravém městě" takový bordel?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.08.2004 09:36

Pane Kopecký a nešlo by majitele donutit k úklidu? Třebas i sankcí, nevím existuje-li nějaká vyhláška o čistotě města, která by to umožňovala.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Proč je v našem "Zdravém městě" takový bordel?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.08.2004 09:33

Zato máme nejmoderněší průmyslovou zónu. Dá se do ní pouze přiletět vrtulníkem, ale ten musí startovat mimo Chrudim, tam vzlety nejsou povoleny (nevím jak je to s přistáním.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: řezníček X městská policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.08.2004 09:28

Ani mi nijak nevadí, má-li někdo maturitu či nikoliv. Důležité jsou výsledky. Spíše mi vadí, taková nechuť městské policie dělat něco jiného, než dávat botičky v Široké ulici. Např. 31.
07. 04 probíhala nějaká akce na náměstí. Náměstí bylo uzavřeno.
Do Široké ulice byl od bídy povolen vjezd, ale za zatáčkou (za křižovatkou se Štěpánkovou) byla značka zákaz vjezdu. Bylo možno jet Štěpánkovou, ale opět jen na náměstí. Co to tam dělo si dovedete zcela jistě představit. Auta jela nahoru a v zatáčce se otáčela, prostě zmatek. Když jsem volal na MP aby tu značku dali dolů k Muzeu, aby auta nahoru Širokou ulicí nejezdila, bylo mi paní konající službu, dosti arogantním způsobem vysvětleno, že MP to nemá v kompetenci. Zřejmě ani nevědí, kam by měli zavolat. K čemu potom takovou policii máme? Co na to p. Řezníček?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: zastupitelstvo

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.08.2004 09:11

A proč volit strany? Snad je lepší dát dohromady lidi, kteří za něco stojí a mají chuť pro město něco udělat. Chrudim zase není tak velká, aby jsme se téměř všichni neznali navzájem. A zvolit do zastupitelstva lidi za Rozhlednu, Legumu, Nové město atd., a ne za politické strany. Tam to mají nalinkované jinak. Cožpak k tomu, abychom si řídili své město potřebujeme lidi odjinud? Viz náš senátor.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nové letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  30.07.2004 09:01

Nové letiště? Proč ne. Jenom je nutné udržet do doby otevření nového provoz na starém. Jinak by asi na novém neměl kdo létat.
Má-li být nové letiště, měly by především být vytypovány vhodné lokality, projednat záměr v diskusi s dotčenými občany, následně by musel být změněn územní plán, ve vybrané lokalitě zaražena jakákoliv výstavba a všem občanům města vysvětlit způsob financování. Dále říci jak bude naloženo s stávajícím letištěm, kdo bude majitelem letiště nového a kdo bude zajišťovat jeho provoz. A pak postupovat krok po kroku až do vlastní výstavby. Má na to město? Do doby změny územního plánu a zajištění financování je to skutečně jen takové plácání.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  nový místostarosta

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.07.2004 09:43

Navrhuji p. Hrochovou či JUDr Malou. Jen nevím vezmou-li to.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: zastupitelstvo

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.07.2004 09:40

Omluvám se, doplňuji: KSČM požadovala doplnit jednání o bod: hlasování o důvěře p. starostovi, návrh neprošel.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: zastupitelstvo

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  29.07.2004 09:38

V předcházejících příspěvcích byl průběh vyjádřen velice přesně, prakticky není co dodat, jen snad to že KSˇM. Zákon nezákon dodržování procedur, vše se používá jak je momentálně výhodné.
Ovšem musí být zvolen nový místostarosta a dva členové do RM.
Bude to dalším veřejném zasedání? Přijďte se podívat a pojdme jako občané města také někoho navrhnout. Sice s tím budeme vyhozeni, ale určitě již jen ta podívaná stojí to za to. Zkusme hlasovat na těchto stránkách.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pro všechny nespokojence

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.07.2004 13:23

Nemíním tím zakládat nějaké nové sdružení, stranu či co. Myslím tím jenom setkání lidí, kteří mají snahu a chuť udělat něco pro Chrudim, vyslechnout názory jiných jak a co udělat, zamyslet se nad nimi a říci názory své. Lidé to mohou být z různých stran, sdružení, směrů. Předpokldám, že rozumný člověk umí chápat i jiné myšlenky a názory a korigovat jimi ty své. A i když nesouhlasí, obhajuje svůj názor, přesto dokáže si s oponentem podat ruce. A pokud tito lidé (nebo část z nich) dojdou ke shodě, mohou svým schůzkám dát řád a případně se shodnou jak se pokusí ovlivnit dění v Chrudimi.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Pro všechny nespokojence

