Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  ODS

Odesílatel:  gun

Datum:  28.04.2008 11:05

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/chrudimska-ods-prisla-o-licenci-prestala-docasne-e.html
Úsměv .... Jen tak dál ... ti naši slavní politici se vytlučou mezi sebou sami Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.05.2008 11:31

Rozhodnutí Výkonné rady ODS o zrušení licence Místního sdružení Chrudim považuji za neadekvátní. Výzva k odstoupení Mgr. Jana Čechovského z dozorčích rad Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. a International Power Opatovice, a. s. byla výzvou (v souladu s dříve přijatým programovým prohlášením MS ODS Chrudim), nikoliv nařízením. Bylo pouze na osobním rozhodnutí Mgr. Jana Čechovského, zda tak učiní.

Níže poskytuji odkaz na veřejná prohlášení a usnesení Místní rady ODS Chrudim. Rada byla zvolena řádně a demokraticky na místním sněmu dne 8. 11. 2007 v souladu se stanovami usnášeníschopnou většinou členů MS ODS Chrudim:
Prohlášení Dne: 11. dubna 2008

Místní rada ODS Chrudim na dnešním zasedání přijala usnesení, kterým vyslovila plnou podporu všem členům Místního sdružení ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí zvoleni za Místní sdružení ODS Chrudim do Zastupitelstva města Chrudim.Prohlášení Dne: 10. dubna 2008

S ohledem na přetrvávající mediální dezinterpretace předseda Místního sdružení ODS Chrudim prohlašuje:

1. Všichni členové místního sdružení ODS Chrudim zvolení ve volbách do zastupitelstev obcí do Zatupitelstva města Chrudim mají plnou podporu Místní rady ODS Chrudim.

2. Výzvy Místní rady ODS Chrudim adresované členům Místního sdružení ODS Chrudim jsou morální apely, které nejsou pro členy Místního sdruženíUsnesení Místní rady - 14. března 2008

Místní rada přijala první opatření k omezení možnosti vzniku střetu zájmů u členů Místního sdružení ODS Chrudim zvolených do zastupitelstva obce, resp. kraje. Text usnesení:

Místní rada ODS Chrudim, zvolená Místním sněmem ODS Chrudim dne 8. 11. 2007, přijala na mimořádném zasedání dne 14. 3. 2008


tato U S N E S E N Í (vybraná usnesení)

U s n e s e n í č. 4

Místní rada ODS Chrudim v souladu s bodem III. programového prohlášení Místní rady ODS Chrudim vyzývá Mgr. Jana Čechlovského, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení odeslal

a) Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. , se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 274 84 211, oznámení o vzdání se funkce předsedy dozorčí rady Vodárenské společnosti Chrudim, a. s., se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 274 84 211,

b)společnosti International Power Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ: 455 34 292, oznámení o vzdání se funkce člena dozorčí rady společnosti International Power Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ: 455 34 292.


U s n e s e n í č. 5

Místní rada ODS Chrudim v souladu s bodem III. programového prohlášení Místní rady ODS Chrudim vyzývá všechny členy Místního sdružení ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo do Zastupitelstva Pardubického kraje a kteří zastupují obec nebo kraj v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, v níž má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, aby se do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení vzdali všech odměn, jakož i všech jiných plnění poskytovaných jim podnikající právnickou osobou, v níž má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, v souvislosti s výkonem funkce v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech této podnikající právnické osoby. Ustanovení právních předpisů upravujících střet zájmů a neslučitelnost funkcí (např. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) zůstávají tímto usnesením nedotčena.Programové prohlášení Místní rady Dne: 6. března 2008

Místní rada ODS Chrudim (dále jen „Místní rada“), zvolená Místním sněmem ODS Chrudim (dále jen „Místní sněm“) dne 8. 11. 2007,

vědoma si klesající důvěry veřejnosti v politické strany a narůstajícího odcizování politických stran jejich voličům,

vedena snahou přispět na komunální úrovni ke změně tohoto pro demokracii nebezpečného trendu a posílit tak pozici Místního sdružení ODS Chrudim (dále jen „MS ODS Chrudim“) v systému lokálních politických uskupení,

přijala na svém druhém řádném zasedání dne 20. 12. 2007

toto

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ


I.

