Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Re: Začíná to tu páchnout

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  13.10.2010 00:34

shote, nemohl bys s těma tvejma výlevama na chvíli přestat. Dělá se mi z nich špatně.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  13.10.2010 00:11

To je zajímavé. Říkalo se tenkrát, že obchvat měl jít okolo letiště, ale nějak to utichlo. Takže ing. Nový ... Hm.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.10.2010 23:57

Shote, jak tak koukám na tvé předchozí příspěvky, nemáš už absťák? Netahej do svých problémů anketu v novinách. Spíš přemýšlej, že by ses mohl začít léčit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Proč to nejde v Chrudimi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.10.2010 23:55

V jakém poměru jsou komunisté k proletářům vůbec?

Komunisté nejsou zvláštní stranou oproti jiným dělnickým stranám.

Nemají zájmy odlišné od zájmů celého proletariátu.

Nevytyčují žádné zvláštní[34] zásady, podle nichž by chtěli přetvářet proletářské hnutí.

Komunisté se liší od ostatních proletářských stran jedině tím, že na jedné straně v boji proletářů různých národů vytyčují a obhajují společné zájmy všeho proletariátu, nezávislé na národnosti; na druhé stran tím, že na různých stupních vývoje, jimiž prochází boj mezi proletariátem a buržoazií, zastupují vždy zájmy celého hnutí.

Komunisté jsou tedy v praxi nejrozhodnější, stále kupředu pobízející částí dělnických stran všech zemí; v teorii vynikají nad ostatní masu proletariátu pochopením podmínek, průběhu a všeobecných výsledků proletářského hnutí.

Nejbližší cíl komunistů je týž jako cíl všech ostatních proletářských stran: ztvárnění proletariátu ve třídu, svržení panství buržoazie, vydobytí politické moci proletariátem.

Teoretické teze komunistů nejsou naprosto založeny na idejích, na zásadách vymyšlených nebo objevených tím nebo oním správcem světa.

Jsou jen obecným výrazem skutečných poměrů existujícího třídního boje, výrazem dějinného pohybu probíhajícího před našimi zraky. Odstranění dosavadních vlastnických vztahů není něco, co by bylo charakteristické pro komunismus.

Všechny vlastnické vztahy prodělávaly v dějinách neustálé střídání, neustálé změny.

Francouzská revoluce odstranila například feudální vlastnictví a nahradila je buržoazním.

Charakteristickými rysem komunismu není odstranění vlastnictví vůbec, nýbrž odstranění buržoazního vlastnictví.

Avšak moderní buržoazní soukromé vlastnictví je posledním a nejúplnějším výrazem vyrábění a přivlastňování výrobků, které spočívá na třídních protikladech, na vykořisování jedněch druhými.[35]

V tomto smyslu mohou komunisté shrnout svou teorii v jedinou větu: zrušení soukromého vlastnictví.

Nám komunistům se vytýkalo, že prý chceme odstranit osobně nabyté, vlastní prací získané vlastnictví; vlastnictví, které je základem veškeré osobní svobody, činnosti a samostatnosti.

Prací získané, řádně nabyté, vlastními mozoly zasloužené vlastnictví! Mluvíte o maloburžoazním, malorolnickém vlastnictví, které tu bylo před buržoazním vlastnictvím? To nepotřebujeme odstraňovat my, to odstranil a denně odstraňuje vývoj průmyslu.

Nebo snad mluvíte o moderním buržoazním soukromém vlastnictví?

Vytváří však námezdní práce, práce proletářova, proletáři vlastnictví? Naprosto ne. Vytváří kapitál, tj. vlastnictví, které vykořisuje námezdní práci, které se může rozmnožovat jen pod podmínkou, že plodí novou námezdní práci, aby ji znovu vykořisovalo. Vlastnictví v nynější podobě se pohybuje v protikladu mezi kapitálem a námezdní prací. Prozkoumejme ob stránky tohoto protikladu.

Být kapitalistou znamená zaujímat ve výrobě postavení nejen ryze osobní, nýbrž společenské. Kapitál je kolektivním produktem a může být uveden do pohybu jen společnou činností mnoha členů společnosti, koneckonců jen společnou činností všech členů společnosti.

Kapitál není tedy osobní mocí, je mocí společenskou.

Bude-li tedy kapitál přeměněn v kolektivní vlastnictví, patřící všem příslušníkům společnosti, nezmění se osobní vlastnictví ve společenské. Změní se jen společenský charakter vlastnictví. Vlastnictví ztratí svůj třídní charakter.

Přejdeme k námezdní práci.

Průměrná cena námezdní práce se rovná mzdovému minimu, tj. sumě životních prostředků nutných k tomu, aby dělníka zachovaly při životě jako dělníka. Co si tedy námezdní dělník přivlastňuje svou činností, stačí pouze k reprodukci jeho holého života. Nechceme naprosto odstranit toto osobní přivlastňování výrobků práce, sloužící bezprostředně k reprodukci života, přivlastňování neponechávající žádný čistý přebytek, který by mohl vytvořit moc nad cizí prací. Chceme jen odstranit nuzácký charakter tohoto přivlastňování, kdy dělník žije jen proto, aby rozmnožoval kapitál, a žije jen potud, pokud to vyžaduje zájem panující třídy.

V buržoazní společnosti je živá práce jen prostředkem k rozmnožování nahromaděné práce. V komunistické společnosti je nahromaděná práce jen prostředkem k rozšiřování, obohacování a usnadňování životního procesu dělníků.

V buržoazní společnosti panuje tedy minulost nad přítomností, v komunistické společnosti přítomnost nad minulostí. V buržoazní společnosti je kapitál samostatný a osobní, kdežto pracující individuum nesamostatné a neosobní.

A zrušení těchto poměrů nazývá buržoazie odstraněním osobnosti a svobody! Má pravdu. Jde ovšem o odstranění buržoazní osobnosti, buržoazní samostatnosti a buržoazní svobody.

Svobodou se v rámci nynějších buržoazních výrobních vztahů rozumí svoboda obchodu, svoboda koupě a prodeje.

S čachrem však padne i svobodný čachr. Řeči o svobodném čachru, jako všechny ostatní volnostářské tirády naší buržoazie[36], mají vůbec smysl jen potud, pokud jde o nesvobodný čachr, pokud jde o středověké zotročení m칝ana, ne však pokud jde o komunistické odstranění čachru, buržoazních výrobních vztahů a buržoazie samotné.

Děsíte se, že chceme zrušit soukromé vlastnictví. Ale v nynější vaší společnosti je soukromé vlastnictví zrušeno pro devět desetin jejích členů; existuje právě proto, že pro devět desetin neexistuje. Vytýkáte nám tedy, že chceme zrušit vlastnictví, které předpokládá jako nezbytnou podmínku, že obrovská většina společnosti nemá vlastnictví.

Zkrátka vytýkáte nám, že chceme zrušit vaše vlastnictví. Ano, to opravdu chceme.

Od chvíle, kdy už nebude možno přeměňovat práci v kapitál, v peníze a pozemkovou rentu, zkrátka ve společenskou moc, kterou lze monopolizovat, tj. od chvíle, kdy už nebude možno přeměňovat osobní vlastnictví ve vlastnictví buržoazní, od té chvíle, prohlašujete, bude osobnost zrušena.

Přiznáváte tedy, že osobností nerozumíte nikoho jiného než m칝áka, buržoazního vlastníka. Taková osobnost musí být skutečně zrušena.

Komunismus nebere nikomu možnost přivlastňovat si společenské výrobky, bere jen možnost zotročovat si tímto přivlastňováním cizí práci.

Namítalo se, že zrušením soukromého vlastnictví přestane veškerá činnost a zavládne všeobecná zahálka.