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2004 13:26

Máte-li zájem, pošlete nějaký kontakt (telefon, e-mail apod.) na j.lebduska@arkov.com.
Mohli bychom se všichni sejít jsem ochoten schůzku zorganizovat, pozvat i další kteří mají zkušenosti- třeba něco rozumného vymyslíme. ALE NIKDE KANDIDOVAT NECHCI.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Rampa - letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2004 08:43

Asi jsem pesimista, ale jen malé počty.
Letiště má cca 76 ha. Při přeměně na stavební parcely padne cca 8 ha na komunikace apod. Zbývá tedy 66 ha tj. 660 000m2. Jena parcela je v průměru 1 200m2 tj. 550 parcel, jedna za cca 1 mil Kč.
Prodej tedy vynese 550 milionů (samozřejmě jsou zde náklady na sítě). A za to se ve "slušné společnosti" i vraždí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: POZDRAV PRO CATTY

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2004 08:36

Jenom jeden malý problém.
Kdo nám bude vládnout, když necháme vše plavat? Budeme mít vládu jak v Nigérii? (Kdo se jim nelíbí, toho zamordují). Nebo budeme chodit každý s kalašnikovem, abychom se ubránili? A vše to začíná v komunální politice, koho máme v zastupitelstvu města jak se chová a co dělá. To si snad uhlídat umíme. A je -li dobrý, ať jde výš. A nemáme-li ty dobré na volebním lístku, musíme správné kandidáty najít a dát na volební lístek sami. A jen tak na závěr: v každé revoluci (či přeměně systému) vyplavou na povrch různí hochštapleři kterým se nafoukne bublina úspěšnosti. Po pár letech začínají bubliny praskat. A ta doba již nastala.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: chrudim a radnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2004 08:17

Pane Terezka, neznám Váš věk, znám jenom Vaše názory z těchto stránek a soudě dle nich, nemáte se skutečně za co stydět. Těch nespokojených je v Chrudimi hodně a díky mému působení proti Colorobbii petiční výbor a mne hodně těchto lidí oslovuje. Je jenom třeba někoho - osobnost - která zapůsobí jako katalyzátor a dá tyto lidi dohromady na základě nějakého programu. Pak se snad Chrudim hne z místa.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: chrudim a radnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  27.07.2004 08:06

Já ne. Jsou určitě lepší kandidáti a pár ze stávajícího zastupitelstva by jich tam mohlo zůstat.
Ale jde skutečně o to, aby z voleb vzešli zastupitelé. kteří povedou město k rozvoji a ne zastupitelé, kteří to berou jako jakousi medaili či příležitost k jiným aktivitám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: POZDRAV PRO CATTY

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.07.2004 08:47

Catty dík, Chtěl jsem v pátek napsat něco podobného, ale protože jsem dlouze psal a přemýšlel byl jsem ustřihnut a příspěvek se někde ztratil.
Musíme něco dělat proti tomu co se nám nelíbí a musíme to dělat pouze zákonnými způsoby a to rozhodnutí je pouze na každém z nás.
Jinak, dle mého názoru, svět spěje k lepšímu. Já například, na rozdíl od mých rodičů, znám války jen z vyprávění, televize a novin. Nejraději bych je neznal vůbec. A to je jeden z příkladů lepšího světa.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: chrudim a radnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.07.2004 08:27

Ano a protesty na tom nic nemění. Mimochodem, pan starosta má zcela určitě právo vybrat si své spolupracovníky. I když změna takovýmto způsobem?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: chrudim a radnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.07.2004 08:23

Já tam určitě budu. Nedělám si ovšem žádné iluze, že má účast něco změní. O podpisech vím, jen je otázka, kde sehnat oněch 25 lidí, kteří budou ochotni dělat něco pro město a jeho obyvatele a ne se hádat a podávat ne sebe vzájemně trestní oznámení. Jinak to nemá smysl.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: chrudim a radnice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.07.2004 18:16

O.K.
Sežeň pár slušných lidí, ochotných dělat práci zastupitelů a já jsem ochoten ve svém volnu dělat kašpara a obcházet chrudínáky s referendem o nových volbách. Žádná defenestrace, petice, jen referendum je závazné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: "M_I_CH_A_L_A_K"

