Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Ocenění člena ČSOP pana Cibulky? Za co? tora 22.08.2011 19:44
drogy Jan Novotny1 16.08.2011 20:08
Kliknutím sbalCentrum sociálních služeb v Chrudimi Gerus 03.08.2011 09:00
Jak lze řídit radu města, aneb kdo a jak v Chrudimi rozhoduje (v sociální oblasti) Způsob rozhodování o záležitostech města a jeho občanů má svá jasná pravidla, která určují postup i pravomoce všech zúčastněných. Tato pravidla jsou přesně formulována jak v obecných právních předpisech, tak v interních směrnicích a řádech, které vydává pro své potřeby samo město prostřednictvím městského úřadu. Jejich dodržováním by tedy měl být zaručen při rozhodování o záležitostech města takový postup, který bude vždy v souladu s demokratickými zásadami i se zněním právních ustanovení. Jsem bohužel nucen konstatovat, že v Chrudimi takový postup (alespoň v sociální oblasti) zaručen není. K tomuto tvrzení mě opravňuje několikaletá zkušenost ze spolupráce s radními i pracovníky Pardubického kraje a nyní roční zkušenost z Chrudimi. V červenci 2010 jsem přišel na základě usnesení Rady města do chrudimského Centra sociálních služeb a pomoci na pozici ředitele. Dle daných pravidel má o podstatných záležitostech této organizace (zejména týkajících se majetku a financí) rozhodovat kromě ředitele Rada města. Prostředníkem mezi ředitelem a radou je přitom vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu. Z výše uvedeného vyplývá, že partnerem ředitele Centra má být při jednáních o důležitých záležitostech této organizace radní, který zaštiťuje sociální oblast, a vedoucí sociálního odboru. Obě tyto pozice byly v průběhu roku 2010 obsazeny novými osobami. Na pozici vedoucí odboru přišla Ing. Zelenková, dcera bývalé ředitelky Centra, radním pro sociální oblast se stal p. Málek. Vzhledem k nezkušenosti p. Málka se sociální problematikou (a zřejmě i vytížeností v jiných oblastech) i nezkušeností nově ustavené Rady města se rozhodující osobou v sociální oblasti v Chrudimi stala vedoucí sociálního odboru. Aniž bych chtěl spekulovat o záměrech, pohnutkách či důvodech, které k tomu vedly, jednala paní vedoucí v záležitostech Centra a jeho ředitele v průběhu uplynulého období způsobem, který byl několikrát v rozporu s právními předpisy a směrnicemi. Svévolně, bez vědomí ředitele, rozhodovala, co a v jaké podobě bude Radě města předkládáno k projednání. Opakovaně předkládala k jednání do Rady města záležitosti předem neprojednané, nepodložené. Do Rady se tak dostala nepravdivá tvrzení a konstatování, blížící se klepům či pomluvám. Podklady, které jsem jako ředitel k projednání v Radě předložil, vedoucí odboru několikrát bez mého vědomí zcela zásadně upravila, takže výsledek byl vzdálen našim představám a potřebám. Rada města však byla vedoucí odboru v jejím řízení velmi nápomocna. Nikdo z Rady se kupodivu za celý předchozí půlrok nepozastavil nad faktem, že předložené zprávy a návrhy jsou vždy pouze názorem jedné strany. Nikoho nenapadlo (ačkoliv se jednalo například o záležitosti rozpočtu, strategie organizace nebo přímo o řediteli) vyslechnout názor, vysvětlení či argumentaci ředitele organizace. Do Rady jsem nebyl za celé období ani jednou přizván, přestože