Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Zajímavé muzejník 13.10.2010 06:38
 
Začíná to tu páchnout muzejník 13.10.2010 06:38
 
Obchvat muzejník 13.10.2010 06:37
 
volby muzejník 13.10.2010 06:36
 
Dinosaurus - to je mazec muzejník 13.10.2010 06:34
 
VIDEO KSČM - ING. MOUČKA kodlcr 13.10.2010 02:56
 
Začíná to tu páchnout shot 13.10.2010 01:35
Vůbec se ti nedivím. Já napsat takový článek o komančích, hele to máš poznámky ze stranického, nebo svazáckého školení? Jestli ze stranického, pak jsi B.. a jestli ze svazáckého, pak jsi J... Tak už toho nech a běž spát, zítra toho máš jěště tolik psát. Když už budeš v tom psaní, nezapomeň napsat, že klon chrudimské ODS, Chrudimská volba je nejlepší. A že má nejskvělejší kandidáty a že by v tom byl čert, aby místo letního kina nebylo parkoviště, silnice u kostela NPM se nepřeložila a na Skřivánku nevyrostly paneláky. A taky nezapomeň připravit si stupidní dotaz na šneka, bude to za pár hodin. Těším se tam na setkání s tebou.
Reagovat na tento příspěvek
 
Začíná to tu páchnout filek 13.10.2010 00:34
shote, nemohl bys s těma tvejma výlevama na chvíli přestat. Dělá se mi z nich špatně.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zajímavé shot 13.10.2010 00:25
Filku, neumíte v Chrudimské volbě neco lepšího? Což takhle začít se chovat slušně? Promiň já vím, jsi za o placen.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat shot 13.10.2010 00:23
A dvojka Chrudimské volby tam má poblíž barák. Takže tenkrát Kušta..? Hm.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat filek 13.10.2010 00:11
To je zajímavé. Říkalo se tenkrát, že obchvat měl jít okolo letiště, ale nějak to utichlo. Takže ing. Nový ... Hm.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zajímavé filek 12.10.2010 23:57
Shote, jak tak koukám na tvé předchozí příspěvky, nemáš už absťák? Netahej do svých problémů anketu v novinách. Spíš přemýšlej, že by ses mohl začít léčit.
Reagovat na tento příspěvek
 