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  09.07.2004 16:19

A jakou dělají práci?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beverly Hills

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.07.2004 08:54

Ti majetní, kteří hodlají stavět domek za pár miliónů si určitě budou pečlivě vybírat místo. A bohužel Chrudim pro ně zatím nebude mnoho atraktivní. Nemá řádné dopravní napojení (místo vyřešní obchvatu se řeší napojení PZ), územní plán se mění na každém zasedání zastupitelstva, trazitní doprava se směřuje do centra města a tam kde je dnes v ÚP zeleň může být zítra silnice či prům. zóna a pod., průjezd přes Chrudim pak trvá stejně dlouho jako cesta do Pardubic. Za této situace nikdo do Chrudimi svůj dům stavět nepůjde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Městská policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.06.2004 13:35

Otázka barvy uniformy je vcelku nepodstatná. Je snad důležité, aby byla "použitelná a funkční".
Spíš je důležitější ona druhá část příspěvku. A to je vlastní funkčnost MP. V Chrudimi jsou vidět hlavně v prostoru omezeném náměstím, Bídou, divadlem a Širokými schody. Jinde jsou vidět jen velmi sporadicky. Nevím, proč MP má kameru pod okny na náměstí a proč není třeba na sídlišti u Stadionu, proč velmi dobře MP funguje v Široké ulici, ale v Malecku ne. Proč přímo v křižovatce u Centrálu mohou parkovat vozidla (pod dohledem kamery MP)a v Široké ulici dávají botičky. Je to spíše otázka jak radnice řídí MP a jaké úkoly jí zadává.
Jinak podotýkám, že mé zkušenosti s MP jsou spíše pozitivní, jen se domnívám, že by měli být více vidět i jinde než v okruhu náměstí, či jen jak kolem projedou autem. Ale totéž se týká i policie ČR.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beverly Hills

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.06.2004 08:35

Ale o to jde. Co bude v Chrudimi. Postavíme zde něco co zamořuje (hutě, těžká chemie) či ekologicky šetrné výroby a budeme se snažit v Chrudimi rozšířit školství, získat sem vědu, výzkum.
Zárodky firem zde jsou, jen je podpořit a možná časem... Jinak to, co stojí práce průměrného dělníka v Chrudimi, to na Ukrajině či v Číně stojí jeho práce za celý měsíc. A jen tak mimochodem.
Možná v Chrudimi a okolí jsou lidé hledající práci. Ale před půl rokem jsme sháněli soustružníka, před dvěmi měsíci zámečníka.
Takto kvalifikovaní lidé na trhu práce prostě nejsou. Lidí s minimálním vzděláním je ovšem dost. A co se týče dopravy to je otázka více vládní politiky, Buď necháme "vymřít vesnice" nebo se musí přijmout nějaké programy. Místo miliard na prohrané arbitráže, náhrad za zkrachovalé kampeličky a dotací různých revitalizačních programů, dát peníze na jiné programy jako např. rozvoj dopravy, vzdělání. Ale to je jiná kapitola.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Výstavba v Tovární ulici

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.06.2004 18:07

prosím všechny, kteří čtou tuto diskusi, aby vyjádřili svůj názor na výstavbu prodejny v Tovární ulici (LIDL ?). zde, SMS či telefon. Děkuji.
602 243 282

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konečně vjezd na náměstí od Pardubic

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.06.2004 17:20

Naprostý souhlas. Jenom ty retardéry vybudovat již v ulici Novoměstská u hotelu Sport a někde u Růžku další a v Široké ulici nejméně dva. Vyčlenit hodiny pro zásobování obchodů a umožnit řádné zaparkování těm, kteří nakupují, vyřizují něco na úřadech ap. Do centra pustit pouze ty, kteří tam mají co do činění a ne ty, kteří pouze projíždí. Vytvořit parkovací místa, zpoplatnit více celodenní stání pro všechy ty automobily, jenž stojí po celý den v centru.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beverly Hills