Podle toho by byla buržoazní společnost dávno musela zahynout na lenost; vždy ti, kdo v ní pracují, nic nenabývají, a ti, kdo nabývají, nepracují. Všechny tyto obavy vyúsují v tautologii, že nebude námezdní práce, až nebude kapitál.

Všechny námitky namířené proti komunistickému způsobu přivlastňování a výroby materiálních výrobků jsou rozšiřovány také na přivlastňování a produkci produktů duševní práce. Jako se zánik třídního vlastnictví jeví m칝ákovi zánikem výroby samé, tak i zánik třídního vzdělání je mu totožný se zánikem vzdělání vůbec.

Vzdělání, jehož ztrátu m칝ák oplakává, znamená pro obrovskou většinu výchovu k tomu, aby sloužili jako stroj.

Avšak nepřete se s námi, když odstranění buržoazního vlastnictví posuzujete podle svých buržoazních představ o svobodě, vzdělání, právu atd. Vždy i vaše ideje jsou výtvory buržoazních výrobních a vlastnických vztahů, jako je vaše právo jenom vůlí vaší třídy povýšenou na zákon, vůlí, jejíž obsah je urovnán materiálními životními podmínkami vaší třídy.

Svou zaujatou představu, podle níž proměňujete své výrobní a vlastnické vztahy ze vztahů historických a v rozvoji výroby pomíjejících ve věčné zákony přírody a rozumu, sdílíte se všemi zaniklými panujícími třídami. Co dovedete pochopit, jde-li o vlastnictví antické, co dovedete pochopit, jde-li o vlastnictví feudální, to už neumíte pochopit, jde-li o vlastnictví buržoazní.

Zrušení rodiny! I největší radikálové se pohoršují nad tímto hanebným úmyslem komunistů.

Na čem je založena nynější, buržoazní rodina? Na kapitálu, na soukromém zisku. Plně vyvinuta existuje jedině pro buržoazii; jejím doplňkem však je život bez rodiny, vnucený proletářům, a veřejná prostituce.

Buržoazní rodina ovšem zanikne spolu s tímto svým doplňkem a obojí zmizí se zánikem kapitálu.

Vytýkáte nám snad, že chceme zrušit vykořisování dětí jejich rodiči? Přiznáváme se k tomuto zločinu.

Ale vy tvrdíte, že nahrazením domácí výchovy společenskou výchovou chceme zrušit vztahy člověku nejdražší.

A není také vaše výchova určována společností? Není určována společenskými vztahy, v nichž vychováváte, přímým i nepřímým vměšováním společnosti, školou atd.? Komunisté si nevymýšlejí nějaké působení společnosti na výchovu; mění pouze charakter výchovy, zbavují ji vlivu panující třídy.

Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném poměru mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého průmyslu přetrhává všechny rodinné svazky proletářů a čím víc jsou děti proměňovány v pouhý předmět obchodu a v pracovní nástroje.

Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie.

M칝ák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání, a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy.

Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje.

Není ostatně nic směšnějšího než přemravné zděšení našich m칝áků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nepotřebují zavádět společenství žen, to tu bylo skoro odjakživa.

Našim m칝ákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky.

Buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek. Komunistům by bylo možno nanejvýš vytknout, že by chtěli[37] změnit pokrytecky zastřené společenství žen společenstvím oficiálním a nezastřeným. Rozumí se ostatně samo sebou, že se zrušením nynějších výrobních vztahů zmizí také z nich vyplývající společenství žen, tj. oficiální i neoficiální prostituce.

Komunistům se dále vytýká, že prý chtějí odstranit vlast a národnost.

Dělníci nemají vlast. Nelze jim vzít něco, co nemají. Protože proletariát musí nejprve dobýt politické panství, pozvednout se na národní třídu[38] a konstituovat se jako národ, je sám ještě národní, třebaže nikterak ve smyslu buržoazie.

Nacionální rozdíly a protiklady mezi národy mizejí stále víc už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a jí odpovídajícími životními poměry.

Vláda proletariátu tento proces ještě více urychlí. Spojená akce, alespoň civilizovaných zemí, je jednou z prvních podmínek osvobození proletariátu.

Tou měrou, jak bude odstraňováno vykořisování jednoho individua druhým, bude odstraňováno i vykořisování jednoho národa druhým.

S protikladem tříd uvnitř národa[39] padne i vzájemné nepřátelství mezi národy.

Obžaloby proti komunismu vznášené z hlediska náboženského, filosofického a vůbec ideologického nezasluhují obšírnějšího rozboru.

Je snad zapotřebí zvláštního důvtipu, abychom pochopili, že s životními poměry lidí, s jejich společenskými vztahy, s jejich společenským bytím se mění i jejich představy, názory a pojmy, zkrátka jejich vědomí?

Co jiného dokazují dějiny idejí, než že duševní produkce se přetváří spolu s materiální? Vládnoucími idejemi každé doby byly vždy jen ideje panující třídy.

Mluví se o idejích, které revolucionují celou společnost; tím se vyjadřuje jen ta skutečnost, že se uvnitř staré společnosti vytvořily prvky nové společnosti, že spolu s rozkladem starých životních poměrů pokračuje také rozklad starých idejí.

Když starověký svět propadal zkáze, byla stará náboženství přemožena náboženstvím křesanským. Když v 18. století podléhaly křesanské ideje idejím osvícenským, bojovala feudální společnost svůj předsmrtný zápas s tehdy revoluční buržoazií. Ideje svobody svědomí a náboženského vyznání vyjadřovaly jen vládu svobodné konkurence v oblasti vědění.[40]

"Avšak," namítnou nám, "náboženské, morální, filosofické, politické, právní atd. ideje se v průběhu dějinného vývoje sice měnily. Ale náboženství, morálka, filosofie, politika a právo se při těchto změnách vždycky udržely.

Mimoto existují věcné pravdy, jako svoboda, spravedlnost atd., které jsou společné všem stupňům vývoje společnosti. Komunismus však odstraňuje věčné pravdy, odstraňuje náboženství a morálka, místo aby jim dal novou tvářnost, odporuje tedy celému dosavadnímu dějinnému vývoji."

V čem je podstata této obžaloby? Dějiny všech dosavadních společností se pohybovaly v třídních protikladech, které měly v různých epochách různou tvářnost.

Ale a už na sebe braly jakoukoli formu, vykořisování jedné části společnosti druhou je skutečnost společná všem předchozím staletím. Není tedy divu, že společenské vědomí všech staletí se přes všechnu rozmanitost a rozdílnost pohybuje v určitých společných formách - formách vědomí, které úplně zmizí teprve s úplným zánikem protikladu tříd.

Komunistická revoluce je nejradikálnějším rozchodem s tradičními vlastnickými vztahy; není divu, že v průběhu jejího rozvoje se nejradikálněji účtuje s tradičními idejemi.

Ale dost už o námitkách buržoazie proti komunismu.

Viděli jsme výše, že prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, vydobytí demokracie.

Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co nejrychleji rozmnožil masu výrobních sil.

To se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů, tedy opatřeními, která se zdají ekonomicky nedostatečná a neudržitelná, která však v průběhu hnutí přerůstají sama sebe a jsou nevyhnutelná jako prostředek k převratu v celém způsobu výroby.

Tato opatření budou ovšem podle různých zemí různá.

V nejpokročilejších zemích může však být téměř všeobecně použito těchto opatření :

1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu.
2. Silně progresívní daň.
3. Zrušení dědického práva.
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
5. Soustřední úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.
6. Soustřední[41] dopravy v rukou státu.
7. Zvýšení potu národních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu.
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu[42] mezi městem a venkovem.
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s materiální výrobou atd.[43]

Jakmile v průběhu vývoje zmizí třídní rozdíly a všechna výroba bude soustředěna v rukou sdružených jednotlivců, ztratí veřejná moc svůj politický charakter. Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé. Sjednotí-li se proletariát v boji proti buržoazii nutně v třídu, pozvedne-li se revolucí na panující třídu a zruší-li jako panující třída násilně staré výrobní vztahy, zruší s těmito výrobními vztahy i podmínky existence třídního protikladu, zruší třídy vůbec[44], a tím i své vlastní panství jako třídy.

Místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské noviny

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.10.2010 22:13

Ach jak jsi chytrý ... ale co když to je jinak? Přemýšlej:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dinosaurus - to je mazec

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.10.2010 20:47

Shote, www stránky změním za minutu. Tištěné letáky už nikdy. Hledej tam.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.10.2010 20:44

Již tradičně máš špatné informace. Tomu vlivnému politikovi a podnikateli, který dnes bydlí u ploché dráhy bylo v době kdy ing. Nový zazdil západní obchvat, 24 let. O domu na ploché dráze se mu ani nesnilo, tuším, že v té době chodil ještě do školy:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Soudce Korejtko na kandidátce Svobodných

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  08.10.2010 10:49

Ta informace o zrušení podmínky pro pana Kuštu je známá už od ledna tohoto roku. Mám před sebou usnesení z 12. ledna 2010, které říká, že Milan Kušta NEPROVEDL ŽÁDNÝ TRESTNÝ ČIN. Chápu to tak, že zákon na něho pohlíží jako na člověka beztrestného. Druhá věc je, že novináři tuto informaci nezveřejnili, přestože o kauze obsáhle referovali několik let (David Půlpán, mf DNES). Stejně tak dělá mrtvého brouka pan Korejtko ml., soudce-čekatel a kandidátu ve straně pana Beránka, který na tomto webu opakovaně štve proti panu Kuštovi, i když je mu skutečnost o beztrestnosti Milana Kušty dobře známá.
Nutno dodat, že do této smutné trojice patří psychopatický shot, který stále dokola opakuje lež o \"kriminálníkovi\" panu Kuštovi a protože ho dotčený zcela ignoruje, přidal do řady kriminálníků i několik dalších členů Chrudimské volby. Po opakovaných výzvách na diskusním fóru, aby na ně ukázal, nereaguje, čímž se vystavuje nebezpečí, že brzy spadne do stejných problémů, ve kterých chce vidět své politické protivníky:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: DOTAZ!!!

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.10.2010 11:37

Já bych chtěl Krtečka !

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské noviny

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.10.2010 17:53

Z Lájošova a Jezevcova příspěvku na mě zavanul duch 70. let, kdy strana vše řídila a zakazovala. Odhaduji, kdo z kandidátů zde píšících je zcela ponořen v této době. A vůbec bych se nedivil, kdyby to byl ten, který na stránkách Svobodných ve stejném duchu "požaduje, aby se tvůrce Chrudimských novin k jejich vydávání veřejně přihlásil". To jsem už někde slyšel a jsem rád, že to je už hodně dávno.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: WWW Petra Řezníčka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.10.2010 12:19

Ano shote, stránky Petra Řezníčka provozuje Chrudimská volba. A také ještě obsluhuje web hrad.cz, microsoft.com a swingersparty.ru

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Proč kandiduje Eduard Beránek na starostu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.10.2010 08:21

Ta koncepce by mě zajímala. Rozepiš se trochu shote:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dinosaurus - to je mazec

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  28.09.2010 20:41

To je pravda. Pana Řezníčka všichni známe. Jako slibotechnu, podrazáka a největšího populistu. Tedy zatím, nějak mu v tom populismu šlape na paty pan Pilný z Věcí veřejných. Jeho konstatování, že zařídil pro Chrudim obchvat, bylo mistrné. Tedy pro blbce:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dinosaurus - to je mazec

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  28.09.2010 20:38

Opět "brilantní" logika shota. Není co dodat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Šedé eminence v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  28.09.2010 20:29

Stejný způsob promitiovní manipulace jako shot. Nejdřív Rozum prohlásí, že někdo inzeruje prodej bytů na Skřivánku. I když je to lež, nevadí, hned na to z toho vyvozuje, že "někdo manipuluje". Trapné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Spása přichází shůry, aneb Chrudimsé Věci veřejné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  25.09.2010 08:21

A teď mi shote řekni, co jsi to tady zase vyblil. Řeč se vede o magorovi jménem František Pilný, co zařizuje zázraky na počkání a ty tady meleš o tom, že obchvat je potřebný a o temných zákoutích na ministerstvech.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Spása přichází shůry, aneb Chrudimsé Věci veřejné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  24.09.2010 18:19

Dobrý! Já zrovna dneska řval smíchy, když jsem si četl jejich web http://www.chrudim-obchvat.cz/ . Sotva ho stačili před pár dny založit, aby prostřednictvím něho bojovali za obchvat a vezli se tak na aktuální poptávce chrudimského voličstva ... ten pacholek ministr Bárta ho na veřejném setkání v Chrudimi tento týden odsouhlasil. Co teď budou na tom webu dělat? Asi dokumentovat jak archeologové připravují stavbu. To jsou experti!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dinosaurus - to je mazec

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  23.09.2010 22:18

Konečně to někdo o panu Řezníčkovi řekl. Víc než práci, ovládá umění, jak se udržet u moci 20 let. Ruku na srdce. Už jste někdy někoho viděli ve vysoké manažerské funkci takhle dlouho?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Poděkování

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  04.06.2010 17:15

Nezbývá než konstatovat, že psát sem může každý magor.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Legitimování studentů na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.05.2010 17:23

Demokratický magorismus? Přečtěte si tohle ... "Studenti měli pátrat po obětech komunismu, ministryně projekt stopla" ... http://zpravy.idnes.cz/studenti-meli-patrat-po-obetech-komunismu-ministryne-projekt-stopla-1k1-/studium.asp?c=A100429_130552_studium_bar
Ti bolšesocialisti jsou si tak jistí, že zaváděj totalitní praktiky už teď. Gotwald počkal alepoň až po puči.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Takhle nenápadně to začíná ...

Odesílatel:  filek

Datum:  28.04.2010 12:12

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.04.2010 12:34

Ten Mach je ale hlava, co? A to kdyby si vzal za ministra financí pana Lebdušku, to by byl teprve kauf.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A tyhle máme volit?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  31.03.2010 19:26

A to je pane Lebduška právě ta prasárna. Citovat a neuvést zdroj a navíc do textu implantovat vlastní vývod. Ale nedivím se, takhle vy tu diskutujete stále a myslím, že ani ničeho jiného nejste schopen.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudim

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  15.02.2009 10:45

A to je prosím taky volič. Ach jo.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudim

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  09.02.2009 22:53

Nebylo by dobré přejmenovat tohle vlákno na: Nesnášíte Chrudim? Pojďte se vypsat ze svých mindráků ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Místostarosta Řezníček - proti zrušení poplatků

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  06.02.2009 20:05

Nedá mi to, ale za mých let se říkalo Ťapina děvčatům, které měly dost slušné příjmy z ulice:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ZŠ Dr.Malíka nebo ZŠ Sladkovského???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  24.12.2008 14:52

Záleží na tom, co své ratolesti chcete nadělit do života. Jestli klid v duši, vyrovnanost a nadhled, nebo úspěch za každou cenu, výkonnost a frustraci. Přeji vám též šťastnou volbu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec letního kina?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.12.2008 08:56

To mi vždy udělá velkou radost - představa, jak horliví diskutující o tom, že je parkoviště v centru zbytečné, vyplivnou kritický článek na tento web a pak odjedou do centra, aby tam na černo zaparkovali na náměstí, ve Štěpánkově, případně na chodníku v Hradební a Filištínské.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Výstavba Na Rozhledně