Proč to nejde v Chrudimi? filek 12.10.2010 23:55
V jakém poměru jsou komunisté k proletářům vůbec? Komunisté nejsou zvláštní stranou oproti jiným dělnickým stranám. Nemají zájmy odlišné od zájmů celého proletariátu. Nevytyčují žádné zvláštní[34] zásady, podle nichž by chtěli přetvářet proletářské hnutí. Komunisté se liší od ostatních proletářských stran jedině tím, že na jedné straně v boji proletářů různých národů vytyčují a obhajují společné zájmy všeho proletariátu, nezávislé na národnosti; na druhé stran tím, že na různých stupních vývoje, jimiž prochází boj mezi proletariátem a buržoazií, zastupují vždy zájmy celého hnutí. Komunisté jsou tedy v praxi nejrozhodnější, stále kupředu pobízející částí dělnických stran všech zemí; v teorii vynikají nad ostatní masu proletariátu pochopením podmínek, průběhu a všeobecných výsledků proletářského hnutí. Nejbližší cíl komunistů je týž jako cíl všech ostatních proletářských stran: ztvárnění proletariátu ve třídu, svržení panství buržoazie, vydobytí politické moci proletariátem. Teoretické teze komunistů nejsou naprosto založeny na idejích, na zásadách vymyšlených nebo objevených tím nebo oním správcem světa. Jsou jen obecným výrazem skutečných poměrů existujícího třídního boje, výrazem dějinného pohybu probíhajícího před našimi zraky. Odstranění dosavadních vlastnických vztahů není něco, co by bylo charakteristické pro komunismus. Všechny vlastnické vztahy prodělávaly v dějinách neustálé střídání, neustálé změny. Francouzská revoluce odstranila například feudální vlastnictví a nahradila je buržoazním. Charakteristickými rysem komunismu není odstranění vlastnictví vůbec, nýbrž odstranění buržoazního vlastnictví. Avšak moderní buržoazní soukromé vlastnictví je posledním a nejúplnějším výrazem vyrábění a přivlastňování výrobků, které spočívá na třídních protikladech, na vykořisování jedněch druhými.[35] V tomto smyslu mohou komunisté shrnout svou teorii v jedinou větu: zrušení soukromého vlastnictví. Nám komunistům se vytýkalo, že prý chceme odstranit osobně nabyté, vlastní prací získané vlastnictví; vlastnictví, které je základem veškeré osobní svobody, činnosti a samostatnosti. Prací získané, řádně nabyté, vlastními mozoly zasloužené vlastnictví! Mluvíte o maloburžoazním, malorolnickém vlastnictví, které tu bylo před buržoazním vlastnictvím? To nepotřebujeme odstraňovat my, to odstranil a denně odstraňuje vývoj průmyslu. Nebo snad mluvíte o moderním buržoazním soukromém vlastnictví? Vytváří však námezdní práce, práce proletářova, proletáři vlastnictví? Naprosto ne. Vytváří kapitál, tj. vlastnictví, které vykořisuje námezdní práci, které se může rozmnožovat jen pod podmínkou, že plodí novou námezdní práci, aby ji znovu vykořisovalo. Vlastnictví v nynější podobě se pohybuje v protikladu mezi kapitálem a námezdní prací. Prozkoumejme ob stránky tohoto protikladu. Být kapitalistou znamená zaujímat ve výrobě postavení nejen ryze osobní, nýbrž společenské. Kapitál je kolektivním produktem a může být uveden do pohybu jen společnou činností mnoha členů společnosti, koneckonců jen společnou činností všech členů společnosti. Kapitál není tedy osobní mocí, je mocí společenskou. Bude-li tedy kapitál přeměněn v kolektivní vlastnictví, patřící všem příslušníkům společnosti, nezmění se osobní vlastnictví ve společenské. Změní se jen společenský charakter vlastnictví. Vlastnictví ztratí svůj třídní charakter. Přejdeme k námezdní práci. Průměrná cena námezdní práce se rovná mzdovému minimu, tj. sumě životních prostředků nutných k tomu, aby dělníka zachovaly při životě jako dělníka. Co si tedy námezdní dělník přivlastňuje svou činností, stačí pouze k reprodukci jeho holého života. Nechceme naprosto odstranit toto osobní přivlastňování výrobků práce, sloužící bezprostředně k reprodukci života, přivlastňování neponechávající žádný čistý přebytek, který by mohl vytvořit moc nad cizí prací. Chceme jen odstranit nuzácký charakter tohoto přivlastňování, kdy dělník žije jen proto, aby rozmnožoval kapitál, a žije jen potud, pokud to vyžaduje zájem panující třídy. V buržoazní společnosti je živá práce jen prostředkem k rozmnožování nahromaděné práce. V komunistické společnosti je nahromaděná práce jen prostředkem k rozšiřování, obohacování a usnadňování životního procesu dělníků. V buržoazní společnosti panuje tedy minulost nad přítomností, v komunistické společnosti přítomnost nad minulostí. V buržoazní společnosti je kapitál samostatný a osobní, kdežto pracující individuum nesamostatné a neosobní. A zrušení těchto poměrů nazývá buržoazie odstraněním osobnosti a svobody! Má pravdu. Jde ovšem o odstranění buržoazní osobnosti, buržoazní samostatnosti a buržoazní svobody. Svobodou se v rámci nynějších buržoazních výrobních vztahů rozumí svoboda obchodu, svoboda koupě a prodeje. S čachrem však padne i svobodný čachr. Řeči o svobodném čachru, jako všechny ostatní volnostářské tirády naší buržoazie[36], mají vůbec smysl jen potud, pokud jde o nesvobodný čachr, pokud jde o středověké zotročení m칝ana, ne však pokud jde o komunistické odstranění čachru, buržoazních výrobních vztahů a buržoazie samotné. Děsíte se, že chceme zrušit soukromé vlastnictví. Ale v nynější vaší společnosti je soukromé vlastnictví zrušeno pro devět desetin jejích členů; existuje právě proto, že pro devět desetin neexistuje. Vytýkáte nám tedy, že chceme zrušit vlastnictví, které předpokládá jako nezbytnou podmínku, že obrovská většina společnosti nemá vlastnictví. Zkrátka vytýkáte nám, že chceme zrušit vaše vlastnictví. Ano, to opravdu chceme. Od chvíle, kdy už nebude možno přeměňovat práci v kapitál, v peníze a pozemkovou rentu, zkrátka ve společenskou moc, kterou lze monopolizovat, tj. od chvíle, kdy už nebude možno přeměňovat osobní vlastnictví ve vlastnictví buržoazní, od té chvíle, prohlašujete, bude osobnost zrušena. Přiznáváte tedy, že osobností nerozumíte nikoho jiného než m칝áka, buržoazního vlastníka. Taková osobnost musí být skutečně zrušena. Komunismus nebere nikomu možnost přivlastňovat si společenské výrobky, bere jen možnost zotročovat si tímto přivlastňováním cizí práci. Namítalo se, že zrušením soukromého vlastnictví přestane veškerá činnost a zavládne všeobecná zahálka. Podle toho by byla buržoazní společnost dávno musela zahynout na lenost; vždy ti, kdo v ní pracují, nic nenabývají, a ti, kdo nabývají, nepracují. Všechny tyto obavy vyúsují v tautologii, že nebude námezdní práce, až nebude kapitál. Všechny námitky namířené proti komunistickému způsobu přivlastňování a výroby materiálních výrobků jsou rozšiřovány také na přivlastňování a produkci produktů duševní práce. Jako se zánik třídního vlastnictví jeví m칝ákovi zánikem výroby samé, tak i zánik třídního vzdělání je mu totožný se zánikem vzdělání vůbec. Vzdělání, jehož ztrátu m칝ák oplakává, znamená pro obrovskou většinu výchovu k tomu, aby sloužili jako stroj. Avšak nepřete se s námi, když odstranění buržoazního vlastnictví posuzujete podle svých buržoazních představ o svobodě, vzdělání, právu atd. Vždy i vaše ideje jsou výtvory buržoazních výrobních a vlastnických vztahů, jako je vaše právo jenom vůlí vaší třídy povýšenou na zákon, vůlí, jejíž obsah je urovnán materiálními životními podmínkami vaší třídy. Svou zaujatou představu, podle níž proměňujete své výrobní a