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  24.06.2004 17:04

Já sám jsem také dost dlouho dojížděl (nejenom denně za prací, ale i za vzděláním), pravda bylo to v jiné době. A když mi ujel poslední autobus, musel jem jít přes 20km pěšky.
Chrudim již není okresním městem. A nějaké povinnost zajišťovat práci okolním městečkům a obcím? Nevím proč.
Starostové a zastupitelstva menších městeček a obcí musí najít společnou řeč a vytvořit vhodné podnikatelsé prostředí v daném regionu. Jinak z jejich obcí budou občané vždy nuceni jezdit za prací a časem se odstěhují. A také naše vláda a parlament musí vytvořit podmínky pro bydlení na vesnicích - vzdělání, doprava, zdravotní péče, podmínky pro vytváření pracovních míst apod. Protože žádný potencionální zaměstnavatel nezřídí výrobu v místě, kde není doprava, telefon, energie a kde ani nesežene potřebný počet lidí dané kvalifikace.
Proto vím jen jistě, že bude-li Chrudim příjemným místem pro bydlení a bude-li vhodným místem pro vzdělání a kulturní vyžití, vyvolá to vše tlak na zvýšení doprovodných služeb k bydlení - od různých obchodů, přes zdravotnictví a drobné řemeslné výroby (nábytek, instalatéři, stavaři) až po poptávku po kultuře a vzdělání. Tím se vytvoří řada pracovních příležitostí pro obyvatele okolních obcí a městeček.
Bude-li ovšem Chrudim místem s čadídími komíny a spoustou nekvalifikovaných pracovních míst, lidé, kteří mají na bydlení jinde ji opustí a požadavky na služby budou minimální.
Chrudim se vlastně stane jakousi průmyslovou zónou Pradubic a obyvatelé přilehlých obcí budou dále dojíždět za prací v lepším případě do Chrudimi, v horším do Pardubic či H. Králové nebo Kolína.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beverly Hills

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  23.06.2004 09:44

Možná se dočkáme. Pan starosta mluvil na posledním veřejném zasedání o zájmu jisté zahraniční university zřídit v Chrudimi pobočku. Přiznám se, že to je věc, která mne zaujala a velice se mi líbí. Takovému investorovi,dle mého názoru, by město mělo dát pozemky zdarma. Jen škoda, že pobočku university nelze postavit v oné slavné PZ.
Dokáže někdo k tomu říci více?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozvánka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.06.2004 10:58

Dík. Vyvěsím, pozvu a přijdu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: hyper a super

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.06.2004 10:53

Určitě máte pravdu v tom, že západním směrm v Chrudimi nic není. A pak je opravdu jedno, jsem-li nucen sednout do auta, zda jedu do Pardubic či do Chrudimi. Navíc v Pardubicích mám šanci zaparkovat i v centru města (vždy jsem zaparkoval), v Chrudimi nikoliv.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Silnice přes Rozhlednu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.06.2004 10:47

Ale ta kolmice ze sinice č. 37 směrek PZ (napojení u nových domků mezi Markovicemi a Chrudimí) je součástí tohoto propojení, které má dále pokračovat někde mezi Transportou a Rozhlednou s přemostěním žel. tratí. Proč se bude dělat, nebude-li dále pokračovat? Viz: http://www.uzemniplany.cz/vuc_pk_koncept/doprava_a/map

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Silnice přes Rozhlednu

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.06.2004 15:31

V souvislostí s železniční spojkou jsem se podíval na www.uzemniplany.cz a zaujala mne plánovaná přípojka začínající mezi Markovicemi a Vaňkovými školkami, pokračující přes sídliště Rozhledna kolem TRA a končící na plánovaném obchvatu Chrudimi v prostoru za stávající odbočkou na Vestec. Je to tedy síla pustit dopravu kolem nově vybudovaných bytovek na Rozhledně. Přitom kolem Bylan je plánován obchvat. Takže to, co vadí Bylanům, zřejmě bude přínosem pro obyvatele Markovic a Rozhledny.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Medlešická spojka za 2 miliardy ???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  04.06.2004 15:20

Je to opravdu těžké posouzení. Nejprve dopravovali zboží formani s koňmi, poté železniční doprava, nyní je to doprava silniční, co bude za pár let? Nevím. jediný volnější prostor je ve vzduchu. Ale diskusní příspěvek Divokého Billa je zcela jistě také k zamyšlení. K zamyšlení je i představa, že si v Chrudimi koupím lístek (za přiměřenou cenu) např. do Prahy, v Praze budu čistým vlakem za hodinu a lístek bude platit celý den i na místní dopravu v cílovém městě (nebudu hledat parkovací místo, nebudu popojíždět v zácpě).Koridor se dá zcela jistě odhlučnit a vést tak aby nevadil stávajícím obydlím. A cena? Asi bude vyšší než ony 2 miliardy, neznám totiž stavbu a zvláště v režii státu, která by nebyla dražšší než je stanoveno v rozpočtu. Takže se mi spíše jeví otázky za kolik budou vlaky jezdit, jak často a jaké další služby dokáže dráha nabídnout. A také to zda za 20 či 30 let bude někdo železniční spojení využívat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště ANO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.06.2004 12:43