návrhy o vhodnosti tohoto z jiných odborů zazněly. Nebylo výjimkou, že jsem se o projednávání záležitosti, která se týkala Centra nebo přímo mne, dozvěděl až po jednání Rady. V březnu 2011 jsem při osobním jednání předložil starostovi města p. Petru Řezníčkovi analýzu stavu organizace a jejích problematických oblastí a nástin možného rozvoje organizace. Zároveň jsem poukázal na problémy ve spolupráci mezi organizací a sociálním odborem. Pan starosta předal vše k řešení vedoucí odboru, čímž bylo dořešeno. Pro doložení svých tvrzení předkládám několik situací, jejichž průběh či výsledek jsou v rozporu s danými pravidly: 1.V lednu 2011 předložila vedoucí odboru do Rady materiál, kde neodůvodněně napadla postup při zakoupení služebního vozidla a při výběru nového pracovníka. Aniž by byla stížnost podložena jediným ověřeným faktem (který by okamžitě prokázal její neopodstatněnost) a aniž bych se k věci mohl vyjádřit, Rada mi udělila výtku. Po mých dvou odvoláních proti výtce byl jeden důvod výtky stažen, na druhém (výběr pracovníka) Rada trvá. Nikoho z Rady možná nenapadlo, že vedoucí odboru, pověřená přešetřením svého původního podání a mých odvolání, nikdy skutečnost nezjišťovala, neučinila vůči mně ani vůči mému zástupci jediný dotaz. Nesmyslnost a neoprávněnost důvodu k výtce jsem neměl možnost Radě vysvětlit. 2.V únoru 2011 jsem předložil k jednání Rady města žádost o možnost přijímat do stacionáře klienty i z okolních obcí. Stacionář je dlouhodobě nenaplněný, úhrady od nových klientů by snížily celkové náklady na provoz stacionáře (platy, energie) . Vedoucí odboru mé ekonomické zdůvodnění žádosti bez mého vědomí upravila a argumentovala ve smyslu, že by okolní obce byly tímto zvýhodněny. Nevím, jak Rada jednala, ale ke mně se poté dostaly dva rozdílné materiály. Usnesení Rady (jehož znění je dle všech pravidel jediné závazné) mě pověřilo jednáním s obcemi. V dopise vedoucí odboru je ale navíc uvedeno, že Rada dále rozhodla o zvýšení plateb od jiných obcí za služby jejich občanům o 50%. Pominu-li fakt, že zvýšení úhrady by zřejmě odradilo i naše stávající mimochrudimské klienty, je jasné jedno: vedoucí odboru v tomto případě zcela svévolně pozměnila rozhodnutí Rady a vsunula do něho své záměry. Přitom jde o závažnou záležitost, týkající se financí a vztahu k obcím. Zcela evidentně se zde snažila jednat vedoucí odboru za Radu města a v rozporu s jejím rozhodnutím. Perličkou k tomuto je vyjádření právního oddělení MěÚ, o které jsme požádali. Připouští, že je divné, že něco není v usnesení a je to přitom prezentováno jako rozhodnutí Rady, zároveň ale připouští, že je to možné brát jako rozhodnutí, je-li to uvedeno v důvodové zprávě. Zprávu přitom zpracovává vedoucí odboru. Takže výsledek – nerozhoduje Rada, ale vedoucí odboru! (Návod pro občana – napiš, podej na MěÚ a máš rozhodnuto!) 