vlastnické vztahy ze vztahů historických a v rozvoji výroby pomíjejících ve věčné zákony přírody a rozumu, sdílíte se všemi zaniklými panujícími třídami. Co dovedete pochopit, jde-li o vlastnictví antické, co dovedete pochopit, jde-li o vlastnictví feudální, to už neumíte pochopit, jde-li o vlastnictví buržoazní. Zrušení rodiny! I největší radikálové se pohoršují nad tímto hanebným úmyslem komunistů. Na čem je založena nynější, buržoazní rodina? Na kapitálu, na soukromém zisku. Plně vyvinuta existuje jedině pro buržoazii; jejím doplňkem však je život bez rodiny, vnucený proletářům, a veřejná prostituce. Buržoazní rodina ovšem zanikne spolu s tímto svým doplňkem a obojí zmizí se zánikem kapitálu. Vytýkáte nám snad, že chceme zrušit vykořisování dětí jejich rodiči? Přiznáváme se k tomuto zločinu. Ale vy tvrdíte, že nahrazením domácí výchovy společenskou výchovou chceme zrušit vztahy člověku nejdražší. A není také vaše výchova určována společností? Není určována společenskými vztahy, v nichž vychováváte, přímým i nepřímým vměšováním společnosti, školou atd.? Komunisté si nevymýšlejí nějaké působení společnosti na výchovu; mění pouze charakter výchovy, zbavují ji vlivu panující třídy. Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném poměru mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého průmyslu přetrhává všechny rodinné svazky proletářů a čím víc jsou děti proměňovány v pouhý předmět obchodu a v pracovní nástroje. Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie. M칝ák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání, a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy. Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje. Není ostatně nic směšnějšího než přemravné zděšení našich m칝áků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nepotřebují zavádět společenství žen, to tu bylo skoro odjakživa. Našim m칝ákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky. Buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek. Komunistům by bylo možno nanejvýš vytknout, že by chtěli[37] změnit pokrytecky zastřené společenství žen společenstvím oficiálním a nezastřeným. Rozumí se ostatně samo sebou, že se zrušením nynějších výrobních vztahů zmizí také z nich vyplývající společenství žen, tj. oficiální i neoficiální prostituce. Komunistům se dále vytýká, že prý chtějí odstranit vlast a národnost. Dělníci nemají vlast. Nelze jim vzít něco, co nemají. Protože proletariát musí nejprve dobýt politické panství, pozvednout se na národní třídu[38] a konstituovat se jako národ, je sám ještě národní, třebaže nikterak ve smyslu buržoazie. Nacionální rozdíly a protiklady mezi národy mizejí stále víc už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a jí odpovídajícími životními poměry. Vláda proletariátu tento proces ještě více urychlí. Spojená akce, alespoň civilizovaných zemí, je jednou z prvních podmínek osvobození proletariátu. Tou měrou, jak bude odstraňováno vykořisování jednoho individua druhým, bude odstraňováno i vykořisování jednoho národa druhým. S protikladem tříd uvnitř národa[39] padne i vzájemné nepřátelství mezi národy. Obžaloby proti komunismu vznášené z hlediska náboženského, filosofického a vůbec ideologického nezasluhují obšírnějšího rozboru. Je snad zapotřebí zvláštního důvtipu, abychom pochopili, že s životními poměry lidí, s jejich společenskými vztahy, s jejich společenským bytím se mění i jejich představy, názory a pojmy, zkrátka jejich vědomí? Co jiného dokazují dějiny idejí, než že duševní produkce se přetváří spolu s materiální? Vládnoucími idejemi každé doby byly vždy jen ideje panující třídy. Mluví se o idejích, které revolucionují celou společnost; tím se vyjadřuje jen ta skutečnost, že se uvnitř staré společnosti vytvořily prvky nové společnosti, že spolu s rozkladem starých životních poměrů pokračuje také rozklad starých idejí. Když starověký svět propadal zkáze, byla stará náboženství přemožena náboženstvím křesanským. Když v 18. století podléhaly křesanské ideje idejím osvícenským, bojovala feudální společnost svůj předsmrtný zápas s tehdy revoluční buržoazií. Ideje svobody svědomí a náboženského vyznání vyjadřovaly jen vládu svobodné konkurence v oblasti vědění.[40] "Avšak," namítnou nám, "náboženské, morální, filosofické, politické, právní atd. ideje se v průběhu dějinného vývoje sice měnily. Ale náboženství, morálka, filosofie, politika a právo se při těchto změnách vždycky udržely. Mimoto existují věcné pravdy, jako svoboda, spravedlnost atd., které jsou společné všem stupňům vývoje společnosti. Komunismus však odstraňuje věčné pravdy, odstraňuje náboženství a morálka, místo aby jim dal novou tvářnost, odporuje tedy celému dosavadnímu dějinnému vývoji." V čem je podstata této obžaloby? Dějiny všech dosavadních společností se pohybovaly v třídních protikladech, které měly v různých epochách různou tvářnost. Ale a už na sebe braly jakoukoli formu, vykořisování jedné části společnosti druhou je skutečnost společná všem předchozím staletím. Není tedy divu, že společenské vědomí všech staletí se přes všechnu rozmanitost a rozdílnost pohybuje v určitých společných formách - formách vědomí, které úplně zmizí teprve s úplným zánikem protikladu tříd. Komunistická revoluce je nejradikálnějším rozchodem s tradičními vlastnickými vztahy; není divu, že v průběhu jejího rozvoje se nejradikálněji účtuje s tradičními idejemi. Ale dost už o námitkách buržoazie proti komunismu. Viděli jsme výše, že prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na panující třídu, vydobytí demokracie. Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co nejrychleji rozmnožil masu výrobních sil. To se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva a do buržoazních výrobních vztahů, tedy opatřeními, která se zdají ekonomicky nedostatečná a neudržitelná, která však v průběhu hnutí přerůstají sama sebe a jsou nevyhnutelná jako prostředek k převratu v celém způsobu výroby. Tato opatření budou ovšem podle různých zemí různá. V nejpokročilejších zemích může však být téměř všeobecně použito těchto opatření : 1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu. 2. Silně progresívní daň. 3. Zrušení dědického práva. 4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů. 5. Soustřední úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem. 6. Soustřední[41] dopravy v rukou státu. 7. Zvýšení potu národních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu. 8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství. 9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu[42] mezi městem a venkovem. 10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s materiální výrobou atd.[43] Jakmile v průběhu vývoje zmizí třídní rozdíly a všechna výroba bude soustředěna v rukou sdružených jednotlivců, ztratí veřejná moc svůj politický charakter. Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé. Sjednotí-li se proletariát v boji proti buržoazii nutně v třídu, pozvedne-li se revolucí na panující třídu a zruší-li jako panující třída násilně staré výrobní vztahy, zruší s těmito výrobními vztahy i podmínky existence třídního protikladu, zruší třídy vůbec[44], a tím i své vlastní panství jako třídy. Místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.
Reagovat na tento příspěvek
 