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  30.11.2008 13:24

Pepine, patřím mezi těch 23 OOO a jedno mi to teda není. Není mi jedno, že pár sobců, kvůli tomu aby se jim nezastínil panoramatický pohled na Chrudim, brání výstavbě domů na místě, kdy byly další domy již dávno plánovány. Žijeme ve městě kde se staví a zastavuje. Jestli chcete mít kolem sebe výhled, přestěhujte se zpátky na venkov.
Tak mě napadá. Proč tak bojují, když ten výhled na město mají ze schodišť, záchodků a kuchyní? Trošku kách, ne?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: CHrudim @lias Kuštov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.11.2008 23:26

Vildo, jsi asi jedinej, komu ještě nedošlo, že Gregg Fleishman, Lord John a Darth Vader je právní adjunkt a neúspěšný "obroditel" místní ODS Aleš Korejtko ml. :) Jen je mi líto, že člověk s takovým profilem bude u nás jednou soudit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: CHrudim @lias Kuštov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.11.2008 12:37

To je blábol ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: CHrudim @lias Kuštov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  07.11.2008 15:37

Tak to už opravdu je významné, když se něco dostane do televizních zpráv :) !!!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: CHrudim @lias Kuštov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  04.11.2008 13:09

Koukám, že tu po shotovi máme dalšího magora - tohose :(

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Volby

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  21.10.2008 09:55

Taky bych řekl, že se panu Zahrádkovi podařilo vystihnout podstatu celého problému.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  15.10.2008 09:46

Koukám shote, že jsi o těch věcech dobře informován. I zpravodajskou techniku máš dobrou - víš přesně co jsem kdy před rokem psal. Na které Správě jsi pracoval ty?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.10.2008 13:17

Jéžiš shote, to je blití ... Ty musíš mít opravdu velkej problém.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  08.10.2008 18:15

Sem s tím "ústním" svědectvím! Dávám 1.000,-Kč, jestli mi ukážeš člověka, který to dosvědčí.
Pokud ne, tak takovýhle věci raději neotvírej. Mohlo by se začít konkrétně mluvit o "schopnosti" tvýho táty na místě tajemníka města.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: jménem republiky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.10.2008 21:48

No to je blábol ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchvat Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.09.2008 19:16

Další, který ví, jaká je pravda. Je možné, že tu je tolik pitomců?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  18.08.2008 16:45

Já to vidím trochu jinak. Zatím jsem v novinách četl jenom jeden názor, ten proti Kuštovi. Kušta teď poprvé promluvil a je to docela zajímavé. Minimálně proto, že vychází najevo, kdo z celé kauzy mohl mít prospěch a kdo poškodil Město Chrudim.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  23.07.2008 09:10

To je jedno. Je to docela zajímavý a jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Loutkařská Chrudim.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.07.2008 17:22

No právě. Názor Vám neberu, ale komentoval jste tu kapelu jako hrůzu. A pokud byste alespoň trochu slyšel, tak jste si mohl užít špičkovou muziku. Pravda kapela není známá z televize, což vás zřejmě v hodnocení zmátlo:)
Pokud neslyšíte nebo máte jiný vkus, tak se seberte, jděte na Michala Davida či co je vám blízké a nekomentujte hned na webu každý váš pocit.

Jinak Mňága a Ždorp už je pro mne pár let za zenitem a žije z podstaty, no uvidíme.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.07.2008 08:23

A té nenávisti ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Loutkařská Chrudim.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  30.06.2008 22:42

Zřejmě si sedíte na uších, včera například hrála za divadlem špičková kapela.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  30.06.2008 22:39

To je teda blábol ... :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Včerejší bouřka; Bára :-(

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  26.06.2008 09:17

Vyšší moc neexistuje. Pokud by byla, nedala by vzniknout chytrolínům tvého tipu:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ivan Baborák je Janek !

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.06.2008 09:01

Ta krásná shoda. Před měsícem tu Baborák vypráví o Pavlíčkovi, jaký je to čestný člověk, teď Pavlíček mluví o "dobré stopě", kterou tu Baborák zanechává. Jak ze Švejka :) Není to u obou trochu jinak?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ivan Baborák je Janek !

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.06.2008 19:57

Teď aby Baborák chodil kanálama:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: diskuze, politika, chrudim, příspěvky, .......

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.06.2008 13:05

Michale, nemyslím, že by se všem všechno nelíbilo. To pouze anonymní forum je příležitost pro pár lidí, kteří se vypisují ze svých mindráků.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: loutkové divadlo - spolkový dům

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  25.05.2008 20:17

Docela se mi líbí ta architektura, je tam vidět citace z divadla Karla Pippicha. Pěknej nápad.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.05.2008 20:03

Taky si říkám:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: pizzerie balustrada

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.05.2008 20:02

Škoda té rychlé jízdy po cešnru města :(

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový supermarket u Píšťov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.05.2008 19:59

Jdi si prohlédnout územní plán. Pak pochopíš.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.05.2008 09:21

To soudíš podle sebe?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  29.04.2008 20:49

Proč si to myslíš Janku?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový supermarket u Píšťov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.04.2008 22:06

Napadlo tě někdy, že přemostění železniční trati u kasáren vyřeší v budoucnu (1. etapa obchvatu 2011) ucpanou křižovatku u Guláška ?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.03.2008 21:13

Co takhle 10.000,-Kč ročně ?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Město Chrudim bude bojovat o republikové vítězství

Odesílatel:  filek

Datum:  16.03.2008 11:35


Město Chrudim bude bojovat o republikové vítězství
(Chrudimské noviny, 16.3. 2008)

Chrudim - Město se stalo letošním vítězem krajského kola Programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Je tedy jedním ze třinácti měst, která se budou ucházet o celorepublikové vítězství.
Chrudim už navštívili zástupci hodnotící komise, jejímž úkolem je do konce března posoudit projekty všech soutěžících a vybrat vítěze. Vedení města nejdříve komisi představilo prezentaci města i projekty realizované s podporou z Programu regenerace od roku 1994. Komise si poté prohlédla centrum města a také některé objekty, například baštu Prachárna nebo Novoměstskou kašnu.

...

Nenapadá vás někoho, jak takovou věc zpochybnit? Nějaké ALE, nebo rozkrýt jak to opravdu je, nakonec je tu dalších 13 soutěžících, že :) Vždyť v Chrudimi stojí vše za hovno, ne?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.03.2008 09:52

Souhlasím. Doufám, že si to starosta přečte:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Parkování na sídlišti Na Šancích - KATASTROFA

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.03.2008 09:00

Ale názor pana Jarkovského mi naopak připadá rozumný. Logiku má, pravda je trochu složitý, co se týče schopnosti lidí na sídlišti domluvit se na čemkoliv:) Spíš to vidím na prodej městského pozemku investorovi, který zainvestuje podzemní garáže.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimská politická scéna?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  04.03.2008 19:10

Janku, tebe ten Jelínek nějak zajímá. Copak ti udělal? :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Blb roku

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  21.02.2008 19:10

Náš místostarosta Málek se stává "slavným" i za hranicemi našeho kraje. K článku v pardubické mfdnes o naprůměrné sebeprezentaci našeho génia http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=044&r=mfpardubice&c=919323, přibyl další článek, tentokrát v celostátním vydání mfdnes http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=044&r=z_domovaa&c=919177, ve kterém se ten chlapec chlubí, že ví o své nominaci na Blba roku. Zatím to byla legrace, naší ostudu jsme si užívali v Chrudimi sami. Teď už z nás bude mít srandu celá republika.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Autobusové nádraží a okolí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.01.2008 21:49

Jasně. Dík :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Autobusové nádraží a okolí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.01.2008 10:23

Zajeď si do Florencie Edwarde :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Autobusové nádraží a okolí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  11.01.2008 18:36

Nevím, já mám zase pár známých z Pardubic a ti tvrdí, že Chrudim jim připadá jako město, ve kterém se dobře žije. Podotýkám, že to jsou movití lidé a akcentují klid, čistotu a bezpečnost. Do Pardubic z Chrudimi si prý klidně dojedou za třetinu času než jede pražák z Jižáku na Vinohrady.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Blb roku