3.V červnu 2011 předložila vedoucí odboru do Rady města informaci o tom, že Centrum neplní svoje závazky vůči dodavatelům, nehradí faktury, proto mu hrozí exekuce. Vedoucí odboru následně vydala zástupci ředitele Centra pokyn faktury urychleně uhradit. Protože jsme se k tomuto opět neměli možnost vyjádřit, nezaznělo toto: Centrum hradí v průběhu roku stovky faktur – vždy přesně a ve lhůtě (toto potvrdily i obě veřejnosprávní kontroly MěÚ, které během roku celé hospodaření organizace kontrolovaly). Faktury, o které se zde jedná a které skutečně nebyly dosud uhrazeny, jsou dvě. Obě jsou za revize elektrospotřebičů, prováděné na základě smlouvy, uzavřené pí. Bohatou. Ve smlouvě je uvedena odměna za práci ve výši 220 Kč/hodinu. Za dvě revize, které v Centru trvaly prokazatelně 4 a 3 hodiny (stále byly přítomny pracovnice Centra) si naúčtoval dodavatel částky odpovídající 24 a 15 hodinám. I s přihlédnutím k času, nutnému pro zapsání údajů do tabulek šlo o nehorázné navýšení ceny v rozporu se smlouvou. Protože při nakládání s veřejnými prostředky jsem nucen se chovat s péčí řádného hospodáře, byl dotyčný vyzván k opravě faktur. Toto neučinil a předal věc vymáhací agentuře, s kterou jsme následně bezvýsledně komunikovali. Správnost našeho postupu potvrdilo i vyjádření advokátní kanceláře. Naproti tomu vyjádření vedoucí odboru – zaplatit vše. Ptáte se, jak je možné, že není ředitel pochválen za řádné hospodaření a neustoupení zlatokopům, ale je probírán v Radě jako opět problematický? Tedy opět perlička. Onen dotyčný (kterému bylo za rok 2010 vyplaceno za revize 37 tisíc Kč) je v příbuzenském vztahu k pí. Bohaté i k vedoucí odboru. 4.V červnu jsem se z mailu vedoucí odboru stručně dozvěděl, že Rada v květnu odsouhlasila změnu přílohy Zřizovací listiny Centra – Smlouvu o výpůjčce majetku a že toto bude předloženo zastupitelstvu. Už jsem se nedivil, že byla věc projednána bez mého vědomí. Zarazilo mě, proč se mění Smlouva o majetku, kterou v roce 2009 podepsal tehdejší starosta p.Čechlovský a místostarosta p. Řezníček a která měla svůj důvod i logiku. Když jsem si přečetl návrh nové Smlouvy, divit jsem se nepřestal. Pokud bych se Smlouvou musel řídit, porušoval bych několik zákonů, pravidla pro nakládání s rozpočtem i vnitřní směrnice města včetně Zřizovací listiny. Zjednodušeně řečeno – Centrum by bylo nuceno vykonávat a hradit činnosti, pro které není zřízeno a pro které nemá určeny položky rozpočtu. Toto jsem vysvětlil zastupitelům, kteří (byť pro vysvětlení nebylo příliš prostoru) odsunuli projednání záležitosti na příští zasedání. Den poté jsem obdržel oznámení o veřejnosprávní kontrole MěÚ v Centru (třetí za rok!), týden nato oznámení o další veřejnosprávní kontrole MěÚ (čtvrtá za rok! – v roce 2010 neproběhla žádná). Za dalších pár dní jsem byl na základě usnesení Rady města odvolán z funkce. Odvolání podepsal a posléze mně také předal pan Málek. Na můj opakovaný dotaz po důvodu odvolání zněla první odpověď pana místostarosty, že je v této věci jenom pošťák, druhá odpověď, že jsem odvolán bezdůvodně. Až třetí odpověď přinesla žádanou informaci. Důvodem mého odvolání je moje špatná komunikace se zřizovatelem – tedy s Radou města a městským úřadem! Vážená Rado a městský úřade, děkuji za vykonanou lekci i za odvolání. Musím tímto dát za pravdu těm, kteří říkali, že jsem blázen, když opouštím místo ředitele dobře zavedené a fungující krajské organizace a jdu do Chrudimi. Při současném způsobu vedení sociální oblasti v Chrudimi mi bude ctí nadále s Vámi nespolupracovat. Jan Slezák
Reagovat na tento příspěvek
 