Proboha jen ne defenestraci. Tou začala 30 letá válka.
Jinak si zkuste přečíst pro osvěžení paměti starší příspěvky, namátkou od Pavla z 04.03.04, Svědka z 03.03.04, Tallymana z 18.03.04 a od L. (Trochu mimo)z 05. 04.04. Spousta příspěvků má společné téma. Nespokojenost s prací radnice, s prací volených zástupců a nespokojenost s vývojem v Chrudimi. Tak co s tím?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Afera falesne podpisy na petici, co vy na to ??

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.06.2004 11:13

To není přestupek proti pravidlům slušného chování, to je snad přestupek proti petičnímu zákonu. Ale protože všichni vědí, že žádný přestupek proti petičnímu zákonu v zákoně přímo uveden není a nelze za něj tedy trestat. Všichni občané, kteří petici nepodepsali a cítí se poškozeni, mohou požadovat na osobě, která petici předala satisfakci (omluva, finanční odškodněni, apod.). Bylo by to velmi zajímavé.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.05.2004 12:48

Vůbec nejde o to, kdo stojí v čele města. Je mi to vcelku jedno. Ale není mi jedno, když se rozhoduje jak za cara. Bez ohledu na zájmy a potřeby obyvatel, bez ohledu na možnosti dalšího rozvoje města. Proč se různé obchvaty budují skrz obytné zóny? Jak se bude potom město dále rozvíjet? Proč se vybírají nejdražší varianty (přemostění železniční trati)? Proč se vybudovala PZ v místě, kde není dopravní napojení a těsné u obytné části? Což obyvatelé různých okrajových částí města nejsou obyvateli Chrudimi? Proč se vyhazují statisíce na různé pochybné projekty, ale není např. zřízen úřad městského architekta? Proč se povolují vyjímky a staví se v hlukové zóně letiště? Vždyť vynaložené prostředky jsou prostředky města, tudíž naše. A já jsem obyvatel tohoto města a mám zájem na jeho rozvoji a proto se budu vždy ptát: jak byly prostředky vynaloženy a byly vynaloženy účelně? Různé kauzy jako PZ, Penymarket, Palučiny, letiště, ekologická havárie apod. opravdu svědčí o špatné práci některých lidí. Chrudim a tím i její občané, mohla mít za stejné peníze více, mohla mít větší majetek a méně problémů. A o to jde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice - letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  28.05.2004 12:27

Mne taky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice - letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.05.2004 14:20

To není pravda, že Chrudim bude největší zastrkov v Evropě.
Ještě tak dva až čtyři kruháky a Chrudim se dostane do Guinessovy knihy rekordů - nejvíce krukových objezdů na m2. Turisté z celého světa sem budou jezdit, projíždět se kruhovými objezdy a nalokat se vynikajícího městského vzduchu, který již jinde nebude. Na chrudimské pouti zruší kolotoče, protože než tam všichni dojedou, tak budou natočení z kruháků tak, že se jim bude motat hlava celý den.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: hyper a super

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.05.2004 08:19

PZ u transpory je volná a vejde se tam jak Kaufland, tak i Lidl.
Navíc je to pole, takže nebude nutno kácet stromy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Závidí letcům létání

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  21.05.2004 08:08

Já vám to závidím taky. Je to krása sedět v malém letadle a koukat na krajinu kolem. Ještě krásnější musí být to letadlo řídit. A docela rád bych si zase zaplatil a vzlétl z chrudimského letiště podívat se na okolí zezhora.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase to "letiste"

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  19.05.2004 17:35

To bychom se mohli bavit i o tom proč pár jedinců pro zábavu jezdí auty, motorkami, proč pár jedinců pro svou zábavu střílí po lesích, proč pár jedinců jede lomozícím vlakem za svou zábavou atd.
Je pravdou, že letadla dělají hluk. Ale kolik, po jakou dobu a jde to jinak? Nevím ani kolik lidí si stěžuje na hluk z letiště. Ale vím, že letiště má ochrannou zónu a ta zóna je na mapách zakreslena. Jak je možné, že v této zóně byly povoleny výstavby rodinných domků? Proto se domnívám, že by město Chrudim mělo na základě svého chybného rozhodnutí o povolení výstavby a začít problém řešit. A jsme opět u práce některých úředníků a zastupitelů. Někdo musel požadovat změnu územního plánu, někdo ji schválit a navrhnout na pořad jednání zastupitelů a ti zřejmě v dobré víře ji schválili. A právě tito zastupitelé, kterým zjevně někdo předal chybné podklady by nyní měli provést průvan.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: jiné referendum