Odesílatel:  filek

Datum:  30.12.2007 16:59

Prosím admina o zařazení nové anekety, tentokrát s námětem BLB ROKU. Dovoluji si navrhnout prvního ze soutěžících, místostarostu Málka za jeho samožerský kalendář. Pro ty, kteří ještě neměl tu čest, k nahlédnutí zde http://ichrudim.cz/chrudim/blogy/v-i-p/roman-malek/clanek-541989840/ Ovšem největší pecky autor nezveřejnil, doufám, že nás pan Málek obšťastní reprodukcemi všech stran na některém úložišti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový design našich stránek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.12.2007 21:50

Ty stránky jsou teď modernejší, ale působí dost negativně (černá). Připadají mi jako web nějaký střílečky anebo horror gamesky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Loutkárna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  10.12.2007 22:09

Nechci Vám jako spasiteli kazit radost, ale co pamatuji, diskuse a mediální informace byly o tom, že ministr Jehlička navrhuje předat některé státem spravované instituce (muzea, galerie) do správy krajů či měst. Na tom nevidím nic špatného, není nic zlého na tom, že ředitelé těchto institucí jsou lépe kontrolováni a naopak obce či kraj mají možnost operativně investovat například do údržby. Praha je daleko a některé instituce toho dokonale využívají. A jestli píšete o zásadním vlivu MLK na turistický ruch v Chrudimi, máte zřejmě pravdu. Opačnou stranou mince je potom tragická úroveň "výzdoby" hned ve vestibulu muzea, která dělá městu spíš ostudu. Třeba se to převedením pod kraj změní.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Dům č.p. 31, Široká ul. Chrudim II

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  27.11.2007 21:13

Je to svatá pravda. A kostel dostal darem Kalousek. To je lumpárna, co:(

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: vděčné téma

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.11.2007 12:32

Hezky jste to napsal, pane Červenko ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co se to děje?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.11.2007 00:09

Koukám, že vosy se slétly. Vám připadá divné, že za rok po volbách odešel tajemník (neschopný) a ze 300 zaměstnanců 2-3 další úředníci? Chápu to jako přirozenou úmrtnost a dle mého gusta by jich mělo být víc.

Ale o personální politiku radnice vám přeci nejde, že? Soudím alespoň podle zcela bezzubé argumentace a narážek na funkcionářku ODS, která vám pije krev. Odhaduji vás na zhrzenou mládežnickou kliku ODS, která v čele s ředitelem gymnázia projela volby a neumí se s tím důstojně srovnat. Takže zakládáte směšné weby (iChrudim), chytáte se každé blbosti v této diskusi a nevíte co si s tím vším počít.

Mám pro vás návrh. Věnujte se studiu, jinak neuděláte na tom gymplu maturitu a budete se muset nechat zaměstnat ve stranickém sekretariátu. A ten nejstarší z vás by se měl té právničině trochu věnovat, jinak dopadne s odborností a živností jako jeho táta:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Korumpuje se v Chrudimi?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  31.10.2007 22:37

Koukám, že ta "kinderredakce" je už tak zoufalá z nezájmu o iChrudim, že podstrkují své velmi špatné materiály na konkureční web, aby si to alespoň někdo přečetl:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Co se to děje?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  31.10.2007 22:35

Tak se rychle pochlub o kterých řadových pracovnících víš a uháněj do své rubriky:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vyjádření archeologa Frolíka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  29.10.2007 14:03

Reasone, chápu, že pro samé rozhořčení děláš nejenom chyby, ale i ztrácíš schopnost vidět to podstatné. Takže "arogantně" jenom pro tebe:

1. Pan Kušta postavil místo jednoho bezceného sklípku bydlení a parkování pro desítky lidí. Celé dějiny architektury a vývoj lidského osídlení tímto logickým vývojem postupují. Bezcenné se bourá a nahrazuje se kvalitnějším a potřebnějším.

2. Nesporuji pana Frolíka jako archeologa (přečti znovu a pomalu), mám legraci z archeologa Frolíka jako znalce architektury, urbanismu, developmentu atd.

Problém je v úrovni diskuse. Tvá zaslepenost ti nedává možnost vidět věci reálně, v kontextu a s odstupem. I tobě tedy přeji, abys jednou dospěl:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vyjádření archeologa Frolíka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  29.10.2007 09:20

Milý Dizzy,

určitě si nech poradit, když už mluvíš o autorském právu. Anebo si příslušné ustanovení zákona najdi a přečti si pasáž o uvedení zdroje. Přemýšlím ale jestli na příspěvky této kvality by se autorský zákon měl vůbec vztahovat:)

Ano, v této věci se pana Kušty zásadně zastávám. Pokud zvážím zastavění 40-ti letého rumiště, vznik 50 bytů a 10 obchodů a 90 parkovišť v centru města na jedné straně a zánik bezvýznamného 1 sklípku 4 x 2 m (!) z poloviny 17. století (v centru je kolem 40 sklepů ze století třináctého !!!) na straně druhé, pak nemohu než se nezodpovědnému archeologovi vysmát. Nesnižuji jeho kvality při hledání zmizelého, ale nemohu ho akceptovat v jeho sebestředném a úzce zaměřeném pohledu na svět.

Vím, že se Ti můj názor nebude líbit, ale až trochu dospěješ a trochu se ve věcech zorientuješ, budeš věci vidět jinak:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Vyjádření archeologa Frolíka

Odesílatel:  filek

Datum:  28.10.2007 18:17

Na jinak legračním webu "ichrudim" se objevil zajímavý názor archeologa Frolíka. S téměř renesančním rozsahem se pan architekt vypořádává s archeologií, urbanismem, rozvojem města, architekturou, developmentem i stavebnictvím za 100 let.
Chudák pan Kušta a zastupitelstvo města. Kdyby to byli bývali věděli, tak se s panem Frolíkem o Balustrádě poradí dopředu a mohlo být vše jasné. Napadá mne, jestli by pan archolog nemohl přidat nějaký názor ke Kaplického "Chobotnici" a těm klukům pražskejm pomoct:)

Ale nebudu zdržovat, čtěte:

"Vyjádření: OBC Balustráda
Datum vložení: 26. října 2007 ve 20.12


V minulých desetiletích se objevila v našich historických městech řada proluk, a to v důsledku zanedbané péče nebo někde i záměrně (tzv. špatný podnikatelský záměr)...

Takto vznikla i proluka v Chrudimi v Hradební ulici a podle mě je záměr jí opět zaplnit správný. Sporné je, zda to muselo být totálním využitím nabízejícího se objemu nadzemního a i podzemního. Tedy velikost celé věci. Je vysvětlitelné, že investor bude usilovat o maximální zisk. Pak jsou ovšem na řadě orgány státní správy a samosprávy, aby nějaký nadměrný projekt korigovaly.

OBC Balustráda je příkladem takové maximalizace v rozměrech města jako je Chrudim. Jedná se o průměrně pojatou architekturu, která na uvedeném místě vcelku nijak nevyniká, ale ani nepřekáží. Problém bude nejspíš v detailech, ale to jistě ocení až ti, co tam budou bydlet (např. stísněná proluka mezi OBC a domem čp. 10). Nejkontroverznějším výsledkem jsou podzemní garáže, které do města pouze přitáhnou další dopravu. Představy, že to bude jinak, se NIKDE nepotvrdily (přes opačná tvrzení všech investorů). Nevím, zda nějak přijatelně vychází poplatek za jejich užívání, protože se může stát, že budou prázdné (a tudíž zbytečné). Tím se dostávám k tomu, co mě nejvíce mrzí, a to je likvidace historicky zajímavých a zejména pro Chrudim důležitých sklepů objeveného domu. Přes opačnou argumentaci investora a netečný postoj města se domnívám, že bylo možno nalézt řešení, kdy by garáže při nevelkém (do 10%) zmenšení kapacity mohly normálně fungovat a sklepy zůstaly zachované ve své nejhodnotnější části (Stále totiž platí, že další byly oželeny hned a ani se nepožadovala jejich ochrana). Náhradou je vybetonovaná jáma, která bude překážet, až objekt dožije (a to jistě nebudou staletí jako u domů, která tam původně stály).