Začíná to tu páchnout shot 12.10.2010 23:54
Bohužel Chrudimská volba asi lepší kandidáty nenašla. Tak brala (zajímavé, kde?), co šlo. Je jen podivné, když se různí lidé s ne zrovna neposkrvněnou minulostí, dají dohromady a za lídra si zvolí člověka, který vzhledem ke své minulosti nepůsobí také jako vhodný kandidát na starostu. Protože mají sami máslo na hlavě, začnou s urážlivou a provokační kampaní. Zřejmě někdo sestavil tým lidí, kteří zde a v jimi vydávaném plátku, píší smyšlenky pomlouvající kandidáty jiných stran, vůbec se neobtěžují nějakými platnými zákony a slušnost je u nich zřejmě sprosté slovo. Možná je to dáno tím, že slušní členové ChV již dávno opustili. Když jsou konfrontováni se svým stylem, a provalí se jejich minulost i pomluvy, začnou mluvit cosi o pavlačovém stylu. Měli by si uvědomit, že na hrubý pytel se dává hrubá záplata. Protože neznají pojem elementární slušnost podvádějí. To jak pan Pavlíček zneužil jméno Chrudimských patriotů, bylo sprosté. To, že vydavatelé Chrudimských novin porušují platné zákony, to by se ještě dalo pochopit s ohledem na snahu prorazit ve volbách. Ovšem to, že zneužili dobroty pana architekta Kopečného ve svém plátku a otiskli v něm rozhovor pro jiné noviny a vydávají to za jeho podporu Chrudimské volbě, to hraničí s podvodem. A tací lidé, nerespektující zákony, nerespektující elementární pravidla slušnosti chtějí řídit tohle město? Pane Štěpánku, pane Kušto a pane Jelínku, styďte se. A vy ostatní kandidáti, jste ze stejného těsta? Opravdu chcete být s tímhle vším spojováni?
Reagovat na tento příspěvek
 