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.05.2004 13:46

Nevím, možná to plýtvání časem je. Ale domnívám se,že činnost námi placených úředníků (ať již státních, nebo městských) by měla být transparentní, měla by sloužit rozvoji státu či města a příslušní úředníci by měli veřejnosti doložit co je vedlo k konkrétnímu rozhodnutí. K zásadním rozhodnutím by měla být veřejná diskuse a teprve nastat rozhodnutí. Je to pracnější, vyžaduje to jiný pohled na občany a ne vždy to vede k tomu co si nějaká skupiny hodlá na úkor ostaních prosadit. A mělo by také platit: ukáže-li se, že rozhodovali špatně, pak by měli jít dělat něco jiného. Demagogie je to, když někdo tvrdí, byl jsem zvolen tudíž mám pravdu a vy ostatní mlčte a pořiďte se. A co se týče oné komunální politiky, někdo také musí ty daně platit, a ten má snad právo alespoň vyjádřit svůj názor. Kde může občan svůj názor vyjádřit? Na veřejném zasedání k tomu mají někteří zastupitelé připomínky a já pevně věřím, že část z nich tyto stránky čte.
Závěrem jenom taková úvaha: Byli-li by všichni úředníky či politiky, kdo by to financoval? Nebo se domníváte, že vybrané daně od politků a úředníků by stačili alespoň na jejich platy?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: jiné referendum

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  18.05.2004 09:35

Nevím ke cestujete, ale o nadstandartu bych mnoho nemluvil.
Zajděte se podívat i jinam, do jiných měst. Je to také i otázka startovací čáry, s čím a s jakým majetkem se začínalo. O kolik vzrostl majetek města? O kolik vzrostlo zadlužení města? Spíše bychom se mohli zamyslet proč se vyhazují peníze za vcelku zbytečné projekty a akce a proč nejsou peníze na potřebnější věci. Proč je část obyvatel nespokojena s prací radnice, proč se dějí podivná a netransparentní rozhodnutí, proč se územní plán mění pomalu každý měsíc, proč se draho nakupují pozemky na příjezdovou cestu do PZ, když správce konkurzní podstaty prodával cesty v Transportě za 5 kč/m2, proč se rozprodává majetek, který v budoucnu mohl být trvalým zdrojem financí pro město atd. Proč se vše upeče někde na radnici v kruhu 5 - 6 lidí a názor obyvatel města se nebere v potaz. Proč zbytečně vznikají kausy jako Palučiny, Penymarket, PZ a další. Ono vydlážděné náměstí neznamená, že město je úspěšné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště ANO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.05.2004 08:23

Ještě doplnění. Petice v tomto případě nemají žádný smysl.
Peticemi se město vůbec nemusí řídit. Proto navrhuji aeroklubu uspořádat referendum o zachování či zrušení letiště. Výsledek referenda je pro město závazný a musí se jím řídit jak starosta, tak i zastupitelstvo.
V případě výsledku referenda o zachování letiště musí město řešit co dále (odhlučnění, podmínky provozu, možná až vytvoření nového letiště - co takhe PZ u Transporty? přistávací dráha tam již je.) Já osobně jsem pro zachování letiště a jsem ochoten pomoci. Avšak musí být v čele někdo z aeroklubu, jnak to nemá význam.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště ANO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  17.05.2004 08:13

Nevím, koli má toto sdružení členů, pro založení sdružení dle platné právní úpravy postačují 3 občané ČR starší 18 let.
Jenom co mi vrtá hlavou. Když město chtělo Coůorobbii v PZ, tak nás v Markovicích přesvědčovali, že hluk z Colorobbie bude ve dne max. 50db a v noci max. 40 db. Zástupci města a zastupitel p.
Moučka vykládali, že 40 db je ševelení lesa v jemném vánku. Někde zde jsem se dočetl, že měřemím hluku byl zjištěn hluk u p.
Beránka okolo 54 db. Takže jednou je to ševelení vánku a podruhé nesnesitelný hluk. Vysvětlí mi to někdo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: opět policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.05.2004 08:40