Stručně shrnuji - zástavba proluky v Hradební ulici je správným krokem, výsledný objekt neuráží, ale nejedná se o nic nadprůměrného. Zda se naplní očekávané záměry (oživení, zklidnění dopravy atd.) se uvidí, ovšem zkušenosti odjinud k velkému optimismu nevedou. Způsob řešení problémů okolo stavby povede k velkým komplikacím v další plánované výstavbě (hotel vedle kostela, uvažovaný tzv. špalíček atd.).Jan Frolík

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Dům na Široké ulici

Odesílatel:  filek

Datum:  25.10.2007 11:32

V úžasu hledím na rekonstrukci domu v zatáčce Široké ulice (zeleniny). Nejdřív stavebník zrušil barokní střechu (památkáři vždy velmi hlídanou), potom ji nahradil moderní vazbou a k dovršní všeho přidal novotvar vikýře, který na historických střechách nikdy neexistoval. A to vše za dohledu městských památkářů.

O tolik by asi nešlo, kdyby tento dům nestál v nejexponovanějším pohledu na Širokou ulici, pohledu který najdete na stovkách fotografií.

Vrtá mi hlavou, k čemu ty památkáře máme. Otravují s každou blbostí a zásadní věci jim unikají. Nebo, že by je někdo přesvědčil?

A ještě by mě zajímalo. Co na to městský architekt? že by ho zničení historické střechy a atraktivního pohledu nezajímalo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec diskusí o trestné činnosti pana Kušty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  16.10.2007 22:00

Čekám na tebe v kleci s názvem Shotova rubrika.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: "Geniální" projev starosty Čechlovského

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  15.10.2007 22:20

Shote, přesuň se do SHOTOVY RUBRIKY, zřídil jsem ti ji, abys svými psychopatickými příspěvky a zvrácenou logikou neobtěžoval diskusi na tomto webu. Slibuji, že tam za tebou občas přijdu a pokusím se tě uklidnit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec diskusí o trestné činnosti pana Kušty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  15.10.2007 22:19

Shote, přesuň se do SHOTOVY RUBRIKY, zřídil jsem ti ji, abys svými psychopatickými příspěvky a zvrácenou logikou neobtěžoval diskusi na tomto webu. Slibuji, že tam za tebou občas přijdu a pokusím se tě uklidnit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: "Geniální" projev starosty Čechlovského

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  11.10.2007 23:05

Koukám, že skončilo období "slunce jasného" a začíná doba Čechlovského. Jediné co zůstává je rozvíjející se duševní choroba chudáka s nickem shot.
P.S. jediná chrudimská vinárna byla zrušena dávno před volbami:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Oslavy 150. výročí úmrtí Josefa Ressela

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  11.10.2007 21:14

To jste panu řediteli udělali naschvál?:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: "Geniální" projev starosty Čechlovského

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  09.10.2007 23:23

Ale opravdu trvám na tom, že se zabýváte pitomostí a ani vaše zatím nedokončená právní kvalifikace vás neopravňuje k trapnému a hašteřivému provětrávání úplné marginálie. Ta zloba z toho kouká jak sláma z bot. A na to byste si jako nastávající právník měl dát pozor, jinak zůstanete na úrovni JUDr. Urválka.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: "Geniální" projev starosty Čechlovského

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  09.10.2007 22:14

Pane Viktorine Pressele, zírám na jaké pitomosti dokážete postavit dlouhý příspěvek. Ten problém je složitější a názory na Den vítězství-osvobození se různí. V každém případě to není příležitost pro účelové komentování kvality kohokoli. To téma je docela odborné, tím pádem i nudné a můžete si o něm přečíst třeba zda http://www.fronta.cz/konec-valky-den-osvobozeni-den-vitezstvi a neprudit na tomto fóru.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Shotova rubrika

Odesílatel:  filek

Datum:  03.10.2007 00:16

Shote, dávám ti sem několik témat, můžeš se na nich zde ukájet. Prosím neobtěžuj jinde, patalogické typy tě sem budou určitě následovat a můžete si to tu užívat:

1. Poslanec Libý si v parlamentu čte SMS. Není to pohrdání voliči?
2. Starosta města Čechlovský přišel ve čtvrtek pozdě do práce.
3. Poslanec Libý byl na dovolené v Chorvatsku. Kde na to asi vzal?
4. Milan Kušta ma SPZ se čtyřmi osmičkami. Nepodplatil nějakého úředníka?
5. Místostarosta Málek vypije denně i 3 kafe. Není to svévolné nákládání veřejnými prostředky?

Snaž se chlapče ... :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: doprava v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  03.10.2007 00:06

Na plácání se blbě odpovídá. Všechny tvoje "objevy" jsou veřejně přístupné informace, několikrát starostou konstatované na Zastupitelstvu a přežvýkané novinama a tímto diskusním forem. Je zajímavé, že jsi jediný, který to zatím nepochopil. Připadá mi, že jsi spíš diagnóza, ale to už ti někdo tady před rokem říkal.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec diskusí o trestné činnosti pana Kušty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  03.10.2007 00:01

Zase jenom žvaníš shote. Co když to bylo opravdu tak, jak bylo řečeno na Zastupitelstvu. Mohl bys s Karlem Gottem napsat knihu o světovém spiknutí:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec diskusí o trestné činnosti pana Kušty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.10.2007 23:58

Nenapadlo tě někdy, že i s touto skutečností družstvo a posléze město počítalo, Cliftone ? :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: doprava v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.10.2007 02:54

Koukám, že s tou Vokovickou Sorbonou jsem se trefil, co? Jinak opět plácáš.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: doprava v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.10.2007 21:40

Čím dál víc mám pocit, že tvá logika a argumentace byla cvičena ne Vokovické Sorboně. Používáš totiž klasickou strukturu demagogie, kdy v první tezi vyřkneš něco zcela bez pochyb a dále z této fráze odvozuješ pravdu všeho co dál napíšeš. Už dlouho jsem takhle primitivní argumentaci neslyšel ... Ale konkrétně:
1. Proč myslíš že jsou v PZ umrtvené stamiliony? Už i zapšklý a Chrudimi nepřející David Půlpán v mfDNES píše o prodejích pozemků. Na městském webu si najdi nebo vyžádej informace o výtěžnosti těchto transakcí.
2. Opravdu neznám město, které by vykoupilo pozemky na budování státní silnice. Jestli ho znáš ty, klidně se zde svěř a neblafuj ...
3. Město za dojnou krávu nepovažuji. Za krávu považuji toho, kdo zamindrákovaně už několik let na tomhle webu útočí na všechno a na všechny. Jestli ti zahýbá žena, tak se vykřič do světlíku a neotravuj tady vzduch:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: doprava v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.10.2007 00:07

Shote, plácáš jako vždy. Neznám město, které by vykupovalo pozemky pro jedničkovou komunikaci. A pokud by tak Chrudim udělala, musela by z kasy vytáhnout na výkup řádově stovky miliónu Kč, na což nemá. Tvé zcela nekompetentní žvanění je na úrovní tlachání pavlačové báby.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Integrovka kvalitnější než gympl?