Začíná to tu páchnout karin pospíšilová 12.10.2010 23:52
naprosto souhlasím, každý ať si zamete před svým prahem než začne špinit ostatní.....ať jde o pomlouvání pana Beránka, Štěpánka nebo Řezníčka a jiných...chápu, že před volbami se musí udělat rozruch, ale mělo by se to obejít bez urážek, každý má svůj pohled na situaci v Chrudimi a většina lidí má snad rozum, tak ať si zvolí podle svého a podle volebních programů, které ho zaujmou a ne podle toho jestli byl někdo v dětství utiskovanej nebo má raději sport než kulturu a podobně....chtělo by to trochu více slušnosti, ikdyž chápu, že jde o křesla....
Reagovat na tento příspěvek
 
Začíná to tu páchnout 123 12.10.2010 23:17
Taky se divíte, kam až může klesnout politická diskuse? Koukám už nějakou dobu, co jsou lidi ochotni vypustit z pusy. Že tu stovkami příspěvku otravuje vzduch shot, beru jako nutné zlo. Že se tu ale řeší senilita kandidátů, jejich kriminální minulost, finanční a rodinné poměry tak nízkým a pavlačovým stylem, to je novum. Nevím, co se v Chrudim stalo, ale už je to tak. To nás čekají věci ... :(
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka kokotek 12.10.2010 22:58
Jelínek a odstrkovanej? To jsi mě teda pobavil:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka OBCAN.007 12.10.2010 22:35
Jelínek je především pacient. Miluje nesmírně a patologicky především sám sebe. Není divu, měl těžké dětství, tatínek ho odstrkoval, bratr byl vždy před ním, racionální, úspěšný. Z toho také pramení jeho chorobná touha (i schopnost) manipulovat své okolí. Sám sebe označuje za elitu. Je dobře, že už přicházejí volby. Blíží se jeho životní porážka. Věci veřejné mají nakročeno k velkému úspěchu a nezdá se, že by byli ochotní jednat o koalici s volbou či s ODS. Snad se konečně na radnici dostanou slušní lidé, ČSSD, VV, Beránek a Top.
Reagovat na tento příspěvek
 
volby OBCAN.007 12.10.2010 22:15
Vilda má pravdu, Pavlíček (místopředseda Patriotů)zneužil název Patriotů, ing. Kopečný (předseda Patriotů)zase propůjčil tento název Chrudimské volbě tím, že ji podporuje při snaze a.s. Motýlek (Kušta a Wiesner) zastavět Skřivánek obludnýma barákama. Stejně jako na zastupitelstvu propagoval zastavět dětské hříště na Rozhledně. Je to taky dost podivná skupinka, tahle "nepolitická" formace.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské noviny filek 12.10.2010 22:13
Ach jak jsi chytrý ... ale co když to je jinak? Přemýšlej:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské noviny Lajos 12.10.2010 21:30
Pokud chce někdo řídit naše město, a přitom v rámci volební kampaně porušuje zákon, tak je to jeho vizitka, nikoliv moje. Neznám zákulisí, ale třeba kuštovce tahle diskuse a můj podnět alespoň rozhoupaly ke snaze zákon nakonec dodržet - na pátém čísle už je dole registrační číslo od ministerstva kultury, sice tam pořád spousta povinných údajů schází, ale aspoň se snaží :) Jinak podání ke krajskému úřadu jsem podal osobně pod svým jménem, datem narození a adresou, nikoliv anonymně - za svoje jméno ve styku se státní správou se nestydím.
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka shot 12.10.2010 21:27
Ó, to ne. Slušní lidé z Chrudimské volby již dávno odešli, a já nesnáším podvodníky a podrazáky. Takže zopakuji: protože vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá, sešlo se v ChV nejvíce kandidátů, kteří měli v minulosti problémy dodržovat zákony této země. A tací lidé chtějí vládnout radnicí?
Reagovat na tento příspěvek
 