Demokratické mechanismy uvnitř MS ODS Chrudim

Nedostatek vnitřní demokracie negativně ovlivňuje fungování politické strany a následně i vnímání politické strany veřejností. Strany jsou veřejností považovány za nedemokratické, zbyrokratizované politické stroje ovládané úzkou kompaktní skupinou ambiciózních, bezskrupolózních a zkorumpovaných jedinců. Z těchto důvodů je cílem Místní rady v následujícím funkčním období

1. aktivizovat členskou základnu MS ODS Chrudim,
2. posílit participační a demokratické tendence uvnitř MS ODS Chrudim,
a to zejména tím, že Místní rada:
a. Zajistí pravidelné konání Místních sněmů (minimálně jednou za tři měsíce).
b. Bude v maximální možné míře podporovat diskusi uvnitř MS ODS Chrudim.
c. Bude shromažďovat připomínky, podněty a návrhy členů MS ODS Chrudim týkající se činnosti MS ODS Chrudim či jeho členů, vyhodnocovat je a přijímat nutná opatření.
d. Bude dohlížet na plnění volebního programu MS ODS Chrudim (schváleného Místním sněmem) členy Zastupitelstva města Chrudim zvolenými za MS ODS Chrudim ve volbách do zastupitelstev obcí tak, aby byla zajištěna zpětná vazba mezi členy MS ODS Chrudim a členy Zastupitelstva města Chrudim zvolenými za MS ODS Chrudim ve volbách do zastupitelstev obcí. V této souvislosti Místní rada
• uloží starostovi města Chrudim Mgr. Janu Čechlovskému, aby pravidelně (nejméně 1x ročně) předkládal Místní radě zprávu o plnění volebního programu MS ODS Chrudim,
• případě potřeby přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků, a to ve formě závazného usnesení (článek 3 bod 8. písm. i/ stanov ODS), event. vyzve k přijetí příslušného usnesení Místní sněm,
• svých zjištěních a o učiněných opatřeních bude pravidelně informovat členy MS ODS Chrudim.
II.

Důvěryhodnost

Jednou z nejdůležitějších funkcí politických stran je formování a doplňování elit, tedy nominace kandidátů na veřejné funkce. Místní rada bude od všech uchazečů o veřejné funkce kandidujících za MS ODS Chrudim vyžadovat předložení curricula vitae (resp. charakteristiky, nebo politického a profesního profilu, nebo konfese)*1, aby orgány ODS rozhodující v konečné fázi o jejich kandidatuře (především Místní sněm) měly dostatek informací pro přijetí kvalifikovaného rozhodnutí.

Místní rada vyjádří podporu pouze kandidátům
a. s integritou,
b. s odborností,
c. kteří nebyli v předchozích volbách voliči jednoznačně odmítnuti.
Veřejní funkcionáři zvolení ve volbách do zastupitelstev obcí musí nést plnou odpovědnost za plnění volebního programu. V zájmu zajištění efektivní veřejné kontroly plnění volebních závazků členů MS ODS Chrudim zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí vůči občanům města Chrudim Místní rada vyzve členy Rady města Chrudim zvolené za MS ODS Chrudim, aby
a. neprodleně zajistili naplnění koaliční dohody uzavřené ODS, SNK-ED, Koalicí pro Chrudim a Chrudimskou volbou dne 2. 11. 2006 (dále jen „koaliční dohoda“), a to konkrétně bodu 6. koaliční dohody, v němž se koaliční strany zavázaly do tří měsíců ode dne uzavření koaliční dohody přijmout programové prohlášení Rady města Chrudim (programové prohlášení Rady města Chrudim doposud nebylo přijato),
b. zajistili následné zveřejnění přijatého programového prohlášení Rady města Chrudim na webových stránkách města Chrudim,
c. zajistili pravidelné (minimálně 1x ročně) zveřejňování zpráv o plnění programového prohlášení Rady města Chrudim na webových stránkách města Chrudim.