Ještě pro doplnění: Zaplatil jsem 2000 kč za jízdu na dálnici (155 km/h).
Když jsem zastavil na Masarykově náměstí před přechodem a dal přednost chodci, tak do mne zezadu najel jiný borec, dostal 500 Kč, já měl škodu přes 20 tis, nevím kolik on. Hraje to dohromady? (Jinak antiradar je výborná věc, jen svádí k rychlé jízdě, tak jsem ho odložil.)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Letiště ANO

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  14.05.2004 08:30

Jsem pro zachování letiště v Chrudimi. Má-li se Chrudim rozvíjet a zařadit do nejzajímavějších českých lokalit jak je uvedeno v článku z Novin chrudimska, pak letiště potřebuje. A dle mých zkušeností (spoustu let jsem bydlel přímo v ose přistávacího koridoru), občas je více hluku, ale to je jen pár dní v roce a i v tom dni to trvá několik hodin s různými přestávkami. Ráno, navečer a v noci nelétají vůbec Je daleko horší, když pod okny (nejlépe v noci) projede nějaká motorka, která jede 150 kmú hod a točí 12000 ot/ min. To se chrudimáci nedokážeme dát dohromady a udělat třeba protestní shromáždění pod okny radnice?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: opět policie

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  12.05.2004 11:12

Máte pravdu, policie si velmi usnadňuje práci. Jko majitel nového auta jsem byl kontrolován mmohokrát, (občas platím i za rychlu jízdu-na obchvatu v Chrudimi mezi nemocnicí a Hypernovou 62km) a vždy mne žere, když v místech, kde se běžně přejíždí plná čára a p. policistu nevidět - např. auta jedoucí od nemocnice dolů. A těch aut, motorek bez SPZ, nesvítících, či chytráků,kteří si namontují dvoje mlhová světla dopředu, do hlavních světlometů dají dvojnásob silnější žárovky a o seřízení ani nemluvě, přidají dvoje koncové mlhovky dozadu, navíc jedny ještě propojí s brzdovým světlem a svítí jak vánoční stromeček k tomu si ještě přidají modré bodovky (aby se pletli se sanitama a policií), těch si nikdo nevšimne. Ale tam, kde je "výdělek" jistý tam je policistů plno. Např. na výjezdu ze Slatiňan na Chrudim, cca 50m před značkou konec obce, prakticky v polích se měří velmi často. Mám takový dojem, že mnozí dopravní policisté asi neznají zákony (čato měří z neoznačeného auta) a ani nevědí co mají dělat. Proto se soustřeďují na kontrolu pojistek, lékárniček apod. a nevýše se zmohou na měření rychlosti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letiště X obyvatelé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.05.2004 16:20

Jen námět: Nejsem právník, ale v nějakém zákoně (vztahoval se k restitucm) bylo uzákoněněno, že stavby v minulosti postavené na zemědělské půdě a nezkolaudované se mají dodatečně zkolaudovat - jen nevím, zda se to netýká pouze staveb pro zemědělství. Nedalo by se to použít?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  10.05.2004 10:35

Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale vadí mi ta neochota o něče jednat, neochota znát jiný názor. Vždyť s námi začali jednat až po docela masivním protestu, který zlehčovali, naše argumenty a opravdu pravdivé, prohlašovali za výmysly.
Radnice má moc, má úředníky a my jejich práci kontrolovat můžeme jen velmi těžko. Podklady na jednání zastupitelstva nemáme a když už se k mim dostanemeopět neznáme to, co bylo projednáno někde mimo. Známe jen návrh na usnesení. Na veřejném zasedání nikdo (a kde je oposice), nepožaduje vysvětlení proč takové či onaké rozhodnutí, nanejvýš jednotlivé strany se vzájemě napadnou. pokud už je nějaké zdůvodnění, pok většinou typu odborné útvary doporučují (nedoporučují).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  07.05.2004 23:21

A není možné, aby nějací představitelé města pozvali dotčené občany bydlící v blízkosti plánovaného obchvatu a vysvětlili jim situaci? Řekli jim, jaká případná opatření se udělají, jak vypadá studie např. odhlučnění, případně u nejhůře postižených jaký bude finanční přispěvek na případné (stavební) úpravy? Na jednání v Markovicích nám pan Kudrnáč vyprávěl, jak na návštěvě v Ede (partnerské město v Holandsku) budují dálnici středem města, ale kolem staví protihlukové stěny, budovy mají speciální protihlukové konstrukce atd., co z toho bude v Chrudimi? Nebo tam všichni jezdí jenom na "vakace"?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.05.2004 15:59