Proč to nejde v Chrudimi? shot 12.10.2010 21:23
Téměř zázrak v Litomyšli: Nepolitikaří. A město kvete 6.10.2010Karel Toman Litomyšl - "Cože, až třetí?" diví se energická úřednice ve své šanony zavalené kanceláři na radnici v Litomyšli. V právě končícím volebním období obsadilo její město bronzovou příčku v žebříčku Aktuálně.cz, který mapoval zlepšení kvality života u 300 sledovaných sídel v zemi. Nezávisle na sobě pak úplně stejně reagují i místostarosta a tajemník města. "Jsme tady zvyklí být ve všem první," vysvětluje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Michaela Severová. Dvacet let po pádu komunismu je Litomyšl sebevědomé a ambiciózní moderní město. Proti kraji si Litomyšl vybojovala zachování své nemocnice, v létě získala titul Město pro byznys Pardubického kraje, její kulturní kalendář strčí v sezóně do kapsy polovinu krajských měst. Své 750 let staré historii vtiskla moderní tvář, kterou přímo na místě stále Jak postavit supermarket? Ptejte se v Litomyšli Trik je v místních lidech - v desetitisícovém městě je přes sto občanských spolků a sdružení. "Všichni se chtějí angažovat. A když něco nepořádají, mají pocit, že se musí aspoň zúčastnit," popisuje Severová ducha královského města pod Orlickými horami. Litomyšl ale dokázala víc. Do nepsané učebnice městské samosprávy patří třeba příběh tamního supermarketu Billa. Je přesným opakem toho, jak si tuzemské radnice nechávají řetězci diktovat ničení veřejného prostranství. "Investoři kolem toho místa dlouho brousili," vzpomíná vedoucí odboru rozvoje města Antonín Dokoupil. "Radnice ale nepodlehla vábničce shrábnout rychle pár drobných." Město trvalo na svém a nejen že donutilo Billu postavit působivé průčelí na masivních dřevěných nosnících, stejných, jaké architekti Tomáš Rusín a Ivan Wahl naplánovali pro sousední budovu městského autobusového nádraží. S řetězcem se dohodlo na proměně prostranství před obchodem na park s lavičkami a fontánkou. Obvyklý asfaltový čtverec před obchodem tak vystřídala zeleň a auta teď parkují v zálivech obloukové ulice, která park směrem k Bille obtéká. Billa tak prostavěla kolem 40 milionů, zatímco město pouze dva miliony. Budova autobusového nádraží s pekárnou, cukrárnou a veřejnými záchody byla nominována na Stavbu roku 2008 a místo dnes tepe životem. Školící centrum dotuje neziskovky "Je to časově náročný postup, ale vždycky se to vyplatí. Tohle je toho příklad," komentuje Severová podobný přístup radnice k právě dokončované stavbě kostela od Zdeňka Fránka, pro který město věnovalo pozemek pod podmínkou, že vybere architekta. Podobný příběh, jak pro občany získat maximum a z městské kasy vydat minimum, nabízí i rekonstrukce bývalého zámeckého pivovaru. Roku 2006 z něj podle projektu architekta Josefa Pleskota vzniklo Evropské školící centrum, kterým od té doby prošlo přes 50 tisíc klientů. Na záměr dala 75 milionů Evropská unie, samotné město pak 12 milionů. Středisko dnes spravuje městská obecně prospěšná organizace, která z vydělaných peněz vypisuje granty pro místní neziskovky. Svým způsobem to je ale teprve začátek. Nedávno byla totiž Litomyšli přiznána dotace 400 milionů korun na revitalizaci celého zámeckého návrší, kde bývalý pivovar stojí. Podobných příkladů najdete ve městě spousty, ať už jde o nedávno oceněnou rekonstrukci Klášterních zahrad z roku 2000, nebo chystané otevření moderní stavby městského krytého bazénu z dílny atelieru DRNH. I zde hradila EU z poloviny potřebných 115 milionů. Navzdory krizi se město rozvíjí. A bez dluhů Město tak navzdory krizi a masivní výstavbě hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Kromě podpory služeb občanům a úspěšného čerpání evropských fondů pomohla Litomyšli k bronzové příčce v žebříčku Aktuálně.cz také výstavba nových bytů. I na té se často podílejí renomovaní architekti. Michaela Severová. Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, mluvčí města, výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO. A podle kolegů žena s významným podílem na úspěchu Litomyšle v čerpání evropských dotací. Podobně jako s památkami a veřejným prostranstvím navíc město zachází i se svým kulturním odkazem. Slavnou Smetanovu Litomyšl tak obohatily Dny Japonské kultury. "Japonci jsou totiž na Smetanu hodně ulítlí," vysvětluje Severová. Litomyšl se zkrátka narozdíl třeba od Kroměříže nespolehla jen na své dědictví UNESCO. V kvalitě života ukazuje českým a moravským městům záda hlavně díky své úspěšné vizi moderního města. Litomyšl dala šanci mladým architektům "Lví podíl na tom má někdejší starosta Miroslav Brýdl," napsal vloni v Neviditelném psu architekt Zdeněk Lukeš. "Zprvu v tom nebyl žádný koncepční záměr. Brýdl vždy tvrdil, že se ani ve světě moderní architektury nijak zvlášť neorientoval. Nechal si však poradit odborníky a dal příležitost především nastupující generaci architektů," dodal. Tuhle linii dokázali sdílet i jeho nástupci. "Rada zůstávala víceméně stejná a mohla realizovat svoje představy v rozsahu 20 let, ne jen jednoho volebního období," shrnuje výhody "nepolitikaření" Severová, která kromě funkce výkonné ředitelky sdružení České dědictví UNESCO zastává i roli mluvčí města. V radě tak dnes sedí všichni tři starostové (ti bývalí i ten současný). Jenže právě to začíná některým lidem v Litomyšli vadit. "Až na komunisty tu není opozice, vládne nám tady klika Národní fronty," komentuje to Rostislav Boušek prodejce výpočetní techniky v obchodě na náměstí a trojka kandidátky volební strany Patriot, která chce hlavně zprůhlednit jednání zastupitelstva a zrušit jeho neveřejné semináře před hlasováním. Popudem k vzniku hnutí složeného především z místních živnostníků byl záměr současného starosty Michala Kortyše (ODS) výrazně omezit parkování na auty zaplaveném náměstí. Chce to změnu, po volbách to bude složitější "Na 23 zastupitelských míst je letos deset stran a hnutí a každé nejspíš získá minimálně jedno křeslo. Bude to teď složitější," vysvětluje mluvčí Severová změnu atmosféry, která v Litomyšli po volbách zřejmě nastane.
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka karin pospíšilová 12.10.2010 21:17
mám pocit, že ti CHV hodně leží v žalůdku, asi tam bude něco osobního,že?? tohle si máš řešit v soukromí a ne tady házet špítu, jen proto, že jsi ukřivděná...a hlavně tu neustále píšeš jednu a tu samou větu a je to už trochu nuda...vymysli něco nového, jsem zvědavá co si počneš až bude po volbách do koho budeš rýpat???
Reagovat na tento příspěvek
 