III.

Střet zájmů

Laická i odborná veřejnost stále více vnímá politické strany jako „firmy“, které prosazují osobní a skupinové zájmy svých „manažerů“ na celostátní, regionální a komunální úrovni, firmy, jejichž hlavním smyslem existence není prosazování ideových hodnot a zájmů společenských skupin, ale dosažení ekonomického a mocenského profitu úzké skupiny stranických manažerů (KLÍMA, Michal. Pravidla korupčního trhu. Lidové noviny : příloha Orientace, 2004, roč. XVII, č. 282, s. 13–15. ISSN 0862-5921).

Veřejné mínění, bez ohledu na jeho opodstatněnost, nelze ignorovat, neboť platí, že je-li určitá situace lidmi definována jako reálná, pak je reálná i ve svých důsledcích (chybí obecná důvěra v politiku, v systém politických stran etc.). Místní rada proto v následujícím funkčním období přijme všechna dostupná opatření k eliminaci střetu zájmů (tj. střetu veřejného zájmu se zájmem osobním) členů MS ODS Chrudim zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí či zastupitelstev krajů. Dodržování přijatých opatření bude pravidelně kontrolovat a o svých zjištěních bude informovat členy MS ODS Chrudim.

Místní rada zejména:
a. Vyzve všechny členy MS ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo Zastupitelstva Pardubického kraje a jsou pro výkon veřejné funkce dlouhodobě uvolněni, aby neprodleně odstoupili ze všech funkcí v
 řídících,
 dozorčích nebo
 kontrolních

orgánech podnikajících právnických osob, v nichž nemá město či kraj podíl nebo hlasovací práva.
b. Vyzve všechny členy MS ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo do Zastupitelstva Pardubického kraje a kteří zastupují obec nebo kraj v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, aby, pokud v ní má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, se vzdali odměny za výkon této funkce. Tím nejsou dotčena ustanovení právních předpisů upravujících střet zájmů a neslučitelnost funkcí (např. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů).

V Chrudimi dne 20. 12. 2007
Eduard Beránek, v. r.
předseda MS ODS Chrudim---
http://www.odschrudim.cz/aktuality.html
Jan Roček - člen zrušeného MS ODS Chrudim
kontakt: 724 00 77 44Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  05.05.2008 22:15

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA:
1. Žádný program nemáme, řídíme se momentální situací a obvykle zapomínáme co jsme minule odhlasovali.
2. Navrhujeme a odsouhlasujeme jen to, co je výhodné pro nás a naše přátele.
3. Každý post, odkud kápne alespoň tisícovka měsíčně, je dobrý.
4. Nic na nás nechtějte, na práci máme městské úředníky.
5. Jednou jsme byli zvoleni a tak jsme nejchytřejší a nikdo nám to toho mluvit nebude.
6. Pro celé volební období nám bylo město Chrudim pronajato jako léno za naši angažovanost v koaličních stranách.
Mám pocit, že takhle nějak by mohlo vypadat programové prohlášení. Jen z pouhé skromnosti se s ním stydí vylést na veřejnost.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.05.2008 11:50

Doplňuji úplné znění prohlášení ze dne: 10. dubna 2008, bod 2:

Výzvy Místní rady ODS Chrudim adresované členům Místního sdružení ODS Chrudim jsou morální apely, které nejsou pro členy Místního sdružení formálně závazné.


Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  johansson

Datum:  05.05.2008 23:02

Edouš už dlouho nevydal žádný morální apel. Jak mám, kurňa, žít?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  19.05.2008 20:03

Taky si říkám:)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  reason

Datum:  10.05.2008 23:11

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ aneb "Tak jsme to teda zrušili, kluci."

http://www.chrudim.eu/index.asp?p=20&s=415&id=1589

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  28.04.2008 22:18

Inu, to jenom náš milovaný poslanec a naše slunko jasné to neunesl. O koryto by mohl přijít nejen on, ale i další včetně p. Pištory. No a protože už tam bylo více těch slušných, tak je nutno všechny vyhodit, protože by se mohli dostat i na kraj, a přijmout zpět přátele přátel, kteří mezi sebe ty slušné nepustí. Klasická ukázka demokracie v praxi s uplatněním komunistického hesla: kdo nejde s námi, jde proti nám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Bond

Datum:  28.04.2008 22:59

"Šotku", co tam zase motáš komunistická hesla. To je úplně jiná strana - modrá. Jen se neboj, oni se nějak porovnají.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  janek

Datum:  29.04.2008 12:04

To je úplně jiná strana Bonde- oni se "Porovnají"!!! Jenom jde o to JAK! Silný,sprostý a arogantní vyhrává. Nebo myslíš, že je to jinak v politice?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  29.04.2008 20:49

Proč si to myslíš Janku?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  reason

Datum:  02.05.2008 00:09

A pro funclub Čechlovského a jeho bossů -

Ve fotogalerii nová fota z akcí starosty Čechlovského
Starosta Chrudimi Čechlovský spolu s místostarostou Kobetičem hostili začátkem dubna delegaci partnerského holandského města Ede, kterou vedl starosta Knaap. 28.4. starosta Čechlovský jednal s královehradeckým biskupem Dominikem Dukou. Viz fotogalerie - foto:Karel Dvořák

- web www.ods.chrudim.cz

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  reason

Datum:  30.04.2008 21:23

Usnesením uložila Oblastní rada předsedovi MS (místního sdružení) ODS Chrudim Eduardu Beránkovi následující:1. Rada MS ODS Chrudim zruší do pátku 11. 4. 2008 programové prohlášení a usnesení rady MS, ve kterém ukládá Janu Čechovskému rezignaci z orgánů obchodních společností.

2. Svolat do pátku 11. 4. 2008 tiskovou konferenci s předsedou RS (regionálního sdružení) ODS Danielem Petruškou, na které bude sděleno, že se shodli na řešení problému. OR ukládá předsedovi MS Eduardu Beránkovi dohodnout termín tiskové konference s předsedou RS.

3. Na této tiskové konferenci rovněž sdělit, že Rada MS ODS Chrudim odstoupila od požadavku na rezignaci Jana Čechovského z orgánů akciových společností a vyslovuje mu plnou podporu a omluvu za nevhodnou medializaci“.


DEMOKRACIE V PRAXI!!! - zdroj www.ichrudim.cz

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  janek

Datum:  30.04.2008 16:12

Já si to nemyslím, já to vím.....

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  filek

Datum:  01.05.2008 09:21

To soudíš podle sebe?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  janek

Datum:  02.05.2008 08:37

No tak.......

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Marcel

Datum:  30.04.2008 23:04

A víte vůbec, že soudruzi od modrých ptáků nelenili a hned si založili novou organizaci? Už máme v Chrudimi nové sdružení, v pátek je zruší, v neděli po obědě jen tak čirou náhodou někoho napadne, že by si mohl podat licenci (dobrý podnikatelský záměr či co) a v úterý jim to posvětí kmotr. To je šance 1:1.000.000 asi, že se to za tak krátkou dobu podaří. Skoro jako sportka! Prostě měli štěstí.....

Ponechám na vaši úvaze, zda je to fakt jackpot nebo jen dobře naplánovaná akce. Sázím 2 za 5.000,- .

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  cona

Datum:  25.05.2008 20:25

Jak to všechno dopadlo?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  janek

Datum:  02.05.2008 08:40

Snad JIM to v příštích volbách dopadne dobře. Ale nespoléhal bych na to, že my voliči zapomeneme s kým máme tu čest!!!!

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.