Odesílatel:  filek

Datum:  27.09.2007 12:26


Chrudim bude už za několik dní univerzitním městem

CHRUDIM - Athény východních Čech, i tak se Chrudimi pro její vzdělanost dříve říkávalo. A právem. Tohle pravidlo by mělo platit i nyní. K mnoha stovkám středoškolských studentů teď přibudou i desítky posluchačů dálkového studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

„Příští čtvrtek bude v prostorách Střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb otevřeno Konzultační středisko této fakulty. Zahájena tu bude také výuka prvního semestru kombinované formy bakalářského studia, oboru jazyková a literární kultura,“ uvádí ředitel chrudimské střední školy Jaroslav Kořínek, který sám hradeckou fakultu před lety vystudoval. Na vzájemné spolupráci se dohodlo ředitelství střední školy s děkanátem pedagogické fakulty během předprázdninových měsíců. Otevření kombinovaného dálkového studia v Chrudimi bylo závislé i na výsledcích přijímacího řízení vysokoškolského oboru. Mezi přednášejícími by mohli být někteří regionální odborníci a lektoři. S nápadem přišla královéhradecká vysoká škola. „Myslíme si, že je dobré vyjít vstříc zájemcům o studia v regionech,“ vysvětluje vedoucí studijního oddělení vysoké školy Dagmar Hejčlová. „Pokud se spolupráce osvědčí, může dojít k jejímu dalšímu rozvoji,“ doplňuje Hejčlová.

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/skola20070926.html

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Potřebuje Chrudim skutečně novostavby na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.09.2007 20:03

Potřebuje !

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konec diskusí o trestné činnosti pana Kušty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  30.08.2007 20:35

Netuším co je všem jasné. Alespoň mě tedy není jasné proč pan Pulpán nadšeně v mfDNES před rokem hřímal, že obžaloba navrhuje trest v rozmezí 6-12 let a nakonec z toho soud uplichtil jenom podmínku na dva roky. Mám takový pocit, že by se měl pan Kušta odvolat a odhaduji, že se po pár letech dozvíme, že to bylo celé vycucané z prstu. Samozřejmě až zmíněného pána dostatečně zneuctíme a protáhneme stokou. Celé mi to zavání politikou a závistí v malém chrudimském rybníčku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak dopadla trestní věc pana Kušty?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.08.2007 10:18

Koukám shote, že ty jsi znalec na všechno. I na výklad práva a na to kdo má a nemá sedět. Chudák tvoje žena ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak dopadla trestní věc pana Kušty?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  13.08.2007 09:26

Hm, lůza opět popravuje ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pouť

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  08.08.2007 08:42

Proč? Protože "shot" ví vždy vše uplně přesně. Ví, že bude Kudrnáč tajemníkem, že se bude letiště rušit a rozprodávat na domy a taky ví, že na náměstí nebude pouť. Zatím vše co napsal jsou bláboly.

Co toho hocha nutká k psaní na chrudimském foru? Je frustrovaný, neukojený, zahýbá mu žena? Nevíte jak mu pomoci?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pasťák v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  02.08.2007 21:45

Já s tím nemám problém.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  18.07.2007 21:58

Je to zvláštní. Hlavně to, jak špatně umíte počítat. Zkuste to se mnou. Náklady na promítače, uvaděčky a amortizaci zařízení krát 100 promítacích dní při průměrné návštěvě 80 lidí. Je to jistě zcela jiná částka než náklady na totéž krát 10 promítacích dní a průměrné návštěvě 200 lidí(na náměstí). Celý vtip je v tom, že o projekce v placených letních kinech již není zájem. Rozumím proto změně promítacího plánu, kterou Chrudimská beseda provedla.
Pro přesnost. Ve stotisícových Pardubicích se promítá zdarma (sponzoři) a spolu s pražským "Střelákem" se jedná o téměř republikovou výjimku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  18.07.2007 08:35

Kde že se rozjíždějí ta letní kina?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.07.2007 14:41

Začíná to tu bejt velká sranda. Zřejmě z toho horka s pan JUHELE rozčílil z promítání filmů před muzeem tak moc, že zpochybnil svobodu této země a fakuje celý svět:))

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ještě k tajemníkovi MěÚ

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.07.2007 08:34

Vždyť jsem to říkal, už to začlo:) Ach ta Chrudim:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Ještě k tajemníkovi MěÚ

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  16.07.2007 08:02

Tak se nám zase pan Korejtko mladší rozepsal:)Ale, že mu ten Čechlovský leží v žaludku. A bude hůř. Jak taťka odejde z místa tajemníka, nebude se už bát ani trochu a pustí se do toho. Už se na ty kauzy těším:)))

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Depozitář reg. muzea

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.06.2007 11:17

Zde jsou fotografie kubistického domu, bývalé nemocnice "Na kopečku".

http://www.chrudim.info/zpravy/clanek.php?clanek=416

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Depozitář reg. muzea

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  12.06.2007 21:20

Hm. Možná byste si měl prohlédnout projekt.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Depozitář reg. muzea

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  11.06.2007 08:39

No, pane Vondro, a v tom je právě ten největší problém. Nový vjezd do města na křižovatce Dašická se otevře, aniž by byl protažen obchvat k obci Kočí. Dovedete si představit ten nárust dopravy v Poděbradově? Dnes díky bohu cca 1/4 aut ještě jede po staré silnici přes Medlešic. Po dostavbě přivaděče Dašická řidiči s chutí projedou celou rychlodráhu a logicky se doprava o tuto část aut zahustí, tedy Poděbradova se ještě více ucpe.

A do toho přichází místostarosta Málek s postavením supermarketu s cca 350 parkujícími (přijíždějícími a odjíždějícími) automobily :)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kostičky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  25.04.2007 14:44

Tak nevím. Ráno jsem šel Širokou ulicí nahoru a žádný vyskákaný kostičky jsem neviděl, o písku jakby smet:) Ta trocha písku je na každé asfaltce ve městě po středním dešti. Asi to opravili už v noci, ale spíš mne napadá, že pro ANO je jakýkoliv problém se Širokou jen zbožné přání.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Stalin

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  11.04.2007 09:54

Psychopat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Stalin

Odesílatel:  filek

Datum:  07.04.2007 10:37

Stalin je čestný občan, zjistila Chrudim


Chrudim - V publikaci Čestní občané Chrudimě vydané před osmi lety ještě jeho jméno chybí. Lidé, kteří mají tento útlý svazek doma, si mohou na stranu šest dopsat: Josif Vissarionovič Stalin.
Jeden z nejkrutějších diktátorů v dějinách se stal čestným občanem Chrudimi v červenci roku 1945.
„Když jsem tehdy dával seznam čestných občanů dohromady, sestavoval jsem je z různých materiálů, ze zasedání zastupitelstva a rad, protože kniha čestných občanů, která údajně existovala, se ztratila. Informace o Stalinovi se objevila v dalších archivních materiálech až později,“ vysvětluje autor publikace historik Pavel Kobetič, který je nyní místostarostou Chrudimi.
Jako politik tvrdí, že vyškrtávat ze seznamu jméno Stalina či Klementa Gottwalda, který tam figuruje také, nemá smysl. A vlastně v Chrudimi prý dodnes nenarazil na nikoho, kdo by něco takového chtěl.
„Podle mne je to dnes už vyčpělé téma. U těchto kontroverzních zavrženíhodných osobností musíme přihlížet k tomu, za co tento titul dostaly. Gottwald získal čestné občanství jako předseda vlády, který obnovil republiku, Stalin byl v roce 1945 symbolem osvobození. Musíme to chápat v historickémkontextu,“ soudí Kobetič. Stalin jako čestný občan figuroval i v mnoha dalších městech či obcích, velká část z nich ho vyškrtla hned po revoluci.