Zajímavé shot 12.10.2010 21:12
Prostě se nedaří, takže znovu: při zadání negativně, zápory dominují nad plusy,, vám systém poděkuje za hlas, ale počet hlasů zůstane stejný, v mém případě 23. Neprobíhalo podobně hlasování o starostovi?
Reagovat na tento příspěvek
 
Zajímavé shot 12.10.2010 21:09
 
Zajímavé shot 12.10.2010 21:09
Zajímavé hlasování probíhá na stránkéch chrudimského deníku pod Názvem : jak hodnotíte práci chrudimské radnice?
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka shot 12.10.2010 21:05
Já zase jenom doufám, že její zastoupení prořídne, nejlépe vymizí. Předpokládám, že chrudimáci mají rozum a nebudou volit kriminálníky, podvodníky a bludné kazatele.
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka gambaccr 12.10.2010 20:58
Paní Shotková, smiřte se s tím, že chrudimská volba byla, je a bude. A být Vámi, smiřuji se pomalu i s tím, že letos bude její zastoupení v zastupitelstvu hojné - i když zajíci se počítají po honu, každopádně radši víc Jelínků než Beránků a Řezníčků.
Reagovat na tento příspěvek
 
Dinosaurus - to je mazec shot 12.10.2010 20:58
Protože vyhazuji všechny noviny a letáky k volbám až po volbách, schválně jem je prohlédla. Tam také o zastavení projektu Muzea barokních soch nic není. Je tam jen, že nebudou podporovat akce typu Muzeum barokních soch. To je dost velký rozdíl. Takže filku, zase překrucuješ, jako vždy. Že ty jsi jedním z manipulárotů ChV?
Reagovat na tento příspěvek
 
Dinosaurus - to je mazec filek 12.10.2010 20:47
Shote, www stránky změním za minutu. Tištěné letáky už nikdy. Hledej tam.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat shot 12.10.2010 20:46
Jo, a měl za sebou angažmá u armády a prodával počítače. Do školy tedy nastupoval asi ve 3 měsících, že ano?
Reagovat na tento příspěvek
 
Dinosaurus - to je mazec shot 12.10.2010 20:45
Znovu čtu volební program na stránkách Strany svobodných občanů. Nic o zastavení projektu Muzea barokních soch tam není. Je tam jen že nebudou podporovat akce typu Muzeum barokních soch. Z toho pohledu se mi jeví prohlášení pana Beránka konzistentní a jasné. Po přečtení nelegálních Chrudimských novin vydávaných Chrudimskou volbou je mi také jasné kdo překrucuje fakta a balamutí chrudimáky. Proboha volte koho chcete, jen ne Chrudimskou volbu, odnož chrudimské ODS. Ti jsou ty žáby na prameni.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat filek 12.10.2010 20:44
Již tradičně máš špatné informace. Tomu vlivnému politikovi a podnikateli, který dnes bydlí u ploché dráhy bylo v době kdy ing. Nový zazdil západní obchvat, 24 let. O domu na ploché dráze se mu ani nesnilo, tuším, že v té době chodil ještě do školy:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat shot 12.10.2010 20:27
A nešel by ten obchvat spíše kolem ploché dráhy, kde si koupil pozemky a postavil dům jiný vlivný chrudimský politik - nepolitik, neodsouzený - odsouzený kandidát strany Chrudimská volba? Nefouká vítr z téhle strany? Svádět to na p. Nového se mi zdá poněkud podivné.
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat shot 12.10.2010 20:24
A to je právě ta chyba. Město nedělá a neudelalo opravdu nic. Hlavně oba starostové za ODS. Místo obchvatu máme krásný golfový areál v Dříteči.
Reagovat na tento příspěvek
 