 Centrum sociálních služeb v Chrudimi shot 04.08.2011 22:33
To píše pan Slezák = Gerus?
Reagovat na tento příspěvek
 
  Centrum sociálních služeb v Chrudimi Georgina 06.08.2011 11:30
A není to jedno, kdo to píše? Řekla bych, že ten obsah je mnohem důležitější. A na lži to bohužel nevypadá. Je něco shnilého ve státě dánském... Můžeme jen spekulovat, kdo další ze schopných lidí v Chrudimi bude na odstřel Bohužel, škoda
Reagovat na tento příspěvek
 
 Centrum sociálních služeb v Chrudimi
shot 10.08.2011 14:13
Jedno to není. Zkuste si přečíst příspěvky psané pod tímto nickem a zamyslete se pro koho vyznívají, koho podoporují. A k tomu obsahu: je skutečnš zajímavý a pokud ho psal pan Slezák, pak by také svá tvrzení měl obhájit. Zejména ten příbuzenský poměr. Pokud je mi známo, tak svá tvrzení neobhajuje a naopak skutečně s nikým nekomunikuje. Takže mi z toho všeho vyplývá, že pravda bude zřejmě někde jinde a to už jenom proto, že pan Slezák si sháněl jiné zaměstnání dávno před svým odvoláním. Ovšem souhlasínm v tom, že měl pan Málek při vystoupení pana Slezáka na zastupitelstvu sdělit zastupitelům kdy a jak byly panu Slezákovi vytšeny nedostatky v jeho práci, jak byl vyzýván k jejich odstranění, jaké k tomu dostal lhůty a co učinil. Rozhodně by takový způsob byl férovější a průhednější.
Reagovat na tento příspěvek
 
 Centrum sociálních služeb v Chrudimi Bohemund 03.08.2011 10:28
Musíte pochopit, že Frau Čechová chce vaše místo. Postupy, které jste popsal, přesně odpovídají jejímu jednání.
Reagovat na tento příspěvek
 
 Centrum sociálních služeb v Chrudimi
ANO 03.08.2011 20:13
Spíše to vypadá, že začal vymetat pavouky ze skříní (viz. ty elektro revize) a tak musel být odejit - dcera bývalé ředitelky přece nenechá nikoho šťourat do smluv a kamarádíčkování maminky.
Reagovat na tento příspěvek
 
 Centrum sociálních služeb v Chrudimi
jyrka 03.08.2011 14:04
Pěkný svinstvo na té radnici Řezníček s Málkem provádějí. I když odpovídá to jejich životní cestě. Nikdy se nechovali jinak.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchod Rozmarýna Šikula 09.08.2011 06:49
Chtěla bych se podělit o zážitek z obchodu Rozmarýna ,který stojí na náměstí v Chrudimi. Už při vstupu na vás dýchne atmosféra venkovských chalup a příjemná prodavačka. Přála bych tomuto krámku,aby si tam každý našel cestičku a nasál tu atmosféru. Škoda jen,že je zastrčený v průchodu,zasloužil by si čestnějčí místo v Chrudimi.
Reagovat na tento příspěvek
 

Posledních 30 dní | Starší příspěvky:
« 7/2022 6/2022 5/2022 4/2022 3/2022 2/2022 1/2022 12/2021 11/2021 10/2021 9/2021 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 3/2021 2/2021 1/2021 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020 7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 12/2019 11/2019 10/2019 9/2019 8/2019 7/2019 6/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019 12/2018 11/2018 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011  7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 1/2008 12/2007 11/2007 10/2007 9/2007 8/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007 1/2007 12/2006 11/2006 10/2006 9/2006 8/2006 7/2006 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006 12/2005 11/2005 10/2005 9/2005 8/2005 7/2005 6/2005 5/2005 4/2005 3/2005 2/2005 1/2005 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 8/2004 7/2004 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 10/2003 9/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 4/2003 3/2003 2/2003 1/2003 12/2002 11/2002 10/2002 9/2002 8/2002 7/2002 6/2002 5/2002 4/2002 3/2002 2/2002 1/2002 12/2001 11/2001 10/2001 9/2001 8/2001 7/2001 6/2001 5/2001 4/2001 3/2001 2/2001 »

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.