To ovšem Chrudim udělat nemohla, nevěděla o něm.
Podobně o svých čestných občanech dodnes neví řada obcí. „Za poslední rok jsme narazili na dva Gottwaldy, v Čankovicích a v Luži. Na Chrudimsku nebyl ještě dodnes proveden žádný průzkum, který by to zjišťoval,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu Ivo Šulc v Chrudimi. Zatímco Chrudim má svého Stalina, v Lanškrouně dodnes figuruje na seznamu čestných občanů Adolf Hitler. Tamní zastupitelé jej nevyškrtli, ale schválili prohlášení, ve kterém se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali.
_________________________________________________

05.04.2007 - KAREL STEIGERWALD - str. 08

Pochvalte Chrudim, nejde s dobou


Čestnými občany Chrudimi jsou Stalin s Gottwaldem. Pozoruhodné je, že město je škrtnout nezamýšlí. To je třeba pochválit – v době, kdy se každý už hodlá omluvit komukoliv za cokoliv, co se v dějinách stalo, je to postoj nezávislý. Obdobně odolní jsou v Lanškrouně – tam je čestným občanem sám Hitler – a město s tím nebude hýbat. Předělávání historie, vylučování, bourání soch, škrtání jmen, navracení či odnímání všelijakých pomíjivých titulů patří k největším pošetilostem dnešní doby. Rehabilitace milovali komunisté. Nejen jiným, ale i sami sobě ustavičně páchali v neobvyklém množství křivdy. Pak je odvolávali, napravovali a páchali další.
Omluva za dějiny je velká moderní fikce, která má nahradit pochopení těch dějin. Omlouvají se lidé, kteří křivdy nespáchali, lidem, kterým se nestaly. V Chrudimi říkají, že oba zločinci, Stalin i Gottwald, jsou vyčpělé téma. Mají v tomto smyslu pravdu – jejich zápis mezi čestné občany je jev doby. Ten nezmizí, ať by kdokoliv škrtl cokoliv. Nechme fakta ze starých časů být, jak jsou, ať k nám i budoucím mohou mluvit jasnou řečí. Gauner byl čestným občanem. To je téma! V Chrudimi je mají. My je máme taky. Škrtnutím či zbořením je nezrušíme.

O autorovi| KAREL STEIGERWALD, komentátor MF DNES

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ulice. . .Urbanisticky hnus, ano-ne?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.02.2007 17:41

Koukám, že chceš opět diskutovat o stokrát přežvýkaném tématu. Prohlédni si diskusi pár měsíců dozadu.

Vidím, že sám tušíš, že slovo urbanismus znamená něco uplně jiného, než si myslíš. Do té Wikipedie se tedy raději podívej:)

O statice "nájezdů" zde bylo psáno už několikrát. Možná by jsi to mohl přepočítat sám a výsledek dodat na radnici. Ta už zařídí, že najmutí odborníci budou muset vrátit peníze a zrušit živnosti.

Hnus je velmi subjektivní a všeobjímající slovo. Co hlavně se ti na té ulici nelíbí?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ulice. . .Urbanisticky hnus, ano-ne?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.02.2007 17:31

Koukám, že chc

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ulice. . .Urbanisticky hnus, ano-ne?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  05.02.2007 16:46

Dobře, nechme stranou tvou gramotnost, kterou dokazuješ svojí účastí na diskusním foru:)))

Tedy k věci. Co si mám představit pod pojmem "urbanistický humus" ? Když chceš mluvit o urbanismu, tak věz, že urbanismus Široké ulice byl vytvořen cca před 700 lety a se současnou OPRAVOU to slovo nemá nic společného. "Neucelenost" Široké ulice? Co myslíš tímto pojmem?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ulice. . .Urbanisticky hnus, ano-ne?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  04.02.2007 18:11

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, stále nechápu, co jsi nám tímto příspěvkem chtěl sdělit. Bojím se, že píšeš, jenom aby jsi psal a jsi dokonce kvůli tomu ochoten se prohlásit za totálního negramota. Škoda.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ulice. . .Urbanisticky hnus, ano-ne?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  03.02.2007 10:31

Je zajímavé, že Široká se nelíbí negramotům:) Čím to asi bude?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Voda

Odesílatel:  filek

Datum:  31.01.2007 23:20

Voda je mokrá ......

To jsem zvědav co si s tím shot počne. Zatím se mu podařilo negovat vše:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zima

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  25.01.2007 00:08

Milá Zimo, my tu nemáme problémy se sněhem, ale s pár chudákama, kteří mají problém sami se sebou a svádějí to na sníh, slunce, vodu, Širokou ulici, starostu a na všechno o čem se zrovna mluví:)

Všimni si, jeden z nich (shot) na dálku zjišťuje jestli náhodou nebyla sněhová kalamita na zrekonstruované ulici v centru. Víš jak ho mrzelo, že tam žádný problém nebyl?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.01.2007 20:33

Měl by jsi se raději učit, a dát už pokoj:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letní kino a zeleň v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  14.01.2007 19:59

Chlapče, tvoje prohlášení, že jsi chodil do letního kina nemohu brát váženě. Kdy jsi tam chodil, když se tento rok nepromítalo a v těch minulých letech ti bylo kino díky tvému věku nepřístupné?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: VESNICE OKOLO CR

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  07.01.2007 20:37

Chlapče, co to tu meleš? Vysvětli mi, jak si konkrétně Chrudim vzpomene na vesnice, když je potřeba zaplatit daně. To jako, že město od vesnic vybírá daně?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  27.12.2006 18:18

Popisujete to dost přesně. Až na to, že by se park okolo sochy Jana Husa zvětšil (o silnici, která tam dnes vede), byl by chráněný a komorní (myslím, že by to prospělo dětem z Růžové školy)a v centru městy by vznikly nové byty a obchody. A o to nám přeci všem jde. Oživit (lidmi) a zároveň zklidnit (před auty) centrum. Není to protimluv, ale přesné vystižení potřeb centra.
Korzovat se jednou bude i po 17 hodině. Ale musí být důvod. V centru musí nejdříve bydlet lidi (hádejte kolik jich tam bydlí dnes?) a musí tam být důvod jít do obchodu nebo do kavárny. Rekonstrukci Široké chápu jako první přirozený krok.
P.S. Moc mne baví, jak se tu žongluje s miliony za rekonstrukci:) Všichni jsou zde totiž velcí znalci investic do opravy silnic. Možná by stačilo někdy si spočítat plochu Široké a násobit jí metrem dlažby včetně práce.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Tak co je nového?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  22.12.2006 10:46

Já se divím, že se divíš. Nepamatuji, že by shot někdy napsal něco přesně tak, jak se věci mají. Jeho jedinou (a dost ubohou) technikou je manipulace. Často píše polopravdy a vyvozuje z nich vítězné závěry. Asi tak, jako kdybych prohlásil: "Obloha je modrá. Takže je nad slunce jasné, že 3,1467 x 1,3876 = 5". Staré a vůči prostším duchem velmi účinné:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  17.12.2006 22:29

Ráno Širokou ulicí jezdím a zdá se mi že aut je méně než dřív. A myslím, že jejich počet bude ještě ubývat, až si všichni zvědaví ty schody projedou:) Takže dle mého se zklidnění daří.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  13.12.2006 22:08

Kuno, na rozdíl od Myši jsi nenapsal žádný argument a jenom vykřikuješ o pomníku idiotů. Široká je zklidněná a to taky radnice chtěla. Jestli ti vadí, že tam už nemůžeš závodit, máš opravdu problém. Ostatní připomínky k Široké jsou věcí designu a kvality provedení a o tom je tady napsáno dost. Myslím, že design je otázkou vkusu a kvalita práce je věcí technického dozoru stavby. Pokud ji neuhlídá nemělo by mu město zaplatit.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Siroka ul.-strihani pasky se odklada

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  13.12.2006 16:27

A není to spíš o nekvalitně odvedené práci dodavatelských firem a o důsledné kontrole kvality, kterou město při přebírání vyžaduje ?

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.