Luboš Jelínek je principál CHR loutkového diadélka shot 12.10.2010 20:21
Myslím si jen to, že kdyby se pan Jelínek věnoval jen své galerii udělá pro Chrudim mnohem více, než s tím jak negativně se angažuje v politice.
Reagovat na tento příspěvek
 
Dinosaurus - to je mazec Nemo kpt 12.10.2010 20:20
P. Beránek se tak dlouho distancoval, až ve svém předvolebním klipu popírá svůj volební program, který mi přišel do schránky. V něm říká, že chce zastavit projekt muzea barokních soch. Zároveň říká, že Chrudim má být kulturní a vzdělaná Úsměv . A v předvolebním klipu říká, že je pro dokončení tohoto projektu. Je už zak zmatenej ? Nebo ho někdo manipuluje ?
Reagovat na tento příspěvek
 
Podporujeme Josefa Lebdušku na starostu rocek.j 12.10.2010 19:46
Já ho budu volit, má to v hlavě srovnaný a hlavně je mladej a plnej energie. Což se o Eduardovi Beránkovi říct nedá.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské noviny rocek.j 12.10.2010 19:44
Přeju ti s tím udáváním hodně úspěchů a hlavně abys něčeho dosáhl:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské noviny Lajos 12.10.2010 18:19
Tak jsem právě koukl na net na stránku www.crtk.cz a už tam mají číslo 5, kde se k vydávání tohoto plátku hlásí chrudimská volba - takže zítra doplním podání na Krajském úřadě PK v tomto směru, abych jim usnadnil zjišťování stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti :)
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské noviny Lajos 12.10.2010 18:09
Tiskový zákon samozřejmě porušován je, proto jsem podal ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podnět k zahájení řízení z moci úřední o uložení pokuty dle § 17 tiskového zákona. http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=46/2000&PC_8411_ps=10#10821 Viz § 3 - definice periodického tisku, § 8 - Povinné údaje a § 17 - Pokuty. Na můj e-mailem zaslaný dotaz, kdo za nimi stojí, mi dosud nikdo neodpověděl, což rozhodně nesvědčí o ochotě autorů tohoto plátku komunikovat se čtenáři. Dnes jsem našel další číslo (4), kde v úvodu slibují, že v dalším čísle zveřejní vydavatele a v závěru se schovávají za veřejně dostupné zdroje a internet, to je však z pohledu tiskového zákona naprosto nedostatečné.
Reagovat na tento příspěvek
 
A POZOR ... kodlcr 12.10.2010 16:51
MOŽNÁ SE OBJEVÍ I CHRUDIMSKÝ KMOTR V EXKLUZIVNÍM VIDEU ...
Reagovat na tento příspěvek
 
Podporujeme Josefa Lebdušku na starostu Brzlík 12.10.2010 16:49
A nebo ztrácíte nervy, že se objevil těsně před volbama silný kandidát? Josef Lebduška je v první řadě slušný člověk, ve druhé úspěšný podnikatel a ve třetí řadě má politické zkušenosti, protože je členem celostátního vedení Svobodných. Takže podle nás dobrá volba Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
A CO BUDE kodlcr 12.10.2010 16:49
STŘÍHÁ SE KSČM - ZAHRAJEME SI NA KYTARU S ING. MOUČKOU - I ODPOVĚDI NA OTÁZKY BUDOU - TEĎ JEDU NA VV K NEMOCNICI.
Reagovat na tento příspěvek
 
Podporujeme Josefa Lebdušku na starostu Melasa 12.10.2010 16:40
Taky tomu nerozumím. Sice jsem slyšel, že Lebduška by do toho šel a nějakou podporu si u jedné politické strany ověřoval - ale souhlasím s tím, že rozjíždět nějakou kampaň tady je ztráta času Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
A TEĎ STAVEBNÍ AKCE 01 STŘELECKÁ kodlcr 12.10.2010 16:36
 
A TEĎ STAVEBNÍ AKCE 01 STŘELECKÁ kodlcr 12.10.2010 16:34
 
Podporujeme Josefa Lebdušku na starostu Agarwal 12.10.2010 16:29
Nechápu proč bych měl volit stranu a kandidáta tak chudého a neschopného, že svoji kampaň musí provozovat tapetováním jednoho příspěvku na veřejném fóru. Pokud to sem tedy nevložil agitátor z nějaké jiné strany který doufal, že tím ostatní spíše odradí Úsměv . Chápu že jde ve volbách o docela slušné prachy, ale nejde mi do hlavy, jak si někdo může myslet, že agitací (navíc velice hloupou) na tomto bezvýznamném fóru s omezenou návštěvností něčeho dosáhne? (To se netýká jen tohoto příspěvku, ale většiny blouznivců shotem počínaje a Krmelcem konče).
Reagovat na tento příspěvek
 
NA CHRUDIMSKÉ BESEDĚ kodlcr 12.10.2010 16:28
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291  290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.