Nemohu mluvit za obyvatele Markovic, ale jak znám jejich názory nebudou proti jakékoliv rozumné variantě. Mě osobně se tato varianta zdá rozumnou. Pokud se týká obchvatu kolem Markovic je zřejmě diskutabilní vzdálenost od rodinných domů v části u markovického rybníka.
K druhé části: Chrudim má výborné předpoklady, aby se stala něčím jiným, než jakousi „manufakturou“ Má školství, kulturu, vzdělané lidi, je výhodně umístěna v blízkosti chráněné oblasti i v blízkosti průmyslových Pardubic, má tradici. Ve světle projevu spolkového kancléře (SRN nebude podporovat daňový dumping nových členských zemí) je zřejmé, že investorů hledajících levnou pracovní sílu ubude a ti kteří zde jsou odejdou dále na východ. Ukrajina, Čína, a další – tam všude umí také házet lopatou. Proto je nutno budovat ne PZ, ale „technologicko obchodní zóny“ . Hledat propojení mezi vědou školami a výzkumem, vývojem. Takové investory potřebujeme. A těm momentálně Chrudim nic nenabízí. Po dobudování dálnice a obchvatu bude mít i dobré dopravní napojení, blízkost letiště (H. Králové nebo Pardubice) a doufám že i letiště vlastní. K tomu je také potřeba nějakou koncepci rozvoje města, neměnný územní plán, spojit síly s blízkými Pardubicemi a i dalšími okolními městy, nabídnou dobré podmínky nejenom pro podnikání, ale i pro bydlení. Podpořit školství, kulturu, rozvoj sportu, dopravního napojení, vytěsnit tranzitní dopravu mimo město.
Přestat se bát „ noclehárny Pardubic“. VŠ v Chrudimi? Proč ne.
Nebo pro začátek alespoň pobočku (fakultu) pardubické university. Mimochodem, v Pardubicích se bude stavět nová. To vše je ale běh na dlouhou trať. Jen málo se zde stříhají cílové pásky a rozhazují úsměvy do kamer. A je to běh na déle než jedno volební období. Proto je to pro politiky a i pro politické strany málo zajímavé.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Přihlašování

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.05.2004 15:20

Ještě jeden dotaz. Proč jsem odpojován chci-li odovědět delším příspěvkěm?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Přihlašování

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  06.05.2004 12:17

Máte smůlu. Syn vůbec není zatím zaregistrován, jen chtěl zaregistrovat. Můj syn chtěl přispět k diskusi o letišti, protože se nepřihlásil (ani nezaregistroval), přispěl pod mým jménem 13. 4. 04. Pokud jsem si všiml, Lary již po registraci přispíval, takže - chyba. Uměl-li by se jako Lary přihlásit, proč by měl problémy? Pro úplnost, syn počítač nemá a ani v práci nepracuje s počítačem.
Snad s Lary ozve a vysvětlí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uz bych toho nechal...

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2004 21:18

Máte docela pravdu. Na to pivo moc nechodím, ale docela rád si "potlachám" s lidmi, kteří mají názor a třeba i jiný než já. Já svůj názor prosazuji, obhajuji, ale rozhodně se kvůli němu neperu.
Dá se někde v Chrudimi (kromě těchto stránek)potlachat a projevit svůj názor (ať souhlasný či nesouhlasný) tak, aby to mělo nějaký dopad? Myslím tím na regionální poliku, aby se naši zastupitelé také dozvěděli jiný názor než mají městští úředníci a politické grémia.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Přihlašování

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.05.2004 21:07

Nevím jak je to uděláno s přihlašováním, ale pokud se hodlá z mého počítače přihlásit můj syn, nemá šanci a musí psát pod mým jménem. Dělá chybu on či je to systém?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase to "letiste"

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  20.04.2004 10:26

Co myslíte? Zeptá se na tohle někdo na příštím veřejném zasedání? A jaká bude asi odpověď? A také by mne zajímal názor opozice.
JL

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letiště X obyvatelé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  13.04.2004 16:01

Nevím, co a jak odpovídá předpisům. Je-li pravda co
zde píšete, pak mne napadá jediné vysvětlení: obdobná
kauza jako se soudcem Berkou. Co tomu říkají naši
volení zástupci? Rád bych znal na toto oficiální
názor představitelů města.

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.